แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 10/2549

แถลงการณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 10/2549 "สามัคคีประชาชน ต่อต้านรัฐบาลเถื่อน"


 


ขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้ทราบทั่วกันว่า ปัญหาและวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันนี้เกิดจากการสิ้นความชอบธรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉล ประพฤติมิชอบ ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์พวกพ้อง นอกจากนี้ยังพยายามสถาปนาระบอบทักษิณอันมีพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ เพื่อเข้ามาแทนที่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


 


เรื่องอื่น ๆ ล้วนเป็นเรื่องรองและจัดการในภายหลังได้ทั้งสิ้น พี่น้องคนไทยทั้งประเทศจึงต้องเข้าใจปัญหาหลักดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน อย่าให้มายาภาพและการหลอกลวงใด ๆ ของอำนาจรัฐมาทำให้ไขว้เขวเป็นอันขาด


 


บัดนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลรักษาการของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้หมดวาระการรักษาการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไปนานแล้ว ดังนั้นการพยายามดื้อดึงอยู่ในตำแหน่งก็เพียงเพื่อปกป้องและสะสางผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องเท่านั้น


 


เราขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้มั่นใจว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และ ระบอบทักษิณคือมหันตภัยที่ใหญ่หลวงที่สุดและอันตรายที่สุดของประเทศไทย ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และของคนไทยทุกคน


 


ระบอบนี้กำลังทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นผ่านการลงนามเขตการค้าเสรี (FTA) และการขายรัฐวิสาหกิจให้ต่างชาติ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ทำให้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ ทำให้ข้าราชการลดฐานะเหลือเพียงพนักงานของรัฐ หรือสมุนบริวารของระบอบเผด็จการทรราช และทำให้ประชาชนเป็นทาสในเรือนเบี้ย


 


เราเรียกร้องให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคนไทยทั่วประเทศร่วมแรง ร่วมใจ และเสียสละเพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนด้วยกันอย่างเด็ดเดี่ยว อย่าให้ระบอบทักษิณกลืนกินหรือล้มล้างสถาบันต่าง ๆ ได้อีกต่อไป


 


เราสนับสนุนการประกาศจุดยืนของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่จะเป็นข้าราชการหรือทหารหรือตำรวจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเราขอขอบคุณการประกาศจุดยืนของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 หลายท่านที่ได้ปรับจุดยืนใหม่ที่ถูกต้อง คือประกาศตนเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 


เราเรียกร้องให้คนไทยทุกคนประกาศจุดยืนตนเองเป็นพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องร่วมแรงร่วมใจในทุกวิถีทางและปฏิบัติการที่เป็นจริงในเรื่องดังต่อไปนี้


 


1. ต้องหยุดยั้งไม่ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป และไม่ให้ระบอบทักษิณบังคับจาบจ้วงและลิดรอนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะคือการกดดันให้มีการเลือกตั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ตามที่ได้ประกาศว่าจะกดดันให้เป็นผลทันที


 


2. ต้องหยุดยั้งไม่ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลบล้างพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยไม่ต้องมีพระบรมราชโองการ โดยต้องไม่ปฏิบัติตามมติหรือคำสั่งของรัฐบาลเถื่อน เว้นแต่จะมีพระบรมราชโองการเท่านั้น


 


3. ต้องหยุดทำตนเป็นข้าทาส กลไกเครื่องไม้เครื่องมือของอำนาจเถื่อน และรัฐบาลเถื่อนในทุกทาง เพราะหลังจากครบ 135 วันนับแต่วันยุบสภา รัฐบาลรักษาการหมดอำนาจหน้าที่แล้ว เป็นรัฐบาลเถื่อนแล้ว


 


4. เราขอประกาศต่อมิตรประเทศทั่วโลกว่า รัฐบาลเถื่อนไม่ใช่ตัวแทนของราชอาณาจักรไทยและคนไทยอีกต่อไปแล้ว เราไม่ยอมรับการกระทำหรือการก่อพันธะกรณีใด ๆ ของรัฐบาลเถื่อนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 


ให้ร่วมกันรณรงค์หรือบอกกล่าวต่อ ๆ กันไปให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อต้านและหยุดยั้งระบอบทักษิณอย่างกว้างขวางทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยและคนไทยตลอดไป


 


 


19 กรกฎาคม 2549

อชิรญาณ

หลังจากที่พวกพันธมิตรหยุดการเคลื่อนไหว ประเทศไทยก็เข้าสู่ความสงบ ประชาชนก็หายเครียด พอพันธมิตรเริ่มออกมาจะเคลื่อนไหวอีกครั้ง คอยดูแล้วกัน ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นทันที ประเทศไทยจะมีแต่เรื่องวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ แล้วอย่างนี้จะโทษใคร และใครเป็นตัวต้นเหตุ ประชาชนทุกท่านโปรดลองไตร่ตรองดู