กทช. ถกเคเบิลทีวีอีสานล่าง แนะผู้ประกอบการก้าวทันเทคโนโลยี

ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ. อุบลราชธานี


 


 


2 ส.ค. 2549 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี นายพงศักดิ์ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายเคเบิลทีวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้หัวข้อ "มุมมองอนาคตเคเบิ้ลทีวีในยุคโลกาภิวัฒน์"


 


สืบเนื่องจากปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีบทบาทสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเคเบิลทีวี นับเป็นสื่อสำคัญที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการต้องเข้าใจกฎ ระเบียบ และนโยบายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีมุมมองที่กว้างไกล ก้าวทันตามเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ชมรายการผ่านเคเบิลทีวี เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความหลากหลายและเป็นไปอย่างกว้างขวาง สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


 


นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน กล่าวในที่ประชุมเครือข่ายเคเบิลทีวี ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวีและสื่ออื่น ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสมัยใหม่ที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการรับส่งสัญญาณ ที่ผู้ชมสามารถชมรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้สะดวก ซึ่งผู้ประกอบการต้องยกระดับคุณภาพของเคเบิลทีวีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อการลงทุนประกอบกิจการ และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนที่จะได้มีโอกาสในการเลือกรับสื่อที่ดีและมีคุณภาพ


 


สำหรับเคเบิลทีวีใน 9 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นั้นมีทั้งหมด 68 ราย ในขณะที่เคเบิลทีวีระดับชาติมีเพียงรายเดียว คือ UBC ซึ่งเป็นการผูกขาดของผู้ประกอบการรายเดียว โดยในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายเคเบิลทีวีให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกรับข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น แต่หากในอนาคตเคเบิลทีวีเพิ่มจำนวนขึ้นอาจเป็นเสียต่อผู้ประกอบการที่จะมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นด้วย


 


อย่างไรก็ตามสำหรับเคเบิลทีวีที่ยังไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง ทางคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ หรือ กกช. มีหลักเกณฑ์ในการใช้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ผู้ประกอบการสามารถมายื่นขอได้ แต่ถ้าผู้ประกอบการรายใดคุณลักษณะของเคเบิลทีวีไม่เข้าหลักเกณฑ์ทาง กกช. ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบและข้อปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะมีการตั้งคระกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ ( กสช. ) ขึ้น


 


การประชุมดังกล่าวมีเครือข่ายผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมรับฟังถึงทิศทางเคเบิ้ลทีวีในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และผลิตรายการให้แก่ผู้บริโภคข่าวสารที่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีต่อไปในอนาคต