คำสั่ง หัวหน้าคณะปฎิรูป ฉบับที่ 2 ให้วันที่ 20 ก.ย.49 เป็นวันหยุดราชการ

คำสั่ง หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ฉบับที่ 2


 


เรื่อง ให้วันพุธที่ 20 กันยายน 2549 เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด


 


หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงสั่งให้วันพุธที่ 20 กันยายน 2549 เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หยุดทำการในวันดังกล่าวด้วย


 


สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2549


พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน