ชาวบ้านเรียกร้องนายกฯ ใหม่ประชุมกรรมการกองทุนฟื้นฟูด่วน

ประชาไท - วานนี้ (11 ต.ค.2549) ชาวบ้านในนามสภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) จาก ภาคกลางประมาณ 100 คน เข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยด่วน เพื่อติดตามอุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน


 


จดหมายระบุว่า ในข้อเท็จจริงนั้นมีอุปสรรคปัญหาในทางปฏิบัติที่กฎระเบียบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องกับกระบวนการแก้ไขปัญหาในระบบราชการแบบเดิม ทั้งนี้ สถาบันการเงินบางแห่งก็มีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมดูแลจึงทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตร ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะเข้ามาบรรเทาทุกข์พี่น้องเกษตรและสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพแบบใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) จึงมีข้อเสนอมีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อเกษตรกร


 


หลังจากนั้นได้เดินเท้าไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นาย<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />ธีระ สูตะบุตร  ในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากกรณีสหกรณ์การเกษตรบางแห่งไม่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ ครม.ได้ให้แนวทางไว้ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นคนรับเรื่อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องระบุว่า รัฐมนตรีกำลังประชุมชี้แจงนโยบายกับข้าราชการในกระทรวงไม่สามารถลงมารับเรื่องหรือให้พบได้