จม.นักข่าวภาคสนามชี้เหตุผลลาออกของ "ภัทระ"ไม่ตรงข้อเรียกร้องเรื่อง"จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ"

จดหมายเปิดผนึก

ตามที่นายภัทระ คำพิทักษ์ ได้ลาออกจากดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีการเปิดเผยเทปการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ต่อสาธารณะในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และมีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ซึ่งตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันอาจจะนำความเสียหายมาสู่วิชาชีพและสมาคมฯ เพื่อมิให้เรื่องนี้บานปลายเป็นเรื่องการเมืองและเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ของวิชาชีพและสมาคมฯ จึงขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฯ และประธานสถาบันข่าวอิศรา

โดยที่ประชุมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯมีมติสนับสนุนให้นายภัทระ ไปปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะตัวแทนของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และได้มีมติให้คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 5 คน ทำหน้าที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีผู้นำเทปบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวฯ ครั้งที่ 10 สมัยที่ 7 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2549 ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยระบุว่าประพฤติผิดจริยธรรมและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมฯ

พวกเรานักข่าวภาคสนามที่เคยลงชื่อเรียกร้องให้ 3 ตัวแทนองค์กรสื่อถอนตัวตัวจากจากเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือหากปรารถนาจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว ขอให้ทั้งสามลาออกจากตำแหน่งผู้นำองค์กรวิชาชีพ ขอเรียนว่า การลาออกของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯโดยอ้างเหตุผลข้างต้นนั้น มิได้ตรงกับข้อเรียกร้องของพวกเราในเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแต่อย่างใด และด้วยเหตุผลที่อ้างนั้นยังอาจทำให้สังคมตีความได้ว่า การเรียกร้องของพวกเรามีเจตนาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วิชาชีพ และถูกโยงไปเป็นประเด็นทางการเมือง นอกจากนี้การที่ยังมีมติของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯสนับสนุนนายภัทระ ในการทำหน้าที่ในสภาฯ ในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ จึงย่อมหมายถึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ 2 สถานะไปพร้อมๆกันเช่นเดิม

สำหรับการสอบสวนหาผู้นำเทปบันทึกการประชุมออกไปและมีการเผยแพร่ในภายหลัง พวกเราเห็นว่าแม้จะสามารถสอบสวนได้ แต่อยากให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯตอบคำถามเบื้องต้นเสียก่อนว่า เนื้อหาในเทปดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ และใครกันแน่ที่ถูกกล่าวพาดพิงให้เสียหายในเทปนั้น และใยไม่ตั้งคำถามกับองค์กรตนเองว่า มีสมาชิกไม่ไว้วางใจกับผู้นำองค์กรหรือไม่ ถึงได้นำเรื่องราวภายในออกสู่สาธารณะ อย่างไรก็ตามพวกเรายังเห็นว่าองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่น ก็มิได้หมายความว่าจะถูกยกเว้นการถูกตรวจสอบไปด้วย

อันตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการทำหน้าที่ส.ส.และ ส.ว.ไปพร้อมกัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว) 2549 มาตรา 5) มิอาจใช้เหตุผลใดๆมาเฉไฉ เป็นอื่นได้ว่า ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิใช่ "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ข้อ2 (1) ระบุชัดเจนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ไม่ควรเป็นที่ปรึกษาของนักการเมือง "ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง" ฯ การอ้างว่า ตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้หมายถึงข้าราชการการเมือง หรือ อ้างว่าระเบียบดังกล่าวยังเป็น "สีเทาๆ" เป็นแต่เพียงกรอบกว้างๆ นั่นเท่ากับหมายความว่าเป็นกฎกติกาที่ไม่มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ชี้ให้เห็นว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติมิได้ตระหนักหรือยอมรับแม้กระทั่งกติกาที่ตนเป็นคนออกมาเอง

เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณะชน พวกเราขอแจ้งให้ทราบว่า

 1. บุคคลทั้งสามมิได้เป็นตัวแทนของสื่อมวลชนทั้งหมดแต่อย่างใด

 2. การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรวมถึงการลงมติใด ๆ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หาใช่ฉันทามติของสื่อมวลชนทั้งมวล

 3. พวกเราขอยืนยันว่าจะดำรงตนตามหลักวิชาชีพ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังกลุ่มผู้มีอำนาจจากทุกฟากฝ่าย รวมทั้งบุคคลทั้งสามในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเฉกเช่นนักการเมืองคนอื่น

เชื่อมั่นและศรัทธาในอิสรภาพและเสรีภาพของสื่อมวลชน

กลุ่มหนึ่งของนักข่าวภาคสนาม

 

รายนามกลุ่มหนึ่งหนึ่งของนักข่าวภาคสนาม

 1. นายสุรศักดิ์ ตุ้มเจริญ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 2. นายจุลกรณ์ จุลินทร หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 3. นายอดิศร วงศ์ศรศักดิ์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 4. น.ส.เขมิกา พลายงาม หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 5. น.ส.รัชดา ชัยบรรเจิด หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 6. นายบัญชา แข็งขัน สำนักข่าวเนชั่น

 7. นายวิฑูรย์ รักปลอดภัย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 8. น.ส.อรวรรณ พยัคชาติ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 9. นางฟองสนาน จามรจันทร์ กรมประชาสัมพันธ์

 10. น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวช่อง 7

 11. นายสมปอง สนนาค หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 12. น.ส.อาภารัตน์ ดีรักษา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 13. นายรอมฎอน ปันจอร์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 14. น.ส.ศิริรัตน์ บุรินทร์กุล หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 15. นายวรพล กิตติรัตวรางกูร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 16. น.ส.ณภัชนันท์ ศรีแนน ผู้สื่อข่าว Wisdom Radio

 17. นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 18. นายวัฒนา ค้ำชู สำนักข่าวเนชั่น

 19. นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา สำนักข่าวเนชั่น

 20. นายสุพนธ์ ธนูกฤติ สำนักข่าวเนชั่น

 21. นายตุลย์ ปิ่นแก้ว ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์

 22. นายสมัชชา หุ่นสาระ สำนักข่าวเนชั่น

 23. น.ส.ณัฐฌา พูลลาภ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 24. น.ส.พวงทิพย์ กลิ่นจันทร์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 25. น.ส.ฟ้ารุ่ง ศรีขาว หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 26. นายไพรัช มิ่งขวัญ หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 27. นายวิจักรพันธุ์ หาญลำยวง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 28. น.ส.ปิยะนุช ทำนุเกษตรไชย สำนักข่าวเนชั่น

 29. น.ส.เพทาย กันนิยม หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 30. นายอานนท์ เอื้องเพ็ชร์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 31. นายสุเมธ ทองพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 32. น.ส.เกศณี ใจกาวัง สำนักข่าวเนชั่น

 33. น.ส.เณริศา เนยเขียว สำนักข่าวเนชั่น

 34. นางศิริพร จันทร์มีทรัพย์ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 35. นายฉัตร์ฉัย นกดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 36. น.ส.เจนจิรา สง่างาม หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 37. น.ส.อัมพร แววบุตร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 38. น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 39. นางสุรีรัตน์ สวัสดี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 40. นายยงยุทธ คงเกษม หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 41. นายอรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ สำนักข่าวเนชั่น

 42. นายนิมิตร สุขประเสริฐ สำนักข่าวไทย

 43. นายสิทธิชัย เรียบร้อย ไอทีวี

 44. นายอำนวย ดิสขำ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 45. นายเจษฎา อุปนิ เนชั่นทีวี

 46. นายฐานิสร์ ทองนอก อินโฟเควสท์

 47. น.ส.สุพัตรา สมถวนิช ยูบีซี 7

 48. นายฉัตรชัย นามตาปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 49. น.ส.เกศินี แตงเขียว สำนักข่าวเนชั่น

 50. นายจารุวัฒน์ นวลเทศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 51. น.ส.อภิรดี ตรีรัตน์เกลื้อกุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 52. นายนพดล ก่อนิธิ อสมท.

 53. น.สงปิยะภรณ์ วงศ์เรือง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 54. นายสมศักดิ์ ไม้พรต หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 55. น.ส.ถนอมศรี จันทร์ทอง หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์