แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ ฉบับที่ 1

 

 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่ือการปฏิีรูปสื่อ (คปส.) รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการยึดอำนาจและการล้มล้างรัฐธรรมนูญ แม้การบริหารประเทศซึ่งนำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นได้ทำลายหลักการประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมืองอย่างร้ายแรงตลอด 6 ปีที่ผ่านมา แต่การรัฐประหารนั้นย่อมขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นกัน 

 

คปส. รู้สึกผิดหวังถ้าการรัฐประหารครั้งนี้นำไปสู่การล้มล้างหลักการในรัฐธรรมนูญมาตรา 39 มาตรา 40 และ มาตรา 41 ที่รองรับสิทธิสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และหลักการที่ว่าคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโืทรคมนาคม เป็นทรัพยากรของสาธารณะ นับเป็นเรื่องเศร้าที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ต้องถูกยกเลิกทั้งที่เพิ่งประกาศใช้เพียง 9 ปี

 

คปส. กังวลอย่างยิ่งที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้เข้่ายึดสถานีโทรทัศน์ระดับชาติอีกทั้งความพยายามปิดกั้นการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและควบคุมสิทธิของพลเมืองในการแสดงออกทางการเมือง เพราะจะนำไปสู่ภาวะถดถอยแบบก้าวกระโดดของระบอบประชาูธิปไตยในประเทศไทย

 

คปส. เสนอข้อเรียกร้องต่อคณะปฏิรูปฯ ถ้าจริงใจต่อการธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้

 

1. รักษาและธำรงไว้ซึ่งหลักการเรื่องเสรีภาพสื่อ อิสรภาพในการแสดงออกของประชาชน ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 39,40 และ 41 รวมถึงกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง มาตรา 19


2. ยกเลิกกฎอัยการศึก  คืนสิทธิทางการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติให้กับประชาชน


3. ยุติกา่ีรควบคุม สกัดกั้น การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคม


4. เปิดกว้างให้วิทยุชุมชนและสื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากความกลัว


5. คืนอำนาจทางทางการเมืองให้กับประชาชนโดยรวดเร็วที่สุดด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพสื่อและพลเมือง

 

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส)
21 กันยายน 2549

 

…………………………………….

1st Statement
Campaign for Popular Media Reform (CPMR) express our concern about military coup against freedom of _expression in Thailand.

 

CPMR sincerely regrets for the military coup and the abolition of 1997 Constitution.
Eventhough we had been realising that the administration ruled by disposed Prime Minister Thaksin Shinnawatra was vigorously violating the principle of democracy and civil rights but we consider the military coup is not a democratic solution either.

 

CPMR is truly disappointed if this would dismiss the principle of Article 39, Article 40 and Article 41 under the Constitution which reaffirms press freedom, freedom of _expression and the principle guaranteed that broadcasting media and telecommunication are public resources.

 

CPMR deeply concerns that Administrative Reform Council (ARC) was occupying and forcing national television stations for the coup and showing attempt to block the freedom of_exprerssion which would replicate the crisis in the past.

 

CPMR firmly address a statement to ARC, if they are sincerely heading the country for the sake of democracy and political reform in Thailand;

 

1. Remain and Uphold the principle of free press, freedom of _expression, right to know and free flow of information, according to Article 39,40,41 as well as the International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR), Article 19.


2. Abolish the Martial law and let citizens freely exercise their political rights and liberty.


3. Stop blocking the free flow of information inside and outside Thailand.

4. Encourage the existence of community radios and all kind of media in order to work fairly under a climate of freedom from fear

5. Bring back the political power to the people as quickly as possible.

 

With respect in civil liberty and media freedom
regardless political circumstances,

 

Campaign for Pupular Media Reform (CPMR)
21 September 2006

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai