ด้วยแรงใจและสัดทา

ในงานนมัสการพระธาตุหลวงนั้นประกอบมีหลายอย่าง นอกจากจะสร้างและรวมตัวกันเพื่อความปึกแผ่นของคนลาวทั้งชาติแล้ว ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความสักการะบูชาพระสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาของชนชาติลาว.

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์