สะการา อันดามัน

สะการามาเซ็น คือแหลมมลายู คำว่า " สะการา " แปลว่า ทะเล ส่วน " มาเซ็น " แปลว่า เค็ม รวมความแล้วแปลว่า " ทะเลเค็ม " ช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางเดินเรือที่ยิ่งใหญ่และจอแจมาแต่โบราณ ก่อนพุทธกาลแล้ว พ่อค้าทางเรือเหล่านี้มีจีน อินเดีย อาหรับ ขนถ่ายสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์