โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 100 ส.ส.ร.

2 ม.ค. 50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน 100 คน ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 โดยมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

ด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร์ ในฐานะเลขาธิการสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะเปิดให้ ส.ส.ร.เข้ารายงานตัวที่ห้องโถงอาคารรัฐสภาหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. เป็นต้นไป สำหรับรายชื่อส.ส.ร.ทั้ง 100 คนดังนี้

 

นักวิชาการ

1.นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

2. นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. นายไชยยศ เหมะรัชตะ อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนจอห์น

7.นางดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเหนือ

8. นายชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหทาวิทยาลัย

10. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

12. นางพรรณราย แสงวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

13. นางรุจิรา เตชางกูร อ.ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

14. นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15. นายวิชัย รูปขำดี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นิด้า

16. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. นายวุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนา การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

18. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

19. นายปกรณ์ ปรียากร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

 

ภาครัฐส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

1. นายกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รอง ผอ.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

2. นายชูชัย ศุภวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

3. พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงสังกัดตำรวจภูธรภาค 2

4. นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ผอ.โรงพยาบาลธีระวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

5. นางสาวพวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

6. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีต รมช.คลัง

7. พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล รอง.ผบ.ทร.

8. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

9. นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

10. นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

11. นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

12 นายสนั่น อินทรประเสริฐ อธิบดีกรมพละศึกษา

13. นายสมเกียรติ รอดเจริญ ประธานสหภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทย

14. นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

15. นายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

16.นายโอกาส เตพละกุล สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าฯ จังหวัดนครสวรรค์

2. นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าฯ  จังหวัดเชียงใหม่

3. นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าฯ จังหวัดสระแก้ว

 

อดีต ส.ว. - องค์กรอิสระ

1. นายการุณ ใสงาม อดีต ส.ว. บุรีรัมย์

2. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต  ส.ว. กทม.

3. พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ อดีต ส.ว. นครศรีธรรมราช

4. นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ว. กทม.

5. นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ คตส.และ ปปช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติ

6. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตกรรมการ. ปปช.

7. นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช

8. นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง

9. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง

 

นักการเมืองท้องถิ่น

1. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ผู้ใหญ่บ้านต.ไพรนกยูง จังหวัดชัยนาท

2. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.จังหวัดพิจิตร

3. นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง

4. นายชำนาญ ภูมิสัย กำนันต.โนนสูง จังหวัดอุดรธานี

5. นายมนตรี เพชรขุ้ม นายกอบต.ท่าเรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. นายเสรี นิมะยุ กำนันอ.สาวอ จังหวัดนราธิวาส

7. นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา

8. นายวิทยา คชเขื่อน กำนันต.หนองกุงสวรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

 

ตุลาการ - อดีต ส.ส.ร.

1. นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

3. นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการรัฐธรรมนูญ

4. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ

5. นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกาและอดีตกกต.

6.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา

7. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่1

8. นายเดโช สวนานนท์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 

เอกชน - ธุรกิจ

1. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด

2. นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด

3. นายธวัช บวรนิชยกูร นักธุรกิจ

4. นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่

5. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา

6. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นักธุรกิจ

7. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ นักธุรกิจ

8. นายปริญญา ศิริสารการ นักธุรกิจ

9. นางมนูญศรี โชติเทวัณ ประธานบริษัทสหฟาร์มจำกัด

10. นายวัชรา หงส์ประภัศร หน.สำนักงานทนายความเอกชน

11. นายวิทยา งานทวี ผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จังหวัดสงขลา

12. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ประธานบริหารบริษัทเวลลอย จำกัด

13.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ นักธุรกิจ

14. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการบ.และรักษาผจก.ใหญ่บริษัท ขนส่งจำกัด

15. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม

16. นายหลักชัย กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย จังหวัดสงขลา

17. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้จัดการโรงแรมซีเอสปัตตานี

18.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานชมรมท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร

19. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ นักธุรกิจ

20. นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นักธุรกิจ

 

สังคม - สื่อมวลชน

1. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการบริหารสหพันธ์เกษตรกร จังหวัดราชบุรี

2.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บก.อาวุโสนสพ.ข่าวสด

3. นายชาติชาย แสงสุข นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

4. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สื่อมวลชน

5. นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ

6. นายรัฐ ชูกลิ่น ประธานมูลนิธิคุณพ่อจำรัส และคุณแม่สุดา ชูกลิ่นจังหวัดหนองคาย

7. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขา จังหวัดยะลา

8. นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

9. นายเศวต ทินกูล เลขาธิการกลุ่มอีสานกู้ชาติ

10.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย ประธานมูลนิธิภูมิแผ่นดินไทย

11. นายสวิง ตันอุด ผอ.วิทยาลัยการจัดการสังคม ภาคเหนือ

12. นายสามขวัญ พนมขวัญ ประธานชมรมท่าทราย จังหวัดแพร่

13. นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานเครือข่ายบรรณาธิการนสพ.ภาคอีสาน

14. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อุปนายกฯสภาทนายความ

15. นายอภิชาติ ดำดี พิธีกร

16. นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์