ข่าวมอนิเตอร์ วันที่ 20 มกราคม 2550

 

การเมือง

 

10 กมธ.ยกร่างส่วน คมช.ถึงมือนรนิติ

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเลขานุการสภาร่างรัฐธรรมนูญได้แจ้งแก่สื่อมวลชน ว่าคณะมนตรีมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้จัดส่งรายชื่อคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ คมช.จำนวน 10 คน มาแล้ว ประกอบด้วย 1.พล.อ.อัษฐพร เจริญพานิช เจ้ากรมทหารพระธรรมนูญ 2.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ผู้พิพากษาศาลฏีกา3.นายอัชพร จารุจินดา ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 4.นายสุพจน์ ไข่มุกต์ ประธาน เพื่อนร่วมรุ่น วปรอ.กับพล.อ.วินัย ภัททิยะกุล เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการการตรวจสอบการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ(กดส.) 5.นายธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 6.นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ 7. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 8. นายธนบูลย์ จิรานุวัฒน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีม.รังสิตและอดีตอัยการ 9.นายวิจิตร วิชัยสาล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี 10.นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

 

 

เปิดโฉม"35 อรหันต์"ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ - ภายหลังสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ได้คัดเลือกคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ 25 คน ขณะนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) ก็ได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าร่วมเป็น กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ อีก 10 คน โดยรายชื่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรมนูญ ทั้ง 35 คน มีดังนี้

ภาครัฐ ได้แก่1.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ 2.นางสดศรี สัตยธรรม ภาควิชาการ ได้แก่ 3. ผศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 4. รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ภาคเอกชน ได้แก่  5.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 6.นายวิทยา งานทวี ภาคสังคม ได้แก่ 7.นายมานิจ สุขสมจิตร 8.นายวุฒิสาร ตันไชย

กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ  17 คน ตามมาตรา 4 (2) ดังนี้ 9.นายจรัญ ภักดีธนากุล, 10.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  11.นายวิชา มหาคุณ 12.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม 13.นายศรีราชา เจริญพานิช  14.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์  15.นางอังคณา นีละไพจิตร 16.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น,17.น.ส.พวงเพชร สารคุณ  18.นายไชยยศ เหมะรัชตะ  19.นายชูชัย ศุภวงศ์ , 20 นายประพันธ์ นัยโกวิท  21.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  22.นายนุรักษ์ มาประณีต23.นายปกรณ์ ปรียากร  24.นายสนั่น อินทรประเสริฐ  25.นายคมสัน โพธิ์คง

ผู้ทรงคุณวุฒิสาย คมช. 10 คนได้แก่  26.พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช  27.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสอาด 28.นายอัชพร จารุจินดา29.นายสุพจน์ ไข่มุกต์ 30.นายธงทอง จันทรางศุ  31. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  32. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ  33.นายธนบูลย์ จิรานุวัฒน์  34.นายวิจิตร วิชัยสาร 35. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

 

 

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้รายชื่อคณะกรรมาธิการแล้ว 11 คณะ

เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิค - ภายหลังการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการและพิจารณากรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ นายเสรี  สุวรรณภานนท์รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1  เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้คัดเลือกคณะกรรมาธิการแล้วเสร็จจำนวน 11 คณะ เหลือเพียงคณะกรรมาธิการวิสามัญ 76 จังหวัด  ที่ยังกำหนดตัวบุคคลไม่ได้เนื่องจากต้องให้ในแต่ละจังหวัดคัดเลือกเอง  พร้อมกับยืนยันว่าการคัดเลือกคณะกรรมาธิการทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ไม่มีการล๊อคสเปกแต่อย่างใด

         

"ขาดก็คือ 76 จังหวัดเดี๋ยวเราจะต้องไปรวบรวมมาให้ครบ   แต่ส่วนอื่นก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดี"

 

สำหรับกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ  รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า  ได้มีการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่เอาไว้แล้วอย่างชัดเจน  เพื่อไม่ได้ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน

 

 

"ญี่ปุ่น"ยันไร้แผนให้"ทักษิณ"พบ แถมวืดรับปริญญาม.โตเกียว

เว็บไซต์แนวหน้า - นายมาซาฮิโร โยชิดะ เจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า รับทราบเรื่องที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลญี่ปุ่น ไม่มีแผนที่จะพบปะหารือกับอดีตนายกฯของไทยแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย

 

 

"เสรี" เผย มี 12 ส.ส.ร.แสดงเจตจำนงไม่เข้าสู่ กมธ.

ผู้จัดการออนไลน์ - นายเสรี สุวรรณภานนท์ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณากรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานเพื่อวางกรอบการดำเนินงานหลังเปิดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ได้แสดงเจตจำนงเข้าสู่คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ โดยเบื้องต้นมีผู้แสดงเจตจำนงไม่เข้าสู่กรรมาธิการใดเลย 12 คน อาทิ นายการุณ ใสงาม นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้ร่วมกันพิจารณากรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการทั้ง 13 คณะ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติ และคณะกรรมาธิการลงประชามติ ที่มีความซ้ำซ้อนกันในหน้าที่ จึงมีการแก้ไขให้คณะกรรมาธิการลงประชามติ เป็นผู้จัดทำการลงประชามติของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพียงอย่างเดียว

 

 

นร.อุบลฯเดินรณรงค์ยุติลอบเผาโรงเรียน

ผู้จัดการออนไลน์ - ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีว่า สืบเนื่องจากมีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงเผาอาคารเรียนในภาคอีสานหลายแห่ง รวมทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

"สุนัย"รับมอบนโยบาย เร่งรัดคดีทนายสมชาย-ปรส.-ฆ่าตัดตอน

ผู้จัดการออนไลน์ - อธิบดี"ดีเอสไอ"คนใหม่รับมอบนโยบายจากเจ้ากระทรวง เร่งรัดคดีทนายสมชาย-ปรส.-ฆ่าตัดตอน พร้อมทำงานเรียกศรัทธาจากประชาชน ยันทำงานครบ 2 ปีขอโอนกลับไปศาล

 

 

 

 

คุณภาพชีวิต

 

ผลวิจัยพบเอนไซม์สกัดจากไส้ปลาคอดฆ่าเชื้อไวรัสเอช 5 เอ็น 1 ได้

เว็บไซต์สำนักข่าวเนชั่น - ผลการทดลองเมื่อไม่นานมานี้ของบริษัท Ens?mtaekni ในไอซ์แลนด์ พบว่าเอนไซม์ในปลาคอด (cod) อาจรักษาไข้หวัดนกได้ โดยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสเอช 5 เอ็น 1 ได้ถึงร้อยละ 99 ภายในเวลา 5 นาที

 

อินโดนีเซียเริ่มฆ่าทำลายสัตว์ปีกในเมืองหลวงแล้วเพื่อยับยั้งการระบาดของไข้หวัดนก

เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียเร่งฆ่าทำลายสัตว์ปีกเกือบ 1,000 ตัว ในกรุงจาการ์ต้าเมืองหลวงแล้ววันนี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของไข้หวัดนก หลังมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้หวัดนกแล้วอย่างน้อย 4 รายในปีนี้ โดยนางสีติ ฟาดิเลาะห์ สุพารี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย พร้อมด้วยผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฆ่าทำลายสัตว์ปีกครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ทางการจะขยายพื้นที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ปีกในบริเวณบ้านออกไปอีก 8 จังหวัดทั่วเกาะชวา และเกาะสุมาตรา รวมทั้งกรุงจาการ์ต้า ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนที่ส่งมอบสัตว์ปีกให้แก่ทางการเพื่อนำไปฆ่าทำลายภายในวันที่ 31 มกราคมนี้จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 1.4 เหรียญสหรัฐต่อสัตว์ปีก 1 ตัว

 

 

 

 

เศรษฐกิจ

 

คลังกัดฟันแบกเป้าจีดีพี 5% สู้ภาวะศก.ผันผวน

ผู้จัดการออนไลน์ - กระทรวงการคลังมั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยปี 2550 จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4-5 โดยเชื่อว่า ธปท.น่าจะยกเลิกมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 หลังจากที่ผ่อนคลายมาตามลำดับ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า การลดดอกเบี้ยของ ธปท. จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเงินทุนไหลออก เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่ง

 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์