รายชื่อ 111 กก.บริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

รายชื่อกรรมการบริหารชุดนี้เป็นชุดที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรค ไทยรักไทย ได้ลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ก่อนจะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารมีจำนวนทั้งสิ้น 119 คน หลังจากวันที่ 19 กันยายน 2549 มีกรรมการหลายคนได้ลาออกแต่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ ขณะที่อีกหลายคนที่ลาออกทั้งกรรมการ บริหารและสมาชิกพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยชุดปัจจุบันจึงเหลือแค่เพียง 52 คนเท่านั้น


         


ทั้งนี้ รายชื่อกรรมบริหารพรรคไทยรักไทยที่เข้าข่ายถูกลงทัณฑ์หากตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย ตาม มาตรา 69 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 และตาม ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 27 ที่จะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 119 คน ประกอบไปด้วย


         


         1.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ลาออกจากหัวหน้าพรรค)


          2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์


          3.นายจาตุรนต์ ฉายแสง (รักษาการหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน)


          4.นายไชยยศ สะสมทรัพย์


          5.พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา


          6.นายเนวิน ชิดชอบ


          7.นายประชา มาลีนนท์


          8.นายประยุทธ์ มหากิจศิริ (ลาออก)


          9.นายปองพล อดิเรกสาร (ลาออก)


          10.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา


          11.นายพินิจ จารุสมบัติ (ลาออก)


          12.นายโภคิน พลกุล


          13.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์


          14.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา


          15.นายสนธยา คุณปลื้ม (ลาออก)


          16.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ลาออก)


          17.นายสมชาย สุนทรวัฒน์ (ลาออก)


          18.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (ลาออก)


          19.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม (ลาออก)


          20.นายสุชาติ ตันเจริญ (ลาออก)


          21.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (ลาออก)


          22.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ลาออก)


          23.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (ลาออก)


          24.นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช


          25.นายชานนท์ สุวสิน


          26.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล


          27.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี


          28.นายภูมิธรรม เวชยชัย (ลาออก)


          29.ดร.สิริกร มณีรินทร์ (ลาออก)


          30.น.ต.ศิธา ทิวารี


          31.นายกร ทัพพะรังสี (ลาออก)


          32.นางกอบกุล นพอมรบดี (ลาออก)


          33.ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล


          34.นายจำลอง ครุฑขุนทด


          35.นายฉัตรชัย เอียสกุล (ลาออก)


          36.พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ (ลาออก)


          37.นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ (ลาออก)


          38.นายบุญชู ตรีทอง (ลาออก)


          39.นายประจวบ ไชยสาส์น


          40.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ (ลาออก-บวช)


          41.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (ลาออก)


          42.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด


          43.นายพันธุ์เลิศ ใบหยก (ลาออก)


          44.นายระวี หิรัญโชติ (ลาออก)


          45.ผศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ (ลาออก)


          46.นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์


          47.นายวราเทพ รัตนากร (ลาออก)


          48.นายวิเศษ จูภิบาล (ลาออก)


          49.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล


          50.ดร.สฤต สันติเมทนีดล (ลาออก)


          51.นายสุขวิช รังสิตพล (ลาออก)


          52.นายสุพร อัตถาวงศ์ (ลาออก)


          53.นายสุชัย เจริญรัตนกุล


          54.นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง (ลาออก)


          55.นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ (ลาออก)


          56.นายสุริยา ลาภวิสุทธิ์สิน (ลาออก)


          57.นายสุวิทย์ คุณกิตติ (ลาออก)


          58.นายเสนาะ เทียนทอง (ลาออก)


          59.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช


          60.ดร.อดิศร เพียงเกษ


          61.ดร.อดิศัย โพธารามิก


          62.นายอนุทิน ชาญวีรกูล


          63.นายเอกพร รักความสุข


          64.นายเกรียง กัลป์ตินันท์


          65.นายเกษม รุ่งธนะเกียรติ (ลาออก)


          66.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (ลาออก)


          67.นายชูชัย มุ่งเจริญพร (ลาออก)


          68.นายทศพล สังขทรัพย์ (ลาออก)


          69.นายทองหล่อ พลโคตร (ลาออก)


          70.นายธีระยุทธ วาณิชชัง (ลาออก)


          71.นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก


          72.นายประสิทธิ์ จันทราทอง (ลาออก)


          73.นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ (ลาออก)


          74.ว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี


          75.นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล


          76.นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร (ลาออก)


          77.นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย (ลาออก)


          78.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ


          79.นายสมศักดิ์ คุณเงิน (ลาออก)


          80.นายสาคร พรหมภักดี (ลาออก)


          81.นางอรดี สุทธิศรี (ลาออก)


          82.นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์


          83.นายเอกภาพ พลซื่อ (ลาออก)


          84.นายชาญชัย ปทุมารักษ์


          85.นายฐานิสร์ เทียนทอง (ลาออก)


          86.นายธานี ยี่สาร (ลาออก)


          87.นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ (ลาออก)


          88.นายพงษ์ศักดิ์ วรปัญญา


          89.นางพิมพา จันทร์ประสงค์


          90.นายยงยศ อดิเรกสาร (ลาออก)


          91.นายลิขิต หมู่ดี


          92.ว่าที่ร.ท.นพ.วัลลภ ยังตรง


          93.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร


          94.นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ (ลาออก)


          95.นายอนุชา นาคาศัย (ลาออก)


          96.นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์


          97.นพ.ทศพร เสรีรักษ์ (ลาออก)


          98.นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์


          99.นายประทวน เขียวฤทธิ์ (ลาออก)


          100.นายพินิจ จันทรสุรินทร์ (ลาออก)


          101.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร


          102.นายไพศาล จันทรภักดี (ลาออก)


          103.นางมยุรา มนะสิการ


          104.นายเรืองวิทย์ ลิกค์ (ลาออก)


          105.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์


          106.นายวีระกร คำประกอบ


          107.พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสรฐ (ลาออก)


          108.นายกฤษ ศรีฟ้า


          109.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (ลาออก)


          110.ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (ลาออก)


          111.นายไวโรจน์ พิพิธภักดี (ลาออก)


          112.นายวีระ มุสิกพงศ์ (ลาออก)


          113.นายสุธรรม แสงประทุม


          114.นายสุรเชษฐ์ ดวงสอดศรี


          115.ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล


          116.นางปวีณา หงสกุล (ลาออก)


          117.ผช.ศ.พิมล ศรีวิกรม์ (ลาออก)


          118.รอง ศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ (ลาออก)


          119.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์


 


อย่างไรก็ตาม มีกรรมการบริหารพรรค 8 คนที่รอดพ้นจากการเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ประกอบไปด้วย


          - นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ


          - นางกอบกุล นพอมรบดี (เสียชีวิต)


          - นายเสนาะ เทียนทอง


          - นายฐานิสร์ เทียนทอง


          - ดร.สฤต สันติเมทนีดล


          - ดร.ลิขิต ธีรเวคิน


          - นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์


          - นายกร ทัพพะรังสี


 


 


- - - - - - - - - - - - - - - - - -


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ไม่ท้อแน่

ผู้ที่ลาออกไปแล้วปล่อยเขาไป ที่เหลือขอให้รักกันไว้ ส่งตัวแทนขึ้นมาให้ลงเลือกตั้ง แล้วพวกเราจะเลือกเหล้าเก่าในขวดใหม่ ขอเป็นกำลังใจ

คนจน

เลือกแน่นอน
อย่างน้อยเป็นพรรคเดียวที่ทำให้คนจนลืมตาอ้าปากได้

J o r n

กรรมการบริหารบางท่าน

แค่เอาชื่อมาใส่ แต่ไม่มีอำนาจบทบาท
หลายๆ ท่านเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต
ทำไมศาลต้องลงโทษทั้งหมดด้วย

THUNDERMARE

ก็อย่างนี่เเละนะ อำนาจเทื่อน มีหน้่าที่อยู่อย่างเดียวคือ ทำลายอำนาจที่ถูกต่อง

00

พรุ่งนี้เจอกันพวกกบฎ

444

ดีใจจัง!!![emo1.gif]

กกกกกกก

ถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมา

jj

ใครมี clip คุณจาตุรนต์พูดตอนหลังจากคำตัดสินที่ทำการพัก ขอหน่อยซิ ดูถ่ายทอดอยู่ดี ๆ หยุดถ่ายกันซะงั้นทุกช่อง ช่างทำได้จริงจริง....

DTRY

กอบกุล รอด เพราะตายไปแล้ว...

เสนาะ รอด เพราะหักหลังทักษิณ
ทำต้วเป็นคนดี แต่ที่แท้ก็มือถือสากปากถือศีลไม่เปลี่ยน

ลิขิต รอด เพราะลาออกมา แล้วมาเดินสายแอบอ้างคุณธรรม ด่าพรรคเก่าตัวเอง

สมกับเป็นยุคหน้าไหว้หลังหลอกดีจริงๆ ...

เวรกรรม

สงสัยคงหลีกเลี่ยงการนองเลือดยากซะแล้ว คนที่ปลุกระดมความป่าเถื่อนคือ คมช. ตาย สิบชาติก็ไม่สาสมกับโทษ [emo13.gif]

ด้านมืดด้านสว่าง

เรียกภาษาการเมืองว่า ถ้าจะฆ่าต้องฆ่าให้ตาย กะให้ไม่ได้เกิดว่างั้น ต่อจากนี้อำนาจจะครองเมือง [emo11.gif]

เวรกรรม

สงสัยคงหลีกเลี่ยงการนองเลือดยากซะแล้ว คนที่ปลุกระดมความป่าเถื่อนคือ คมช. ตาย สิบชาติก็ไม่สาสมกับโทษ [emo13.gif]

p

here we go! game will be beginning!!FUUCCKK KO MO QUAY!! BIG QUAY!! and fuucck old gay and the booosss!! ( poor Thai people!!)

mmm

ถึงแม้ตัวพรรคไทยรักไทยจถูกยุบแต่หัวใจพวกเรายังอยู่เคียงคู่และสนับสนุนอุดมการทางการเมืองของพรรคต่อไปคือประชาธิปไตร ดังคำว่าหัวใจคือประชาชน สู้ๆ

toothless

ตั้งพรรคใหม่ ให้พวกนี้เป็นท่ปรึกษา แล้วให้ พจมานเป็นหัวหน้าพรรค สมศักดิ์ ลีลาปัญญาเลิศ จิราพร ฉายแสง อนุรัชนี จาตุศรี อนงค์วรรณ เทพสุทิน แม็กซี่ ศรีวิกรม์ โสภาวรรณ ศุภมงคล ลงสิจ๊ะ

ทอง

[emo12.gif] อย่าท้านะ ถ้าเขาทำแล้วจะหนาวนะคุณความคิดเห็นที่ 15
ขอเป็นกำลังใจให้ไทยรักไทยเสมอ สานต่ออุดมการณ์ต่อเถอะ ฝึกคนไทยให้ยึดมั่นอุดมการณ์ขอเป็นกำลังใจให้คุณจาตุรณเสมอ

เด็กอิสาน

หาซื้อระเบิดได้ที่ไหนครับ ?????

**** เห็นภาคใต้เขาวางระเบิดแล้วไม่ผิด ผมเห็นความไม่ชอบธรรม ก็อยากจะลองดูบ้าง.... แต่หาอุปกรณ์ไม่ได้

ใครมี บอกสถานที่ให้ด้วย แล้วผมจะแจ้งที่อยู่มาให้อีกทีครับ

คนรักไทย

ขอให้กำลังใจทุกคน ไทยรักไทยยังอยู่ในใจประชาชน แม้ กก.พรคจะถูกตัดสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษอย่างหมดสิ้น แต่สิทธิที่ไม่มีใครเบียดบังและริดรอนได่คือความคิด และภูมิปัญญา เสียใจได้แต่อย่าเสียสติ ตั้งสติให้มั่นตั้งใจให้ดี นี่คือโอกาสทองของไทยรักไทยแล้ว ที่จะทำดีดูแลประชาชนได้อย่างอิสระและให้ดีที่สุด ชนะอะไรก้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้ 14 ล้านคน เป็น20ล้านคนให้ได้

นกเอี้ยง

ถึงคุณจาตุรนต์ ตั้งตัวแทนขึ้นมาทุกภาคจะชื่อพรรคไหนไม่สำคัญ เอานโยบายของไทยรักไทยไปใส่ไว้ แล้วพวกเราจะเทเสียงทั้งหมดให้ ไม่ต้องไปกลัวพวกมัน ประกาศไปเลยว่าพรรคใหม่นี้ไทยรักไทยสนับสนุน จะได้ดูน้ำหน้าพวกมันที่สบประมาทไว้ ดูว่าพวกมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกัน ขอให้ประกาศสู้เต็มตัวเลยครับ พวกเรายังมีอีกมาก

บุรินทร์

คนที่รอดทำไมรอด ไม่ทราบเอาหลักอ่ะไรมาตัดสิน

noom^*

[emo16.gif]

*** ดูเอาเองครับ นี่ล่ะระบบเผด็จการล่ะ ***

ผมรู้มานานแล้วว่ามันจะออกมาในรูปนี้ ตั้งแต่พวกเลวทรามเผด็จการมันใช้อาวุธยึดอำนาจจากประชาชนแล้ว
ต่อไปนี้พวกเราผู้รักประชาธิปไตยก็ต้องใช้สติปัญญา
ความกล้าหาญ ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจรวมพลังมวลชนต่อสู้กับระบบเผด็จการ
แย่งชิงเอาประชาธิปไตยอันเป็นที่รักยิ่งของเรากลับมาให้ได้
แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอม
" ต่อสู้ผลักดันให้พวกเผด็จการ และ พวกศักดินา ออกไป แล้วเอา ประชาธิปไตยจริงๆกลับมาสู่ประเทศไทยให้สำเร็จ "

[emo16.gif][emo16.gif][emo16.gif]

ann

สับสนในชีวิตเคยมั่นคงในอาชีพ ถูกจ้างให้ออกจากงานก่อนกำหนดใครเจอบ้าง ดูรายละเอียดทางแก้ก่อนล่วงหน้าที่ family77.pro.tc

jebbjai

ให้กำลังใจพรรคไทยรักไทยอ่ะ

ธรรมรักษ์

หมดเวรหมดกรรมกันที่ประชาชนชาวไทย หวังว่าคงไม่เห็น 111 รายชื่อนี้ในวงการเมืองไทยอีก

โต

ขอเป็นกำลังใจ ให้ท่านรอง ทักษิน ชินวัตร วีรบุรุษ บางกอก และ ไทยแลนด็[emo12.gif]

แวว

วันที่จอมโกงกินขายชาติ ปั่นหุ้นจาก 2 หมื่นล้าน ให้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 3 เท่า พ้นแผ่นดินนี้ไป แถมยังเล่นการเมืองไม่ได้อีก 5 ปี เป็นวันดีที่สุดในชีวิตเรา
-นับจากนี้จะไม่ได้เห็นหน้าอันเหม็นสาบของนายอ๋อย
-นับจากนี้จะไม่ต้องทนหน้านายเหลี่ยม นางหน่อย

โอ้ย....สบายจริงๆ

จั่น

ไปค้นดูในกูเกิ้ล ไปดูประวัติศาสตร์การเมืองของมนุษยชาติ
ไม่มีที่ไหนเขาจะเป็นอย่างนี้กัน

เฮ้อ...สงสารประเทศชาติ คนไทย
และตัวเองจริงๆ

เผด็จการและทหารจงออกไป
ไล่หมา (ที่มาทำความเดือดร้อนให้)
หมามันยังฟังรู้เรื่องมากกว่านี้เลยอ่ะ

พลังเงียบ

5555 สมน้ำหน้ากะลาหัวเจาะ น่ายกย่องวีรบุรุษแดนตาย ทั้ง 7 คน อ้าวทำไมไม่ 8 หล่ะ ตายไปเระ เรือเน่าๆ ใครมันอยากจะนั่งเล่า แค่อาศัยมากลิ่นก็ติดตัวล้างไปออกเลย แต่คนพวกนี้ยังไงก็ไม่เลือก ส่วนที่หมดสิทธิ์ก็อยู่บ้านทำหน้าที่แม่บ้านแทนแม่บ้านไปก็แล้วกันให้แม่บ้านออกไปทำงานแทน เพราะตัวเองออกไปไม่ได้ต้องเอาปีบคลุมหัว ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็รีบแต่งซะมีเวลาผลิตลูกตั้ง 5 ปี ที่อยากมีลูกเพราะไม่มีเวลาว่างก็ได้โอกาสแล้วซิเน้อ อยากเขียนหนังสือเล่าประวัติชีวิตก็สามารถเขียนได้หลายเล่มเลย 5 ปีนี้คงไม่ต่ำกว่า 40 เล่มน่ะ พวกทนายทั้งหลายคงได้มีโอกาสแสดงฝีมือเหลี่ยมจัดในศาลอีกครั้ง เพราะต้องช่วยว่าความให้พวกคุณๆทั้งหลายที่กล่าวลบหลู่ศาล ส่วนพวกนายทุนทั้งหลาย ต้องกลับไปสำรวจทรัพย์สมบัติว่ายังอยู่ครบหรือไม่ ช่วงที่เป็นรัฐมนตรีให้ลูกหลานดูแลคงโดนยักยอกไปหลายน่ะ ที่สำคัญหวังว่าลูกหลานคงไม่ยึคกิจการเป็นของตัวเองซะแล้ว พนักงานคงใช้เวลานานกว่าจะคุ้นเคยกับท่าน โดยเฉพาะคุณศิเทย คงเป็นทหารต่อไม่ได้แล้วสิน่ะ บาร์เกย์ยินดีต้อนรับ น่าจะได้รับเลือกเป็นดาราก้นทอง ส่วนคนที่ไม่รู้จะทำอะไรดีผมแนะนำให้ไปหางานทำที่ อาจสามารถโมเดล น่าจะมีงานให้พวกคุณทำน่ะ 55555555

แหม่มบางนา

เบื่อหน้าพวกนักการเมืองเก่าๆ ไม่ว่าพรรคไหน เอาออกไปให้หมดได้ไหม ประชาชนขอร้อง

ann

สับสนในชีวิตเคยมั่นคงในอาชีพ ถูกจ้างให้ออกจากงานก่อนกำหนดใครเจอบ้าง ดูรายละเอียดทางแก้ก่อนล่วงหน้าที่ family77.pro.tc

iooeo

ตั้งพรรคใหม่ ให้พวกนี้เป็นท่ปรึกษา แล้วให้ พจมานเป็นหัวหน้าพรรค สมศักดิ์ ลีลาปัญญาเลิศ จิราพร ฉายแสง อนุรัชนี จาตุศรี อนงค์วรรณ เทพสุทิน แม็กซี่ ศรีวิกรม์ โสภาวรรณ ศุภมงคล ลงสิจ๊ะ
ตั้งเป็นพรรคที่มีผู้หญิง90 เปอร์เซ็นต์ ฉีกแนวไป แต่นโยบายเดิม สายเลือดเดิม ทำให้ชนะถล่มทลายอีกครั้ง เลือก 10 คั้งก็จะเลือกกลุ่มนี้แหละ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องร้องจอนิรโทษกรรมกับโจร เสียศักดิ์ศรี รีบทำงานต่อไป หาทางออกให้ดีที่สุด ไม่ต้องกลัว ปชช เคียงข้างอยู่ค่อนประเทศ