ชาวบ้านยามู-ย่าหมีทำหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ ร้องตรวจสอบกรณีนายทุนรุกที่สาธารณะ


 


ประชาไท - 6 ส.ค. 50 ชาวบ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และชาวบ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนได้เข้าไปบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ของทางชุมชน ในขณะที่การดำเนินการของข้าราชการในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่นมีความล่าช้าและมีอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการตรวจสอบ จึงขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีจึงขอให้ ดีเอสไอ ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป


  


ที่พิเศษ/ 2550                                                                 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  7  บ้านยามู   ต.ป่าคลอก         


              อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต


           


             6   สิงหาคม    2550


 


เรื่อง      ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและครอบครองทางสาธารณะ หมู่ 7 บ้านยามู


เรียน      อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


สิ่งที่ส่งมาด้วย   จำนวน  2  ฉบับ


1.       เอกสารหลักฐานเส้นทางสาธารณธประโยชน์ ตามโครงการ ก.ส.ช. ปี 2526-2527


         ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


2.       ภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพเส้นทางสาธารณธประโยชน์  1 ชุด


 


            ด้วยชาวบ้านยามู  คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยามู หมู่ที่ 7  ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  เป็นชุมชนมุสลิม   แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงหรืออาชีพที่ต้องอาศัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทำการประมงมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ   มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมาช้านาน     จนกระทั่งต่อมาบริษัท   เดอะยามู  จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างบ้านพักตากอากาศเพื่อขายให้กับผู้สนใจ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ  พร้อมกับมีแผนในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การสร้างมารีน่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านพักตากอากาศ  พร้อมกันนั้นโครงการนี้ยังได้ปิดกั้นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งชุมชนยามูและชุมชนใกล้เคียงหรือคนทั่วไปใช้ในการลงทะเลเพื่อทำการประมงหรือพักผ่อน มาตั้งแต่ดั้งเดิม  ปัจจุบันบริษัทฯได้อ้างสิทธิที่ดินและเปลี่ยนแปลงทางสาธารณะประโยชน์       ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเส้นเดิมได้    ที่ผ่านมาชุมชนบ้านยามูได้ร้องเรียนให้ทางที่ดินอำเภอถลาง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น     ชุมชนเห็นว่าการดำเนินการของข้าราชการในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่นมีความล่าช้าและมีอุปสรรคที่ไม่เอื้อต่อการตรวจสอบ  จึงขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและครอบครองทางสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งการก่อสร้างผนังกั้นคลื่นที่รุกล้ำชายหาดสาธารณะ ของบริษัท   เดอะยามู  จำกัด   โดยนายเอียน ไมเคิลชาร์ล เฮนรี่


            จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดี


 


                                                            ขอแสดงความนับถือ


 


 


 (นายอนุสรณ์  สมบูรณ์)                           (นายธนาศักดิ์  ฤทธิ์รักษา)                 (นายสมเดช  ดำริอนุสรณ์)


ผู้ใหญ่บ้านบ้านยามู หมู่ 7                        คณะกรรมการหมู่บ้าน                              ผู้อาวุโสหมู่บ้านยามู                            


                       


 


 


 


 


 


 


ที่พิเศษ/2550                                                                  ศูนย์ประชาคมหมู่บ้าน ซ.ท่าแพ หมู่ 3   


บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว


จ.พังงา


                                                           


6  สิงหาคม  2550


 


เรื่อง         ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และ                                พื้นที่ป่าสงวน  ป่าไม้ถาวรแห่งชาติ  บ้านย่าหมี หมู่ที่3  และบริเวณใกล้เคียง  อ.เกาะยาว


                จ.พังงา


เรียน         อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


สิ่งที่ส่งมาด้วย          ภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกบุกรุก


           


ตามที่ชุมชนบ้านย่าหมี หมู่ที่ 3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงาได้ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)   กระทรวงยุติธรรม  เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ของชุมชนบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา  ในการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงและความยั่งยืนถึงลูกหลานในอนาคต  ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา  ขอขอบคุณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง  ซึ่งทำให้พวกเราเชื่อมั่นและศรัทธาว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้หลักธรรมาภิบาลและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและแผ่นดิน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยุคที่ข้าราชการประจำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยเกียร์ว่าง เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ หรือมีเพียงแต่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า "ชาวพังงารักษ์ป่า รักษ์ทะเล"  วันนี้พื้นที่ชุมชนบ้านย่าหมีและบริเวณใกล้เคียง ยังคงมีและได้ถูกแอบอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่ดินครอบครองบริเวณชายหาดสาธารณะคลองสนและพื้นที่ป่าต้นน้ำ (ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรแห่งชาติ) ในบริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนได้เข้าไปบุกรุกแผ้วถางและปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ให้เป็นสวนกล้วย สวนมะพร้าว และสวนดอกไม้ (ที่ส่วนบุคคล)  ทางชุมชนจึงขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)  กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้ถึงที่สุด 


 


สุดท้ายนี้ชาวบ้านย่าหมีและชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวพังงา ขอส่งขวัญและกำลังใจให้กับ     ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ดีเอสไอ)   กระทรวงยุติธรรมและผู้บริหารระดับนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นบรรทัดฐานของประเทศชาติสืบไป


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                       


                                                                        ขอแสดงความนับถือ


 


 


                                                                        (นายสามารถ  งานแข็ง)


                                                                       ผู้อาวุโสชุมชนบ้านย่าหมี


  


 


 


            (นายสมนึก  ชำนินา)                                                         (นางวิไล  เพชรยะวา)


               แกนนำชุมชน                                                                      แกนนำชุมชน


 


 


 


 


dd

เงินเดือนน้อย เบื่องาน อยากหารายได้เพิ่ม เงินไม่พอใช้ ลองให้โอกาสตัวเองสักครั้ง ปรึกษาฟรีไม่มีเงื่อนไข
lexnew.sg.tf

นายใบ้

ไม่ต้องร้องเรียนหรอก เสียเวลาเปล่าๆ ก็เจ้าหน้าที่ + นายทุน บุกเอง ชาวบ้านมีปัญญาไปต่อสู้กับอำนาจ และเงินเหรอ ดูที่เขาเพชรบูรณ์ทั้งลูก ไอทีวีไปถ่ายเอามาออกอากาศ กรมป่าไม้ยังใบ้ไปเลย เจอตอยักษ์ที่ ศ.นะครับผม