เลือกในสิ่งที่ดีกว่า คือ "ไม่"

19 สิงหาคม เป็นวันที่จะกำหนดอนาคตของเรา ผมไม่แน่ใจว่า สังคมไทยได้เรียนรู้อะไรจากการยกร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ประชามติที่ผ่านมา หากไม่หลอกตัวเองมากเกินไป และซื่อตรงต่อตนเอง ไม่มากก็น้อยคงต้องยอมรับว่าการประชามติที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างไม่ตรงไปตรงมา ไม่เคารพคนที่เห็นต่าง และไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน หลายกรณียังเข้าข่ายฉ้อฉล


 


การเดินไปคูหาประชามติแล้วผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ยังเท่ากับทำให้มาตรฐานการประชามติอย่างที่เป็นอยู่ได้รับการยอมรับ และจะเป็นมาตรฐานแบบไทยๆ สำหรับใช้ในครั้งต่อไป ทั้งๆ ที่ไม่มีใครในโลกเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าประชามติได้ การไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการร่าง การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนจำนวนมากและส่วนใหญ่ ซึ่งยืนยันจากโพลล์หลายสำนัก


 


พึงต้องด้วยรู้ว่า การทำประชามติคือการใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชนทุกคนอย่างเจ้าของประเทศโดยทางตรง ซึ่งกำลังเป็นวิธีที่นานาอารยประเทศนิยมใช้มากขึ้นๆ การทำให้การประชามตินี้เกิดเป็นมาตรฐานอันตราย จะทำให้การเมืองไทยเสียนิสัยและมักง่าย ซึ่งที่ผ่านมาก็มากพออยู่แล้ว


 


กล่าวอีกอย่างก็คือ การให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านด้วยประชามติครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เท่ากับศูนย์แต่ยังทำให้สังคมไทยติดลบ


 


ในทางกลับกัน สังคมการเมืองไทยจะได้อะไรอีกมากหากประชามติครั้งนี้มีผลในทางไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 2550 หนึ่งคือ เท่ากับการปฏิเสธกระบวนการร่างที่ไม่เห็นหัวประชาชน สองคือปฏิเสธที่มาของการร่าง ซึ่งจะทำให้การรัฐประหารซึ่งส่งผลเสียต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มหาศาลทำได้ยากมากขึ้น หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยและพาการเมืองไทยก้าวสู่การเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผล หรือมีโอกาสหลุดออกจากวงจรอำนาจนิยมมากขึ้น และสาม เราจะนำความสมานฉันท์กลับมาสู่สังคมไทยอย่างแท้จริงได้ เมื่อกระบวนการต่อจากนั้นเดินไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องที่มาของผู้ร่าง กระบวนการ และเนื้อหา และวันนั้นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะดีกว่ารัฐธรรมนูญ 2540 และร่าง 50 อย่างแน่นอน


 


อย่ากังวลไปเลยว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับไหนมา เพราะรัฐธรรมนูญ 2534 นั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นต้นเหตุของการนองเลือด การหยิบฉบับนี้มาจึงเท่ากับการเปลี่ยนชื่อ คมช.เป็นคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และเปลี่ยนชื่อ พล.อ.<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />สนธิ บุญยรัตกลิน เป็น พล.อ.สุจินดา คราประยูร เปลี่ยน พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็น พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล ส่วน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นั้นเล่า ก็คงละม้ายคล้าย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ เข้าไปทุกที


 


รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549 ที่ คมช. ร่างเอง ยังได้กำหนดให้เปรียบเทียบร่าง 50 กับร่างรัฐธรรมนูญ 40 ซึ่งนั่นหมายความว่า เป็นการกำหนดให้ใช้รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นหลัก ยกเว้นแต่ คมช.จะถ่มน้ำลายรดหน้าตัวเอง ด้วยการไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญ 49 ที่ตัวเองร่าง


 


เอาละ ต่อให้เราไม่เชื่อคนอย่าง พล.อ.สนธิ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยบอกว่าจะไม่มีการรัฐประหารแต่ก็รัฐประหารมาแล้ว เรายังพึงต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญ 16 ฉบับที่ผ่านมา ไม่มีฉบับไหนเลยที่มีบทบัญญัติว่าด้วย ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งล้วนแต่ทำงานและมีภาระคั่งค้างอยู่มากมาย จึงเป็นอันว่า คมช. จะไม่เหลือทางไหนเลยนอกจากจะต้องหยิบรัฐธรรมนูญ 2540 ขึ้นมา และแม้จะมีการปรับใช้ แต่ด้วยเวลาที่จำกัดและล็อกเอาไว้ด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2549  การปรับใช้ในสาระสำคัญจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้


 


ก็ถ้าการ "ไม่" รับร่าง ดีกว่า แล้วเราจะ "รับ" ทำไม

.

ที่แน่ๆ..การรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรับความล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองและยอมรับระบอบอำมาตยาธิปไตย

เพราะกรรมาธิการยกร่างฯ และสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 100 คนไม่รู้ว่า"คุณภาพ"(Quality)รัฐธรรมนูญคืออะไร ? เพราะ ส.ส.ร.ทั้ง 100 คนไม่รู้ว่าความสำเร็จในการปฏิรูปการเมืองอยู่ที่รัฐธรรมนูญที่มีคุณภาพ

รัฐธรรมนูญจะมีคุณภาพได้ต้องมี"ระบบที่ดี"(Quality System หรือ Good Governance)ตามมาตรฐานสากลและตามคำแนะนำของ UN.

ส.ส.ร. รู้ตื้นๆอย่างสับสนว่า Good Governance คือ"การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ตามมาตรา 78(4) ทั้งๆที่ Good Governance หมายถึง"ระบบที่ดี"และมีความหมาบลึกไปกว่านั้น

เพราะมันหมายถึง"ระบบงาน"(Documented Procedures)ที่สร้างความชัดเจนแสดงวิธีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจนแทบไม่ต้องอาศัยการ"ตีความ"ในรูปคู่มือ เช่น คู่มือสร้างความชัดเจนให้รัฐธรรมนูญสหรัฐ Federal Manual. "ระบบคู่มือ"เป็นหลักประกันประชาธิปไตยของสหรัฐ

การรับรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคุณภาพนอกจากยอมรับความล้มเหลวในการปฏิรูปการเมืองแล้ว ยังเป็นการยอมรับระบอบอำมาตยาธิปไตยเพราะอำมาตย์ข้าราชการการเมืองสามารถ"ตีความ"รัฐธรรมนูญตามที่พวกตนต้องการ

ประเทศไทยไม่เคยมีประชาธิปไตยแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพราะรัฐธรรมนูญทุกฉบับในอดีตไม่มีคุณภาพเนื่องจากขาดหลักประกันคุณภาพความเป็นประชาธิปไตยเช่นสหรัฐ

ดา

การนำเอาประเด็นเรื่องการรัฐประหารมาเป็นข้ออ้างนั้น ฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านเหล่านนั้นมีอุดมการ เต็มพิกัด วันก่อน เห็นอุทัย พิมพ์ใจชนออกมาแสดงทัศนะแล้ว สังเวช ก็ไม่ใชอุทัยหรือ ที่ทำบ้านเมืองป่นปี้ อำนาจประชาธิปไตย มี 3 อย่าง เป็นอิสระ ทักษินใช้อำนาจบริหาร อุทัย ใช้อำนาจนิติบัญัญัติ แต่ในสมัยที่ อุทัยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนั้น ยินยอมให้ทักษินฉีกรัฐธรรมนูญ ยอมให้อำนาจ บริหารอยู่เหนือ อำนาจนิติบัญญัติ ที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ อำนาจบริหาร ยิ่งพวก วรเจตน์ นิธิ และพวกนี้เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย เรายิ่งสงสารประเทศไทย เพราะคนพวกนี้ แยกผิดถูกชั่วดีไม่ถูก แล้วถ่ายทอดแนวคิด ที่หลุดโลกอย่างนี้ แม้แต่อาจารย์มหาวิทยาลัย ยังมองไม่ออกว่าการรัธประหารเงียบ โยทักษิน ละเมิอำนาจนิติบัญญัติ มา ก่อนที่ คมช. จะออกมา ปฏิวัติ เพื่อเรียกร้อง อำนา นิติบัญญัติ มาคืนสู่ประชาชน กรุณาหันกลับมาพิจารณาให้ถ่องแท้ด้วย ว่าใคร ล้มล้างระบออการปกครองระบอบประชาธิปไตยกันแน่ ใครใกล้ชิด บุคคลเหล่านี้ ช่วยให้เขาพ้นจากบาปที่ทำกับประเทศชาติด้วย

noom^*

[emo11.gif]

มาถึงวันนี้ผมมองออกว่าพวกเผด็จการศักดินาเล่นสกปรกแน่นอน
เห็นชัดๆว่าพวกเขาเอาเงินให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปแจกชาวบ้าน(จ้าง)เพื่อให้ไปต้อนรับนายกเถื่อนสุรยุทธ์ ที่ไป อำเภอเขาวง กาฬสินธุ คราวที่แล้ว
ทำให้อดคาดการไม่ได้ว่า ประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญคราวนี้จะถูกพวกเผด็จการใช้เหล่ กลโกงเพื่อบิดพริ้วผลที่แท้จริง
ฉนั้นพวกเราต้องไปโหวตไม่รับ และ หาวิธีป้องกันกลโกงของพวกเลวระยำเผด็จการด้วย

dd

@ +_+ ! ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @

FAT MAN

การไปลงประชามติ ในวันที่ 19 ส.ค. 50 เพื่อรับรอง หรือไม่รับรอง ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 นั้น ประเด็นก็คือ รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร ดีกว่า ปี 2540 ในภาพรวมอย่างไร เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา ปัจจุบัน รัฐบาลและ คมช. พยายามเบี่ยงเบนประเด็น ไปต่างๆ นาๆ เช่น เพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุขบ้าง เพื่อความสงบของบ้านเมืองบ้าง เพื่อไม่ให้กลุ่มเก่ากลับมามีอำนาจแบบผูกขาดเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวได้บ้าง ซึ่งเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นที่ถูกต้องและพยายามหลอกลวงหรือเบี่ยงเบนประเด็นไปต่างๆ นั้น
ขอให้ทุกท่านที่ตัดสินใจ คิดถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ใหม่ ดีกว่าเก่าหรือไม่ สมควรเปลี่ยนเป็นของใหม่ ตามที่เสนอมาหรือไม่ ดีกว่า

ส่วนผม นั้น "ไม่รับรอง" ในวันที่ 19 ส.ค.
เพราะเห็นว่าเป้าหมายที่ร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่ เพื่อให้ไม่มีพรรคการเมืองใหญ่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเพียงพรรคเดียว อยากให้เป็นพรรคผสมหลายพรรค ซึ่งผมเห็นว่าประเทศชาติ ก็คงไม่ได้เจริญแน่ถ้าเป็นเช่นนั้น เห็นควรให้พรรคการเมืองเข้าบริหารประเทศให้มีระยะเวลานานพอควรที่กำหนด คือ 4 ปี หากบริหารไม่ดี ประชาชนก็เลือกพรรคใหม่อีกฝากหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศ ไม่ใช่ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ซึ่งไม่รู้ว่า คมช. สนช. คิดได้เพียงแต่ไม่ให้กลุ่มอำนาจเดิมเข้ามาบริหารประเทศ เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงประชาธิปไตยในระยะยาว คมช. ต้องอย่าลืมว่าหากให้อำนาจใดกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในระยะยาว ก็จะเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก คือมีการยึดอำนาจเกิดขึ้นอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สงสารประชาชนด้วยเถิด เบื่อวัฏจักรเดิมๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนประชาชนไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ อย่างเบี่ยงเบนประเด็นและสร้างกระแส ปิดหูปิดตาประชาชนอีกเลย

ประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียว

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ยุทธศาสตร์ แบ่งแยกแล้วปกครอง ต้องการทำให้พรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง เป็นเบี้ยหัวแตก สามารถเข้ามาควบคุมและปกครองได้ง่าย นี่คือยุทธศาสตร์ของพรรคราชการ ถ้ารับไปแล้วกฎหมายริดรอนสิทธิอีกหลายฉบับจะทะยอยออกมาประกาศใช้แน่นอน ถ้าคิดว่าตนเองฉลาดเหมือนกระบือก็รับไปเถิด แล้วลูกหลานของพวกท่านจะออกมาเรียกร้องถวิลหาความเป็นประชาธิปไตยในวันข้างหน้าแน่นอน

ว ณ ปากนัง

*วิญญาณประชาธิปไตย
จัดให้อย่างมีเงื่อนไข
ด้วยความไม่ไว้วางใจ
กลัวไพร่จองหองครองเมือง

*อาตมันอันเหล่าท้าวพระยา
พัฒนาการเมืองอร่ามเหลือง
จึงได้งามงดหมดเปลือง
กับเรื่องของพิธีการ

*ประกาศ ฟ้าดิน ปฏิญญา
พัฒนาการเมือง มุ่งมั่น
สิทธิ เสรี มีกัน
ดั่งสวรรค์ ฟากฟ้า มาประทาน

*โรงเรียนประชาธิปไตย
ครูใหญ่ ครูน้อย กล้าหาญ
ไม้เรียว ถือไว้ ใช้ชาญ
สอนอ่าน ประชาธิปไตย

*อาตมัน อันจิต อาตมา
ปัญญา ไม่เกิด ผ่องใส
สุดแท้ แต่ฟ้า เป็นไป
อย่างไรไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญ

rat

เสื้อแดงแรงฤทธิ์ที่มีถึงเวลาเอามาสวมได้แล้ว หมวกก็ได้ ริบบิ้นก็ดี เฉพาะรถแท็กซี่ก็ผูกผ้าแดงแล้วดูซิว่าตำรวจจะจับในข้อหาอะไร

สมชัย ศรีสุทธิยากร

องค์กรกลาง เสือปืนไว จัดดีเบต รอบ 2 ศุกร์นี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง และกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย เปิดเผยว่า ตามที่ รมต. ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์ ได้เปิดโอกาสให้องค์กรกลางเสนอโครงการดีเบตรอบ 2 มาให้ดูภายในวันที่ 14 สิงหาคม ตนได้มีการประสานงานกับทุกฝ่าย สามารถจัดดีเบตรอบ 2 ขึ้นได้ โดยจะเป็นการจัดที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. โดยไม่มีการตัดตอน
รูปแบบการจัดดีเบตรอบ 2 จะมีความแตกต่างจากที่เคยจัดในรอบแรก กล่าวคือ จะเน้นการตอบคำถามที่ตั้งโดยนักวิชาการ 5 คน จาก 5 สถาบัน ที่สอนด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยตนได้เชิญนักวิชาการชั้นครูเหล่านี้มาตั้งคำถามด้วยตนเอง เช่น รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้า ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์จาก ม.สยาม รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬา และ รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ จาก มสธ. โดยจะละคนจะอ่านรัฐธรรมนูญในหมวดที่ได้รับมอบหมาย และตั้งคำถามสำคัญคนละ 2 คำถาม กระจายตามหมวดต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่าคำถามทั้งหมดจะมีความน่าสนใจ มีความคมลึกและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังในโค้งสุดท้ายของการลงประชามติ
สำหรับผู้ร่วมดีเบต ฝั่ง สสร. ได้แก่ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, นพ. ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเดิมตนได้พยายามเชิญ นายเสรี สุวรรณภานนท์ รองประธาน สสร. มาร่วมรายการแต่ไม่สามารถประสานงานติดต่อได้ เนื่องจากไม่ยอมรับโทรศัพท์ตลอดวันที่ 15 ที่ผ่านมา จึงได้ทาบทาม นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ แทนซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผู้ร่วมรายการฝั่งที่ไม่เห็นด้วยได้แก่ นายจอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน , นายคณิน บุญสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างและรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 และ ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
นอกจากการรับชมทางช่อง 9 แล้ว ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนไทยทั่วโลกสามารถชมได้พร้อมกันที่ www.prachatai.com ซึ่งตนคาดว่า การจัดดีเบตรอบ 2 นี้ จะเป็นข้อมูลสำคัญในโค้งสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจาก 2 ด้านที่เป็นกลาง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 และอยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่า จะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน เปิดชมช่อง 9 ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

ผ้าขาว

ไปรับร่างรัฐธรรมนูญกันนะคะ จะได้ไปเลือกตั้ง แล้วพวกเราจะได้รัฐบาลใหม่ที่ดีไม่เลวเหมือนรัฐบาลของไทยรักไทย

amm

@ +_+ ! ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @

ไท

WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!
WE VOTE NO!!!!!!

ผ้าเขียว

ไปรับร่างรัฐธรรมนูญ50กันนะคะ...มันร่วงหล่นลงมาใกล้จะถึงพื้นแล้ว....รับเอาไปฌาปณกิจที....

อนิจจาวัฏฏสังขารา อุปัทวยธรรมิโน อุปชิตวา นิรุทชันติ เตสังโว ปะสะโมสุโข

เอ้า 19 สิงหาคม 2550 ออกไปเผารัฐธรรมนูญโจรกันเร้ว...

ต่อไปค่อยจับตัวการไปเผาด้วย

ฮาไฮ้ เจี้ยบ ๆ

ดารา

คมช. รัฐบาล และประชาธิปัตย์ เดินสายมาเชียงใหม่กันเพียบ ขอเสียงคนเชียงใหม่ ที่พวกเขาริดรอนสิทธิเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก..ที่นี่มีพรรคการเมืองเดียวที่หาเสียงได้ โดยหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลืออย่างดี...ไม่ต้องรับร่างจะดีกว่า.

sent

นักวิชาการทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อต้านรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ ร่วมกันไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมือง

ปฏิรูปการเมืองเป็นคำตอบที่สังคมไทยร่วมกันค้นพบกว่า ๑๐ ปีมาแล้ว เพื่อตอบปัญหาที่รุมเร้าประเทศไทยในหลายด้าน ส่วนหนึ่งของคำตอบเชิงสถาบันคือรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นรัฐธรรมนูญที่สังคมไทยมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมากกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา โดยอาศัยกระบวนการร่างที่มุ่งจะฟังเสียงประชาชนมาแต่แรก จึงจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ขึ้น อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนอย่างแข็งขัน เพื่อผลักดันข้อเสนอของตนเข้าไปในรัฐธรรมนูญ

"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" จึงมีความพยายามจะเสนอการปฏิรูปการเมืองในเชิงสถาบันไว้หลายประการ และได้มีโอกาสใช้งานจริงเกือบ ๑๐ ปี ทำให้สังคมเห็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของรัฐธรรมนูญ ก่อนหน้าการรัฐประหารในวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ สังคมไทยเห็นพ้องต้องกันว่า จำเป็นต้องแก้ไขข้ออ่อนของรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชน

แต่การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ได้ทำลายพัฒนาการทางการเมืองโดยหลักนิติธรรมลงไป และบัดนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้อำนาจเผด็จการหลังรัฐประหาร ก็กำลังได้รับการเสนอเพื่อการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้สังคมไทยหันกลับไปสู่การเมืองยุคเก่า ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำให้สังคมไทยอ่อนแอจนไม่สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงนานาชนิดที่ถาโถมเข้าสู่ประเทศของเราได้ และแน่นอนว่าทำให้การปฏิรูปการเมืองโดยผ่านกระบวนการร่วมกันของสังคมไทยต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิง บุคคลและองค์กรที่ลงนามข้างล่างนี้จึงขอเสนอแก่สังคมไทยว่า เราควรร่วมมือกันไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยผ่านการลงประชามติหากมีการจัดขึ้นในภายหน้า

ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนเราว่า พลังที่ผลักดันให้การปฏิรูปการเมืองสัมฤทธิ์ผลได้นั้นมีอยู่ 2 ประการ คือพลังทางสังคมและพลังที่เกิดจากการจัดระบบการเมืองที่ตรวจสอบได้, ต้องรับผิด, และอยู่ในความควบคุมและถ่วงดุลของอำนาจที่หลากหลายและเป็นอิสระต่อกันพอสมควร

แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้กลับสวนกระแสของพลังปฏิรูปการเมืองดังกล่าวนี้ แม้ดูเหมือนมีการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากกว่ารัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเท่ากับเพิ่มพลังของสังคมในการตรวจสอบและควบคุมถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ หากทว่าประสบการณ์ที่ได้ใช้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ มาเกือบ ๑๐ ปี พบว่าสิทธิเสรีภาพเหล่านี้มีแต่บนกระดาษ ไม่สามารถนำไปเป็นหลักประกันในด้านปฏิบัติได้เลย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ, การมีสื่อที่เป็นของประชาชน, การรวมกลุ่มเพื่อการต่อรอง, หลักประกันสวัสดิการพื้นฐาน, ฯลฯ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ได้ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง

ปฏิรูปการเมืองต้องหมายถึงสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เป็นจริงในทางปฏิบัติ มิฉะนั้นสังคมจะมีพลังกำกับควบคุมให้ระบบการเมืองดำเนินไปอย่างถูกทำนองคลองธรรมได้อย่างไร

ในด้านระบบการเมือง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ไว้วางใจประชาชนเจ้าของประเทศ จึงริบสิทธิเลือกตั้งองค์กรทางการเมืองไปจากประชาชน พร้อมกันกับทำให้ระบบการแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ยึดโยงกับพลังทางสังคม แต่ไปผูกติดกับระบบราชการ ระบบเลือกตั้งมุ่งแต่จะไม่ให้เกิดพรรคใหญ่โดยไม่สนใจว่าจะทำลายความเป็นตัวแทนประชาชนของนักการเมืองลงไปมากสักเพียงใด การใช้อำนาจอธิปไตยก็เต็มไปด้วยความสับสน เพราะมีการก้าวก่ายอำนาจกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่ใช้อำนาจอธิปไตย โดยเฉพาะจากฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหาร ในทางปฏิบัตินักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะอ่อนแอจนไม่สามารถริเริ่มนโยบายใหม่ใดๆ ได้ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบของระบบราชการเสียก่อน จึงสมกับที่ถูกเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับขุนนางที่มุ่งจะรื้อฟื้นระบอบอำมาตยาธิปไตยกลับขึ้นมาใหม่

พวกเราดังมีรายนามข้างล่างนี้จึงมีความเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะนำประเทศไทยถอยหลังกลับไปหลายสิบปี อำนาจและสิทธิของประชาชนที่ได้มาด้วยการต่อสู้จนสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อไปนับไม่ถ้วน จะต้องถูกริบไปจนไร้ความหมาย จึงไม่ควรนำมาใช้กำหนดความสัมพันธ์ในรัฐของเรา ควรร่วมมือกันไม่รับรองร่างรัฐธรรมนูญโดยผ่านการลงประชามติ และเรียกร้องให้นำเอารัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ กลับมาใช้ใหม่ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงสองประเด็นคือ

๑) ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน ๖๐ วัน

๒) รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยกระบวนการที่นักการเมืองไม่มีอำนาจเข้ามากำกับควบคุมการแก้ไข แต่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

แท้จริงแล้ว ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดในโลกที่เป็นเอกสารสมบูรณ์พร้อมและสถิตสถาพรโดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยกระบวนการทางสังคม นั่นคือเกิดสำนึกใหม่ในสิทธิเสรีภาพบางประการหรือบางมิติ จนทำให้ต้องมีการจัดความสัมพันธ์ในองค์กรทางการเมืองใหม่ สังคมที่เสรีคือเครื่องมือสำคัญที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปการเมือง ไม่มีอำนาจ"บริสุทธิ์"ของทหารหรือการรัฐประหารใดๆ จะทำหน้าที่นี้แทนสังคมเสรีได้ การนำเอารัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ กลับมาใช้ใหม่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การปฏิรูปการเมืองเดินหน้าต่อไปได้

โดยวิธีนี้เท่านั้นที่จะนำสังคมไทยกลับไปสู่ความสงบเรียบร้อย และกู้คืนเกียรติภูมิที่สูญเสียไปจากการรัฐประหารกลับมาได้อย่างถาวร โดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อดังเหตุการณ์ที่ผ่านมาอีก

พวกเราที่มีชื่อข้างท้ายนี้ งใคร่ขอให้พี่น้องร่วมมือกันรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการลงประชามติ เพื่อผลักดันให้นำเอา"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน"กลับมาแก้ไขปรับปรุง ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยในภายหน้า โดยการใช้สีเขียวตองอ่อนเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน ท่านอาจติดแถบริบบิ้นสีเขียวตองอ่อนที่พาหนะของท่าน ติดแถบเขียวตองอ่อนกับเครื่องแต่งกาย ใช้แถบข้อมือสีเขียวตองอ่อน ติดธงเขียวตองอ่อน หรือวิธีอื่นใดที่ท่านอาจคิดขึ้นเองเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ร่วมกันดังกล่าว ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ กลับคืนมา พร้อมทั้งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย

///////////////////

รายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

1. นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2. จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล 3. อรรถจักร สัตนานุรักษ์ 4. วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 5. สมเกียรติ ตั้งนโม 6. สายชล สัตยานุรักษ์ 7. สมชาย ปรีชาศิลปกุล 8. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช 9. ชัชวาล ปุญปัน 10. สุชาดา จักรพิสูทธิ์ 11. ไพสิฐ พาณิชย์กุล 12. นัทมน คงเจริญ 13. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ 14. วัลลภ แม่นยำ 15. อำพล วงศ์จำรัส 16. พรภิมล ตั้งชัยสิน 17. อรณิชา ตั้งนโม 18. ปราณี วงศ์จำรัส 19. นงเยาว์ เนาวรัตน์ 20. ชำนาญ จันทร์เรือง 21. ชาญกิจ คันฉ่อง 22. คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช

รายชื่อนักวิชาการจากทั่วประเทศ

23. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 24. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 25. เกษียร เตชะพีระ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 26. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 27. อรศรี งามวิทยาพงศ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 28. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 29. อัครพงษ์ ค่ำคูณ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 30. อภิชาติ สถิตนิรามัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 31. ปกป้อง จันวิทย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 32. วิภา ดาวมณี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 33. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 34. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 35. ประภาส ปิ่นตกแต่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 36. ราณี สหัสรังษี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 37. สุวิมล รุ่งเจริญ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 38. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 39. วรศักดิ์ มหัทธโนบล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 40. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 41. จิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 42. วิระดา สมสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 43. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

44. วรวิทย์ เจริญเลิศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 45. ทพ. วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 46. ทัศนัย เศรษฐเสรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 47. ท.พญ. ศศิธร ไชยประสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 48. จันจุฑา สุขขี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 49. กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 50. อุษามาศ เสียมภักดี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 51. สุชาติ เศรษฐมาลินี (มหาวิทยาลัยพายัพ) 52. สฤณี อาชวานันทกุล (นักวิชาการอิสระ) 53. วรดุลย์ ตุลารักษ์ (นักวิจัย TDRI) 54. กฤตยา อาชวนิจกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล) 55. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว (มหาวิทยาลัยมหิดล) 56. ศรีประภา เพชรมีศรี (มหาวิทยาลัยมหิดล) 57. วราภรณ์ แช่มสนิท (มหาวิทยาลัยมหิดล) 58. โสฬส ศิริไสย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 59. สุภิญญา กลางณรงค์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 60. บุณยสฤษฏิ อเนกสุข (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 61. พฤกษ์ เถาถวิล(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 62. ธัญญา สังขพันธานนท์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

63. กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี) 64. วสันต์ ลิมป์เฉลิม (สถาบันราชภัฎธนบุรี) 65. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยฮาวาย) 66. ธนศักดิ์ สายจำปา (มหาวิทยาลัยเกริก) 67. ธนศักดิ์ วรธรรมดุษฎี (มหาวิทยาลัยเกริก) 68. เชษฐา พวงหัตถ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 69. นฤมิตร สอดศุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 70. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 71. พิพัฒน์ สุยะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 72. นาตยา อยู่คง (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 73. สุนัย ครองยุทธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 74. โกวิท แก้วสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 75. บาหยัน อิ่มสำราญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 76. สุวิดา ธรรมณีวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รายชื่อเพิ่มเติมหลังแถลงการณ์

จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). ปิยบุตร แสงกนกกุล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), กตัญญู แก้วหานาม (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์), เอกกมล เอมระดี (นิติศาสตร์บัณฑิต รุ่น 27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล), ชาตรี ประกิตนนทการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), มาลินี คุ้มสุภา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), อานนท์ อุณหะสูต (นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มธ.), พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอร่วมลงชื่อไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้ นายนนท์ กาศโอสถ, นางสาวนันทนัช จีระสุวรรณ, นายพิษณุ ก๋าวิตา, นายปิยะเวศน์ กองสอน. ว่าที่ ร.ต.สุรัตน์ หงษ์จันทร์ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ), พร้อมพงศ์ วานิชสมบัติ (นศ.สัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),

วรงค์ หลูไพบูลย์ (ประชาชน), สุชาติ โฮ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทพลีลา), สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ (คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา), นายชาญ พนารัตน์ (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา), นายธนิต ขมสนิท (กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น), ปรัชญ บุญส่ง (นศ.ปโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม), สุขทวี สุวรรณชัยรบ (อาจารย์วิชาสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง, มหาวิทยาลัยอเมริกานา, ประเทศนิคารากัว), สมศักดิ์ เข็มเพชร, อนุสรณ์ งอมสงัด (อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด), นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๓ คนคือ ๑.นายทศพล ศรีนุช, ๒.นายอานนท์ ตันติวิวัฒน์, ๓.นายอนุพงษ์ อิ่มลาภ.

ทรงยศ วีระทวีมาศ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ผศ.อัจฉริยา เนตรเชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร, งามศุกร์ รัตนเสถียร (จากมหาวิทยาลัยมหิดล), ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช), บูรณ์เชน สุขคุ้ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม), สุรชาติ ไตรสูงเนิน (เศรษฐศาสตรบัญฑิต รุ่น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น), เสกรินทร์ บุญชูสวัสดิ์ (บุคคลทั่วไป), เรวัตร บูรณธนิต (บุคคลทั่วไป), พรนภา ทัศนพงษ์ (อดีตนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์), สุชาติ ธาตุบุรมย์ (บุคคลทั่วไป), ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), Anirudh Chaiworaporn (Bachelor Degree (Political Science) Thammasat University, ลลิตา สุทัศน์วัฒนะ(นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), วิจา ตินตะโมระ (สจล.- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสเจ้าคุณทหารลาดกระบัง). ผมไม่เชื่อว่า รัฐธรรมนูญ ที่เกิดอย่างผิดกระบวนการธรรมชาติของสังคมเช่นนี้ จะนำพาสังคมไปสู่ดุลยภาพ ไปสู่ความอยู่รอดใน สังคมโลกอันยากลำบากยุคสมัยนี้ได้ เช่นนี้แล้ว ผมไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 อันมีกำเนิดที่พิกลพิการนี้ได้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่เปิดช่องทางให้ร่วมแสดงความคิดเห็น (พีระ เอมศรีกุล).

นางน้อมจิตต์ พึ่งพินิจ, นายจำรูญศักดิ์ พึ่งพินิจ, น.ส.นิชนันท์ พึ่งพินิจ (บุคคลทั่วไป). ประเสริฐ ลิ้มประสงค์ (รัฐศาสตร์บัณฑิต รุ่น 27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย). เจเรมีย์ ปรมัตถ์ กังสดาลอำไพ นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. รต. ธีรพล ไชยคำ (นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน). ดร.วโรดม ตู้จินดา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). รศ.ดร.ประพันธ์ เศวตนันทน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ). นายปริชัย ดาวอุดม ในนามบุคคลทั่วไป ขอร่วมคัดค้านไม่รับรองรัฐธรรมนูญ 2550

รายชื่อเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์, 2. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ, 3. ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์, 4. ผศ.สมชาย นิลาธิ, 5. ผศ.สมชาติ มณีโชติ, 6. อ.กีรติ ธนะไชย, 7. อ.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์, 8. อ.อุษณา อารี, 9. อ.รัญชนีย์ ศรีสมาน, 10. อ.ภาคภูมิ หรรนภา, 11. อ.ทม เกตวงศา, 12. อ.ลลิตา หิงคานนท์, 13. อ.อัครา มะเสนา, 14. อ.บัญญัติ สาลี, 15. ภาคภูมิ หรรนภา, 16. อธิปัตย์ วงษ์ยิ้ม, 17. โตมร โสตะภา, 18. ชวรา ฤทธาพรหม, 19. อนัญญา ภาโนชิต, 20. บัญญัติ สาลี, 21. ธนัญญา ธัญญะประกอบ, 22. ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, 23. ณัฐริกา อภิมติรัตน์, 24. ชูศักดิ์ ภานุวัตร์, 25. อัครครา มะเสนา, 26. ช่อนิภา ทวีโคตร, 27. นารีรัตน์ บุญประเสริฐ, 28. สมชาย นิลอาธิ, 29. บุญเลิศ สดสุชาติ, 30. วราภรณ์ จรรยา, 31. ญาณิกา แสนสุริวงค์, 32. บุษกร โยธาฤทธิ์, 33. ศิริพร ทูลคำรักษ์, 34. ศุภวัฒน์ มาตย์ภูมี, 35. อลิษา พุทธิศักดิ์แสง, 36. ณัฐิดา กุลศรี, 37.ดร. พุฒิพงศ์ สัตยวงค์ทิพย์, 38. อุษาวดี มาลีวงค์, 39. ณัฐนิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง, 40. ทม เกตุวงศา, 41. กรีติ ธนะไชย, 42. อุษณา อารี, 43. อธิป วัดเวียงคำ, 44. บรรจง บุรินประโคน,

**รายชื่อคณาจารย์(เพิ่มเติม) ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org ได้เผยแพร่รายชื่อคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมลงชื่อเพิ่มเติมใน "แถลงการณ์ร่วมกันไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ" จากเดิมมีคณาจารย์จำนวน 76 คน ได้ลงชื่อไปก่อนหน้านี้

จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),ปิยบุตร แสงกนกกุล (ม.ธรรมศาสตร์), กตัญญู แก้วหานาม (ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล), ชาตรี ประกิตนนทการ (ม.ศิลปากร), มาลินี คุ้มสุภา (ม.เชียงใหม่), สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์, ชาญ พนารัตน์ (คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ม.นเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา), สุขทวี สุวรรณชัยรบ (ภาควิชาสันติภาพและการแก้ไขข้อขัดแย้ง ม.อเมริกานา ประเทศนิการากัว), สมศักดิ์ เข็มเพชร, อนุสรณ์ งอมสงัด (วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด)

ทรงยศ วีระทวีมาศ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น), อัจฉริยา เนตรเชย (สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร), งามศุกร์ รัตนเสถียร (ม.มหิดล), วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมธิราช), บูรณ์เชน สุขคุ้ม (ม.ราชภัฏนครปฐม), สุรชาติ ไตรสูงเนิน, ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (ม.มหิดล), วิจา ตินตะโมระ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), วโรดม ตู้จินดา (ม.เกษตรศาสตร์)

สมชัย ภัทรธนานันท์, บุญยงค์ เกศเทศ, พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์, สมชาย นิลาธิ, สมชาติ มณีโชติ, กีรติ ธนะไชย, ลาวัณย์ สังขพันธานนท์, อุษณา อารี, รัญชนีย์ ศรีสมาน, ภาคภูมิ หรรนภา, ทม เกตุวงศา, ลลิตา หิงคานนท์, อัครา มะเสนา, บัญญัติ สาลี, ภาคภูมิ หรรนภา, อธิปัตย์ วงษ์ยิ้ม, โตมร โสตะภา, ชวรา ฤทธาพรหม, อนัญญา ภาโนชิต, ธนัญญา ธัญญะประกอบ, ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, ณัฐริกา อภิมติรัตน์, ชูศักดิ์ ภานุวัตร์, ช่อนิภา ทวีโคตร, นารีรัตน์ บุญประเสริฐ, สมชาย นิลอาธิ, บุญเลิศ สดสุชาติ, วราภรณ์ จรรยา, ญาณิกา แสนสุริวงค์, บุษกร โยธาฤทธิ์, ศิริพร ทูลคำรักษ์, ศุภวัฒน์ มาตย์ภูมี, อลิษา พุทธิศักดิ์แสง, ณัฐิดา กุลศรี, พุฒิพงศ์ สัตยวงค์ทิพย์, อุษาวดี มาลีวงค์, ณัฐนิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง, กรีติ ธนะไชย, อธิป วัดเวียงคำ, บรรจง บุรินประโคน (ม.มหาสารคาม)

องค์กรที่ประกาศตัวไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

ถึง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, ตามเนื้อหาที่ 1260 เรื่อง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมือง เครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม (คพส.) ได้ประชุมเครือสมาชิกเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช. มีปัญหาหลายประเด็น ไม่เป็นไปตามประชาธิปไตย ตั้งแต่การยกร่าง การทำประชาวิจารณ์ และการซ่อนเงื่อนปมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งไม่สมควรรับเป็นอย่างยิ่ง จึงขอร่วมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมือง มา ณ โอกาสนี้ด้วย.นายโอภาส ภาสบุตร : ประธานเครือข่ายพลเมืองเพื่อการมีส่วนร่วม (คพส.)

(หมายเหตุ : รายชื่อที่นำเสนอนี้ หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อซ้ำ หรือความเข้าใจผิดใดๆ กรุณาแจ้งให้ กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทราบโดยด่วนที่ midnightuniv@gmail.com เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องที่สุด)

สำหรับผู้ที่สนใจลงชื่อเพิ่มเติม ทั้งนักวิชาการ, สื่อมวลชน, ประชาชนทั่วไป, สามารถส่งชื่อของท่านไปที่ midnightuniv@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อสถาบัน องค์กร หรือในนามบุคคลทั่วไป

ที่มา : เวบไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน [emo21.gif][emo21.gif][emo12.gif][emo19.gif]

Benchmarking

เห็นด้วยกับ # 15 ที่ว่ารัฐธรรมนูญเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ขาดหลักประกัน

ในอดีตประชาชนอเมริกันก็เห็นรัฐธรรมนูญเป็นแผ่นกระดาษที่ขาดหลักประกันเช่นเดียวกัน จึงให้มี"ระบบ"เป็นหลักประกันคุณภาพของรัฐธรรมนูญ นั่นคือ

ระบบคู่มือ Federal Manual ที่เป็นหลักประกันแผ่นกระดาษรัฐธรรมนูญที่แสดงความชัดเจนในเชิงปฏิบัติให้รัฐธรรมนูญทุกมาตรา

การร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปของไทยที่ต้องกระทำโดยด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด โดยศึกษาเปรียบเทียบ(Benchmarking)กับ Federal Manual ของสหรัฐซึ่งอาจจะทำให้ประเทศไทยมีระบบประกอบรัฐธรรมนูญที่ดีกว่าสหรัฐ

ก็อาจเป็นไปได้

นายรักธรรม

ขอให้พลังเงียบ 19ถึง20ล้านคน ที่พวกเขาหาว่าเป็นคนโง่ ไม่รู้อะไรถูกผิด พากันออกมาสั่งสอนบทเรียนแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นจงพร้อมเพรียงกันว่า คนโง่อย่างพวกเรา ก็รู้ได้อย่างไม่ต้องมาบอกว่า ขณะนี้เผด็จการ กับพรรคพวกกำลังทำลายประเทศอย่างย่อยยับ มิไยที่มีคนรักชาติอย่างแท้จริง มิไยที่คนทั่วโลกจะย้ำเตือน พวกเผด็จการก็ไม่รับฟัง คงยังมืดบอดแสดงอำนาจบาทใหญ่ ออกกฏหมายและเขียนรัฐธรรมนูญซุกซ่อนความเป็นเผด็จการไว้มากมาย โดยคิดว่าเป็นความแสนฉลาดของตน และไม่เฉลียวใจสักนิดว่า คนไทยทุกวันนี้ไม่ได้โง่อย่างที่เขาเข้าใจ และไม่เฉลียวใจสักนิดว่าข้อมูลข่าวสาร มันสามารถกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีสำหรับคนโง่ๆอย่างพวกเรา ที่จะออกมากาเครื่องหมาย ไม่รับขยะสกปรกรัฐะรรมนูญปี50ฉบับนี้ พากันออกมาทั้ง20ล้านคนนั่นแหละ อย่าออมมืออย่างเด็ดขาด เล่นกับเผด็จการต้องเล่นด้วยพลังมวลชน ผมสังหรใจว่า การที่พวกเผด็จการกำลังมืดบอดพาประเทศชาติถลำลึกลงสู่ความหายนะครั้งนี้ จะเป็นการดิ้น [wit] ครั้สุดท้ายของ เผด็จการ หรือ อะไร หรือเปล่า.

Vote No

Rightt....

Smart Thai people have to vote "NO" for the better future of our children to live free, not under the dictators^* control!!!!

mickey

การรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรับความล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองและยอมรับระบอบอำมาตยาธิปไตย

vbomoom

[emo2.gif][emo2.gif][emo2.gif][emo2.gif]

*วิญญาณทรราชฆาตกร
จะไชชอนบ่อนไส้
ด้วยสมุนอัปรีย์จัญไร
บิดเบือนใส่ไคล้ไทยกัน

*อาตมันอันเต็มอวิชชา
ใส่ไฟใส่ฟ้าโมหันธ์
หวังวาดอำนาจฟาดฟัน
แบ่งปันทรัพย์โกงกินเมือง

*ประกาศศักดาอาสัตย์
เงินฟ่อนมาซัดจัดเรื่อง
เดียงสาแค่เขลาเปล่าเปลือง
ซ้อนเรื่องซ่อนเรื่องเยื้องยัก

*ปรมาตมันอันใด
รู้ใจใสสว่างประจักษ์
ศิษย์-ครู รู้แจ้ง แห่งอนรรฆ
ร่วมรักร่วมรับ รัฐธรรมนูญ

vbomoom

[emo12.gif][emo12.gif]

รับจ้างเลีย

@ +_+ ! ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @

We VOTE YES

WAIT VOTE NO
OH ! VOTE YES
WAiT VOTE NO
OH ! VOTE YES
WAIT VOTE NO
OH ! VOTE YES

WE VOTE YES

[emo12.gif][emo12.gif][emo12.gif][emo12.gif]

ดำดิน

เราจะรับรัฐธรรมนูญ 2550 นี้ได้อย่างไร

เมื่อการประชามติครั้งนี้ ยังให้ข้อมู,กับประชาชนไม่ครบถ้วน

เพราะรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 309 ได้อ้างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2549 ทั้งฉบับไว้ด้วย

แล้วไหนละ รัฐธรรมนูญ 2549 นั้น ได้นำให้ประชาชนได้ดู ได้รู้ ถึงสาระสำคัญ

หรือให้ต้องเข้าไปค้นเอาเอง ใน www.krisdika.go.th (คลิก รัฐธรรมนูญ 2549)

แล้วพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่จะรู้ได้อย่างไร หรือที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ถือว่ารู้แล้ว

อย่างนี้จะเป็นธรรมในการลงประชามติวันที่ 19 สิงหาคมนี้ได้อย่างไร

ลองอ่านข้อความในรัฐธรรมนูญ 2549 มาตรา 37 ดูสักหน่อยเป็นไร

" มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้าและคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยืทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าว หรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง "

นี่เพียงหนึ่งมาตราที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2549

แล้วเมื่อไม่ได้รับข้อความจริงอย่างนี้ เราจะไปรับรัฐธรรมนูญนี้ได้อย่างไร

19 สิงหาคม 2550 [X] ไม่เห็นชอบ เท่านั้นครับ

ว ณ ปากนัง

*มองเห็นผีหัวขาดยังหวาดหวั่น
ทั้งปิดกั้น หลายมาตรา จนน่าขัน
มีสื่อชี้ นำบ่นบอก หลอกทุกวัน
ให้หวาดหวั่นผีหัวขาด ฟาดตับไต

*ส่วนพวกผีมีทั้งตัว หัวไม่ขาด
อาละวาดกินเครื่องไหว้ ให้หวั่นไหว
คือพวกผีอมาตยาธิปไตย
ทำอะไรไม่เป็นเล่นแต่ครอง

*ชาวประชาเลือกได้ กาไม่รับ
ก็จะขับผีไปไม่หม่นหมอง
กาไม่รับ เลือกได้ ไม่คับข้อง
ความถูกต้องจะได้คนมาครองเมือง

ไม่รับ

คุณ คห.ที่ 2 รับท่อน้ำเลี้ยงเท่าไร ค๊ะ

โดมิโน

วันนี้คุณอึดอัดหรือเปล่า..อยู่อย่างสบายดีหรือเปล่า..เราอยู่ภายใต้ ระบบเผด็จการ..ระบบคมช. ..ระบบสปก.4-01..ระบบทุจริตเชิงนโยบาย...ทุกอย่างในประเทศกำลังล้มลงอย่างโดมิโน

เผด็จการจะสร้างประชาธิปไตยด้วยหัวใจเผด็จการ..คือเขียนรัฐธรรมนูญให้คนเอาหัวเดินต่างเท้า..มันฝืน.. เอาตุลาการ เข้าไปยุ่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ..."ไม่เห็นว่ามีกลไกอะไรที่จะมาถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการ อำนาจมันสร้างความฉ้อฉลได้ และพูดด้วยความเคารพผมไม่คิดว่าผู้พิพาษาหรือตุลาการทั้งหมดเป็นอรหันต์...วาทะเด็ดของรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ "

ผม ไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญ๕๐ ไม่ต้องการเอาหัวเดินต่างเท้าครับ

Bang Bang

รัฐธรรมนูญ50 ฉบับกงจักรลายดอกบัว คือว่ากงจักรมันบาดหัวประชาชน ใครอยากเป็นทาสข้าราชการประจำก็รับไปคนเดียวเถอะ สำหรับเราตัดสินใจแล้ว Vote NO

noom^*

[emo11.gif]

นอกจากโหวด ไม่รับ รธน ๕๐ อันบัดซบสุดๆ ที่ร่างมาจากพวกชาติชั่วแล้ว พวกเราต้องช่วยกันคอยจับตาดูให้ดีๆ อย่าให้พวกเผด็จการมันเปลี่ยนหีบเลือกตั้งเด็ดขาด

ถ้าใครเจอแล้วให้โวยทันที่นะ อย่าปล่อยโอกาสให้พวกเลวระยำมันใช้เหล่ กลโกงเพื่อกดขี่ประชาชนไปตลอดชาติเด็ดขาด

[emo11.gif][emo11.gif][emo11.gif][emo11.gif][emo11.gif]

เอกชัย

ยังไงก็ไม่รับ รธน โจร
ทำชาติเสียหาย บ่นบี้
แล้วยังมีหน้ามาบอกสมานฉันท์

คนรักดี

ไม่อยากรับรองการปฏิวัติว่าเป็นเรื่องถูกต้อง ไม่อยากเห็นประเทศอยู่กับระบบราชการไปวันๆ ไม่อยากเห็นประเทศถูกปกปิดข้อมูลข่าวสาร ไม่อยากเห็นประเทศตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนกลุ่มที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง แต่ ผมอยากมีชีวิตที่กำหนดตัวเองได้ ไม่รับแน่นอน

คนไทย

ไม่รับ

ว ณ ปากนัง

*เลือกในสิ่ง ดีกว่า คือว่า "ไม่"
ไม่รับไว้ ให้จิตใจ โดนใครเฉือน
ไม่ปลื้มใจ รัฐประหาร ผ่านมาเยือน
ไม่แชเชือน ไม่รับร่าง เป็นทางการ

*รัฐธรรมนูญมีของแถม แกมบังคับ
ให้ยอมรับว่าดี ที่รัฐประหาร
แทรกอยู่ในมาตรา พาต้านทาน
จึงถูกค้าน ขัดข้อง ร้องเตือนไป

กูรับ

กูจะรับ มีอะไรป่าว

อย่าพาล

หลากหลายแนวคิด ไม่ต้องชี้นำ อย่าอยากดังทางลัด เหมือนพวก นรก เปรต
กินกะบาล(นปก)

000

รับมั้ง [emo1.gif]

คนกรุงเทฑ

คุณ ค.ห 33
เรื่องของมึง
รับไม่รับ
เรื่องของกู คือไม่รับ
ไม่เห็นจะต้องท้าทายแบบโง่ๆ

tk

It`s impossible for me to vote yes.

ทิ

ไม่รับ

รับจ้างเลีย

โปรดเลือกหลังกุดีแน่

หรน

Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi
Gru Mai Rub Voi

รับจ้างเลีย

@ +_+ ! ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @

YSOSTUPID

ถ้าศาลอยากลงมาคลุกการเมืองก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะถูกเดินขบวนประท้วงขับไล่สาบแช่งแบบที่ป๋าเปรมโดนนะครับ

รับจ้างเลีย

@ +_+ ! ประชาไทขอทำการปิดความคิดเห็นนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม @

ยังไงก็รับ

ไม่รับแล้วได้อะไร เลอะเทอะอ่านบทความแล้วไม่มีทางออก เอาแต่วิพากษ์หมดยุคชักว่าด้วยสมองแล้วหวะชูวัด หัดกล้าเสนออะไรที่มในเป็นทางเลือกหรือทางลองบ้างอย่าเอาแต่ขี่กระแสกับขั้วอำนาจ

ดำดิน

การไม่รับรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลให้สภาร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง

แลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ต้องประชุมปรึกษาร่วมกันเพื่อพิจารณาหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งที่เคยประกาศใช้มาแล้วมาปรับแก้ใช้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประชามติไม่ผ่าน โดยให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานที่ประชุม

ความที่กล่าวมานี้ ค้นตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อความตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ 2549

ดังนั้นการไม่รับรัฐธรรมนูญ 2550 เราก็ต้องได้รัฐธรรมนูญที่ต้องกำหนดให้มีเลือกตั้งเช่นกัน

และต้องได้รัฐธรรมนูญมาภายในไม่เกิน 30 วัน

ตรวจสอบข้อความของรัฐธรรมนูญ 2549 ได้ที่ www.krisdika.go.th แล้วคลิกที่ รัฐธรรมนูญ 2549 ครับ

เราช่วยกันตรวจสอบความจริงก่อนการลงประชามติวันที่ 19 นี้

สำหรับผมตรวจสอบข้อมูลชัดเจนแล้ว [X] ไม่เห็นชอบ รัฐธรรมนูญ 2550 แน่นอน

vbomoom

ไม่"ไม่รับ" หรือ"รับ" ไหม...........?????
รับ-ไม่รับ ทำอะไร ให้ใคร..หือ !?
ไม่รับ-รับ กับมัน พรรณนั้นฤา
เป็นกระบือ หรือกระเบน เขาเข่นกัน

รับ-ไม่รับ ไม่รับ-รับ ทับแบนบี้
เขามาจี้ เขามาหลอก บอกความฝัน
เขามาเขียน เขาเวียนเถียง เสียงประชัน
แล้วจะรับ ไม่รับนั้น....เพื่อ-อะไร ???

ทั้งเธอ-ฉัน อย่าหวั่น ฉันใด-ทั้งนั้น
เราตรึกตรอง พร้องกัน รู้ทันไหม
เชอะ!..ช่างมัน รับ-ไม่รับ บังคับใคร
เรื่องอะไร มาใช้เรา "รับ" -"ไม่รับ"

ถ้าเริ่มต้น หนทาง ด้วยบ่างยุ
วิชาการ ผุ-ผุ กุตำหรับ
แล้วทะเลาะ เบาะแว้ง แข่งกันนับ
โฮ้ย....ฉันนอนหลับ ทับสิทธิ์ ไม่ติดใจ

โหวต-ไม่โหวต โฉดเขลา พวกเบาจืด
ทั้งพวกมืด พวกสว่าง ต่างกันไหม ??
มิเห็นโลง หลั่งน้ำตา บ้าหรือ..ไง??
เรื่องอันใด ให้เขา "หลอกเราทำ"...........

Vbomoom

18 AUGUST 2550

ไม่เคยรับเงินจากใคร

ผมงงมาก ๆ พวกที่สนับสนุน ฝ่ายที่มีอำนาจชอบพูดใสร้ายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยว่า "รับเงิน ถูกจ้างมาให้โพส" ไม่พูดเฉพาะพวกที่สนับสนุนนะ พวกที่มีอำนาจเองนั้นแหละยิ่งชอบพูด ทั้งๆ ที่จริงแล้วแถวบ้านผม ผมเห็นมีแต่หน่วยงานภาครัฐทั้งนั้นที่เกณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. ชาวบ้านไปจัดอบรมนั่น อบรมนี่ แต่พอไปจริง ๆ แล้วเป็นเกณฑ์ไปฟังเรื่องรัฐธรรมนูญ 50 และอ้างแต่ส่วนที่ดี ส่วนที่เป็นจุดด้อยจะไม่พูดกันเลย สุดท้ายก็บอกให้รับถ้าอยากมีการเลือกตั้งเร็ว และได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง พอเสร็จก็จ่ายเบี้ยเลี้ยง คนละ 200 - 300 บาท ส่วนผมไม่ได้ชอบทักษิณ แต่ไม่ชอบ รธ. 50 และการฉีกรัฐธรรมนูญ ในเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาของมัน ประชาธิปไตยมันก็มีทางออกของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเอารถถังออกมาวิ่งให้ประชาชนตกใจกลัว เพราะต่างชาติเขาเห็นแบบนี้ใครเขาจะอยากคบ เอะอะก็เอาปีนออกมาขู่ ถ้า รธ. 50 ผ่าน และถ้าไม่ถูกใจอีก ไม่แน่อาจจะขนเอารถถัง ทหารที่เป็นลูกหลานชาวบ้านออกมาขู่พ่อแม่พี่น้องตัวเอง แท้ที่จริงแล้วทหารทุกคนไม่ชอบแบบนี้แต่ที่ออกมาเพราะระบบสายบังคับบัญชา ถ้าไม่ทำตามก็โดน

รับจ้างเลีบ

กุเลือกแล้วว่าจะเรียกมีงว่าเว็บหัวคุวย

พะดน

อัดตคึเด