เตรียมจัด "มหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง" เพื่อตอกย้ำข้อเรียกร้องต่อรัฐไทย 5-11 ก.ย.นี้
 


ตามที่ ในปี  1993 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งชนเผ่าสากล และมีการประกาศจัดตั้งเวทีถาวรชนเผ่าพื้นเมืองสำหรับทำงานชนเผ่าโดยตรงในระบบงานขององค์การสหประชาชาติ จึงส่งผลให้เกิดการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งผ่านสภาสิทธิมนุษยชนแล้วและขณะนี้กำลังจะได้รับฉันทามติจากสมัชชาสหประชาชาติให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศภายในเดือนกันยายน 2007 นี้ 


 


นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2005 - 2014 องค์การสหประชาชาติยังได้ประกาศให้เป็นปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองระยะที่ 2 โดยกำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก"โดยเสนอให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ชนเผ่าพื้นเมืองจัดขึ้นในวันนี้ด้วย 


 


ซึ่งต่อมา ทางกลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านชาติพันธุ์ในประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดงาน"วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทย  ครั้งที่ 1ขึ้น ณ ห้องประชุมทองกวาง  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  8 - 9 สิงหาคม  2550 ที่ผ่านมา เพื่อประกาศเจตนารมณ์ให้รัฐบาลไทยปฏิบัติและมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ลงนามในสัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งให้รัฐไทยได้ทำการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน  เช่น ปัญหากรณีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย เรื่องสถานะบุคคล   และเร่งผลักดันประเทศไทยให้ลงนามใน "อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง" โดยเร็ว


 


ทั้งนี้ ในคำประกาศเจตนารมณ์ของคณะกรรมการจัดงานวันชนเผ่านำโดย นายจอนิ  โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ความตอนหนึ่งยังระบุชัดเจนว่า เพื่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นจริง ขอประกาศจัดตั้งให้ "วันที่ 9 สิงหาคม" ของทุกปีเป็น "วันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย" และ ขอประกาศจัดตั้ง "เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย"เพื่อดำเนินการสร้างกิจกรรมในการรังสรรค์ สร้างความสมานฉันท์ในสังคมพี่น้องชนเผ่า นั้น


 


สำหรับในประเทศไทยปี 2550  จึงถือเป็นปีแรกที่มีการจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันชาติพันธุ์พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายชาวบ้าน 


 


และเพื่อเป็นการตอกย้ำข้อเรียกร้องที่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่ได้ยื่นเสนอไปยังรัฐไทยเพื่อให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง  สถาบันชาติพันธุ์พัฒนา  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับ  คณะกรรมการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดงาน " มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย"  ขึ้นระหว่างวันที่  5-11 ก.ย. 2550 นี้ ณ  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ ภูมิปัญญา สะท้อนปัญหา นำเสนอสถานการณ์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในปีทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ระยะที่ 2  


 


ทั้งนี้ มีรายงานจากคณะกรรมการจัดงานฯ ว่า ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานมหกรรมวันชนเผ่า ในหัวข้อเรื่อง "นโยบายรัฐกับทศวรรษสากล ของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ระยะที่ <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2"   


 


นอกจากนั้น ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการชุด "พล - ละ - เมือง ชน - ละ - เผ่า สิทธิเราเท่าเทียมกัน..หรือยัง?" การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินพื้นบ้าน  ภาพยนต์  วิถีชีวิต วัฒนธรรม  การละเล่น กีฬา สินค้าหัตถกรรม  อาหารพื้นบ้านของคนชนเผ่าพื้นเมืองจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยที่มีความสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติ  ป่าไม้  แม่น้ำ  ทะเลอย่างแนบแน่น  ทั้งระบบการผลิต  การตั้งถิ่นฐานและการใช้ทรัพยากรเพื่อยังชีพ  ซึ่งลักษณะการดำรงชิวิตดังที่ได้กล่าวมาได้ถูกบ่มเพราะจนกลายเป็นอัตถลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  และเวทีสัมมนาวิชาการด้านชาติพันธุ์และการพัฒนาโดยนักวิชาการที่มีประสบการณ์การทำงานด้านคนชนเผ่า 


 


สำหรับนิทรรศการ การแสดงวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชีวิต การจำหน่ายสินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยจะมีให้ชมและเลือกซื้อตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE />053-492544


 กำหนดการ


งานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย


5 - 11 กันยายน 2550


ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 


 


วันพุธที่ 5 กันยายน 2550


13.00 - 18.00 น.            พิธีกรรมของชนเผ่าต่าง ๆ


 


วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550


09.00 - 11.00 น. พิธีกรรมของชนเผ่าต่างๆ


13.00 - 13.30 น. ดนตรีนำก่อนการเปิดงาน


13.30 - 13.45 .            กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


13.45 - 14.00 น.            ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและเชิญประธานกล่าวเปิดงาน


                                    โดย       นายจอนิ โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานฯ


14.00 - 14.45 น.            กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายรัฐกับทศวรรษสากล


                              ของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ระยะที่ 2"


                                    โดย       ฯพณฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี


14.45 - 15.30 น.            นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในงาน


15.30 - 17.30  น.            อภิปรายเรื่อง มุมมองของรัฐกับการแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมือง


                                    โดย       ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


                                                ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม


ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


                                                ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ


                                                ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข


                                                ผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ


                                    ดำเนินการโดย     อาจารย์ชูพินิจ  เกษมณี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


18.30 - 21.00 น.            ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที 1-ในห้องประชุม)


                                    ดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2 -ลานกลางแจ้ง) 


 


วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550


09.00 - 16.30 น.            เวทีวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ


ภาษาชาติพันธุ์" ณ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มช.


จัดโดย   ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม  มช.


13.00 - 22.00    น.         มหกรรมดนตรีและละครเพลงชนเผ่าพื้นเมือง (เวที 1-ในห้องประชุม)


 


วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550        


09.30 - 12.00 น. เวทีเสวนาปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองผ่านประสบการณ์คนทำงานด้านต่างๆ


                                    ร่วมเสวนาโดย      นายประแสง    คีรี (ผู้แทนด้านสุขภาพ) 


                                    ครูบุญจันทร์      จันหม้อ (ผู้แทนด้านการศึกษา) 


                                    นายสันติพงษ์     มูลฟอง (ผู้แทนทำงานด้านเด็ก)


                                    นายชัยประเสริฐ  โพคะ (ผู้แทนด้านทรัพยากรธรรมชาติ)


                                  นางสาวอาแพ่     มาโฟ๊ะ (ผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชน)


                                    นางสาวบูยู        แวนดิสเทน (ผู้แทนคนทำงานด้านแรงงานภาคบริการ)


                                    นายสว่าง          แซ่ย้าง (ผู้แทนคนทำงานด้านวัฒนธรรม)


                        ดำเนินการโดยนายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรีภาคีสากลชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อน


 


13.00 - 17.30 น. เวทีสะท้อนปัญหาที่มีผลกระทบต่อเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง


                                                ผู้แทนเครือข่ายเผ่ากะเหรี่ยง


                                                ผู้แทนเครือข่ายเผ่าม้ง


                                                ผู้แทนเครือข่ายเมี่ยน


                                                ผู้แทนเครือข่ายลาหู่


                                                ผู้แทนเครือข่ายลีซู


                                                ผู้แทนเครือข่ายลัวะ


                                                ผู้แทนเครือข่ายปะหล่อง


                                                ผู้แทนเครือข่ายคะฉิ่น


                                                ผู้แทนเครือข่ายอาข่า


                                                ผู้แทนเครือข่ายไทใหญ่


            ดำเนินรายการโดย  นายไวยิ่ง  ทองบือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


17.30 - 18.30 น.            พักรับประทานอาหารเย็น


18.30 - 21.00 น.            ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที1ในห้องประชุม)


                                    ชมดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2  -ลานกลางแจ้ง) 


 


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2550    


13.00 - 17.30 น .            การแสดงเครื่องแต่งกายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


18.30 - 19.30 น.            การแสดงละครชุมชน เครือข่ายละครชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์


19.30 - 21.00 น.            ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที1ในห้องประชุม)


                                    ดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2 ลานกลางแจ้ง) 


วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550


13.30 - 14.30    น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยกับทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลก


                                    โดย       อาจารย์สมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์


14.30 - 15.15 น.            นำเสนอ "ประสบการณ์และแนวทางส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาค


                              เอเชียและแปซิฟิก


                                    โดย       Ms.Chandra   Roy (จันทรา  รอย) ผู้ประสานงาน RIPP


15.15 - 17.30 น. เสวนาปัญหาสิทธิเด็กเยาวชนและสตรีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


-          นางชี  แซ่ลี


-          นางนาแส  ยะป่า


-          นางไหนควร  แซ่ว่าง


-          ผู้แทนเด็กและเยาวชน (ชาย)


-          ผู้แทนเด็กและเยาวชน (หญิง)


-          นางวิภา  ศรีลิมปนนท์


-          นางหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง


-          นางวนิชยา  กันทะยวง


ดำเนินรายการโดย : นางสาวอัญชลี  ผลเกลี้ยง


 18.30 - 21.00 น.           ชมภาพยนตร์ชนเผ่าพื้นเมือง (เวที1ในห้องประชุม)


 


วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550


13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน


13.30 - 15.00 น.            เสวนา "ยุทธศาสตร์และข้อเสนอของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย"


ดำเนินรายการโดย นายสุริยันต์  ทองหนูเอียด


15.00 - 15.15 น.             การแสดงชุดพหุวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


                                    โดย       คณะนักแสดงเครือข่ายเยาวชนชาวไทยภูเขา


15.15 - 15.30 น. อ่านคำประกาศเจตนารมณ์มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย


                                    โดย นายจอนิ  โอ่โดเชา  ประธานกรรมการจัดงานฯ


15.30 - 16.00 น. กล่าวปิดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย


โดยรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


พิธีกรรมปิดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2550


                                    โดย ผู้นำพิธีกรรมชนเผ่า


หมายเหตุ : นิทรรศการ มุมศิลปะ การแสดงวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชีวิต การแสดงและจำหน่ายสินค้า


                 และอาหารชนเผ่าพื้นเมือง (กาดหมั้ว ครัวดอย) มีให้ชมและเลือกซื้อตลอดงาน  


-----------------------


 

สาย

ผมกำลังสงสัยว่า การมีส่วนร่วมของ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ สุริยัน ทองหนูเอียด ถึงแม้ว่า พวกเขาไม่ใช่ผู้จัดแต่ย่อมเป็นพันธมิตรกับผู้จัด ในขณะนี้ กลุ่มพวกเขา รวมถึง สุริยะใส กตศิลา และพิภพ ธงชัย ได้กลายเป็นมือปืนรับจ้าง เลิกเป็น "นายหน้าค้าความจน" แต่เปลี่ยนมารับใช้ กลุ่มผู้ปกครอง เช่น ปกป้อง พล.อ.สพรั่ง เคลื่อนไหวทางการเมืองให้ สนธิ ลิ้มทองกุล กับประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ดังนั้น กิจกรรมสร้างขึ้นมาเพื่อสวามิภักดิ์กับชนชั้นนำหรือ จึงคำถามโดยส่วนตัว

ในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ดูเหมือนใช้งบประมาณจากหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ จากสัดส่วนการเข้าร่วมของตัวแทนภาครัฐ ดังนั้น การเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้ จึงน่าจะเป็นเพียงการรับใช้ ชนชั้นนำหรือไม่ เป็นการยืนยันคำถามที่มีอยู่

ถ้าการเคลื่อนไหวด้วยสวามิภักดิ์กับชนชั้นนำแล้ว ย่อมไม่มีประโยชน์กับชาติพันธ์ในระยะยาว เพราะพวกเขามีความขัดแย้งกับรัฐในด้านการเข้าถึงทรัพยากร ในประชาไทได้รายงานเกี่ยวกับพวกเขาหลายชิ้น

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวจะสร้างรากฐานในการรวมตัวที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้

อยู่เชียงใหม่อยากไปดู

ความเห็นที่ 1 ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ

ประชาไทช่วยลงรายละเอียดการจัดงานมากกว่านี้ได้ ที่เขียนน่ะ มันน้ำทั้งนั้น อยากอ่านว่ามีจัดกิจกรรมอะไรบ้าง หรือลงเว็บไซต์ก็ได้

น้อง

แม้แต่คนในพื้นราบยังถูกจำกัดสิทธิ เป็นคนชั้นสอง-ชั้นสาม.... เป็นทาส !......แล้วจะถามหาสิทธิให้ชนเผ่าในไทย...? !!!!

โอ้ พี่น้องทั้งหลาย

คำถามคุณสาย นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่ง ควรแก่การถาม

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ถึงแม้ว่า เป็นการเมือง(สมมุติ) แตเราว่าเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อมวลมนุษย์ก็ได้ หากงานนี้เผยแพร่ออกไป มีความเข้าใจกันระหว่าง คนชนเผ่า กับคนในเมืองลองมองอีกด้านหนึ่งดู อย่าเพิ่งรีบด่วนนัก

รายละเอียดงาน

เอามาฝากคนอยู่เชียงใหม่อยากไปดู
วันพุธที่ 5 กันยายน 2550 13.00 – 18.00 น. ร่วมพิธีกรรมของชนเผ่าต่าง ๆ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 09.00 - 11.00 น. พิธีกรรมของชนเผ่าต่างๆ น. ดนตรีชนเผ่าช่วงบ่าย กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและเชิญประธานกล่าวเปิดงาน นายจอนิ โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานฯ และกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐกับทศวรรษสากล ของชนเผ่าพื้นเมืองโลก ระยะที่ 2” โดย ฯพณฯ สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในงาน 15.30 - 17.30 น. อภิปรายเรื่อง มุมมองของรัฐกับการแก้ไขปัญหาชนเผ่าพื้นเมือง โดย ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ ดำเนินการโดย อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18.30 – 21.00 น. ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที 1-ในห้องประชุม) ดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2 –ลานกลางแจ้ง)
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550 09.00 – 16.30 น. เวทีวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาชาติพันธุ์” ณ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษาและการวิจัย จัดโดย ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มช. 13.00 – 22.00 น. มหกรรมดนตรีและละครเพลงชนเผ่าพื้นเมือง (เวที 1-ในห้องประชุม) วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2550 09.30 - 12.00 น. เวทีเสวนาปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองผ่านประสบการณ์คนทำงานด้านต่างๆร่วมเสวนาโดย นายประแสง ณ คีรี (ผู้แทนด้านสุขภาพ) ครูบุญจันทร์ จันหม้อ (ผู้แทนด้านการศึกษา) นายสันติพงษ์ มูลฟอง (ผู้แทนทำงานด้านเด็ก) นายชัยประเสริฐ โพคะ (ผู้แทนด้านทรัพยากรธรรมชาติ) นางสาวอาแพ่ มาโฟ๊ะ (ผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชน) นางสาวบูยู แวนดิสเทน (ผู้แทนคนทำงานด้านแรงงานภาคบริการ)
นายสว่าง แซ่ย้าง (ผู้แทนคนทำงานด้านวัฒนธรรม)
ดำเนินการโดย นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี ภาคีสากลชนเผ่าพื้นเมืองในป่าเขตร้อน 13.00 - 17.30 น. เวทีสะท้อนปัญหาที่มีผลกระทบต่อเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง 0จากผู้แทนของเครือข่ายชนเผ่าต่าง ๆ ดำเนินรายการโดย นายไวยิ่ง ทองบือ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 18.30 – 21.00 น. ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที1ในห้องประชุม) ชมดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2 –ลานกลางแจ้ง)
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2550 เริ่มงาน13.00 - 17.30 น . การแสดงเครื่องแต่งกายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย18.30 – 19.30 น. การแสดงละครชุมชน เครือข่ายละครชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์19.30 – 21.00 น. ชมภาพยนตร์-ชนเผ่า (เวที1ในห้องประชุม) ดนตรี-กวี-นักเขียน (เวที 2 ลานกลางแจ้ง) วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550
13.30 – 14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประเทศไทยกับทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกโดย อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
14.30 15.15 น. นำเสนอ “ประสบการณ์และแนวทางส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก โดย Ms.Chandra Roy (จันทรา รอย) ผู้ประสานงาน RIPP 15.15 - 17.30 น. เสวนาปัญหาสิทธิเด็กเยาวชนและสตรีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย นางชี แซ่ลี นางนาแส ยะป่า นางไหนควร แซ่ว่าง ผู้แทนเด็กและเยาวชน (ชาย) ผู้แทนเด็กและเยาวชน (หญิง) นางวิภา ศรีลิมปนนท์ นางหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง นางวนิชยา กันทะยวง ดำเนินรายการโดย : นางสาวอัญชลี ผลเกลี้ยง 18.30 – 21.00 น. ชมภาพยนตร์ชนเผ่าพื้นเมือง (เวที1ในห้องประชุม) วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550 13.30 – 15.00 น. เสวนา “ยุทธศาสตร์และข้อเสนอของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” 15.00 - 15.15 น. การแสดงชุดพหุวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดย คณะนักแสดงเครือข่ายเยาวชนชาวไทยภูเขา
15.15 - 15.30 น. อ่านคำประกาศเจตนารมณ์มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดย นายจอนิ โอ่โดเชา ประธานกรรมการจัดงานฯ 15.30 - 16.00 น. กล่าวปิดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิธีกรรมปิดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2550 โดย ผู้นำพิธีกรรมชนเผ่า
หมายเหตุ : นิทรรศการ มุมศิลปะ การแสดงวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชีวิต การแสดงและจำหน่ายสินค้า
และอาหารชนเผ่าพื้นเมือง (กาดหมั้ว ครัวดอย) มีให้ชมและเลือกซื้อตลอดงาน

ss

คุณพอใจใน อาชีพ รายได้ที่คุณได้รับหรือไม่?
คุณอยากมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างที่คุณเป็นทุกวันนี้หรือไม่?
- เพียงคุณใช้เวลา 2-3 ช.ม./วัน
- ทำงาuผ่าน Internet สร้างรา ยได้
- 50,000 - 200,000 บาท/เดือน
- โดยไม่กระทบงานประจำ/เวลาเรียน family77.pro.tc

ถึงสาย

แปลกนะ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เป็นปาฐกถา ได้ไง อายคนในแวดวงนะ เขาไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลย อนารถ เวทีชาติพันธูกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้ว