ผ่านร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง: ประวัติศาสตร์อันอดสูของประชาธิปไตยไทย

 
ประวัติศาสตร์อันอดสูของประชาธิปไตยไทย ได้พลิกไปสู่อีกหน้าหนึ่ง เมื่อสภารับใช้ทหารที่ชื่อว่า สนช. รับร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคง โดยหลักการ เมื่อวันพฤหัสที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา ผู้เขียนในฐานะที่ได้ร่วมชมฟังความอดสูนี้กับตา ณ รัฐสภา ขอคัดคำพูดสำคัญๆ ของทั้งฝ่ายสนับสนุนและต้าน ใน สนช. มาแลกเปลี่ยนกันและขอตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ฝากกันไปคิดต่อ
 
"รัฐบาลนี้เสนอช้าไป ควรจะเสนอมาชาติหนึ่งแล้ว เพื่อความมั่นคงของประเทศ รอแม้กระทั่งวินาทีก็ไม่ได้เพราะไม่รู้อะไรจะเกิดเมื่อไหร่ คนเลวไม่ต้องใช้สิทธิ ใช้อำนาจเลย"
สมภพ เจริญกุล สนช.
 
 
 "ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีกฎหมายมั่นคงแบบนี้มานาน ... [พ.ร.บ.นี้] หลีกเลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องทำ"
เชน วิพัฒนอมรวงศ์ สนช.
 
 
 "ความมั่นคงเป็นเสมือนออกซิเจน เมื่อใดที่ท่านไม่มีออกซิเจนมาหายใจท่านจะรู้สึก"
           
"[พ.ร.บ.นี้] เป็นยาเบาๆ หน่อยที่ทุกฝ่ายพอจะรับได้ เมื่อเทียบกับกฎอัยการศึก สิ่งที่ไม่ใช่หรือครับที่ประชาชนเรียกร้องให้ยกเลิก เราก็สนองตอบก็เลยเกิด พ.ร.บ. นี้ขึ้นมา"
 
"ฝ่ายทหารมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข ฝ่ายทหารไม่ได้ต้องการแสวงหาอำนาจอะไร อำนาจเรามีพอแล้ว แต่เราต้องการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ [หาก] เป็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพเพื่อนำความสงบสุขสู่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมก็ต้องยอมรับ"
พล.อ.โชคชัย หงษ์ทอง สนช.
 
 
            "อาเซียนเกือบทุกประเทศก็มี [พ.ร.บ.นี้เหมือน] เกราะอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองให้ลูกหลานต่อไป เราอย่าไปห่วงครับว่ารายละเอียดกฎหมายจะมีปัญหา เพราะชั้นนี้เป็นชั้นรับหลักการ"
ไพศาล พืชมงคล สนช.
 
 
"[ปัญหา] หากปล่อยให้ลุกลามแล้ว แม้ใช้ยาแรงก็อาจรักษาไม่ได้"
พล.อ.องค์กร ทองประสงค์
 
 
            "[ร่าง พ.ร.บ. นี้] ปรับปรุงไปค่อนข้างมากแล้ว เรื่องความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ปัญหามีหลายรูปแบบ ปัญหาที่เกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจคาดการณ์ได้และไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่นการแพร่ระบาด โรคระบาดจากสัตว์ถึงคน ภัยแล้ง น้ำท่วม ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ ปัญหาความมั่นคงทางชายแดน แรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาเหล่านี้มีการบีบรัดขยายตัวจนเราอาจคาดไม่ถึงเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมา .... จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง"
                                                                        ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
แถลงต่อ สนช.
 
 
"ผลกระทบ [ของร่าง พ.ร.บ.นี้] ร้ายแรงไม่แพ้กฎอัยการศึก ไม่แพ้กฎหมายบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเกิดผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้เป็นหลักประกันสูงสุด"
           
"รัฐบาลและ สนช. ชุดนี้เป็นผลผลิตของรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่เราก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด ไม่ใช่คำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่จะฉวยโอกาสเอาอำนาจไปใช้โดยไม่พิจารณาให้ดี"
 
"บ้านเมืองเราในขณะนี้มาไกลพอสมควรในเรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตย เรามาไกลเกินกว่าจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวากลับไปหาระบอบอำนาจนิยมให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหยิบไปใช้"
 
"[ผม] อ่านร่างเหมือนกับกำลังเซ็นต์เช็คเปล่าให้ผู้อื่นเอาไปกรอกจำนวนเอาเองตามใจชอบ"
 
"กอ.รมน.สามารถเข้าไปสวมแทน ทำแทนหน่วยงานราชการอื่น [ซึ่ง] ต้องถ่ายโอนอำนาจไปให้ กอ.รมน.ใช้ ฝากให้คิดว่าวิธีการเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ ... ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายของรัฐได้รับผลกระทบหมด [ใครจะชี้] ว่าข้าราชการผู้นี้เป็นภัยต่อความมั่นคง"
   
"สมัยกฎหมายต้านคอมมิวนิสต์มีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐ ผมไม่อยากเห็นอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง"
 
(ประสงค์ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เช่น เรื่องอำนาจในการสั่งห้ามออกนอกเคหะสถาน และห้ามใช้เส้นทางพาหนะ)
 
"ม.18 [ของร่าง พ.ร.บ.] ให้ ผอ. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ ผอ. มอบหมายเป็นพนักงานสอบสวน คือทำได้ตั้งแต่ ป้องกัน กำหนดและปราบปราม คือจับก็ได้ สอบสวนเองอีก ไอ้นี่ กฎหมายเขียนอย่างนี้ ม.22 ในการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พนักงานไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรืออาญา หากเชื่อว่าการปฏิบัติเป็นไปตามสุจริต ก็ไม่ต้องรับโทษตาม ม.นี้ ก็หมายความว่า ม.นี้ไม่ต้องรับผิด แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นใครรับผิดชอบ และท่านละเลยกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา"
 
"ทั้งหมดนี้นอกจากว่าทำลายหลักการสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางกฎหมายแล้ว ทางด้านศาล ท่านอยู่เหนือ องค์กรตรวจสอบอื่นๆ ไม่มีเลย"
 
"กฎหมายอย่างนี้เป็นกฎหมายที่ประเทศของเรามาไกลเกินสมควรแล้วที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยววาไปหาอำนาจนิยม [ร่าง พ.ร.บ.นี้] แม้แต่หลักการก็ยังไม่สมควรที่จะรับ"
ประสงค์ สุ่นศิริ สนช.
 
 
 "อำนาจพิเศษ [ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.] ก็จะกลายเป็นอำนาจที่ใช้เกือบปกติ นี่จะกลายเป็นอันตราย ที่ผ่านมา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องประชาชนยังมีที่พึ่งคือศาลปกครอง
 
"ความกลัวบางทีไม่มีเหตุผล เป็นความหวาดระแวงสะสมมาจากอดีต ไทยเคยมีเหตุการณ์ลุอำนาจ"
 
"สิทธิมนุษยชนก็เหมือนออกซิเจน เพราะไม่รู้วันใดเราแจ็คพอตถูกละเมิด น่าจะมีการพูดคุย ร่าง พ.ร.บ. นี้อย่างกว้างขวาง"
โคทม อารียา สนช.
 
 
"[ร่าง พ.ร.บ.] ไม่น่าจะนำมาใช้ในเวลาที่บ้านเมืองกำลังก้าวพ้นจากเผด็จการอันสืบเนื่องมาจาก รัฐประหาร19 ก.ย.  กฎหมายฉบับนี้เป็นการทำลายบรรยากาศการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างสิ้นเชิงและแสดงถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่จะคืนอำนาจแก่ประชาชน ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยและรับหลักการมิได้"
บัญญัติ ทัศนียะเวช สนช.
 
 
            "[ร่าง พ.ร.บ.นี้] ใช้ถ้อยคำที่กว้างจนไม่อาจนิยามได้ หรือกรณีใดๆ ก็อาจใช้กฎหมายนี้ได้ [เพราะ] ไม่มีนิยามที่จะระบุเงื่อนไขต่อการใช้อำนาจเช่นนี้เลย"
 
"[หาก] รับก่อนและแปรญัตติอาจจะมีปัญหา ถึงขนาดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมีอำนาจถึงขนาดเหมือนเป็นเจ้าพนักงาน สอบสวนด้วย จำเป็นด้วยหรือไม่ อำนาจเจ้าหน้าที่ไปไกลค่อนข้างมาก [อำนาจ] เป็นไปโดยไม่มีกรอบระยะเวลา เหตุใดจึงยกเว้นความรับผิดทางอาญา มันเป็นอย่างเดียวกันการเซ็นเช็คไม่กรอกวันที่ กฎหมายนี้จะอยู่ต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล ผมอยากให้ใคร่ครวญให้ดี เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน"
สุรพล นิติไกรพจน์ สนช.
 
 
"อำนาจครอบจักรวาล มันกว้างมากจนกระทั่งจะทำอะไรก็ได้ในอนาคต จะมีผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างมาก ถ้ามันไม่ชัดเจนมันสามารถกล่าวหาใครในห้องนี้ก็ได้ว่าเป็นภัยความมั่นคง เมื่อเราเขียนกฎหมายออกมาอย่างนี้ แล้วเราจะปกป้องประชาชนผู้สุจริตได้อย่างไร [พ.ร.บ.นี้] จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ทางการเมือง"
ตวง วรรณชัย สนช.
 
 
            "ผมไม่เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะรักษาความมั่นคง การใช้อำนาจคนที่มีอำนาจต้องมีความรับผิดชอบและต้องมีการตรวจสอบ ไม่งั้นจะเกิดการละเมิด"
วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ สนช.
 
 
"สองสามวันนี้ ผมนอนไม่หลับ ครุ่นคิดว่าควรรับโดยหลักการไปก่อนไหม [ร่าง พ.ร.บ. นี้] มีโอกาสขัดรัฐธรรมนูญได้มากในหลายมาตรา และเป็นสัญญาณไม่ดีต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึง"          
           
"ร่าง พ.ร.บ.นี้ พูดถึงอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวางครอบจักรวาล นิยามยังไม่ชัดเจน หลักการยังไม่ได้ถกให้ตก ลำบากที่จะเห็นด้วยกับหลักการกฎหมายฉบับนี้"
สุริชัย หวันแก้ว สนช.
 
 
"[ร่าง พ.ร.บ. นี้] จำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ถึง 10 มาตรา [ในรัฐธรรมนูญ]  ทีเดียว ที่จริงมาตราเดียวก็มากเกินไปแล้ว [อำนาจในการยกเลิก] เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและรายงานข่าวอันนี้เท่ากับทำลายผมทั้งชีวิตเลย"
 
"ผมเกิดมา 59 ปีก็เพิ่งเจอวันนี้ ท่านจะดักฟังโทรศัพท์ อีเมลของผม แน่นอนเลย ถ้าสงสัยว่าผมเป็นภัย"
 
"ถ้าจะทำอย่างนี้ไม่มีพลเมืองใดที่จะให้ตัวแทนของเขาออกกฎหมายปิดกั้น จำกัด"
สมเกียรติ อ่อนวิมล สนช.
 
 
"แทนที่จะแก้ปัญหาเรากลายเป็นสร้างปัญหามากขึ้นหรือไม่"
โสภณ สุภาพงษ์ สนช.
 
 
 
ฟังดูแล้ว ผู้อ่านควรจะคิดต่อ เพราะผลกระทบนั้นจะใหญ่หลวงนัก สำหรับผู้เขียนขอตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ดังนี้
 
หนึ่ง พ.ร.บ. นี้ได้ทำให้สิทธิภายใต้กฎหมายทั่วไป และรัฐธรรมนูญฉบับทหารไร้น้ำยา
 
สอง พวกนักวิชาการ และภาคประชาสังคมที่เข้าไปอยู่ในสภาหุ่นกระบอกนี้ เช่น สุริชัย หวันแก้ว โคทม อารียา สุรพล นิติไกรพจน์ ได้ช่วยเป็นตัวละครประกอบให้กับการผ่านร่างกฎหมายเผด็จการนี้ [โดยรู้ตัวหรือเจตนาหรือไม่ก็ตาม] และทำให้การลงคะแนนรับร่าง พ.ร.บ. ดูมีความเป็น "อิสระเสรี" และ "ประชาธิปไตย" ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิปไตยเกี่ยวกับสภานี้ ซึ่งถูกกลุ่มทหารที่ก่อรัฐประหารแต่งตั้งแม้แต่น้อย คนเหล่านี้ได้ทำร้ายประชาชน และสังคม ประวัติศาสตร์จะจารึกถึงแม้พวกเขาอาจจะโหวตต้าน พ.ร.บ. ก็ตาม ว่าพวกเขาคือพวกสมรู้ร่วมคิดชนิดหนึ่ง สมรู้ร่วมคิดให้การผ่านร่างกฎหมายนี้ดูเหมือนมีความชอบธรรม
 
สาม จากนี้ไป ประชาชนคงต้องเสียเลือดเนื้อ เสรีภาพอีกมาก จนกว่าจะสู้มาได้ซึ่งสิทธิเสรีภาพตามที่ทุกคนพึงมี นี่กลายเป็นการถอยหลังลงคลองไปยิ่งกว่ายุคทักษิณหรือยุค รสช. เสียอีก วันพฤหัสที่ 8 พ.ย. เป็นวันแห่งโศกนาฎกรรมของประชาธิปไตยไทยวันหนึ่ง
 
สี่ ทางผู้สนับสนุนทั้งใน สนช. และนอก สนช. อ้างว่า อำนาจสูงสุดจะอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมาจากการเลือกตั้งและเป็น ผอ.รมน. โดยตำแหน่ง ภายใต้ร่าง พ.ร.บ.นี้ แถมคณะรัฐมนตรีจะต้องรับทราบ ปัญหาคือ แม้สมัยทักษิณ ซึ่งใครๆ ก็บอกว่า เป็นยุคที่นายกฯ เรืองอำนาจมาก ทหารก็ยังก่อรัฐประหารได้ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่า ตัว รอง ผอ.รมน. ซึ่งตามตำแหน่งเป็น ผบ.ทบ. จะไม่กลายเป็นผู้กุมอำนาจครอบจักรวาลตัวจริง รัฐธรรมนูญยังฉีกได้เลย นับอะไรกับ พ.ร.บ. สามานย์นี้
 
ห้า ภาคประชาชนควรถามแต่ละพรรคที่กำลังแข่งขันเลือกตั้งว่าจุดยืนต่อเรื่อง พ.ร.บ. นี้เป็นอย่างไร และล่าลายเซ็นต์ล้มกฎหมายนี้รวมถึงกฎหมายเผด็จการอื่นๆ ที่ทำคลอดภายใต้รัฐบาลทหาร
 
หก ดูเสียงโหวต 101 ต่อ 20 แล้ว หมดหวังว่าการแปรญัตติจะนำไปสู่อะไรที่ดีขึ้น เพราะโหวตกี่ที พวกที่อ้างว่า "หวังดี" และไปอยู่ใน สนช. ก็คงแพ้ ดีไม่ดี มันจะแปรญัตติให้กฎหมายนี้เลวร้ายขึ้นอีกด้วยซ้ำไป
 
เจ็ด ประชาชนควรเตรียมศึกษาการใช้กฎหมายความมั่นคงในสิงคโปร์และมาเลเซียให้จงดี เพราะเขากดขี่และละเมิดสิทธิประชาชนกันมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว หากคุณเท่าทันรัฐและสถาบันสำคัญต่างๆ นั่งๆ นอนๆ เขาก็อาจลากคุณเข้าตารางโดยไม่ต้องขอหมายศาลได้
 
แปด ทหารเตรียมเฮได้เลย (จริงๆ พวกเขาคงเฮไปแล้ว เพราะงบประมาณใช้จ่ายเรื่องความมั่นคงจะเพิ่มจนนับแบงค์แทบไม่ทัน แต่อย่าเพิ่งดีใจจนเกินงาม เพราะสุดท้าย การปะทะกันระหว่างประชาชนผู้รัก ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม จะต้องเกิดขึ้น พวกเขาจะต่อสู้กับกฎหมายเถื่อน ที่ชงโดยรัฐบาลเถื่อน และอนุมัติ โดยสภาเถื่อน เพราะประชาชนคงไม่ยอมเป็นควายให้พวกนี้จูงจมูกไปตลอดชีวิต
 
สุดท้าย ระหว่างนี้ เรามาคั่นเวลาเล่นเกมทายกันไหมว่า ใครและกลุ่มไหนจะโดนอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญภายใต้ พรบ. ความมั่นคงภายใน ลากไปขังทรมานก่อนกัน กลุ่มวิพากษ์เจ้า กลุ่มวิพากษ์ทหาร กลุ่มต้านเผด็จการการเมือง หรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดน
 
คำตอบอาจเป็นว่าใครก็ได้ ที่ต่อต้าน พ.ร.บ. นี้ หรือที่ผู้มีอำนาจไม่ชอบใจ

 

 

Gneisenau

ช่างเป็นเรื่องที่ตั้งใจให้ร่างกม.นี้ผ่านในวันที่ 8 พย.จริงๆ หากย้อนไปเมื่อหกสิบปีที่แล้ว 8 พย.2490 ได้มีการรัฐประหารที่นำโดยจอมพลผิน ชุณหวัณ ผู้ซึ่งเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวเองร่างไว้ซ่อนไว้ใต้ตุ่มบ้าน มาปกครองบ้านเมืองจึงเป็นผลให้เกิดรัฐตำรวจยุคแรกนำโดยเผ่า ศรียานนท์ในสมัยนั้น
ผ่านมาหกสิบปี เรื่องสามานย์เมื่อหกสิบปีที่แล้วยังกลับมาหลอกหลอนคนไทยอีกครั้ง ไม่น่าเชื่อจริงๆครับ

พ้นการครอบงำ

จากคุณความคิดที่ 1 แสดงว่าสังคมไทย นักวิชาการ ผู้มีอำนาจผ่านมา 60 ปี ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย และต้องเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดซำซากเช่นนี้อีกครั้ง

noom^*

[emo16.gif]

ทุเรศที่สุด ยอมรับไม่ได้

[emo16.gif]

รำคาญประเวศ

โคทม อารียา
สุริชัย หวันแก้ว
โสภณ สุภาพงศ์(นี่เด็กบ้านสี่เสา)

ทั้งสามนี่ใครจะปฏิเสธบ้างว่าไดร่วมกันหลายกรรมหลายวาระชักชวนให้ล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชน โดยเฉพาะโสภณ นี่ประเภท ป๋าข้าใครอย่าแตะไม่ใช่หรือ

แล้วไง วันนี้จะมาพลิกบทบาทตีกินกันไปถึงไหน

ว ณ ปากนัง

*ร.ส.ช. ค.ม.ช. …ท่อเดียวกัน
มามุ่งมั่นปฏิวัติรัฐประหาร
ผลตามมาพาเสียหายร้ายแรงนาน
เพราะต่อต้านทานพลังประชาชน

*หาใช่พวกอ่อนหัดจัดว่าเก่ง
กำลังเร่งต่อท่อรอหน้าฝน
กฎหมายความมั่นคงอย่าหลงกล
จักส่งผลรัฐประหารชั่วกาลนาน

*กฎหมายความมั่นคงชงโดยม้า
ทีท่วงท่าขี่จ๊อกกี้ชี้หักหาญ
หากจ๊อกกี้ขวาจัดเป็นรัฐบาล
จักหักหาญรานสิทธิ์พิชิตชน

*เหตุนี้จงรวมใจเป็นไทเถิด
เพื่อให้เกิดสิทธิ์เสรีมีเหตุผล
ต้านกฎหมายความมั่นคงชงร้อนรน
รอตัวแทนปวงชนกำหนดเอง

kit

..ขออภัยที่ต้องพูดประโยคนี้..
..สมน้ำหน้าคนไทยทุกคน(โดยเฉพาะพวกปัญญาชนที่อยู่ใน สนช.)ที่สนับสนุนการรัฐประหารในครั้งนี้ อดสูมากที่ต้องมารับผลกรรมร่วมกับพวกคุณ..แต่ก็สะะใจอยู่ลึกๆ
..งาช้างย่อมไม่งอกมาจากปากสุนัข..

---

ประชาไท ช่วยทำการบ้านเพิ่มหน่อย อยากทราบรายชื่อคนที่รับร่าง และไม่รับ
เอามาลงให้เห็นกันจะๆ

จะได้บันทึกไว้ให้ถึงลูกหลาน

คนไท

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ สนช. ท่านที่คัดค้านกฏหมายฉบับนี้ จุดยืนของท่านถูกต้องแล้ว และขอประณาม สนช. ฟากเผด็จการที่เห็นแก่เศษเสี้ยวผลประโยชน์จนมองข้ามความชอบธรรมในสังคม
ที่ สนช. ฟากทหาร บอกว่า หลายประเทศ ในอาเซียน มี กฏหมายนี้อยู่ ถามว่าประเทศ เหล่านั้น เช่น พม่า ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ นั่นเค้าเรียกว่า
ประเทศเถื่อน เพราะประชาชนในประเทศนั้นๆๆมีค่าน้อยกว่าสุนัขตัวหนึ่งเสียอีก

หรือว่า สนช. ย่อมาจาก สมาชิกสภาสุนัขรับใช้ทรราช

ปัญหาอยู่ที่ว่า จะยับยั้งหรือถอดถอนกฏหมายนี้ได้อย่างไร

เราจะบอกต่อๆๆถึงลูกหลานในอนาคตกันอย่างไร ว่า คนในยุคมืดนี้ ทำระยำอะไรไว้กับประเทศชาติบ้าง อย่าให้ถึงจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่เหลืออด ทหารชั่วจะไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่

ประชาชนและประชาธิปไตยเท่านั้นที่ชอบธรรม นอกนั้นเป็นแค่กาฝากของสังคม ที่หน้าด้านไร้ยางอายเกาะกินผลประโยชน์ชาติ โดยอ้างความมั่นคง แต่อีกมือถือปืนจ่อหัวประชาชน ซึ่งไม่ต่างจากมาเฟียมีสี สักเท่าไหร่

ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติขอได้โปรดมีความละอายต่อบาปบ้าง

ไปกันใหญ่

มันเอากันใหญ่แล้ว ที่พากันทำกันนี่ไม่ได้เพื่อประเทศชาติหรอก พากันทำกันเพราะความกลัวเงาตัวเอง เห็นอะไรแวบๆข้างหลังก้อพากันกลัวที่แท้เป็นเงานตัวเอง ทำงานราชการจนมียศมาถึงพลเอกแล้วยังจะกระเสือกกระสนหาอำนาจมาต่กเพื่อให้มีไปจนถึงวันตาย อยากให้พากันคิดหน่อยว่าแม้ตัวตายไปแล้วบาปกรรมมันจะตกกะลูกหลาน

สามัญฃน

ยังมีโอกาสสู้ถ้าไม่ยอมแพ้ ความสามัคคีของเสรีชนและกลุ่มพลังประชาธิปไตย ยังสามารถหยุดปีศาจกระหายอำนาจ พรบ.ความมั่นคงได้ รวมพลังฝังมันไว้ใต้ธรณีตลอดการ

มาช้าแต่มาแล้ว

หวั่นย่อหน้าสุดท้ายจริงๆอ่ะ กลุ่มไหนจะหวยลงเป็นกลุ่มแรก

ปล.เอ้าพรรคไหนสัญญาว่าจะล้มพรบ.นี้จะลงคะแนนให้ และก็ไม่หวังอะไรกับประชาวิบัติอยู่แล้ว ปลาหลงปลาไหลอะไรหมัดชิ่งหมาก็ไม่หวัง เหลือแต่เฮียหมักมั้งว่าพี่แม้วจะไฟเขียวสู้พรบ.นี้ไหม?

J o r n

ขอรายชื่อครับ 101 ตนนี้ ด่วนเลย
ตอนนี้ต้องระดมความเห็นของทุกท่าน

คน 101 คน กำลังทำให้คนไทย
ทั้งประเทศ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต
ต้องตกในความมืด

ผมจะไม่ยอมให้พวกคุณทำแบบนี้แน่
ต้องทำอะไรสักอย่าง
เอาไงเอากัน เป็นไงเป็นกัน

รวมพลังไล่มันที่ไหนบอกมา

แล้วพวกเราจะปล่อยให้พวก สนช.101 คนงี่เง่าพวกนี้ทำอะไรตามใจ มองไม่เห็นหัวประชาชนอย่างพวกเราเลยรึ แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปเมื่อ พ.ร.บ.ความมั่นคงโดนพวก สนช.งี่เง่า 101 โหวตรับหลักการไปแล้ว ขั้นต่อไปจะไปที่ไหน พวกเราประชาชนจะทำยังไงถึงจะยับยั้ง พ.ร.บ.โคตรมันชั่วได้ ใครรู้ช่วยบอกพวกเราที เวรกรรมจริงๆเกิดมาเป็นคนไทยภายใต้ระบอบศักดินา

นายรักชาติ

ตราบใดที่โจร มหาโจร ปล้นประชาธิปไตยไปจากประชาชนมิได้กลับใจอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้ว่า พวกเขายังดำเนินอยู่ อย่างไม่ยี่หระ 2 ประการคือ
1, ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ อำนาจ ผลประโยชย็ของเผด็จการศักดินาอำมาตย็ อยู่ยั่งยืนนานตลอดไป.
2, ทำทุกวิถีทางเพื่อให้เผด็จการและลิ่วล้อที่ทำปฏิวัติรัฐประหารครั้งนี้ ไม่ถูก จับกุม คุมขัง ถูกดำเนินการเพราะทำให้ชาติ ฉิบหายล่มจม พูดง่ายๆก็คือ ทำอย่างไรจึงจะหนีกรรม ได้พ้น.
ดังนั้นจึงมืดมนเหลือเกิน ที่จะยับยั้งพวกปฏิวัติ สูง ต่ำ น้อยโหญ่ได้ โดยเฉพาะคนที่สูงๆ นั้น มิได้รู้สึกรู้สาเลยว่า กำลังนำพาประเทศชาติดิ่งลงสู่ความหายนะ คว้ยหลงเข้าใจว่า อำนาจล้นฟ้าตามกฎหมายความมั่นคงฉบับนี้เท่านั้นจะทำให้ชาติเจริญรุ่งเรือง ตามที่เผด็จการทุกยุคทุกสมัยเอ่ยอ้าง ไม่รู้จักเข็ดจักหลาบ ไม่น่าเชื่อว่า พวกเขาที่สูงส่ง ปล่อยให้ประเทศชาติและประชาชนถูกย่ำยีได้ถึงเพียงนี้
หรือประชาชนที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกข้างประชาชนสว่นใหญ่หรือไม่ จำต้องเลือกข้างโดยเด็ดขาดเสียแล้ว.??

รู้ทัน

คุณ คห9 ไม่คิดบ้างหรือครับว่า พวกที่ออกมาแสดงการคัดค้านเหล่านี้เล่นละครตบตา
ีเพราะวางแผนกันไว้แล้ว...
อย่าลืมนะครับสภานี้แต่งตั้งมาจากใคร...
อย่าเพิ่งชม ..

คนสามจังหวัด

ใครที่มีศักยภาพในการเด็ดหัวพวกมารชั่ว สนช.ไม่เว้นแม้แต่คนที่ค้านเพราะมันร่วมมือผ่านกฎหมายอื่นมากมายมาแล้ว ล้วนแต่เป็นไปเพื่อพวกมันทั้งสิ้น การด่าทอ ต่อล้อต่อเถียง มันไม่ฟังอยู่แล้ว ถ้าไม่กล้าเด็ดหัวพวกมัน ก็ปล่อยให้พวกมันทำตามอำเภอใจไปเถอะ ประท้วงมันมันก็ฆ่า จับกุม คุมขัง จงจำไว้ว่า พวกมันพร้อมจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนทุกวินาที แต่ประชาชนน่ะพร้อมไหม กล้าไหมที่จะใช้ความรุนแรงกับพวกมัน

triarrows

ถ้าเป็นไปได้ผมอยากเห็นคะแนนเสียงที่เทให้พรรคพลังประชาชนอย่างท่วมท้น คงมีแต่พรรคนี้เท่านั้นที่กล้าชนกับทหาร และเป็นพรรคที่มีศักยภาพพอที่จะหนุนส่ง นำพาประชาชนต่อสู้ได้อย่างจริงจัง พรรคอื่นๆประชาชนเราคงไม่มีหวัง ร่วมมือกันพวกเราประชาชน อย่ายอมมัน อย่าให้มันกดขี่ข่มเหงเราอีกต่อไปเลย จงร่วมกันต่อต้านพวกมันอย่างถึงที่สุด

"จงจำเอาไว้..สื่อเลือกศักดินา..ทั้งหลาย"

ฉิบหายแน่....พี่น้องถ้ากฏหมายเฮงซวย..นี้ผ่าน
นี้ขนาด..ยังไม่ผ่านทุกวันนี้..ประชาชนชั้นล่างก็ถูกอำนาจ
รัฐคุกคาม..แต่ไม่เป็นข่าว..เยอะมาก..คราวนี้ถึงทีชนชั้นกลาง
บ้างละ..โดนทหาร เลว..ดักล่วงความลับทุกรูปแบบแน่..นอนที่สุดแน่..
เสียใจด้วย..กับคนกรุงเทพที่ไม่เคยตื่นตัว..เลย...
นี้แหละทีี่เขา..พูดกันว่า"คนกรุงเทพฯ.เป็นคนเห็นแก่ตัว"
จริงอย่างที่เขาว่ากัน....

น่าเป็นห่วงสังคมไทยที่ยังคงสับสนระหว่าง ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง กับ ระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่เห็นประชาชนเป็นแค่เบี้ย สามารถชี้นิ้วบงการอย่างไรก็ได้ เพราะเสนาอำมาตย์เหล่านี้ คิดแต่เพียงว่า ประชาชนโง่ เขลายากจน เงินซื้อได้ ฉะนั้น การตัดสินใจใด ๆ ทางการเมืองของประชาชน จึงเป็นเรื่อง ผิดพลาด ไม่ถูกต้องไปเสียทั้งหมด!!!............

• แต่หากถามกลับไปว่า เสนาอำมาตย์ จะช่วยเหลือประชาชนให้หายจาก ความโง่เขลายากจน ได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ชาติหน้าตอนบ่ายก็ไม่มีทางทำได้ เห็นได้จากหลังปฏิวัติยึดอำนาจแล้วตั้ง รัฐบาลอำมาตย์ ขึ้นมาบริหารงาน ทุกอย่างก็แย่ลงๆ ประชาชนไร้ความหวัง ยิ่งโง่-จน-เจ็บมากขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า เรื่องนี้จริงหรือไม่จริง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวรากหญ้าทั้งหลายที่ต้อง ทนทุกข์ทรมาน ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลขิงแก่น่าจะรู้ดีที่สุด!!!............

[emo2.gif][emo2.gif][emo9.gif][emo4.gif][emo9.gif][emo18.gif][emo16.gif]

click

รายชื่อ 101 คนที่รับ 20 คนที่ไม่รับ และ 2 คนที่งดออกเสียง

คลิก! รายชื่อ สนช. รับ-ไม่รับหลักการ พ.ร.บ.ความมั่นคง จับตาด่านสุดท้าย
http://www.prachatai.com/05web/th/home/10213

.

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2_comment.php?mod=mod_ptcms&ContentID=10249&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai

จะเชื่อหรือไม่ แล้วแต่ท่าน

ใครคือตัวประกัน เมื่อวันปฏิวัติ 19-09-49

นายทหารระดับนายพลนอกราชการยศพลตรี แอบมาเล่าให้ฟังแบบอึดอัดว่า ตนเอง เก็บเรื่องนี้มาไว้เป็นปี แต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟัง เพราะ สองจิตสองใจ..

ทางหนึ่งก็น้องที่เคยฝึกเคยสอนกันมา .. ทางหนึ่งของประเทศชาติและสถาบันที่เคารพเทิดทูน .. แต่ก็ต้องตัดสินใจ ไม่อยากให้เรื่องจริง มันตายไปพร้อมกับตัวเอง..

"ช่วงก่อนเกิดเหตุปฏิวัติไม่กี่เดือน หนึ่งในคณะผู้ก่อการโทรมาปรึกษา ว่า จะทำอย่างไร ถึงจะชนะ ทักษิณได้ หากจะปฏิวัติ เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่รักและชื่นชม นายกรัฐมนตรี คนนี้มาก แต่ พวกเราเอง ก็จะไม่มีที่ยืนอยู่แล้ว ทหารโดนมองข้ามบ้านเมืองประเทศชาติสุขสงบ ทหารกำลังจะหมดความสำคัญ.." ผมก็ถามกลับไปว่า "แล้วอะไรที่อยู่ทางใต้ ไม่ใช่ฝีมือพวกเอ็งดอกรึ" ปลายสายมันก็ตอบว่า "**ใช่มันก็ใช่ล่ะพี่.. อย่างน้อย เราก็มีเบี้ยเลี้ยง มีผลงานบ้าง ดีกว่านั่งตบยุงอยู่ที่กองทัพบก ..." ผมก็ถามกลับไปว่า "แล้วชีวิตพี่น้องคนบริสุทธิ์ล่ะ เอ็งจะว่ายังไง" เขาตอบผมว่า "แหม พี่ ทุกอย่างมันต้องมีการลงทุน มีการเสียสละกันบ้าง อีกอย่างก็โยนความผิดไปให้ **แม้ว ว่ามันสั่ง แค่นี้ ก็ สะสม ความผิดไว้ให้มันได้เยอะ ๆ แถม เรา อ้างการข่าว ใส่ปากให้มันพูดมาก ๆ เข้าไว้ เดี๋ยวมันก็เดี้ยงเอง นี่ ก็ เริ่มแล้วไง ที่ ** อะไรนะ สนธิ ลิ้ม ทอง อะไรนั่น มันก็ ออกมาช่วยเราโหมโรง ดี เราไม่ต้องเหนื่อยแรง .." ผมก็ถามกลับไปว่า "เอ็งแน่ใจแล้วหรือว่า จะเอาแบบนี้ แม้วมันทำงานทำให้บ้านเมือง ก้าวหน้ามาตั้งเยอะ นะ " ทางนั่นร่ายยาวเลยทีนี้ " เข้าใจนะพี่แต่พวกเราก็อด ๆ อยาก ๆ มาตลอด นี่ถ้า ให้**พรรค.. มันชนะ คราวที่แล้ว เราก็พอจะ มีอะไรกะเขามั่ง เพราะมันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเรา ไม่เหมือน**แม้ว ** ฉลาด ดักทางเราไว้หมด รอให้ผ่าน งานพระราชพิธีไปก่อนเห่อะ มัน ไปนอกเมื่อไหร่ หนาวแน่ พี่บังเขา เอาแน่ มันร่ำ ๆ จะปลดเขามานานแล้ว เที่ยวนี้ อย่าหวังว่ามันจะได้กลับ . เรื่องที่เราพยายามทำให้คนอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกนักวิชาการหน้าโง่ เข้าใจมันผิด และโต้คารมกับมัน น่ะ เราก็เตรียมการไว้หมดล่ะ ให้คนเกลียดมันมาก ๆ มันจะได้ ไม่มีคนต้านเรา เวลาเรายึดอำนาจ.. แต่ ก็นั่นล่ะพี่ เราก็หลอกได้แค่คนในเมือง คนในกรุง คนต่างจังหวัดหลอกยาก แม้ว**ฉลาด จัดสวัสดิการ และทำให้**ฉลาดขึ้น มันไม่ยอมหลงกลเรา ทั้งที่เรานึกว่า**จะหลอกได้ง่าย ๆ กว่าคนในเมืองที่ไหนได้ ..." ผมเองเลย ดักทางถามไปว่า " แล้วเอ็งวิตกอะไร ถึงโทรมาถามพี่" มันตอบผมว่า " ผมอยากให้พี่ พูดกับ พี่ ๆ และ ลูกน้องของพี่ ที่ เป็นทหารสายเก่าของท่านเกรียงศักดิ์ อยู่นิ่ง ๆ อย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ ผมไม่อยากเห็นพวกเรากันเอง ยิงกันเอง เพราะ พี่บัง เขา เอาแน่ เที่ยวนี้ เขา อดมานานแล้ว มันกดหัวเขาเกินไป .." ผมเลยถามไปว่า "ตกลง ที่เอ็งจะ ปฏิวัติเขานี่ เพราะเรื่องส่วนตัวล่ะสิ" มันตอบผมว่า "โธ่พี่ แล้วมีครั้งไหน มันปฏิวัติเพราะชาติ จริง ๆ มั่ง พี่ก็รู้ ใช่มั้ย นี่ พวกผมนี่ มันสายทหารม้า นะพี่ สายป๋า ลูกป๋า ไม่ใช่สายท่านเกรียงศักดิ์แบบพวกพี่นะ ที่จะทำอะไร เพื่อชาติ น่ะ มันเหนื่อยพี่"

ผมวางสาย แล้วอึ้ง ๆ อยู่นาน พยายามติดต่อจะบอกใครบ้าง แต่ก็ติดขัดไปหมด จน สุดท้าย เตือนให้ระแวดระวังตัว ได้กลาย ๆ แต่ก็ไม่ทัน มารู้ตัวอีกที บังมันก็ เอาซะแล้ว แถม ตามล่า แม้ว เสียจนน่าเกลียด รู้ ๆ กันอยู่ว่า มันเป็นกลยุทธ์ ที่ทหารเขาใช้กันมานาน แต่พวกนักวิชาการทั้งหลาย ก็ อีโก้สูง อยู่แล้ว ใครด่า ใครตอกกลับได้ที่ไหน แม้วเองมันก็ผิดที่ปากไว แต่ที่ สำคัญ **พวกน้อง ๆ ผม ที่มันปฏิวัตินี่สิ มัน เลวที่ว่า ทำเพื่อตัวเอง ไม่เห็นแก่บ้านเมืองเอาเสียเลย ..

นายทหารคนนี้ แกเล่าให้ผมฟัง ในฐานะ ญาติกัน ผมฟังแล้วก็ได้แต่อึ้ง เพราะเชื่อว่า เอามาเล่าให้คุณ ๆ ฟัง กัน ก็คงไม่มีใครเชื่อ เพราะ คุณ ๆ โดนล้างสมอง กันหมดแล้ว เขาเตรียมการกันมาดีเที่ยวนี้ พอ ๆ กับ ตอนที่ เขาจัดการกับ อาจารย์ปรีดี และอาจาร์ป๋วยนั่นล่ะ รู้ตัวอีกที่ คนสองคนนั่น ก็ ตายไปแล้ว ..

ก่อนวันนั้น สองสามวัน มันก็ยังโทรมาหาผม ว่า จะจัดการอย่างไร ให้ ประชาชน ไม่ต่อต้าน เพราะมันกลัวเหมือนกัน ผมก็ถามไปว่า แล้ว เรืองโรจน์ (มหาศรานนท์) เอาด้วยมั้ย มันบอกว่า พี่โรจน์(เรืองโรจน์) น่ะ เขารักแม้ว คงไม่เอาด้วย แต่คงต้องกดดันให้ เอาชื่อมาร่วมให้ได้???

วันนั้น (19-09-49) มันเริ่มจากสลับกำลัง ส่วนหนึ่ง ไปล้อมวังสวนจิตรฯ ทำทีเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบปกติทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ต่างกับทุกครั้งที่ทหาร จะใช้วิธีการนี้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ คนอื่น ที่ไม่ใช่พวกตัวเข้าวังด้วย ผมก็ถามมันว่า อ้าว แล้วคราวที่แล้ว(พฤษภา 35) มันบอกว่า โธ่พี่งานนั้นน่ะ พี่ลอง(จำลอง)ก็โดนต้มเปื่อย จนวันนี้ ก็ยังไม่รู้ตัว เขาน่ะ ต้อง ทำเรื่องทำนองนี้ กันประจำ พี่นับดูดีดี สิ 2516 [3 ปี] 2519 [4ปี] 2523 [12 ปี] 2535[15 ปี] 2550 แต่ครั้งนี้ คงครั้งสุดท้ายของ....แล้วล่ะพี่ ต้องรีบ ทำก่อน ไม่งั้น ทหารเองก็ยังไม่รู้เลยว่า อนาคตเป็นไง ตอนนี้ ก็ต้องรีบทำ หลังจากนี้ พี่บังเขา ก็ ดู ๆ อยู่ ป๋า บอกจะให้ พี่แอ้ด(สุรยุทธ์) มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ พี่แอ้ด แก ขอไว้ ตั้งแต่ แก เป็น ผบ.ทบ. แล้วแม้ว มัน **ถามพี่แกตรง ๆ ต่อหน้านายทหารคนอื่น ๆ แกบอกแกเสียหน้า ยอมไม่ได้ ??

ป๋า แก ตั้งใจจจะ สนับสนุนพี่ลอง แต่ พี่ลองแก ไม่ค่อยโดนใจคน แกเลย ไปไม่ถึงไหน ป๋าแก ตั้งใจจะดันพี่ลองมาเป็นองคมนตรี แต่ ในหลวงท่านไม่เอา กลัวจะ เท่ากับยอมรับพวกสันติอโศก พี่ลองแกเลยแห้ว..

เอางี้พี่ เที่ยวนี้ เรามีตัวประกันสำคัญ พวกทหาร อีกฝ่าย คงไม่กล้าหือหรอกพี่ เราสลับกำลังเสร็จก่อนที่พวกมัน จะรู้ตัว แถมเที่ยวนี้ ป๋าแกเปิดทางให้เราอีกต่างหาก ทำไงได้พี่ แม้ว มัน ก้าวร้าวกับแกเกินไป แกอุตส่าห์ เรียกไปคุยเงียบ ๆ มัน**เอามาบอกนักข่าว เรื่อง ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ดีนะ ที่ **บวรศักดิ์ กับ **วิษณุ มันปอดแหก ซะก่อน ไม่งั้นเราก็ซวยเพราะ **สองตัวนี่ มัน รู้เรื่องเยอะ แถมเป็นนักกฎหมาย แม้วมันฉลาดที่ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบ แต่ไม่เฉลียว ว่า ศัตรูเยอะ โดนวางยา ไว้หลายเรื่อง ทั้งที่ ทุกเรื่องนะพี่ มันทำถูกต้องหมดแหละ แต่ ไม่ถูกใจป๋า กับพวกผม **พวกนักวิชาการหน้าโง่ กับพวกปอดแหก ขู่เข้าหน่อย ก็ กล้วขี้หดแล้ว

เอางี้ พี่ ผม แนะให้พี่ อยู่นิ่ง ๆ อย่า กระโตกกระตาก นะพี่นะ แล้วทุกอย่างผ่านไปจะดีเอง พี่เชื่อผม พี่น่ะ ถึงว่าจะเป็น ทหารสายท่านเกรียงศักดิ์ แต่เรา ก็พี่น้องกันนะพี่นะ ถ้า พลาดอะไร ไป ผมขอโทษแล้วกัน และถ้าพี่เห็นว่า เรื่องมันจะเลยเถิดเกินพอดี พี่ก็ค่อยเอาเรื่องที่เราพูดกัน บอกคนอื่น นะ แต่จะมีใครเชื่อหรือเปล่า อยู่ที่พี่แล้วล่ะ

ผม ฟัง แล้ว ยิ่งอึ้ง มันจับคนในสวนจิตรฯ ป็นตัวประกัน ขู่คนที่สหประชาติ ให้ยอมแพ้ โดยรู้ทั้งรู้ว่า คนที่นั่น จงรักภักดี แค่ไหน แถม ยังมี **อ้วนใส่แว่น(ดร.ชัยอนันต์) มาดผู้ดี คอยเป่าหู อยู่ทางนั้น แถมกลับมา มันลอยตัว ถือว่า เป็นเขย ..

ผมคนไทยคนหนึ่งทนไม่ได้แล้วที่บ้านเมืองเป็นอยู่แบบนี้ แต่ไม่รู้จะทำอย่าไรดี หมดอำนาจวาสนา ก็ ต้องมา นั่งบ่น ให้ คุณฟังนี่ล่ะ ....

นายทหารท่านนั้น เล่าให้ผมฟังเสร็จ เมื่อ สัปดาห์ก่อน ไม่นานท่านก็เดินทางออกนอกประเทศไปอยู่กับลูก ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมคราบน้ำตา ที่รู้แต่ ทำอะไรไม่ได้ ..

คนไทยที่รัก ครับ คุณ ที่กำลังเชียร์ เผด็จการอยู่ด้วย คุณจะทำอย่างไร เมื่อรู้ข้อมูลอีกด้านแบบนี้

แหล่งข้อมูลที่มาของเรื่องนี้ มาจากนายทหารนอกราชการ จปร.10 กว่า ๆ น่ะครับ เกษียณอายุราชการมาแล้ว ห้าหกปี อายุยังไม่ครบ 70 ไปสืบหากันเอง นะครับ ....

เพิ่มเติม ...

ทหารที่อยู่ในคมช.คนหนึ่ง ก็ยัง โทรคุยกับแก ในช่วงที่ ตั้ง คมช. ใหม่ ๆ ว่า ... พี่บังแก ตอนแรกจะไม่ยอมรับเป็นหัวหอก ตั้งใจจะให้ พี่โรจน์ เป็น ในฐานะ ผบ.สส. แต่ แก ไม่เอาด้วย ขอเป็นแค่ที่ปรึกษา เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทำกัน...

สิ่งที่ คมช. จะต้องทำอย่างต่อเนื่องคือ การทำความสะอาด ขจัดศัตรูและฝ่ายตรงข้ามให้หมด ให้ใช้ทั้งการเมือง การทหาร ภาคสังคม กฎหมาย ดีสเครดิต ทุกอย่าง (ตามที่ปรากฎแล้ว อย่าแพร่หลาย รวมถึงเอกสารลับ)

ยอมรับว่า มีนายทหารและทหาร มากกว่า ตท. 10 ที่ไม่พอใจการกระทำของ พลเอกสนธิ หรือ บิ๊กบัง อย่างมาก แต่ ไม่รู้จะทำอย่างไร กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่ต้องยอมก้มหน้าก้มตา ทำงานไปจน หมดหน้าที่

ในเนื้อหาการคุยกันนั้น นายทหารท่านนี้ ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า . มีสื่อบางแขนง บางคน ที่มีเรื่องส่วนตัวที่ไม่พอใจแม้ว ร่วมขบวนการด้วย ซึ่ง แม้วเองก็รู้อยู่ว่า เป็นใครบ้าง ซึ่ง ในใจก็อยากให้แม้วกลับมาไวไว จะได้ขจัดสื่อที่ เอาเรื่องส่วนตัวมาหากิน บนความย่อยยับของประเทศชาติ ครั้งนี้ มีการลงขันด้วยเงินนอกระบบ กว่า 700 ล้านบาท ทั้งเงินจาก ขบวนการค้ายาบ้า หวยใต้ดิน และน้ำมันเถื่อน พวกนั้นหวังไว้ว่า โค่นแม้วได้ มันจะ ทำงานได้อีกหลายร้อยล้านมากกว่าที่มันยอมเสียแค่ ไม่กี่ร้อยล้าน ..

นายทหารท่านนี้ย้ำ ว่า ทุกเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น แล้วโยงไปที่แม้ว เป็นเรื่องการสร้างภาพลบให้แม้วนั้น ทุกฝ่าย ร่วมกัน และบางส่วนก็โดนหลอกใช้ โดยเฉพาะนักวิชาการ และ พวก คตส.บางคน ก็โดนหลอกใช้ มาตรฐานความซื่อของตัวเองมา ทำลายแม้ว โดยที่บางคน เขา เตรียมการ ยุให้แตกกันมาไว้ก่อน ที่จะ นำเข้ามา จัดการเรื่องแม้ว เรียกว่า เอาให้ไม่มีที่ยืนกันเลย หากความแตกขึ้นมา .. นายทหารท่านนี้ ย้ำว่า ทั้ง พัลลภ และ สพรั่ง รู้จักนายทหารท่านนี้เป็นอย่างดี เพราะ ท่าน อยู่คาบเกี่ยว พัลลภก็รุ่นพี่ สพรั่งก็รุ่นน้อง ใครทำอะไร รู้อยู่แก่ใจ
ตัวประกันสำคัญอีกคน ที่ ทหารใช้ขู่แม้ว ก็ เห็นจะเป็นคนไทยทั้งประเทศนี่ล่ะ ที่ มันใช้ไม้ตายว่า หากแม้ว ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อไหร่ มันจะ บอมบ์ สรรพวุธ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ แถม ยังให้ **อ้วนใส่แว่น(ดร.ชัยอนันต์) เขย .. กล่อมแม้วจนอยู่หมัด แม้ว น่ะ มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย เลย ต้อง เป็นแบบนี้ ..

นายทหารท่านนี้ ยังฝากบอกไว้ว่า คนไทยที่ ยังอยู่กลาง ๆ ไม่เชื่อใคร ก็อยากให้ ได้รับรู้เรื่องนี้ แล้วตัดสินใจเอง ว่า ควรจะทำอย่างไร กับ การปฏิวัติครั้งนี้ ..

ผมพยายามเรียบเรียง และ นำมาเสนอให้อ่านกัน จนครบแล้วนะครับ เรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟัง ก่อน บินไป ต่างประเทศแถว ๆ ออสเตรเลีย ก็มีแค่นี้ เป็นเรื่องที่น่าจะไป ปะติดปะต่อเรื่องราวที่ มีอยู่และรับรู้อยู่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่า ประเทศเรา กำลังโดนชี้นำ ชักใย จาก คนเพียงไม่กี่คน แถม ในหลวงยังโดนใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกต่างหาก ท่านเอง ไม่อยากให้นองเลือด ได้แต่ส่งสัญญาณ มาเป็นระยะ ๆ ให้เรา ดำเนินการอย่างไร เราคงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วครับ ว่า จะสู้หรือจะเฉย หาก เกิดอะไรขึ้น จริง ๆ

[emo9.gif][emo16.gif][emo16.gif][emo22.gif][emo22.gif]