คลิก! รายชื่อ สนช. รับ-ไม่รับหลักการ พ.ร.บ.ความมั่นคง จับตาด่านสุดท้าย

ในอนาคตอันยาวนานที่ประเทศไทยจะต้องผูกพันไปกับ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้จะได้มีชื่อในหอเกียรติยศ หรือจะถูกฟ้องประจานไปชั่วลูกชั่วหลาน "ประชาไท" ขอนำรายชื่อผู้รับหลักการ 101 เสียง ไม่รับหลักการ 20 เสียง มาประกาศเพื่อให้ประชาชนไทยร่วมกันจับตา มีส่วนร่วมในการท้วงติง ตลอดจนสนับสนุน…

ไม่มีใครทราบได้ว่า ในอนาคตอันยาวนานที่ประเทศไทยจะต้องผูกพันไปกับ "พ.ร.บ.ความมั่นคง" หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภา ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้จะได้มีชื่อในหอเกียรติยศ หรือจะถูกฟ้องประจานไปชั่วลูกชั่วหลาน
 
แต่ในฐานะที่บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสาธารณะ (ที่เราไม่ได้เลือก) "ประชาไท" ขอนำรายชื่อเหล่านี้มาประกาศ โดยจัดแบ่งตามท่าทีที่มีต่อการออกเสียงใน สนช. วาระที่ 1 ซึ่งมีผู้รับหลักการ (เห็นด้วย) 101 เสียง ไม่รับหลักการ (ไม่เห็นด้วย) 20 เสียง งดออกเสียง 2 คน เพื่อให้ประชาชนไทยร่วมกันจับตา มีส่วนร่วมในการท้วงติง ตลอดจนสนับสนุน…
 
 
เห็นด้วย
นายกงกฤช หิรัญกิจ
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
นายกระหยิ่ม ศานต์ตระกูล
พลอากาศโทเกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์
นายการุณ กิตติสถาพร
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล
นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ
พลตรีคณิต สาพิทักษ์
พลตรีจำลอง ศรีเมือง
ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
พลเอกจิรเดช คชรัตน์
พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
พลโทจิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
นายชลิต แก้วจินดา
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
พลเอกชัยพัฒน์ ธีรธำรง
นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
พลเอกโชคชัย หงส์ทอง
พลตรีดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นายทรงพล ทิมาศาสตร์  
พลเอกธวัช จารุกลัส
นายธีรพจน์ จรูญศรี
คุณหญิง นันทกา สุประภาตะนันทน์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์  
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
พลโทบรรเทิง พูนขำ
พลตำรวจเอกบุญศรี หุ่นสวัสดิ์
พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
นายประกิจ ประจนปัจจนึก
พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช
นายประเจิด สุขแก้ว  
นายประภัทร์ ศรลัมพ์
พลตรีประพาศ ศกุนตนาค
นายประยงค์ รณรงค์
พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
พลเรือเอกประเสริฐ บุญทรง  
นายปรีชา วัชราภัย
พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์
พลเอกปรีดี สามิภักดิ์
ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
พลอากาศเอกปัญญา ศรีสุวรรณ
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
นายพรชัย รุจิประภา
นายพรเพชร วิชิตชลชัย
นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล  
พลเอกชูศิลป์ คุณาไทย
พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลเอกไพศาล กตัญญู
พลอากาศเอกไพศาล สีตบุตร
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์
นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  
พลเอกวรเดช ภูมิจิตร
นายวรัชย์ ชวพงศ์
พลเรือเอกวิชัย ยุวนางกูร
พลโทวิโรจน์ บัวจรูญ
พลเรือเอกวีรพล วรานนท์
พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์  
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
นายศิวะพร ทรรทรานนท์
พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
พลเอกสมชาย อุบลเดชประชารักษ์
นายสมพล พันธุ์มณี
นายสมภพ เจริญกุล
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
พลตำรวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
นายสุจิต บุญบงการ  
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
พล.ร.อ.สุชาต ญาโณทัย
พลเอกสุเทพ สีวะรา
นางสุนันทา สมบุญธรรม
นายสุพัทธ์ พู่ผกา
นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
พลเอกสุรพล ชินะจิตร
นางสุรางค์ เปรมปรีดิ์
พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง
นายสุวรรณ หันไชยุงวา
นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
พลเอกโสภณ ศีลพิพัฒน์  
พลเอกองค์กร ทองประสม
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์
นายอัศวิน ชินกำธรวงศ์
พลเอกอาทร โลหิตกุล
พลเอกอาภรณ์ กุลพงษ์
พลเอกอู้ด เบื้องบน
นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์
นายบรรพต หงษ์ทอง
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
พลเอกวุฒิชัย พรพิบูลย์
นายสมัคร เชาวภานันท์
 
 
ไม่เห็นด้วย
นายโคทม อารียา
พลโทเจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
พลตำรวจโท ชัยยันต์ มะกล่ำทอง
นายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์
นายตวง อันทะไชย
นางเตือนใจ ดีเทศน์
นายทวี สุรฤทธิกุล
พลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่งเรียน
นางบัญญัติ ทัศนียะเวช
นายประพันธ์ คูณมี
นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นายภัทระ คำพิทักษ์
นางมุกดา อินต๊ะสาร
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
นายสมเกียรติ อ่อนวิมล
นายสมชาย แสวงการ
นายสุริชัย หวันแก้ว
นายโสภณ สุภาพงษ์
 
 
งดออกเสียง
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
นายวิทย์ รายนานนท์
 
 
ไม่อยู่ลงคะแนน
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
นายกำแหง ภริตานนท์ (เสียชีวิต)
นายกีรติ บุญเจือ
นายไกรสร พรสุธี
นายคำนูณ สิทธิสมาน
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายจักราวุธ นิตยสุทธิ
นางจุรี วิจิตรวาทการ
ร้อยตำรวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
นายชนินทธ์ โทณวณิก
นายชบ ยอดแก้ว
นายชัชวาล อภิบาลศรี
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
นายชาติศิริ โสภณพนิช
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
นายไชย ไชยวรรณ
นายณรงค์ โชควัฒนา
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
นายดิลก มหาดำรงค์กุล
นายแถมสิน รัตนพันธุ์
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
พลเรือเอกนคร อรัณยะนาค
พลเรือเอกนพพร อาชวาคม
ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิ นวรัตน์
นายบุญสม ศิริบำรุงสุข
พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์
นายประกอบ วิโรจนกูฏ
นางประทุมพร วัชรเสถียร
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายประสาท สืบค้า
นายประสาร มาลีนนท์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
พลเอกปรีชา โรจนเสน
พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายพชร ยุติธรรมดำรง
นายพรชัย มาตังคสมบัติ
คุณพรทิพย์ จาละ
พลเรือโทพะจุณณ์ ตามประทีป
นายพิชัย วาศนาส่ง
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ
พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย
นายไพศาล พืชมงคล
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายภิรมย์ สิมะเสถียร
นายมนัส โกศล
พลตำรวจโทมาโนช ศัตรูลี้
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
นายโยธิน อนาวิล
นายรองพล เจริญพันธุ์
พลอากาศเอกระเด่น พึ่งพักตร์
นายรังสรรค์ แสงสุข
นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์
พลตำรวจโทวัชรพล ประสารราชกิจ
นายวัชระ พรรณเชษฐ์
นายวัฒนา สวรรยาธิปัติ
นายวันชัย ศิริชนะ
พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์
นายวิทยา เวชชาชีวะ
นายวินัย สะมะอุน
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม
นายวิรุณ ตั้งเจริญ
พลตำรวจโทวิโรจน์ จันทรังษี
นายวิษณุ เครืองาม
นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายวีระชัย ตันติกุล
พลตำรวจตรีวีระพงษ์ สุนทรางกูร
นายวุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
นายแวดือราแม มะมิงจิ
นายแวมาฮาดี แวดาโอะ
พลเอกไวพจน์ ศรีนวล
พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์  
พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์
นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายสมบัติ เมทะนี
พลอากาศเอกสมหมาย ดาบเพ็ชร
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
นายสราวุธ วัชรพล
นายสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
นายสันติ วิลาสศักดานนท์
นายสำราญ รอดเพชร
พลเอกสุเจตน์ วัฒนสุข
นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์
นายสุชาติ อุปถัมภ์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์
นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์
พลเอกสุนทร ขำคมกุล
พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
นายสุภัค ศิวะรักษ์
นายสุมนต์ สกลไชย
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
นายสุรพล นิติไกรพจน์
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
พลเรือเอกสุรินทร์ เริงอารมณ์
นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
พลอากาศเอกอดิเรก จำรัสฤทธิรงค์
พล.ต.อดุล อุบล
พลตำรวจโทอดุลย์ แสงสิงแก้ว
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
เรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี
นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
นายอรรคพล สรสุชาติ
นายหะยีอับดุลรอซัค อาลี
นายอับดุลเราะแม เจะแซ
นายอัมมาร์ สยามวาลา
นายอัศวิน คงสิริ
นายอำพน กิตติอำพน
นายอำพล จินดาวัฒนะ
นายอิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
นายอิสมาแอ อาลี
พลตำรวจเอกอิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางอุมา สุคนธมาน
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
พลโทสุจิตร สิทธิประภา
พลเรือโทสุวิทย์ ธาระรูป
 
 

มองทะลุ

กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็คงเสมือน "ตรายาง" ให่แก่ระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ก็ในเมื่อสมาชิกสภาแต่งตั้งโดยระบอบเผด็จการ แต่ตกแต่งศีรษะสวมใส่ชุดคลุมประชาธิปไตยออกสำเนียงประชาธิปไตยชัดแจ๋วโดยการ "นับเสียงข้างมาก" มันก็ละค้อนละครหลอกคนดู (และตัวแสดง "ดาราจำเป็น" ที่ผู้กำกับหลอกเข้าฉากปลอมๆ) ของเผด็จการเท่านั้น

ยาเก่า

ไม่เห็นจะแปลกอะไร เพราะการมานั่งในสภานี้ ก็มานั่งแบบหน้าด้านๆ ไม่เกรงใจประชาชนอยู่แล้ว

การจะออกกฏหมายอะไรก็ก็ตาม จึงไม่มีทางที่จะนึกถึงประชาชน และ ไม่จำเป็นต้องนึกถีง เพราะคนเลือกมาไม่ใช่ประชาชน

ใครเลือกมา ก็ต้องรับรองกฏหมายที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เลือก

แค้นนี้ต้องชำระ

เห็นรายชื่อผู้ที่ไม่เข้าประชุมแล้วเอน็จ
อนาถใจสุดๆ ทำไม...มันโดนปืนจี้หัวกบาลหรือไง ประเทศชาติ พังพินาศก็เพราะมนุษย์หนักแผ่นดินพวกนี้ ทั้งๆที่รู้ว่า พรบ ความมั่นคงนี้ จะทำให้เกิดอำนาจมืด ( ตามกฏหมาย )จากการปฏิบัติการของ กอรมน แล้ว มันจะใช้อำนาจนี้ พิฆาติประชาชนที่ไม่สยบให้กับพวกมัน

ยังไม่มี พรบ นี้เลย ทหารยังใช้อำนาจปืน ข่มขู่ ผู้สมัคร สส ของ พพป แล้วยังปฏิเสธหน้าด้านๆ

noom^*

[emo16.gif]

101 คนที่เลียตูดเลียก้นเผด็จการทหารเลวเเละศักดินาบ้าอำนาจชาติชั่ว
พวกนี้เลวสุดๆโคตรเห็นแก่ตัว มันร่วมมือกับโจรใจร้ายออกกฎโจรมากดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนชัดๆ

[emo16.gif]

สุนัขรับใช้อีกเพียบ

จำลอง ศรีเมือง ถรุยยย..พันธมิตรเผด็จการ
กงกริช หิรัญกิจ เจ้าของโรงแรมสีมาธานี โคราช

สุนัขรับใช้อีกเพียบ

จำลอง ศรีเมือง ถรุยยย..พันธมิตรเผด็จการ
กงกริช หิรัญกิจ เจ้าของโรงแรมสีมาธานี โคราช
เสถียรพงศ์ วรรณปก..อดีตมหาจุฬาฯ เอาเผด็จการด้วยเหรอ

ไม่ต้องเหนียม

ที่ไม่อยู่เพื่อลงเสียงคงคิดว่าการกระทำอย่างนี้ประชาชนเขาคงจะละเว้นความชั่วของท่านละสิ เปล่าเลย ไม่ต้องทำแถ มาเป็นไม่อยู่ สันดานและเจตนาคนมันชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องมาทำเป็นเหนียมอาย ในเมื่อมันด้านแล้วก็สมควรจะให้มันแสดงออกมาให้ประจักษ์ซะ

ไอ้จำลอง

หมา5ขัน

นายรำคาญ

เสถียร เศรษบสิทธิ สหายคง 203 เขต20 เจ้าของคาราบาวแดง โรงเบียร เยอรมันตะวันแดงอดีตนายกสโมสร19

เวรกรรมมีจริง

สรุป สนช.มันหลอกต้มประชาชนทั้งประเทศ นอกเหนือจาก 101และ 20 คนที่ลงประชามติ มันไปไหนของมันเท่าที่ดูมันเยอะไม่ใช่เล่นนะครับที่ไม่เข้าประชุมพวกเราจะทำยังไงกับพวกที่ไม่เข้าประชุมดีนี่ สำหรับผมก็คงเรียกพวกนี้ว่า พวกสุนัขรับใช้(สนช.)คมช.รู้ทั้งรู้มันยังหน้าด้านซิ่งหนีเฉยเลย เวรกรรมจริงๆ

man

ประเทศชาติใกล้ฉิบหายแล้ว รีบดื่มสีชมพูกันเถอะ จะได้ตายกันไวๆ

ยมบาล

กำแหงตายแล้ว มันจะมาประชุมได้หรือ

ปชต.

พวกมันจะจัญไรกันไปถึงไหน เมื่อไรจะคิดถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนเสียที

55

พวกสนช.ที่คัดค้านพรบ.ฉบับนี้ก็เชื่อถือไม่ได้หรอก ไม่รู้กำลังเล่นละครหลอกชาวบ้านอยู่รึเปล่า ทำเป็นออกมาคัดค้านสร้างภาพให้ตัวเองหรือสภาดูดีขึ้นหรือไม่ ทำให้เหมือนดูว่ามีการถกเถียงกัน มีสองฝ่าย ไม่ยังงั้นผ่านแบบเห็นด้วย 100% มันคงหน้าเกลียดเกินไป รู้ทันน่ะ

SALT

พวกที่ไม่เข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นเพราะสวมหมวกหลายใบ ต้องเดินสายประชุมตามที่ต่างๆ ทำงานไม่คุ้มเงินเดือนที่จ้าง เดือนละแสนกว่าบาทเลย เป็นไงล่ะ ผู้มีบารมีทั้งหลายชอบตั้งคนเหล่านี้เป็นโน่นเป็นนี่นัก ทั้งๆ ที่บางคนตั้งแต่รับตำแหน่งมาไม่รู้ได้เคยอ้าปากแสดงความคิดเห็นอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่า

คนไทย

สั้นๆ แต่ได้ใจความ พวกที่รับหลัการคือ ตัวเห้ที่สนับสนุนเผด็จการ พวกงดออกเสียงคือพวกไม่อยากยุ่ง พวกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมคือพวกพลิ้วเหยียบเรือสองแคมเข้าได้กับทุกฝ่าย(นกสองหัว)

คนไทย

พรบ. นี้ผ่านเมื่อไหร่ ฝ่ายตรงข้ามพินาศหมด ดูได้จาก มาเลเซีย ปชช. นักการเมือง นักธุรกิจ ฝ่ายตรงข้าม ถูกจับขังเรียบ หาอ่านได้ในมติชนรายสัปดาห์

*-*

สมัคร + พรบ.ความมั่นคง = chip หายแน่พ่อแม่พี่น้อง [emo16.gif][emo16.gif][emo16.gif]

807

พรินท์รายชื่อสนช.ทั้งที่รับและไม่รับร่างกฎหมายความมั่นคงไว้แล้ว จะเอาไปทำพิธีวูดู(ล้อเล่นนะ) เฉพาะพวกลงมติรับและพวกไม่อยู่ลงมติ ในฐานะที่มีความคิดที่เป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทย

ไอ้พวกจัญใร...ที่เห้นด้วย.ขอให้มันจง.ฉิบ..าย.

น่าเป็นห่วงสังคมไทยที่ยังคงสับสนระหว่าง ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง กับ ระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่เห็นประชาชนเป็นแค่เบี้ย สามารถชี้นิ้วบงการอย่างไรก็ได้ เพราะเสนาอำมาตย์เหล่านี้ คิดแต่เพียงว่า ประชาชนโง่ เขลายากจน เงินซื้อได้ ฉะนั้น การตัดสินใจใด ๆ ทางการเมืองของประชาชน จึงเป็นเรื่อง ผิดพลาด ไม่ถูกต้องไปเสียทั้งหมด!!!............

• แต่หากถามกลับไปว่า เสนาอำมาตย์ จะช่วยเหลือประชาชนให้หายจาก ความโง่เขลายากจน ได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ชาติหน้าตอนบ่ายก็ไม่มีทางทำได้ เห็นได้จากหลังปฏิวัติยึดอำนาจแล้วตั้ง รัฐบาลอำมาตย์ ขึ้นมาบริหารงาน ทุกอย่างก็แย่ลงๆ ประชาชนไร้ความหวัง ยิ่งโง่-จน-เจ็บมากขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า เรื่องนี้จริงหรือไม่จริง พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวรากหญ้าทั้งหลายที่ต้อง ทนทุกข์ทรมาน ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลขิงแก่น่าจะรู้ดีที่สุด!!!............

[emo2.gif][emo2.gif][emo2.gif][emo4.gif][emo9.gif][emo16.gif][emo18.gif]

สิงห์ดำ

สุจิต บุญบงการ และสิงห์ดำที่รับหลักการ เราจะไม่นับเป็นพวกสิงห์ดำอีกต่อไป

triarrows

สำหรับรายชื่อ สนช.(กบฎ) ที่ผ่านร่างคราวนี้ อย่างจำลอง ศรีเมือง นี่ไม่แปลกใจเพราะรู้ว่าหมอนี่แหกตาชาวบ้านเค้ามามากแล้ว กะล่อน เสถียรพงษ์ วรรณปกนี่ซิไม่น่าเป็น ปีศาจในคราบนักบุญเลยทีเดียว นี่หรือปราชญ์ แห่งกรุงรัตนโกสินธ์ ..ถุย มันชี้ให้เห็นว่าเกียรติ์ยศใดๆที่แห่กันขึ้นมาในบ้านนี้เมืองนี้ ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรพอกับเกียรติ์ที่อุปโลกกันขึ้นมานักหรอก สวะดีๆนี่เอง แต่ที่น่าทุเรศและสมเพทที่สุดก็เห็นจะได้แก่ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ แห่งสถาบันพระปกเกล้า โถ ..ขี่ครอกสิ้นดี ก็เหมือนกับข้อที่แล้ว แม้แต่สถาบันอะไรพวกนี้ก็มิได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าสถานที่ที่พากันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสนองตัณหาทางอำนาจให้แก่คนชั้นนำในสังคมและเป็นที่ทำมาหากินกับภาษีประชาชนอีกทางหนึ่งโดยมิได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเจ้าของประเทศเลยแม้แต่น้อย แต่ที่ผู้โพสท์เสียใจที่สุดเป็นการส่วนตัวก็เพราะได้อาศัยตำราเรียนจากคนๆนี้ มีความนับถือเค้าเป็นอาจารย์ผู้ประสาทวิชาที่มีคุณ และทุกวันนี้ก็ได้ยึดมั่นและเชื่อโดยสิ้นสงสัยว่าถูกต้องดีงามอย่างที่เขาได้ประสาทวิชาให้เรามา แต่วันนี้เขาทำไมถึงได้ทำในทางตรงข้ามกับที่สอนเรามา ทำไมเขาจึงทรยศต่อวิชาชีพและต่อประชาชน อยากบอกให้รู้นะครับ อ.สุจิตร บุญบงการ คุณควรละทิ้งอาชีพผู้ประสาทวิชา ไปหาทางสู่อำนาจอย่างที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ดีกว่า ไม่อายศิษย์ก็อายลูกเมียตัวเองเหอะ

คนมันเคยอดมื้อกินมื้อ

สังศิต พิริยะรังสรรค์ เดิมชื่อมันคือ สังศิต แซ่โล้ว สมัยเป็นนักศึกษาเคยเข้าป่า ครอบครัวมันเช่าห้องอยู่แถวยมราช แม่มันเป็นแม่ค้าขายของในตลาดสด มันจนขนาดต้องแบ่งเวลากันเข้านอน ทุกคนในบ้านนอนพร้อมกันไม่ได้ เพราะ ห้องเช่าเล็กมาก สมัยอยู่ป่ามันเคยส่งข่าวออกมาอยากได้มอเตอร์ไซด์ เพื่อนฝูงที่อยู่ในเมืองช่วยกันเรี่ยไรเงินส่งไปให้มัน เวลาทำกิจกรรมมันจะฟรีตลอด ขีเหนียวมาก ทุกคนยกเว้นให้เพราะมันจนมาก แต่คำพูดการกระทำซ้านจัดมากๆ ด่าศักดินา ด่าทหาร ด่าข้าราชการ ชอบแสดงตัวเป็นผู้นำแสดงวาทะศิลป์ปนตลก หัวเราะไปพูดไป หน้ายิ้มเป็นเนืองนิจ เป็นที่น่าไว้วางใจของเพื่อน ออกจากป่า ตามจีบรุ่นน้องที่มีฐานะจนได้เป็นเมีย หลังจากนั้นมูลนิธิเอแบลดสติ๊ฟตุ้งของเยอรมันให้ทุนไปล้างสมองที่เยอรมัน กลับมาเป็นอาจารย์ เลียไข่ทหารจนถึงปัจจุบัน เริ่มจาก พลตรีมนูญ รูปขจร พลตรีสนั่น ขจรประศาสธ์ ถ้าคนอย่าง ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน ปฏิบัติตัวแบบสังศิต ชีวิตคงไม่สั้น วันนี้อาจมีเงินหลายสิบล้านสะบายๆ กิ้งก่า จิ้งจก จิ้งเหลน เปลี่ยนสีสู้สังศิต แซ่โล้ว หรือพิริยะรังสรรค์ เปลี่ยนสีไม่ได้ เพราะคนที่รู้จักมันทุกคนอายใจตัวเอง แต่มันไม่อาย เพราะพื้นเพเดิมมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ด้านได้อายอด ไม่เสียทีที่มี ดร.นำหน้า หากินในระบบนี้ไม่มีอด

เห็นด้วยกับ 23

เห็นด้วย 23

ดร.สังสิต ไม่มีจุดยืนเพื่อชนชั้นแรงงาน

ทั้งวิธีคิดและการกระทำ.......สุนัขรับใช้...สายตาหาเกาะกิน

งงฟะ

127 คนไม่นับคนตาย ตัดคุณพิชัย ไม่สบาย เหลือ 125
คือเสียงไม่อยู่ลงคะแนนเนียง
101เห็นด้วย
ปวดหัวว่ามันผ่านไปได้อย่างไร

noom^*

[emo14.gif]

บัก สังศิต แซ่โล้ว มันประสาทกลับยังไงล่ะ
บัก ลอง ๕ ขัน มันก็ เ หี้ ย ไม่ปกติ อยู่แล้วไอ้นี่ รู้ ๆ กันอยู่
ส่วน บัก บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มันบ้าไปนานแล้ว บางทีขี้มันยังไม่ กดส้วมเลยไอ้สัตว์นี่
ไอ้พวกสาระเลวที่สนับสนุน " กฎโจร " นี่นะ วันหนึ่งข้างหน้าพวกมันจะตอบคำถามลูกหลานมันว่ายังไงว่ะ ?
กูขอสาปให้พวกเวรนี้จงหกล้มตายในห้องน้ำในเร็ววัน ประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้าซะที

[emo14.gif][emo14.gif][emo14.gif]

คนไทย

คนที่เห็นด้วย ชึ่งต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ่นกับประเทศต้องให้พวกมันรับโทษด้วยถึงจะถูกเพราะพวกมันทำกรรมเวรใว้กับประเทศให้มันไปตายกันชะ

นายรักชาติ

เห็นการลงมติของเหล่าลิ่วล้อเผด็จการน้อยใหญ่ครั้งนี้แล้ว แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไม่มีความหมายใดๆต่อ พวกเขาเลยแม้แต่น้อย พวกเขาเล่นละครจำอวดตามที่เผด็จการแต่งตั้งเท่านั้นเอง เพราะอย่างไรๆ ผลก็ต้องผ่านตาม ธง ที่เผด็จการตั้งไว้ นับได้แน่แท้ว่าพวกเขาได้ก่อกรรม ทำให้ประเทศชาติล่มจมประชาธิปไตยและประชาชนจะถูกกดขี่ข่มเหง
จึงเป็นกรรมหนักที่ตกได้แก่ผู้ทำกรรม ชื่อทั้งหมดที่เปิดเผย และแพร่ไปทวั่ประเทศ ชาวไทยคงจำไปอีกนาน ว่าใคร อาจารย็ สื่อ นักกฎหมายหรือใครบ้างที่อยู่ข้างเผด็จการ สมควรที่จะให้เกียรติ ให้ความเคารพนบน้อมต่อไปอีกหรือไม่??

จะเชื่อหรือไม่ แล้วแต่ท่าน

ใครคือตัวประกัน เมื่อวันปฏิวัติ 19-09-49

นายทหารระดับนายพลนอกราชการยศพลตรี แอบมาเล่าให้ฟังแบบอึดอัดว่า ตนเอง เก็บเรื่องนี้มาไว้เป็นปี แต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟัง เพราะ สองจิตสองใจ..

ทางหนึ่งก็น้องที่เคยฝึกเคยสอนกันมา .. ทางหนึ่งของประเทศชาติและสถาบันที่เคารพเทิดทูน .. แต่ก็ต้องตัดสินใจ ไม่อยากให้เรื่องจริง มันตายไปพร้อมกับตัวเอง..

"ช่วงก่อนเกิดเหตุปฏิวัติไม่กี่เดือน หนึ่งในคณะผู้ก่อการโทรมาปรึกษา ว่า จะทำอย่างไร ถึงจะชนะ ทักษิณได้ หากจะปฏิวัติ เพราะ ประชาชนส่วนใหญ่รักและชื่นชม นายกรัฐมนตรี คนนี้มาก แต่ พวกเราเอง ก็จะไม่มีที่ยืนอยู่แล้ว ทหารโดนมองข้ามบ้านเมืองประเทศชาติสุขสงบ ทหารกำลังจะหมดความสำคัญ.." ผมก็ถามกลับไปว่า "แล้วอะไรที่อยู่ทางใต้ ไม่ใช่ฝีมือพวกเอ็งดอกรึ" ปลายสายมันก็ตอบว่า "**ใช่มันก็ใช่ล่ะพี่.. อย่างน้อย เราก็มีเบี้ยเลี้ยง มีผลงานบ้าง ดีกว่านั่งตบยุงอยู่ที่กองทัพบก ..." ผมก็ถามกลับไปว่า "แล้วชีวิตพี่น้องคนบริสุทธิ์ล่ะ เอ็งจะว่ายังไง" เขาตอบผมว่า "แหม พี่ ทุกอย่างมันต้องมีการลงทุน มีการเสียสละกันบ้าง อีกอย่างก็โยนความผิดไปให้ **แม้ว ว่ามันสั่ง แค่นี้ ก็ สะสม ความผิดไว้ให้มันได้เยอะ ๆ แถม เรา อ้างการข่าว ใส่ปากให้มันพูดมาก ๆ เข้าไว้ เดี๋ยวมันก็เดี้ยงเอง นี่ ก็ เริ่มแล้วไง ที่ ** อะไรนะ สนธิ ลิ้ม ทอง อะไรนั่น มันก็ ออกมาช่วยเราโหมโรง ดี เราไม่ต้องเหนื่อยแรง .." ผมก็ถามกลับไปว่า "เอ็งแน่ใจแล้วหรือว่า จะเอาแบบนี้ แม้วมันทำงานทำให้บ้านเมือง ก้าวหน้ามาตั้งเยอะ นะ " ทางนั่นร่ายยาวเลยทีนี้ " เข้าใจนะพี่แต่พวกเราก็อด ๆ อยาก ๆ มาตลอด นี่ถ้า ให้**พรรค.. มันชนะ คราวที่แล้ว เราก็พอจะ มีอะไรกะเขามั่ง เพราะมันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเรา ไม่เหมือน**แม้ว ** ฉลาด ดักทางเราไว้หมด รอให้ผ่าน งานพระราชพิธีไปก่อนเห่อะ มัน ไปนอกเมื่อไหร่ หนาวแน่ พี่บังเขา เอาแน่ มันร่ำ ๆ จะปลดเขามานานแล้ว เที่ยวนี้ อย่าหวังว่ามันจะได้กลับ . เรื่องที่เราพยายามทำให้คนอื่น ๆ โดยเฉพาะพวกนักวิชาการหน้าโง่ เข้าใจมันผิด และโต้คารมกับมัน น่ะ เราก็เตรียมการไว้หมดล่ะ ให้คนเกลียดมันมาก ๆ มันจะได้ ไม่มีคนต้านเรา เวลาเรายึดอำนาจ.. แต่ ก็นั่นล่ะพี่ เราก็หลอกได้แค่คนในเมือง คนในกรุง คนต่างจังหวัดหลอกยาก แม้ว**ฉลาด จัดสวัสดิการ และทำให้**ฉลาดขึ้น มันไม่ยอมหลงกลเรา ทั้งที่เรานึกว่า**จะหลอกได้ง่าย ๆ กว่าคนในเมืองที่ไหนได้ ..." ผมเองเลย ดักทางถามไปว่า " แล้วเอ็งวิตกอะไร ถึงโทรมาถามพี่" มันตอบผมว่า " ผมอยากให้พี่ พูดกับ พี่ ๆ และ ลูกน้องของพี่ ที่ เป็นทหารสายเก่าของท่านเกรียงศักดิ์ อยู่นิ่ง ๆ อย่าเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ ผมไม่อยากเห็นพวกเรากันเอง ยิงกันเอง เพราะ พี่บัง เขา เอาแน่ เที่ยวนี้ เขา อดมานานแล้ว มันกดหัวเขาเกินไป .." ผมเลยถามไปว่า "ตกลง ที่เอ็งจะ ปฏิวัติเขานี่ เพราะเรื่องส่วนตัวล่ะสิ" มันตอบผมว่า "โธ่พี่ แล้วมีครั้งไหน มันปฏิวัติเพราะชาติ จริง ๆ มั่ง พี่ก็รู้ ใช่มั้ย นี่ พวกผมนี่ มันสายทหารม้า นะพี่ สายป๋า ลูกป๋า ไม่ใช่สายท่านเกรียงศักดิ์แบบพวกพี่นะ ที่จะทำอะไร เพื่อชาติ น่ะ มันเหนื่อยพี่"

ผมวางสาย แล้วอึ้ง ๆ อยู่นาน พยายามติดต่อจะบอกใครบ้าง แต่ก็ติดขัดไปหมด จน สุดท้าย เตือนให้ระแวดระวังตัว ได้กลาย ๆ แต่ก็ไม่ทัน มารู้ตัวอีกที บังมันก็ เอาซะแล้ว แถม ตามล่า แม้ว เสียจนน่าเกลียด รู้ ๆ กันอยู่ว่า มันเป็นกลยุทธ์ ที่ทหารเขาใช้กันมานาน แต่พวกนักวิชาการทั้งหลาย ก็ อีโก้สูง อยู่แล้ว ใครด่า ใครตอกกลับได้ที่ไหน แม้วเองมันก็ผิดที่ปากไว แต่ที่ สำคัญ **พวกน้อง ๆ ผม ที่มันปฏิวัตินี่สิ มัน เลวที่ว่า ทำเพื่อตัวเอง ไม่เห็นแก่บ้านเมืองเอาเสียเลย ..

นายทหารคนนี้ แกเล่าให้ผมฟัง ในฐานะ ญาติกัน ผมฟังแล้วก็ได้แต่อึ้ง เพราะเชื่อว่า เอามาเล่าให้คุณ ๆ ฟัง กัน ก็คงไม่มีใครเชื่อ เพราะ คุณ ๆ โดนล้างสมอง กันหมดแล้ว เขาเตรียมการกันมาดีเที่ยวนี้ พอ ๆ กับ ตอนที่ เขาจัดการกับ อาจารย์ปรีดี และอาจาร์ป๋วยนั่นล่ะ รู้ตัวอีกที่ คนสองคนนั่น ก็ ตายไปแล้ว ..

ก่อนวันนั้น สองสามวัน มันก็ยังโทรมาหาผม ว่า จะจัดการอย่างไร ให้ ประชาชน ไม่ต่อต้าน เพราะมันกลัวเหมือนกัน ผมก็ถามไปว่า แล้ว เรืองโรจน์ (มหาศรานนท์) เอาด้วยมั้ย มันบอกว่า พี่โรจน์(เรืองโรจน์) น่ะ เขารักแม้ว คงไม่เอาด้วย แต่คงต้องกดดันให้ เอาชื่อมาร่วมให้ได้???

วันนั้น (19-09-49) มันเริ่มจากสลับกำลัง ส่วนหนึ่ง ไปล้อมวังสวนจิตรฯ ทำทีเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบปกติทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ต่างกับทุกครั้งที่ทหาร จะใช้วิธีการนี้ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ คนอื่น ที่ไม่ใช่พวกตัวเข้าวังด้วย ผมก็ถามมันว่า อ้าว แล้วคราวที่แล้ว(พฤษภา 35) มันบอกว่า โธ่พี่งานนั้นน่ะ พี่ลอง(จำลอง)ก็โดนต้มเปื่อย จนวันนี้ ก็ยังไม่รู้ตัว เขาน่ะ ต้อง ทำเรื่องทำนองนี้ กันประจำ พี่นับดูดีดี สิ 2516 [3 ปี] 2519 [4ปี] 2523 [12 ปี] 2535[15 ปี] 2550 แต่ครั้งนี้ คงครั้งสุดท้ายของ....แล้วล่ะพี่ ต้องรีบ ทำก่อน ไม่งั้น ทหารเองก็ยังไม่รู้เลยว่า อนาคตเป็นไง ตอนนี้ ก็ต้องรีบทำ หลังจากนี้ พี่บังเขา ก็ ดู ๆ อยู่ ป๋า บอกจะให้ พี่แอ้ด(สุรยุทธ์) มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ พี่แอ้ด แก ขอไว้ ตั้งแต่ แก เป็น ผบ.ทบ. แล้วแม้ว มัน **ถามพี่แกตรง ๆ ต่อหน้านายทหารคนอื่น ๆ แกบอกแกเสียหน้า ยอมไม่ได้ ??

ป๋า แก ตั้งใจจจะ สนับสนุนพี่ลอง แต่ พี่ลองแก ไม่ค่อยโดนใจคน แกเลย ไปไม่ถึงไหน ป๋าแก ตั้งใจจะดันพี่ลองมาเป็นองคมนตรี แต่ ในหลวงท่านไม่เอา กลัวจะ เท่ากับยอมรับพวกสันติอโศก พี่ลองแกเลยแห้ว..

เอางี้พี่ เที่ยวนี้ เรามีตัวประกันสำคัญ พวกทหาร อีกฝ่าย คงไม่กล้าหือหรอกพี่ เราสลับกำลังเสร็จก่อนที่พวกมัน จะรู้ตัว แถมเที่ยวนี้ ป๋าแกเปิดทางให้เราอีกต่างหาก ทำไงได้พี่ แม้ว มัน ก้าวร้าวกับแกเกินไป แกอุตส่าห์ เรียกไปคุยเงียบ ๆ มัน**เอามาบอกนักข่าว เรื่อง ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ดีนะ ที่ **บวรศักดิ์ กับ **วิษณุ มันปอดแหก ซะก่อน ไม่งั้นเราก็ซวยเพราะ **สองตัวนี่ มัน รู้เรื่องเยอะ แถมเป็นนักกฎหมาย แม้วมันฉลาดที่ทำทุกอย่างอย่างรอบคอบ แต่ไม่เฉลียว ว่า ศัตรูเยอะ โดนวางยา ไว้หลายเรื่อง ทั้งที่ ทุกเรื่องนะพี่ มันทำถูกต้องหมดแหละ แต่ ไม่ถูกใจป๋า กับพวกผม **พวกนักวิชาการหน้าโง่ กับพวกปอดแหก ขู่เข้าหน่อย ก็ กล้วขี้หดแล้ว

เอางี้ พี่ ผม แนะให้พี่ อยู่นิ่ง ๆ อย่า กระโตกกระตาก นะพี่นะ แล้วทุกอย่างผ่านไปจะดีเอง พี่เชื่อผม พี่น่ะ ถึงว่าจะเป็น ทหารสายท่านเกรียงศักดิ์ แต่เรา ก็พี่น้องกันนะพี่นะ ถ้า พลาดอะไร ไป ผมขอโทษแล้วกัน และถ้าพี่เห็นว่า เรื่องมันจะเลยเถิดเกินพอดี พี่ก็ค่อยเอาเรื่องที่เราพูดกัน บอกคนอื่น นะ แต่จะมีใครเชื่อหรือเปล่า อยู่ที่พี่แล้วล่ะ

ผม ฟัง แล้ว ยิ่งอึ้ง มันจับคนในสวนจิตรฯ ป็นตัวประกัน ขู่คนที่สหประชาติ ให้ยอมแพ้ โดยรู้ทั้งรู้ว่า คนที่นั่น จงรักภักดี แค่ไหน แถม ยังมี **อ้วนใส่แว่น(ดร.ชัยอนันต์) มาดผู้ดี คอยเป่าหู อยู่ทางนั้น แถมกลับมา มันลอยตัว ถือว่า เป็นเขย ..

ผมคนไทยคนหนึ่งทนไม่ได้แล้วที่บ้านเมืองเป็นอยู่แบบนี้ แต่ไม่รู้จะทำอย่าไรดี หมดอำนาจวาสนา ก็ ต้องมา นั่งบ่น ให้ คุณฟังนี่ล่ะ ....

นายทหารท่านนั้น เล่าให้ผมฟังเสร็จ เมื่อ สัปดาห์ก่อน ไม่นานท่านก็เดินทางออกนอกประเทศไปอยู่กับลูก ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมคราบน้ำตา ที่รู้แต่ ทำอะไรไม่ได้ ..

คนไทยที่รัก ครับ คุณ ที่กำลังเชียร์ เผด็จการอยู่ด้วย คุณจะทำอย่างไร เมื่อรู้ข้อมูลอีกด้านแบบนี้

แหล่งข้อมูลที่มาของเรื่องนี้ มาจากนายทหารนอกราชการ จปร.10 กว่า ๆ น่ะครับ เกษียณอายุราชการมาแล้ว ห้าหกปี อายุยังไม่ครบ 70 ไปสืบหากันเอง นะครับ ....

เพิ่มเติม ...

ทหารที่อยู่ในคมช.คนหนึ่ง ก็ยัง โทรคุยกับแก ในช่วงที่ ตั้ง คมช. ใหม่ ๆ ว่า ... พี่บังแก ตอนแรกจะไม่ยอมรับเป็นหัวหอก ตั้งใจจะให้ พี่โรจน์ เป็น ในฐานะ ผบ.สส. แต่ แก ไม่เอาด้วย ขอเป็นแค่ที่ปรึกษา เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทำกัน...

สิ่งที่ คมช. จะต้องทำอย่างต่อเนื่องคือ การทำความสะอาด ขจัดศัตรูและฝ่ายตรงข้ามให้หมด ให้ใช้ทั้งการเมือง การทหาร ภาคสังคม กฎหมาย ดีสเครดิต ทุกอย่าง (ตามที่ปรากฎแล้ว อย่าแพร่หลาย รวมถึงเอกสารลับ)

ยอมรับว่า มีนายทหารและทหาร มากกว่า ตท. 10 ที่ไม่พอใจการกระทำของ พลเอกสนธิ หรือ บิ๊กบัง อย่างมาก แต่ ไม่รู้จะทำอย่างไร กลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่ต้องยอมก้มหน้าก้มตา ทำงานไปจน หมดหน้าที่

ในเนื้อหาการคุยกันนั้น นายทหารท่านนี้ ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า . มีสื่อบางแขนง บางคน ที่มีเรื่องส่วนตัวที่ไม่พอใจแม้ว ร่วมขบวนการด้วย ซึ่ง แม้วเองก็รู้อยู่ว่า เป็นใครบ้าง ซึ่ง ในใจก็อยากให้แม้วกลับมาไวไว จะได้ขจัดสื่อที่ เอาเรื่องส่วนตัวมาหากิน บนความย่อยยับของประเทศชาติ ครั้งนี้ มีการลงขันด้วยเงินนอกระบบ กว่า 700 ล้านบาท ทั้งเงินจาก ขบวนการค้ายาบ้า หวยใต้ดิน และน้ำมันเถื่อน พวกนั้นหวังไว้ว่า โค่นแม้วได้ มันจะ ทำงานได้อีกหลายร้อยล้านมากกว่าที่มันยอมเสียแค่ ไม่กี่ร้อยล้าน ..

นายทหารท่านนี้ย้ำ ว่า ทุกเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น แล้วโยงไปที่แม้ว เป็นเรื่องการสร้างภาพลบให้แม้วนั้น ทุกฝ่าย ร่วมกัน และบางส่วนก็โดนหลอกใช้ โดยเฉพาะนักวิชาการ และ พวก คตส.บางคน ก็โดนหลอกใช้ มาตรฐานความซื่อของตัวเองมา ทำลายแม้ว โดยที่บางคน เขา เตรียมการ ยุให้แตกกันมาไว้ก่อน ที่จะ นำเข้ามา จัดการเรื่องแม้ว เรียกว่า เอาให้ไม่มีที่ยืนกันเลย หากความแตกขึ้นมา .. นายทหารท่านนี้ ย้ำว่า ทั้ง พัลลภ และ สพรั่ง รู้จักนายทหารท่านนี้เป็นอย่างดี เพราะ ท่าน อยู่คาบเกี่ยว พัลลภก็รุ่นพี่ สพรั่งก็รุ่นน้อง ใครทำอะไร รู้อยู่แก่ใจ
ตัวประกันสำคัญอีกคน ที่ ทหารใช้ขู่แม้ว ก็ เห็นจะเป็นคนไทยทั้งประเทศนี่ล่ะ ที่ มันใช้ไม้ตายว่า หากแม้ว ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเมื่อไหร่ มันจะ บอมบ์ สรรพวุธ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ แถม ยังให้ **อ้วนใส่แว่น(ดร.ชัยอนันต์) เขย .. กล่อมแม้วจนอยู่หมัด แม้ว น่ะ มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย เลย ต้อง เป็นแบบนี้ ..

นายทหารท่านนี้ ยังฝากบอกไว้ว่า คนไทยที่ ยังอยู่กลาง ๆ ไม่เชื่อใคร ก็อยากให้ ได้รับรู้เรื่องนี้ แล้วตัดสินใจเอง ว่า ควรจะทำอย่างไร กับ การปฏิวัติครั้งนี้ ..

ผมพยายามเรียบเรียง และ นำมาเสนอให้อ่านกัน จนครบแล้วนะครับ เรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟัง ก่อน บินไป ต่างประเทศแถว ๆ ออสเตรเลีย ก็มีแค่นี้ เป็นเรื่องที่น่าจะไป ปะติดปะต่อเรื่องราวที่ มีอยู่และรับรู้อยู่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่า ประเทศเรา กำลังโดนชี้นำ ชักใย จาก คนเพียงไม่กี่คน แถม ในหลวงยังโดนใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกต่างหาก ท่านเอง ไม่อยากให้นองเลือด ได้แต่ส่งสัญญาณ มาเป็นระยะ ๆ ให้เรา ดำเนินการอย่างไร เราคงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วครับ ว่า จะสู้หรือจะเฉย หาก เกิดอะไรขึ้น จริง ๆ

[emo22.gif][emo22.gif][emo22.gif][emo18.gif][emo18.gif][emo16.gif]

สนช.

สนช. คือ สุนัขรับใช้คนชั่ว

.

# 21 "สิงห์ดำ"

เป็นสิทธิ์ของท่านที่เลิกนับถือพวกรัฐศาสตร์ จุฬาฯที่เห็นด้วยกับร่างกฏหมายฉบับนี้...แต่น่าจะเหลือเยื้อใยให้ความเอ็นดูไว้บ้าง...การเห็นด้วยของพวกเขาน่าเป็นเพราะป่วยประเภทอัลไซเมอร์จนไม่รู้ว่ากฏหมายฉบับนี้เลวมากเนื่องจากไม่มีคุณภาพเมื่อใช้ฉันทามติ พ.ศ. 2530 (เกษียร เตชะพีระ) เป็นมาตรฐานตัวชี้วัด.

พวกสิงห์ดำลงโทษโยนน้ำกันจนมอมแมม...ยังให้อภัยนำไปเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้ง

น่าให้โอกาสแก้ตัวด้วยความเอ็นดู...แต่หลายคนก็แก่เกินแกงจนต้องไปแก้ตัวกันในโลง

ส่วนผมเห็นว่าสิงห์ดำพวกนี้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จึงยังให้ความรักความเอ็นดูพวกเขา...จนกว่าจะถึงวันเผาจริง

เสรีชน

คหที่ 29 ข้อมูลที่คุณให้มามันช่างตรงข้ามกับข้อมูลลับที่ญาติเราเป็นนายทหารในหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ"ไอ้แก่" ผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความจริงที่เป็นเหมือนน้ำท่วมปาก หากพูดไปชีวิตอาจจะหาไม่ก็ได้เจ็ดชั่วโคตร

อย่ามาพยายามล้างขี้ "สีเหลือง" ให้มันเป็นสีขาว และหายเหม็นได้หรอก

tan

รับนักศึกษาฝึกงานไหมคะ