ครม.อนุมัติ แต่งตั้งคณะกก.กำกับกิจการพลังงาน 7 คน

นายไชยา ยิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม.พิจารณาเรื่องของการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ที่ทางกระทรวงพลังงานเสนอมา 2 ข้อ คือ 1. รับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่องการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน 2. เห็นชอบแผนการดำเนินงานงบประมาณรายได้และแผนการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ต่างๆ ให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในรูปแบบเดิมไปก่อน


นายไชยา กล่าวอีกว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 7 ท่าน จากคณะกรรมการสรรหาเดิม จำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 มกราคม มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 9 ท่าน ปรากฏว่า วันนี้กระทรวงพลังงานได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่


 1. นายชลิต เรืองวิเศษ อดีตผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (สาขาพลังงานด้านไฟฟ้า) 2. นายนภดล มัณฑะจิตร อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (สาขาพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติ) 3. นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์)


 


4. นางพัลลภา เรืองรอง นักวิชาการคลัง 9 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สาขาเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์ บริหารจัดการ หรือการจัดการด้านพลังงาน) 5. นายจงเจตน์ บุญเกิด รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (สาขาการเงินและการบัญชี) 6.นายทักษิณ ลิ่มสุวรรณ์ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สาขานิติศาสตร์) 7.นายศุภชัย ตั้งใจตรง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


 


นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการ สนพ.เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือเรกูเลเตอร์ทั้ง 7 คน มีหน้าที่ในการให้ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และป้องกันการใช้อำนาจผูกขาด โดยคณะกรรมการกำกับฯ จะมีอำนาจสั่งการให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบกิจการพลังงาน หยุด หรือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นการจำกัด หรือกีดกันการแข่งขัน รวมไปถึงให้ปรับปรุงเงื่อนไข พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต


 


นอกจากนี้ยังสามารถออกคำสั่งแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายพลังงาน ทั้งสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และที่สำคัญ คือ คณะกรรมการกำกับฯ ยังทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้ได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการของกิจการพลังงานแต่ละประเภทภายใต้นโยบายและแนวทางของรัฐ รวมทั้งสามารถทบทวนอัตราค่าบริการได้ หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป


 


นายชวลิต กล่าวว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าบริการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน กำหนดให้คณะกรรมการกำกับฯ ต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับฯ จะต้องเปิดเผยสูตร หรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการ หรือข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการที่เป็นอัตราที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปด้วย