เปิดกฎหมายความผิดฐานไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ปรับ 100 บาท หรือจำคุก 1 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

การไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 และมาตรา 15 ประกอบพระราชกฤษฎีกาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6 (3)


 


ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ประสิทธิ ปิวาวัฒนพานิช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว หากไม่มีกฎหมายอื่นใดมาลบล้างกฎหมายที่บัญญัติไว้ แม้จะเก่าเพียงใดก็ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ต้องศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งว่า กฎหมายดังกล่าวมีการบัญญัติเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือลบล้างภายหลังหรือไม่


 


สำหรับกฎหมายที่ระบุวิธีปฏิบัติเพื่อเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและฐานความผิด มีรายละเอียดดังนี้


 


พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485


 


มาตรา 6 วัฒนธรรมซึ่งบุคคลจักต้องปฏิบัติตาม นอกจากจะได้กำหนด ไว้โดยพระราชบัญญัติแล้ว ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาได้ในกรณีดังต่อไปนี้


1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย จรรยาและมารยาท ในที่สาธารณสถานหรือที่ปรากฏแก่สาธารณชน


2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อ บ้านเรือน


3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประพฤติตนอันเป็นทางนำมา ซึ่งเกียรติของชาติไทย และพระพุทธศาสนา


4. ความมีสมรรถภาพและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดำเนินงานอาชีพ


 


มาตรา 15* ผู้ใดฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 6 มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ


*[มาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2486]


 


พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485  


มาตรา 6 บุคคลทุกคนจักต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบหรือตามประเพณี คือ


 


(1)  เคารพธงชาติเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ทุกวันพร้อมกัน


 


(2)  เคารพธงชาติ ธงไชยเฉลิมพล ธงเรือรบ ธงประจำกองยุวชนทหาร หรือธงประจำกองลูกเสือ เมื่อชักขึ้นหรือลงประจำสถานที่ราชการ เมื่อเชิญมาตามทางราชการ หรืออยู่กับที่ประจำแถวหรือหน่วยทหาร ยุวชนทหาร หรือลูกเสือ


 


(3) เคารพเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเคารพอื่นๆ ซึ่งบรรเลงในงานตามทางราชการ ในงานสังคม หรือในโรงมหรสพ


 


 


ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวออกมาในยุครัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติตัวของประชาชนและการธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาติเป็นจำนวนหลายฉบับได้แก่


 


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องวัฒนธรรมของผัวเมีย    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติว่าด้วยระเบียบการเคารพของคนไทย    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องระเบียบการใช้บัตรชื่อ    


 เรื่อง การแต่งกายและมารยาทเกี่ยวกับวิธีดำเนินงานอาชีพ    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบงานอาชีพบางจำพวก    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องระเบียบการบริโภคอาหาร    


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดการพิธีสมรสของคนไทย    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดการพิธีสมรสของคนไทย    


 เรื่องการโดยสารรถประจำทาง    


 ประกาศสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยพิธีศพ    


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการปฎิบัติของผัวเมีย   


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชราหรือทุพพลภาพ    


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๑๑ เรื่องกิจประจำวันของคนไทย    


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๑๐ เรื่องการแต่งกายของประชาชนชาวไทย        


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ ๙ เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี    


 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฉบับที่ ๘ เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี 


   


 พระราชกฤษฎีกา


 พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๙๕    


 พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการแสดงละคร พุทธศักราช ๒๔๘๕ พ.ศ.๒๔๘๙    


 พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗     


 พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๘๖     


 พระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๘๕     

Gneisenau

ขอบคุณอาจารย์ที่นำกฏหมายสมัยชาตินิยมมาให้ได้รับทราบกัน ผู้ผลักดันกฏหมายนี้คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกฯ ที่ฝ่ายเจ้าจงเกลียดจงชัง ไม่มีที่ตายในเมืองไทย ไม่ได้รับเกียรติใดๆจากวังแม้กระทั่งไฟเผาศพ.... นี่ไง ผลของคนที่ออกกฏหมายเพื่อความเป็นชาติ

เบื่อพวกมึงที่โง่แต่ขยัน

วานนี้ไปยืนอ่าน"ใต้ฟ้าเดียวกัน"ที่ร้านหนังสือในตึกชา"ญอิสระ2

มีบทความที่ดูหมิ่นและอ้างข้อมูลด้านเดียว เพื่อโจมตีราชวงศ์ ผมรับไม่ได้จริงๆทำไมตำรวจไม่ไปจัดการ ยกตัวอย่างเช่น

หน้าในด้านหนึ่งเอารูปชาวบ้านที่ลักลอบตัดไม้และโดนจับ กับด้านหนึ่งเอารูปที่เจ้าหน้าที่กำลังตัดไม้เพื่อทำประโกฐ และเขียนโจมตีทำนองว่าทำไมชาวบ้านโดนจับ....!!!!

น่าตกใจในความอคติของพวกมันมากๆ ลองคิดดู พวกลักลอบตัดไม้ ถางป่า ให้นายทุน เพื่อเอาไปแลกเป็นเงินไปใช้ส่วนตัว มัน(นิตยสารใต้ฟ้า) เอาไปเปรียบกับพระโกฐได้อย่างไร

และไม้ที่เอาไปทำพระโกฐยังเป็นไม้ที่ตายยืนต้นแล้ว และตัดเป็นจำนวนน้อยกว่าน้อย และยังมีการปลูกทดแทนเป็นจำนวนหลายหมื่นต้น!!! แถมพระองค์ท่านยังมีคุณความดีต่อชาติบ้านเมืองขนาดไหน แค่โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ก็ช่วยคนเป็นจำนวนหลายแสนแล้ว.....

รับไม่ได้จริงๆ อยากให้ตำรวจไปจับมัน และช่วยๆกันเข้าไปด่าที่เว็บมันด้วย....

ปล. พวกมันคนหนึ่งชื่อโชติสัตว์หนึ่งในสมาชิก นปก. และ19กันยา .... ไปดูหนังที่พารากอน...ตอนเพลงสรรณเสริญฯขึ้น มันไม่ยืน แถมยังทำท่ากวนตีน เลยโดนคนข้างๆสาดน้ำใส่ มันเลยฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกาย...คนที่สาดน้ำใส่เลยฟ้องกลับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ....

นี่แสดงว่า พวก นปก.(โชตศักดิ์) เป็นพวกจ้องทำลายสถาบัน(พวกคอมมิวนิสอกหัก) และ นปก. รับเงินจากหน้าเหลี่ยม....แค่นี้ก็รู้แล้วว่าหน้าเหลี่ยมแท้จริงแล้วมันคิดอะไรอยู่...

อีสานเกม

นี่คห 2 เราไม่ใข่ นปก และประชาไท แต่มันเกี่ยวอะไรกัน ที่นายโชติทำแล้วมาโยงให้นปก วันก่อนพันธมิตรเอามาออกข่าวหวังให้เรื่องนี้เป็นประเด็นโจมตีนปก อ้างไปถึง นายจักรภพ ซึ่งเป็นรมว แล้วคนที่เสนอความเห็นเข้าข้างนายโชติ มรึงก็ไปดูไอพี แล้วไปสืบเข้าว่าเป็นใครบ้าง อย่ามาบอกเหมารวมว่าเป็น นปก

วันๆพันธมิตรคิดอะไรดีๆเป็นมั่งนอกจากเรื่องชั่วคอยปั่นป่วนประเทศ น่าจะเรียกพวกพันธุ์ชั่วมากกว่า และถามอีกที่รับจ้างโพสน่ะเท่าไหร่

ถ้าจะถามว่าเราได้ค่าจ้างมั้ยขอตอบว่าเกิดมาไม่เคยได้และไม่เคยอยากจะได้เงินจากเรื่องสวะๆแบบนี้

9

ความเห็น3มันก็โกหกหน้าด้านๆตามเคย ถ้าไม่รับเงินสวะแล้วเอาเงินที่ไหนออกหนังสือ เอาเงินที่ไหนมาทำงานใต้ดิน...

และหน้าโชติสัตว์มันก็หราอยู่ นปก. ตอนไปบ้านป๋า แล้วไม่เกี่ยวได้ไง ตอนมันไม่ยืนในโรงหนัง มันก็ใส่เสื้อ19กันยา แล้วไม่เกี่ยวได้ไง...

ถ้าไปพวกเอ็งออกไปได้ ผมก็อยากไล่ให้พวกเอ็งไปอยู่กับสหายเหมาในนรกวะ

Krathingdaeng

Jailing a person or forcing a person to stand is a violation of basic human rights and freedom to think, act, and speak.

In which Century we are now?

หม่องเองน้า

ความคิดเห็นที่2 นี่หมิ่นพระบ รมฯหรือเปล่าจ๊ะน้า

ผมไม่ได้อ่านฟ้าเดียวกันสักนี๊ดหนึง...ก็เอามาบอกผมว่ามีรูปหมิ่นพระโกฎิ... พะโกรด (เขียนยากจริงๆ ภาษาศักดินานี้..ไม่เหมือนชาวบ้าน..เขียนให้ถูกยากมาก..ก็ขอพระอภัยมณี)

ผมก็ชักไม่พอใจหนังสือฟ้าเดียวกัน..อย่างนี้เห็นทีจะต้องไปหาอ่านทุกฉบับแล้วว่า..มีการหมิ่นอะไรอีก..มีรูปหมิ่ นพ ร ะแ ขน พ ระขา พ ระ จิ๋ ม พระเ ค้ก พะหมา พะแมว มั๊ย ขอรับ

แหม...เท่านั้นยังไม่พอ...ชะช้า... ยังมาบอกว่าโครงการแพร่ดอาซ่า (พอออซอวอ)ช่วยเหลือคนได้ตั้งหลายแสนคน

นี่ก็หมิ่นพะบอรมอีกแล้ว...โฆษณาอย่างนี้
...ใครเขาก็ต้องดูหมิ่นว่าการแพร่ดไม่มีฝีพ ร ะมือ ทำงานมาหลายปีช่วยคนได้ไม่ถึงล้านคน..ไม่คุ้มเงินค่าน้ำมันเดินทาง .. สู้ทักษิณไม่ได้..30 บาทรักษาทุกโรค ช่วยคนปีเดียวกว่า 20 ล้านคน..

คห.ที่2 นี้หมิ่นพระบรมครูจิงจิ้ง [emo2.gif][emo2.gif][emo12.gif]

คนผ่านมา

- คำนึงถึงเสรีภาพมากจนขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

- สงสัยเป็นการส่วนตัวกับการที่ ^*ประชาไท^* นำหัวข้อดังกล่าวมาเป็นประเด็นให้แสดงความคิดเห็นทั้งนี้ด้านบนขอความร่วมมือ "กรุณางดเว้นการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเหยียดเพศ เหยียดเชื้อชาติ ศาสนา และเชื่อมโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการล่อแหลม"

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

เรื่องไม่ง่ายเท่านี้นะครับ
กรุณาดูความเห็นของผมที่ (โพสต์ #12)
http://www.sameskybooks.org/board/index.php?s=8fef9c75502f916ca4ffcab888bebdde&showtopic=7415

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

และโพสต์หมายเลข # 16
ซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงข่าวนี้โดยตรง

ไท

การเคารพศัทธา ไม่ใช้การบังคับด้วยกฎหมาย ครองใจประชาก็จะได้เป็นเจ้าแคว้น ครองใจเจ้าแคว้นก็เป็นได้แค่อำมาตย์ ครองใจอำมาตย์ก็ได้เป็นดังทาส

ความจริง

คห 1 ก็เว่อเนอะ คิดเองเออเอง แหมพยายามสร้างเรืองเนอะว่า คนตายไปแล้วแต่ญาติเขามีนะเดียวต้องให้ตนไปถามซิว่า พวกเต้าข่าวเอาไปเต้า

ความจริง

คห 2 แหมหาว่ากลาวหาแล้วใครละขึ้นเวทีนปก อ.ใจ ไม่เอาเหลียมไม่เอาเผด็จการยังไม่ขึ้นเลย เมือขึ้นก็ชมเหลียมว่าดี แล้วมาเถียงอะไร คิดล้มล้างเขียนหนังสือก็ส่อแล้ว แล้วจะแก้ตัวอะไร คุณไม่นับถือก็ไม่มีใครว่าหรอก แต่คุณไม่ใฃ่กลว่าหา จ๊าบจ้วง คุณจะทำใตรแต่มันก็กระทบคนดีของประเทศ ถ้าพวกคุณแยกใม่ออกความดีคามชั่ว พวกคุณก็ความคิดดิบๆๆ

ความจริง

พวกทีคิดต้าน การจะเอาเรื่องอ้างการไม่ยืนมาจุดประเด็น แต่ก่อนหน้าก็ทำเลวไว้สื่อ เอกสาร พวกคุณไม่เอาก็ไม่มีใครห้ามหรอก แต่คนที่เขารักก็ไม่ได้งมงายนะอยากลาวหา ความดี ถ้าคนทำดีไม่ยกย่อง แล้วประเทศจะมีอะไร มีแต่สัตว์ ไม่มีคนแล้ว หรือพวกคุณคิดแต่เงินคือสิ่งถุกต้อง นะ ตอนองค์ในหลวงทรงเป็นที่รักของประชาชน ความดีนะ ไม่ใช่ความหลง จำไว้ ความดีที่ยึดเหนีนว แต่พวกคุณพวกคิดตนเองหลุดพ้น ตนเองคนโลกใหม่ ตนเองไม่ใช่ไพล่ ตนเงอไม่ใช่ ทาส เขาเอาพวกไปทำไพล่ หรือเขาเอาพวกคุณไปเป็นทาสหรือ ทาสไมมีเกิดจากใคร กลาวหาไร้ตรรกะ โลกนี้มันโลกไซเบอร์ นะ ทุกวันนี้มนุษย์ คนไทยเริ่มดิบเข้าทุกวันแล้ว พ่อแม่พวกคุณ บอกวาดี แล้วคนอืนเขาก็บอกวาองต์ในหลวงดีมีคูณต่อประเทศ เดียวคุณบางคนก็บอกว่าสู้เหลี่ยมไม่ได้ เขารักคนจน แล้วถามหน่อยสมัยก่อนองค์ทานไปช่วยคนจนมะ แค่ตอนนี้ทานชรภาพพระชนมายุมาก พวกคุณคิดผลักท่านไป การตอบแทนความดีแค่นี้หรือ มิน่าลูกฆ่าพ่อ วัยรุ่นฆ่าคนเป็นเรื่องปกติ ก็สังคมมันดิบแล้ว วันๆๆเอาแต่สมองคิดเรืองนี้แต่เรื่องสังคมเลวกับไม่คิดจะแก้ไข หรือว่าพวกคูณเป็นพวกสังคมดิบทีวัยรุ่นฆ่าคนไม่แปลก ข่มขืนไม่แปลก ฉุดผู้หญิงไมแปลก กินโกงไม่แปลก ใช่มะ เงินเท่านั้นที่แปลก

555

คนส่วนใหญ่เขาก็ด่านายกันทั้งนั้นแหละโชติศักดิ์ หน้าตาก็อัปลักษณ์ ยังเสือกสมองพิการอีกสงสารแม่มึงจริง

666

“ไม่ยืนไม่ใช่เรื่องผิด แต่การนั่งทับหัวใจของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องถูกเหมือนกัน"

2-3 วันนี้ ผมเห็นท่าทีอะไรบางอย่างของฝ่ายประชาไท เกี่ยวกับกรณีการไม่ยืนแสดงความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีของคุณโชติศักดิ์ กับท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวของฝ่ายอื่นๆ บอกตรงๆ ครับว่า รู้สึกไม่สบายใจเลย ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้เขียนอะไรถึงคนในกองบรรณาธิการ เท่าที่สติปัญญาและความสามารถของผมพอจะทำได้ ในสถานการณ์ที่พร้อมจะครุกรุ่นรุนแรงขึ้นมาได้แบบนี้

ผมเห็นด้วยว่า สิทธิการนั่ง การยืน การเดิน เป็นสิทธิที่เสรีชนทุกคนสามารถกระทำได้ แต่ผมเห็นว่าคุณโชติศักดิ์ไม่ควรจะปฏิเสธว่าการกระทำดังกล่าวของคุณมันมีความมากกว่านั้น หรือไม่ได้เพียงแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิของอย่างที่พวกคุณอ้าง เจตนาของใครใครคนนั้นย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน ดังนั้น ก่อนอื่นคุณต้องกล้าหาญที่จะจริงใจกับเรื่องนี้มากกว่านี้ เพื่อคุณจะได้รับพิจารณาความเห็นของผมต่ออย่างตรงไปตรงมา ผมคิดว่าคุณคงเห็นด้วย

การที่เราจะแสดงออกถึงสิทธิใดๆ ที่เรามี ในบริบทของลัทธิปัจเจกชนนิยมคงไม่ผิด แต่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างไร หากเราอ้างถึงแต่สิทธิของตัวเอง โดยไม่ใส่ใจความคิดและจิตใจของผู้อื่น คุณเคยได้ยินคำง่ายๆ ที่อยู่ในสังคมไทยที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีเสมอมาได้ไหม “ใจเขาใจเรา”

ในบางครั้งทำไมเราถึงต้องทำบางอย่างทั้งที่เราไม่อยากทำ ก็เพราะว่ามันอาจทำให้คนที่เรารักเสียใจไงครับ ในบางครั้ง ผมอาจมีสิทธิที่จะทำอะไรได้ แต่หากผมรู้ว่าผมทำไปแล้ว ทำให้ พ่อ แม่ ญาติ เพื่อนฝูง เสียใจได้ ผมก็ยอมที่จะไม่ทำ ไม่พูด โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนาอะไร ถ้าผมทำให้ได้ผมก็พร้อมจะทำให้ด้วยความเต็มใจ

ทำไมฝรั่งบางคนถึงลุกขึ้นยืนอย่างเต็มใจเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีรู้มั้ยครับ ทั้งที่เขาแทบจะไม่ได้รู้ ไม่คิด ไม่ได้เชื่ออะไร เหมือนกับคนไทยเลย เพราะเขาให้เกียรติเราไงครับ เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำเหมือนเรา เราก็ว่าเขาไม่ได้ (วัฒนธรรมของเขาเป็นแบบนั้น) แต่บางคนนั้นเขาได้รับอบรมสั่งสอนมาดี ดีพอที่จะเคารพและรักในความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งอาจจะมากกว่าการเคารพและรักในสิทธิอของตัวเองเสียอีก

คุณเคยขึ้นรถโดยสาร หรือต่อแถวรับบริการอะไรหรือเปล่าครับ เวลาที่คุณเห็นคนท้องแก่ คนชรา หรือเด็กเล็ก คุณทำอย่างไร ผมคิดว่าถ้าคุณมีความรักในเพื่อนมนุษย์ดีพอ คุณคงไม่คิดว่าสิทธิที่คุณจะต้องได้นั่ง หรือต้องได้รับบริการนั้นๆ ก่อนมันสำคัญไปกว่าการมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ใช่หรือไม่ ผมเคยลุกขึ้นยืนบนรถโดยสารต่างจังหวัดเพื่อให้แม่ที่อุ้มลูกเล็กๆ ได้นั่ง ทั้งที่ผมรู้อยู่แก่ใจว่าผมจะต้องยืนอย่างนั้นไปอีก 4-5 ชั่วโมง แต่ผมก็เต็มใจที่จะทำแบบนั้นอีก ถ้ามีครั้งต่อไป

คุณอาจมีความเชื่ออย่างหนักแน่นในลัทธิประชาธิปไตย (ในแบบของคุณ) คุณคงเชื่อว่าเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มเปี่ยม แต่ผมอยากให้คุณระลึกถึงหลักการสำคัญอีกของหนึ่งของประชาธิปไตย นั่นคือ ภราดรภาพ หรือหมายถึงการมีความรักความเอื้ออาทรกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ มันอาจจะทำให้ลัทธิประชาธิปไตยของคุณมีหัวใจมากขึ้นก็ได้ และอาจจะรู้จักที่จะรักเพื่อนร่วมชาติให้มากยิ่งขึ้น มากกว่าความรักในอุดมการณ์และสิทธิเสรีภาพของตนเอง

สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพ ไม่มีประเพณีวัฒนธรรมชนิดไหนที่ดำรงอยู่ได้ด้วยวิธีการหลอกลวงบังคับฝืนใจ ผมจึงคิดว่าใครก็ไม่ควรไปบังคับฝืนใจพวกคุณ แต่คุณจะทำอย่างไรกับคนที่เขารู้สึกว่าคุณนั่งทับหัวใจของเขาอยู่ล่ะครับ ดังนั้นผมอยากให้พวกคุณมีความอ่อนน้อมต่อประเพณีวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมชาติ รวมถึงการมีความรักและความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมชาติมากกว่านี้ อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ว่ารูปแบบใด หากมันไม่นำไปสู่สังคมที่มีความรักความเอื้ออาทรระหว่างกันได้ มันคงไม่มีค่าอะไร และมันคงไม่ใช่สังคมที่เราจะสามารถเรียกได้ว่าสังคมที่ดี หรือเป็นอุดมการณ์ที่ดีได้

ด้วยความเป็นมิตร

ธิติ

ผมก็เป็นมิตรกับทุกคน และใครไม่ยืนในโรงหนังก็คงไมนั่งทับใจผม เพราะเรื่องของเขา...

ผมไม่อยากเถียงความรักชาติ กษัตริย์ เพราะที่บ้านไม่มีรูปมีแต่ในแบงค์ แถมไม่มีเสื้อเหลืองด้วย เลยอ่อนที่จะโต้ตอบใคร...

ไม่รู้เหมือนกันที่บ้านไม่ได้ปลูกฝังมาหรือ มันเฉย ๆ แต่ทำงานหาเงินจ่ายภาษี เดือน ๆ คิดว่าน่าจะมากกว่าหลาย ๆ คนในบอร์ดนี้ และคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกัน สร้างความมั่นคงแข็งแรงในสังคมได้เช่นกัน โดยไม่ต้องอ้างสถาบัน....

ผมว่าเรื่องใครรัก ใครชอบ อย่าทำเป็นเรื่อง มันปัจเจก กฎหมายที่มีนะเขาเองก็ทำเป็นลืม ๆ ไปแล้ว มีแต่คนอยากให้เป็นเรื่องเท่านั้น... เอาแม้แต่เรื่องเหล่านี้มาเป็นการเมือง...

ไม่แปลกที่ใครต่อใครเขาถึงว่า เอาพระองค์ท่านมาอ้างทำลายคนอื่น ...มันเป็นซะง้าน....

หลุยส์

ในโรงหนังน่ะ
พี่น้อง ลูมิแยร์
น่าสนใจกว่าเยอะ

จะไปหันใหญ่แล้วพึน้อง

เพราๆกันหน่อยเถอะ

บั้งไฟแสนแดนอีสาน

@..ข้อยก็ยืนทุกครั้งตั้งใจยืน
ทั้งสะอื้นซึ้งใจในเสียงสวรรค์
ทั้งซาบซึ้งตรึงจิตคิดรำพัน
โอ้เพลงนั้นแสนเสนาะเพราะพริ้งพราว
-ยินเสียงเด็กเล็กจังนั่งจ้อก้อ
ร้อง..ข้าพ่อข้าแม่กินกับข้าว
ตีให้ตายก็ไม่ได้รู้เรื่องราว
มันถึงคราวยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว
-มันยุคเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างเสรี
เขาห้ามตีห้ามด่าหาไม้แผ่ว
ใช้เหตุผลบนความจริงสิ่งชี้แนว
ไม่เอาแล้วการบังคับจับยืนตรง
-อันสิทธิมนุษยชน
ให้บุคคลมีเสรีมิผิดหลง
มีความเชื่อมีความคิดสิทธิ์ดำรง
เขายังคงความเป็นคนบนโลกา

ความจริง

คห 16 คุณพุดก็ถุก ถูกต้องนายโชติศักด์เขาเอาเรืองไปกระจายทั่ว เพืออะไร หวังอะไร ถึงต้องกระจายเรื่องราว คุณอ้างวาเอาไปเกียวเหลียม ก็เมือเขาเป็นนปก และขึ้นเวที รักเหลียม ยกย่องเหลียม เขาสีขาวมะ เมือไม่ขาวและเที่ยวไปปล่อยข่าวกระจ่ยข้อ ทำเพื่ออะไร ถึงย้ำว่า ทำไม กม นะไม่ได้วิ่งเข้าหาเขานะ แต่เขาตั้งใจวิ่งเข้าไปหาเขานะ เพื่ออะไร แค่นี้นะที่คุณกลว่าหาว่า เอาการเมืองมาเกียว ถ้าเขาไม่เอากการมืองมาเกี่ยว จะไปกล่าวหาได้อย่างไร หลักฐานมันมี คุณก็รุ้ไม่ใช้หรือ

คนผ่านมา

ไล่อ่านความเห็นมารู้สึกเหมือนตอนที่รูปปั้นในอัฟกานิสถานถูกทำลายเพราะ ชาอิสลามห้ามให้เคารพรูปปั้น
เห้อ นี่แหละหนอมนุษย์

ราตรี

ประชาไท มีอะไรในใจกับพระราชวงศ์รึเปล่า หรือเคารพทุนของใครบางคนจนยอมกราบ

คนผ่านมาคนหนึ่ง

เว็บบอร์ดเป็นพื้นที่สาธารณะ การแสดงความเห็นในประชาไทมีการแสดงหมายเลข IP
โปรดระวังการเขียนข้อความที่จะเป็นภัยต่อตัวท่านหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น

1. การแสดงความเห็นในเว็บบอร์ดต้องอยู่บนพื้นฐานการเคารพในสิทธิและความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ ตลอดจน วิถีชีวิต และสิทธิส่วนบุคคล
2. การวิพากษ์วิจารณ์คำพูด ข้อเขียน หรือความคิดเห็นของบุคคลอื่น ย่อมทำได้โดยสุภาพหลีกเลี่ยงข้อความใดๆอันเป็นการละเมิดหรือดูแคลนต่อบุคคลอื่น
3. การวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของบุคคลอื่นย่อมทำได้โดยสุภาพ ในกรณีที่เป็นการกระทำที่กระทบต่อสาธารณะหรือกระทำโดยสาธารณะ

ประชาไทขอความร่วมมือ

หากต้องการให้ข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์ได้แสดงบนเว็บบอร์ด
กรุณางดเว้นการใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเหยียดเพศ เหยียดเชื้อชาติ ศาสนา
และเชื่อมโยงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการล่อแหลม ขอให้ประชาไทดูแลการให้ความเห็นตามของสมาชิกด้วย ถ้าข้อความใดเป็นการหมิ่นเหม่ ก็ลบด้วยครับ

กูเกลียดมึง

เกลียดพวกมึงที่ไม่เคารพ 3 สถาบัน ว่ะ
ไม่อยากเคารพ ก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่นซีวะ
มาซุกหัวนอนอยู่ในบ้านเมืองนี้ทำไม

ไอ้ เฮี่ย ไอ้ เน ร คุณ
ชอบแต่ไอ้หน้าเหลี่ยม จนไม่ชอบอย่างอื่นไปหมด [emo2.gif]

Boyzone

เบื่อไม่อยากนึก ไม่อยากคิด โตเป้นวัวเป็นควายกันแล้ว รู้ด้วยว่าอะไรมันถูกหรือมันผิด แต่คนเรามันมีนิสัยดื้อรั้น ไม่อยากยอมฟังความคิดเห็นของใคร ตนเองถูกทุกอย่าง รู้ว่าเก่งมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง แต่ทำอะไรก็ควรนึกถึงสังคม และอนาคตในครอบครัวด้วย อย่าให้มันเลยเถิดจนหาที่ลงไม่ได้.....ก็ยืนหยัดความคิดนี้ไปตลอดก็แล้วกัน....

day4nite

Please stand up, stand up for your right.

คนไทยคนที่2

จอมพล ป เขาได้แสดงความเป็นทรราช
คลั่งชาติ ไม่ใช่แสดงความเป็นชาติ
ตั้งแต่ปี2485แล้ว ตัวของจอมพล ป ได้หมดแล้วซึ่งความเป็นผู้ที่นิยมระบอบประชาธิปไตย เพราะอำนาจเผด็จการ ที่เขาได้มานั้นมันหอมหวาน
ดังนั้น เขาจึงได้ออกกฏหมายที่มันเป็นทรราชออกมาเสียเป็นส่วนใหญ่ และกฏหมายอื่นๆ ที่ถ้าหากดูอย่างผิวเผินแล้วคิดว่าดี เช่นการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและคนชรา ทั้งๆที่มันออกมา แต่ทว่าการกระทำหรือการปฏิบัตินั้นล้วนตรงข้าม
กฏหมายทรราชที่ออกมาในยุค จอมพล ปนั้น สามารถที่จะลากคอดำเนินคดีจับคนเข้าคุกได้ล้นคุกมันทุกวันแม้นกระทั่งในทุกวันนี้ มันเป็นกฏหมายที่ละเมิดศักดฺศรีของความเป็นมนุษย์อย่างมากที่สุด และยังไม่เท่านั้น ยังเป็นกฏหมายที่บังคับให้ผู้คนเป็นทาส จากกฏหมายเน่าๆ อย่างนี้นี่เอง มันถึงได้กลายเป็นการส่งผ่านมายังทายาทอสูรมาตลอดจนกระทั่งยุคปัจจุบัน
ความจริงไม่อยากนึกย้อนหลังไปถึงเรื่องนี้ แต่เมื่อมีคนดันนำมาเสนอซ้ำ มันเลยยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความทรราช
เมื่อเทียบกับกฏหมายที่ออกมาในยุค2475 จะพบว่ามันต่างกันราวฟ้ากับเหว
ประเทศนี้มันยากที่จะหาคนอย่างยอร์ชวอชิงตัน จริงๆ คนที่เป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริง ไม่ลุ่มหลงในอำนาจยศลาภสรรเสริญิ จึงทำให้สามารถปลูกฝังปักหลักระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นแผ่นดินแรกของโลกและมั่นคง ซึ่งทำให้คนอเมริกันได้มีความเท่าเทียมกันและเจริญก้าวหน้ารวมทั้งมีความมั่งคั่งแห่งประชาชาติมากกว่าคนชาติอื่นๆทุกชาติในโลก
ตัวอย่างดีดีอย่างนี้ ทำไม ประเทศไทยจะทำบ้างไม่ได้ มันต้องอาศัยความกล้าหาญ เสียสละ ทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อลูกหลานเหลนโหลนในอนาคต
ในเว็บยูทิวป์ รายการตลก jib jab ที่ได้เอาผู้นำของประเทศของเขาหรือนักการเมืองของเขาและอื่นๆมาล้ออย่างสนุกสนาน ก็ไม่เห็นมีคนอเมริกัน จะไปซีเรียส
นั่นเขา จิตใจกว้างขนาดนั้น เขาไม่ได้ใจแคบหน้ามืด แต่เขายอมรับความจริง และจากระบอบประชาธิปไตยนี่เอง จึงทำให้คนในชาติของเขามีความคิดแบบที่แก้ปัญหา พยายามเอาชนะปัญหา ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และไอ้ด้วยการที่มีคนที่เก่งมีคุณภาพมันซะเยอะ เลยทำให้คนอเมริกันแทบไม่เห็นความแตกต่าง เลยทำให้ พวกเขายากที่จะหา ไอด้อลหรือวีระบุรุษ จนต้องเอาจอห์นเวน มาเป็นวีระบุรุษ
หรืออย่างตอนที่วงการเพลงร้อคของสหรัฐเข้าตาจนเพราะถูกวงรอคจากฝั่งอังกฤษเข้ารุมกระหน่ำ วงรอคแกรนด์ฟั้งค์
เรลโรด ต้องออกมาปลุกชาตินิยมด้วยเพลง
วีอาร์อเมริกัน แบนด์
กฏหมายอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยต่อสุจริตชนกฏหมายที่เอาไปใช้ทำลายคนอื่น กฏหมายที่มันละเมิดมนุษยชนละเมิดต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้น สมควรที่จะต้องยกเลิกไปได้แล้ว

น่าสังเกต

น่าสังเกตว่า .....

มีความเคลื่อนไหว อย่างเอาจริง จากพันธมิตร (คำนูณ, ปราโมทย์, ชัยอนันต์, สนธิ)
ที่โยงเอาหลายเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่น เข้ามาข มวดอย่างเอาเป็นเอาตาย

ไม่ว่าเรื่อง จักรภพ (โยงเรื่อง TNB ออกสคู้ปเรื่องเนปาล) หรือ โชติศักดิ์ (โยงเรื่อง นปก) พปช กับ พคจ ... ทั้งหมดผ่านบทความที่มีจุดประสงค์เดียวกัน

ประกอบกับ คดีความทางการเมือง เช่น การยุบพรรค (ชท มฌม และต่อไปคือ ทรท) คดีทักษิณที่ คตส ยื่นสู่ศาล (แม้ อสส แย้ง) คดียงยุทธ (ซึ่งจะเป็นฐานความผิดสู่การยุบพรรค) กำลังเข้าสู่ end game

เมื่อมองจาก ผลการตัดสินคดีของศาล เรื่อง กกต แล้วก็เห็นได้ว่า อยู่ในกระบวนการเดียวกัน (ธงเดียวกัน?)

ยิ่งเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของ ศาลรัฐธรรมนูญ (ที่ประกอบด้วย จรัญ ฯลฯ) แล้ว ก็เห็นได้ชัดว่า ตุลาภิวัฒน์ กำลังจะเข้าสู่จุดสุดยอดในไม่นานนี้

คดีของ โชติศักดิ์ ทำให้เนื้อที่บอร์ดของ ประชาไท ได้ต้อนรับนักรบไซเบอร์จากอีกขั้วหนึ่ง อย่างไม่ขาดสาย .....
ประเด็นที่ยกขึ้นมา ก็คือ ประเด็นที่แตะต้องไม่ได้ (ถ้าหากเป็นจำเลย ส่วนถ้าเป็นโจทย์ ก็อีกเรื่อง) ...

ถ้ามองว่าความเคลื่อนไหว ที่จัดตั้งไว้นี้ ทำท่าว่าจะกลายเป็นกลยุทธ์หลักของขั้วอำนาจ.... สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วง

ข้อเสนอแนะ

(1) มวลชน
(2) สื่อ
(3) กองทัพ
(4) รัฐธรรมนูญ

อย่าลืมว่า รธน กำหนดที่มาของอำนาจทั้งสาม
แม้ว่า ในทางการเมืองปัจจุบัน รธน อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยอำนาจการเมือง (หรือ โดย ....) แต่ รธน ก็เป็นสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึง กฎหมายที่เหนือกฎหมาย

ดังนั้น การแก้รัฐธรรมนูญ จึงเป็น necessary condition
แต่ sufficient condition คือ มวลชน อยู่ดี (เพราะว่า ตอนนี้เข้าสู่สงครามมวลชน ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่แตกต่างจากยุค 6 ตุลา)

ความประมาทคือทางสู่ความตาย
สิ่งทีต้องทำ จำเป็นต้องทำ

ประวัติ

กม.ตั้งแต่โบราณ สมัยจอมพลป.ก็เน้นลัทธิชาตินิยม สร้างชาติ และที่สำคัญในโรงหนังน่ะ ให้ประชาชนยืนเคารพรูปจอมพล ไมใช่นายหลวง

สำหรับเรื่องที่ขัดแย้งกัน ถ้าทำให้เป็นประเด็นมันก็ไม่มีวันจบวันสิ้น

777

สำหรับส่วนตัวผม

ผมไม่ยืน ผมจะเลือกรอยู่นอกโรงหนัง

พอเพลงจบ ค่อยเข้าไป

อย่างน้อยผมก็ไม่ฝืนใจตัวเอง

และผมก็ไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกใคร

Gneisenau

คุณความจริงนี่ตามล้างตามเช็ดได้ทุกหัวข้อเรื่องนี้จริงเชียวนะ....

คุณเองน่าจะรู้จุดจบของจอมพล ป. ดีนะ ถ้าลองชอบการเมืองเสียขนาดนี้ คงไม่ต้องให้สอนหนังสือสังฆราชหรอกมั้ง ความจริงก็คือความจริง เพียงแต่ว่าคนไทยไม่ชอบฟังความจริง เท่านั้นเอง

ทำตามกฏหมาย

เมื่อเป็นกฏหมาย ก็ควรที่จะปฏิบัติตามกฏหมาย การที่นั่งนานๆเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอริยาบท คงจะช่วยให้เลือดใหลหมุนเวียนดีขึ้นบ้าง
แต่ก็มีคำถามว่า ท่านผู้สูงอายุ ท่านที่พิการนั่งรถเข็น(wheelchair) จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ที่การนั่งชมภาพยนต์และการแสดงนานๆ เกิดภาพนยต์และการแสดงใกล้จบ จำเป็นที่จะต้องทำกิจบังคนเบาหรือหนัก เพราะบางครั้ง ระหว่างชมก็รัประทานของขบเคี้ยว(snack)และดื่มน้ำ เกิดจะต้องทำธุระ จะต้องทำอย้่างไร? คงต้องถามท่านผู้ที่รู้้ด้านกฏหมาย จะได้ปฏิบัติใหัถูกกฏหมาย

GG

เรายืนด้วยกฏหมาย ไม่ใช่ความรักความเคารพ
หากคุณทำตัวให้คนเขารัก และเคารพได้ มันไม่จำเป็นต้องใช้กฏหมาเลย

คนไทย

การแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสตร์ กษัตรย์ เป็นทั้งเสนห์ในตัวที่จะแสดงออก
ถ้าเป็นการเคารพธงชาติ ถ้าอยู่ในที่ร่ม อาจจะนั่งเพื่อระลึกถึงโดยที่ไม่ต้องยืน
ดังนั้นการแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักณ์ ในโรงหนัง อาจจะนั่งเฉย ๆ แต่ไม่ได้แสดงออกมาในลักษณะที่ต่อต้าน ก็น่าจะเป็นสิทธที่กระทำได้ เพียงแต่เขาเป็นคนอย่างนั่น ไม่ใช่เป็นคนไม่รักชาติ แต่เป็นนิสัยส่วนตัวที่ไม่อยากแสดงออก หรือเป็นคนที่ทำอะไรง่าย ๆ เฉพาะตัว ก็ไม่น่าจะผิด แต่ถ้าจะผิดก็คือการแสดงต่อต้านที่ชัดเจนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นต้น
ความเป็นชาตินิยม กำลังได้รับการยิมรับมากขึ้น เพียงเพื่อไม่ได้ยืนขึ้นไม่น่าจะเป็นความผิด น่าจะเข้าใจความแตกต่างของบุคคล โดยอาจจะคิดแตกต่าง ๆ กับท่านที่แจ้งให้จับก็ได้
ความเคารพการยืนเป็นเพียงการแสดงออกเท่านั้น แต่การไม่ได้ยืน ก้ไม่ได้บอกว่าเขาคนนั้นไม่เคารพก็ได้ เพราะคนเราไม่ได้ถูกฝึกมาในลักษณะที่เหมือนกัน
อาจจะเป็นความที่แตกต่าง เท่านั้น

จำเรอญ

ข้อสังเกต
หลายคนยังอ้างฝรั่ง ว่าฝรั่งยังยืนเลย
พวกนี้สับสนในตัวเอง
แง่นึงก็มักภูมิใจในวัฒนธรรมที่คิดว่าโดดเด่นของตน อีกแง่กลับเชื่อว่าอะไรที่ฝรั่งยอมรับเป็นสิ่งดี
อย่าลืม ก่อนเข้าประเทศ ฝรั่งถูกสอนเรื่อง Dos and Don^*ts in Thailand
มันมาเที่ยว และไม่อยากติดคุกเอเซีย
ถ้าไปถามเขาตรงๆ เขายังไม่กล้าพูดตรงๆ ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงๆ

อีกประเด็น เรื่องกองทัพของ... ทหารของ... บางคนถึงขนาดต่อว่า ว่าพวกที่เห็นใจโชติศักดิ์อย่าไปใช้ถนนในโครงการ...ดำริ
ลืมไปแล้วหรือ ว่ากองทัพใช้เงินใคร?
ถนน สร้างโดยเงินใคร?
เงินภาษี หรือ เงินส่วนตัว
จำเรอญ

แต้งกิ้ว

ขอบคุณที่เอาข้อมูลมายืนยันว่า ประเทศนี้เป็นของใคร (ที่แน่ๆ ไม่ใช่ของประชาชน) ขอบคุณจากใจ

มนุษย์

ไม่รู้อะไรทั้งสิ้น รู้อย่างเดียวบ้านนี้ไม่มีเทวดา.,

น้อย

หลายสื่อเสี้ยมเชื่อมต่อก่อการร้าย
โดยเฉพาะค่าย"ผู้จัดการ"ร่านเห็น เห็น
ณ วันนี้ยังเห็นมีสีกระเซ็น
ป้ายไม่เว้นใครมาเป็นนายกฯประเทศไทย

ไม่ว่าเรื่องขี้หมูลา, ขี้หมาแห้ง
นำมาแหล่ง แช่งด่าพล่ามน้ำยายไหย
เอาประเด็นที่เห็นร่วมความจัญไร
หวังพวกมากแล้วลากไปจุดไฟลาม

โหมไฟติดเติมเชื้อไฟให้ลามรุก
ไม่ตื่นปลุก ปลุกให้คนมาล้นหลาม
กุเรื่องเล็กเป็นเรื่อใหญ่เป็นไฟลาม
ดูอย่าง"ยามเฝ้าแผ่นดิน"ไม่สิ้นกรรม

คนทำดีต้องได้ดี... ดีถ้วนทั่ว
คนทำชั่วต้องได้ชั่วที่ตัวถลำ
ก่อกรรมใด ต้องชดใช้ในผลกรรม
ยุติธรรม หนัก เบา เรารู้ดี
(ฉัน เธอ เรา เขา เจ้ารู้ดี)

วิบากกรรมนำส่อชี้ว่าดี ชั่ว
กรรมคือตัวบ่งน้อย-มากยากหลีกหนี
ดุจดั่งเงาเฝ้าติดตัวชั่วชีวี
ไม่อาจลี้เลี่ยงหลบบท"กฏแห่งกรรม"

กฏแห่งกรรม
เป็นกฏเกณฑ์ เวรใครทำ กรรมใครก่อ
กรรมนั้นส่อเจตนาพาถลำ
เจตนาร้ายความไม่ชอบเข้าครอบงำ
คิด พูด ทำ ย้ำเจตนาว่าชั่วร้าย

เจตนาดีชมว่ามี"กุศลกรรม"
คิด พูด ทำ นำสู่ดีที่มุ่งหมาย
เป็นความดีที่มีพลังทั้งใจ กาย
เลว ดี ร้าย ว่ายเวียนบทกฏเวียนวน

เมื่อมีเหตุปัจจัยให้ถึงพร้อม
กรรมนั้นย่อมแจ้งประจักษ์ในมรรคผล
บุญ หรือบาป เส้นกร๊าฟแบ่งแสดงตน
ให้รู้ผล บาป- บุญนี้ว่ามีจริง
ฯลฯ
น้อย โชตินิติธรรม
เมย.51

ว ณ ปากนัง

**อันความคิดความเห็นเป็นสิทธิ
เกิดดำริชั่วดีมีเหตุผล
เป็นสิทธิมนุษยชน
เกิดเป็นคนย่อมมีเท่าเทียมกัน

*เมื่อการยืนการนั่งยังมีกฎ
เป็นกำหนดกฎหมายไว้คงมั่น
หากทำผิดก็ว่าผิดติดคุกพลัน
ข้อสำคัญอย่าตัดสิทธิ์ความคิดตรอง

เทวดา

1. ค่าปรับ 100 บาทผมจะจ่ายแทนโชติศักดิ์
2. ส่วนการติดคุกให้รอลงอาญาเพราะเคยทำความดีงามในการเข้าร่วมไล่ป๋าและคมช.
3. เรียกค่าเสียจากนายนวมินทร์ติดคุกฐานทำร้ายร่างกาย ทำให้เสียทรัพย์ เสียป็อบคอรน ค่าตั๋วหนังพร้องดอกเบี้ย 7.5% ค่ารถเมล์ ค่าแท้กซี่ และเสียชื่อเสียงในการดูหมิ่นซึ่งหน้า 99999.99 บาท
4.แจ้งกลับนายนวมินทร์ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ตั้งชื่อเลียนแบบราชวงศ์ นว-เก้า มินทร์ -คือพระอินทร์ ---ล้อเลียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนดี ที่จองชื่อไว้แล้ว
5.ใครด่าสมัคร-ทักษิณถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะสมัคร ทักษิณ ได้รับการโปรดเกล้า

สัญญะ

ถ้าพิจารณาเฉพาะการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีของคุณเชิดศักดิ์ เป็นการแสดงสิทธิของเสรีชนอย่างหนึ่ง ซึ่งคุณโชติศักดิ์มีเสรีภาพที่จะใช้สิทธินั้นได้ แต่การใช้เสรีภาพของเขาไขดแย้งกับอำนาจรัฐ (กฎหมาย) สิ่งที่คุณโชติศักดิ์ต้องรับผิดชอบในการใช้เสรีภาพที่ขัดแย้งกับกฎหมายคือต้องรับผิดตามกฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นสัญญาประชาคม คนที่ทำผิดกฎหมายทุกคนต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน

ในกรณีนี้คุณโชติศักดิ์จะมาบอกว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เพราะกฎหมายเรื่องนี้มีอยู่ก่อนแล้ว แต่คุณโชติศักดิ์สามารถบอกได้ว่ากฎหมายนี้ไม่ยุติธรรม สมควรยกเลิกหรือแก้ไข ซึ่งก็สามารถให้เหตุผลประกอบต่างๆได้ แต่จะบอกว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่ได้นะครับ

แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเชื่อมโยงจากการที่คุณโชติศักดฺไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทั้งที่มีคนเตือนแล้ว) กับการที่เขาออกมาแถลงข่าวพร้อมกับมีทีมงานชูป้าย ใส่เสื้อมีข้อความอะไรต่างๆนั้น อาจตีความได้ว่า คุณโชติศักดิ์กำลังสื่อ "สัญญะ" อะไรบางอย่าง นั่นคือเขากำลัง "สัญญะ" ของเสรีชน ที่ขัดแย้งกับ "สัญญะ" ของอำนาจตามขนบจารีตของสังคมไทยที่ยังมีระบบศักดินา ถามว่าในสังคมประชาธิปไตยเขาสามารถแสดงออกอย่างนี้ได้ไหม คำตอบคือได้ แต่ในสัญญาประชาคมของสังคมไทยคือการยอมรับระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งหมายถึงการยอมรับขนบจารีตบางอย่างของสถาบันกษัตริย์ จึงเกิดคำถามตามมาว่าคุณโชติศักดิ์กำลังต่อต้านสัญญาประชาคมดังกล่าวนี้ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ก็ไปดูว่าคนที่ต่อต้านสัญญาประชาคมนี้ผิดกฎหมายอะไรหรือไม่

เสรีภาพมีอยู่ติดตัวคุณโชติศักดิ์ เขาจะแสดงออกอย่างไรก็ได้ (ถ้าไม่มีใครมัดมือมัดเท้าของเขา) แต่ภายในสังคมหนึ่งๆย่อมมีสัญญาประชาคมกำหนดว่าสมาชิกแห่งสังคมควรมีขอบเขตของการแสดงออกซึ่งเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไร (เช่นกฎหมายไม่อนุญาตให้คุณโชติศักดิ์ใช้สิทธิ์ฟ้องบุพพการีของตน เป็นต้น)

ความจริง

คห 40
1 นายโชติศักดิ์กระสันอยากเข้าคุกก็เข้าไป
2 ส่วนการติดคุกอยากดังมะ ก็ติดสัก10 จะดังสมใจตามอุดมกิน
3 นายโชติศักดิ์ต้องจ่ายค่าเสียหายทีวางแผนล้มล้าง ต้องเสียทรัพย์
4 ชือนวมินทร์หมิ่นทางไหน ไปถามซิหมอหมิ้งหมิ่นมะชื่อ
5ใครด่าสมัคร และเหลียมเลวกินโกง จะได้รางวัลว่าทำความดีที่ล้างคนโกง

k และ q

ประเทศนี้เล่นละครน้ำเน่ามาเกือบหนึ่งช่วงอายุคน!!
อ้างปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย..เพื่อเรียกการยอมรับจากสากล
ก็ฉลาดนะ...รู้จักปรับตัวเข้ากับยุคสมัย

คนไทยโดนล้างสมองด้วยความเชื่อแบบ เทพเจ้า จักรๆ วงๆ

ความจริงคือ...
เราปกครองด้วยระบอบเผด็จการของชนที่อ้างตัวว่า "ชั้นสูง"
และมีพรรคการเมืองแบบ ปชป. เป็นสมุนเอก ที่คอยสนองคำสั่ง

"อีแอบ" ยืนหยัดอยู่บนความมั่งคั่ง อำนาจล้นมือ แต่แสร้งทำเป็น "นักบุญ ผู้สุขุม"
"อีแอบ" ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ เรื่อง "มีเมตตา และ ช่วยเหลือคนยากจน"

"คนไทย" หัวอ่อน และถ่อมตน ต่างยอมรับนับถือ โดยหารู้ไม่ว่า
"อีแอบ" ช่วยพวกเขาด้วยปรัชญาคือ...ช่วยให้คนจน ได้อยู่อย่าง "จนๆ" ต่อไปอีก ชั่วกาลนาน......สาธุ สาธุ

ความจริง

คห 41 ก็เขาวางแผน 8 ปีทีเขาทำแต่วันนั้นก็เข้าแผนเขา เมือทะเลาะก็จบแต่ตัวเอาต้องการให้กม วิ่งเข้าหาเขา ก็ไปฟ้องตำรวจเอง[emo16.gif] ไหง กม ก็มีผล คือ เขาก็อ้างว่ากม ริดรอนสิทธิ เขา เรื่องเล็กก็ต้องการทำให้ใหญ่
และพฤติกรรมก่อนหน้าเขาก็คิดเรือง ทำเรื่องนี้ เพื่ออะไร นปก ขั้นเวที รักเหลียม หมื่นตาหน้าเวป ที่กระทบเบื้องสูง
เขาไม่เคารพ ก็ไม่มีใตรสน คนที่เขาเคารพ ไม่ใช่หลงเหมือนหลงเงินเหลียม แต่เขาเคารพเพราะว่า ความดี คนเราไม่มียึดความดี ประเทศก็ดิบ ทุกวันนี้ไม่ยึดแล้ว ยึดเงิน มันก็เลยไม่แปลกทีวัยรุ่นฆ่าคนปกติ ฉุดผู้หญิงปกติ ทำร้ายพ่อแม่ปกติ ปล้นฆ่าปกติ เพราะวาสังคมมันไม่ยึดความดี แต่ยึดเงินเป็นพระเจ้าเสียแล้ว

ความจริง

อ้อหรือท่านกบ 43 ไอ้ทีเห่าว่าชั้นสูง เหรอ แล้วทีกระบือกำลังเรียกร้อง ก็ชั้นสุงรุ่นใหม่ใช่มะ กินข้าวแพง ห้องหรูหรา คนติดตาม มีขบวน ขนาดเป็นโจร ยังใหญ่เท่าคนชั้นสูงที่คุณเห่าวะ คนไทยก็ปกครองมาแบบนี้ แต่ความดีที่ยึดคนไทย แต่ตนอนองค์ในหลวงทรงมีความดี เห่าอะไรคิดนะ ถ้าไม่เอาความดีเป็นหลัก วันลูกคูณคงเตะคุณมั้ง ด่าคุณมั้งที่เสือกเกิดมาเป็ฯพ่อและแม่ชั้นสุง

ความจริง

กบ 43 น้ำน่าของสายเก่ากำลังไปตามที่คุณคิด แต่คุณก็รอน้ำเน่าสายใหม่มิใช่หรือ คุณนึกคุณไม่เอา แต่น้ำเน่าสายใหม่ก็ไม่ต่างหรอก ก็เห็นทำตัวไม่ต่างเน่เรืองกินอยู่เทียว
คูณไม่อยากยืนม้นก็เรื่องคุณ แต่คุณก็ไม่ต้องไปบังคับคนอืนให้เห็นเหมือน
ปากไม่หมิ่นแต่ไม่ยืน แต่ไม่พุดความจริงว่ไม่เอา
คนที่เต็มใจยืน เขาก็ยืนไม่ต้องมาบังคับใช่ แต่เพือนคุณเขาหาใช่ เขาต้องการสร้างกระแส วิ่งเข้าหากม เพือหาพวก ต้องการทำลายเพื่อหาน้ำเน่าสายใหม่ที่คุณพล่าม เถียงซิว่าไม่จริง

ความจริง

กบ 43 อีแอบ ว่าเขาก็แค่ฟังเขาเล่าว่าเนอะ แต่ไอ้ที่ไม่ฟังมีหลักฐานกลับตามัวหูตึงเนอะว่ารับผลประโยชน์มากมายเนอะ

p&w

เข่าสั่งฆ่านักศึกษา ที่เข้าป่าเพราะทนการกดขี่จากระบอบ "เผด็จการจากชนชั้นสูง" ไม่ได้

"จิตร ภูมิศักดิ์" ต้องถูกฆ่าตาย เพราะชาวบ้านที่เขาพยายามปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากความเป็น "ทาส" ของพวกผู้ดีปากหวาน

อนิจจา..คนไทยสมัยนั้น หัวอ่อนจนหลงเชื่อ เรือง "คอมมิวนิสต์" ที่พวกผู้ดีตั้งชื่อให้น่ากลัว

พวกเขาไม่เคยเหลียวมองว่า คอมมิวนิสต์ ไม่เคยรังแกพวกเขา ไม่เคยทำร้ายพวกเขา..มีแต่ เรียกร้องให้พวกเขา รู้จักสิทธิและสิ่งที่พึงมี พึงได้ ของพวกเขาเอง

....ป่านนี้แล้ว....ก็ยังมีคนไทยหัวใจเป็นทาส...หลงเหลืออยู่อีกมาก.....

"พวกผู้ดีจอมปลอม...เหลือบในคราบพระเจ้า" จึงยังลอยนวลกดขี่เรา...พร้อมกล่าวอ้าง..ความเมตตาจอมปลอม..ต่อไป [emo13.gif][emo13.gif]

Homo erectus

ใครอยากยืนก็ยืน ไม่อยากยืนก็ควรมีเสรีภาพที่จะไม่ยืน ปัญหาอยู่ที่ไอ้พวกชอบทำตัวเหนือชาวบ้านบังคับคนอื่นให้กระทำตาม

เทพสติย์

ยากที่จะสรุปได้ว่าใครถูกใครผิด เพราะมองภาพกันคนละด้าน คนละเวลา แต่ถ้าจะให้สมเหตุผลก็ต้องโทษกันที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายในวันนี้ ที่ไม่ได้วางรากฐานให้เด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่จะต้องรู้ หรือสิ่งที่ควรรู้ เราจะเห็นว่าเราล้มเหลวในระบบการศีกษากันมานานแล้ว ตั้งแต่การยกเลิกการบรรจุหลักสูตร หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม เข้าไปในการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถม วิชาประวัติศาสตร์ก็ถูกด้อยค่าให้ความสำคัญน้อยลง บางแห่งอาจไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเลย นี่เองเป็นเหตุให้เด็กสมัยนี้ซึ่งเป็นปลายเหตุ ไม่ทราบที่มาของคนไทย ไม่ให้ความสำคัญของคุณธรรม ศีลธรรม เราต่อสู้อยากให้ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ แต่คนส่วนหนึ่ง หรือเยาวชนส่วนมากยังไม่รู้เลยว่าศีลห้าคืออะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร เด็กสมัยนี้จำนวนมากจึงไม่ให้ความสำคัญต่อความกตัญญูรู้คุณ ไม่ให้ความสำคัญความเป็นมาของประเทศไทยว่าเป็นมาอย่างไร พอเกิดมาก็ลืมแล้วว่าตนเองนั้นเกิดมาตรงไหนอย่างไร บางคนก็มไร้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณอย่างไร เอาแต่จะร้องแลกแหกกระเฌอ หาความอิสระ ว่าตนนั้นมีสิทธิมนุษยชน ตามสมัยนิยม ลืมที่มา ลืมความกตัญญูรู้คุณ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจงสังวรณ์ไว้ ถ้าปล่อยให้สังคมเป็นโรคนี้ต่อไป ผมเห็นอนาคตเบื้องหน้า ว่าเราคงต้องเสียงบประมาณในการสร้างที่พักพิงคนชราอีกมากมาย อย่าไปหวังให้ลูกหลานมาดูแลเลย เพราะเป็นความผิดของเราเองที่อบรมสั่งสอนเขาไม่ดี ปล่อยให้อหังการ์กับผู้ที่มีบุญคุณเช่นนี้

Darksingha

อันตรายของระบบคือการขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม กรณีดังกล่าวหากพวกต้องการคงอยู่ที่ก้าวหน้าน่าจะมองเป็นโอกาสเพื่อปรับตัวมากกว่า เพราะตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะโดยตัวระบบมันมีคนได้คนเสีย แน่นอนระบบที่เป็นอยู๋มันก็มีคนที่เสียและได้เช่นกัน มันเป็นควาจริงของโลก

และเรื่องการอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงนั้น ทำไมเราถึงเลือกข้างใด้ก็เพราะสิ่งนั้นมันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกับตัวเอง(อย่างน้อยเราก็เชื่อว่ามันดี) ภายใต้ข้อมูลที่จำกัดของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยจึงมีประโยชน์ เพราะคนแต่ละคนมีข้อจำกัดตรงนี้ แต่ด้วยกลไกของประชาธิปไตยมันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลกันเอง ดังนั้นไม่ว่าคุณยืนข้างไหนเราควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นตามความคิดตนโดยมีเจตนาหวังให้สังคนดี นั่นล้วนแล้วแต่เป็นความงามของสังคม เราควรที่จะปกป้องการกระทำเหล่านี้ด้วยซ้ำถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม เพราะโดยกลไกของสังคมที่เป็นประชาธิไตยมันก็จะตรวจสอบถ่วงดุล ตราบเท่าที่เรายังเรียกสังคนตนเองว่าเป็นสังคมประชาธิไตย นอกเสียจากเราไม่ใช้ระบอบนั้นแล้ว กฏหมายมันออกมาตอนไหน มีวัตถุประสงค์อะไร หากพิจารณาดูก็รู้ ภายใต้บริบทของสังคมสมัยนั้น

พิธีกรรมมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการครองจิตครองใจ(Hegemony) ผ่านภาพและเสียง บวกเนื้อหาที่ใสเข้าไป เหมือนเราเชื่อว่าโลกมันกลมผ่านสื่อ ในขณะที่เราไม่เคยไปดูออกมาจากนอกโลกด้วยตาตัวเองเลย กฏหมายดังกล่าวก็เป็นเครื่องเมืองสร้างพิธีกรรมเช่นนั้น เนื่องด้วยสมัยก่อนสื่อที่เข้าถึงประชาชนมีน้อยโดยเฉพาะโทรทัศย์ที่เป็นกลไกสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีด้วยมังไม่แน่ใจ ดังนั้นปัจจุบันเราจึงเสพพิธีกรรมดังกล่าวทุกวัน ในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสเสพพิธีกรรมอื่นในสมุติฐานที่สือเปิดกว้างจริงๆ

ตอบในฐานะผู้ที่อยากคงพิธีกรรมดังกล่าวรังแต่จะทำร้ายระบอบเดิม

ตอบในฐานะผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็ต้องถามว่าสิ่งที่ต้องการไปถึมันจะนำพาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาสู่ใคร จำนวนเท่าใดเมื่อเปรียบเที่ยบกับสิ่งที่เป็นอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่คงดูไม่ยากแค่ช่อว่าระหว่างรายได้คงแสดงได้ถึงความโหดร้ายของมัน

สิ่งที่ลิงอุรังอุตังในเกาะบอเนียวยังคงมีอยู่ก็นเพราะเข้ายังมองว่ามันเป็นคนเพียงแค่มันอยู่บนต้นไม้

ดังนั้นการกระทำของโชติจึงไม่ผิดในระบอบประชาธิปไตย ยังเป็นความงดงามด้วยซ้ำ แต่ผิดกฏหมายวัฒนธรรม ถามว่ามันผิดในระบอบใดก็ต้องไปดูว่ากฏหมายดังกล่าวมันเกิดขึ้นจากระบอบใดและมีวัตถุประสงค์อะไร แลชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้น เท่านี้ก็ไม่จำเป็น้องพูดถึงในความผิดฐานหมิ่นฯ ไม่ว่าคุณจะอนุรักษ์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อคุณทั้งสิ้น ตราบใดที่ระบบยังต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นโชติคือความงามของระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นการยื่นยันถึงความมีอยู่[emo12.gif] แต่จะเป็นความอัปลักษณ์ของระบอบเผด็จการที่ไม่ต้องการให้มีอยู่ ไม่ให้คิดและเป็น [emo18.gif]

AAA

ผมขอคารวะ คห.15 กินใจผมอย่างที่สุดครับ

ความจริง

มาแล้วน้ำเน่าอุดมการณ์การเหมือนตุลาชิน รำรวยบนทุนสามานย์ ฆ่าคนได้เพื่อประโยชน์ ชิปปิ้นหมูที่โดนฆ่าโดยคนเดือนตุลาชิน ไอ้เห่าก็แค่น้ำเน่ามันหมดหยุดแล้วเช้น จีนที่ใครไม่เห็นด้วย ตายอย่างเดียวที่เห็นมันหมดแล้วไอ้ที่บ้าเห่าหา แต่ไม่ดูความดี แต่บ้าสิ่งไม่มีในโลกนี้แล้ว ทุเรศ

j. no problem

คนที่คิดว่าการไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญ ฯ เป็นเรื่องปกติที่พึงทำได้ คุณลองตั้งใจสังเกตุ และพิจารณาตัวเองให้ได้สัก 5 นาทีเถิด ว่า "คุณเป็นคนปกติ" ที่ยืนอยู่แผ่นดินไทยอย่างปกติหรือไม่..อย่างไร ใช้สมองเถิดค่ะ..ถ้าไม่มีก็ใช้หัว แต่ถ้าไม่มี..ใช้ส้นเท้าคิดเอาก็ได้ค่ะ

ดีกรีปริญญาโท..เกียรตินิยม

คุณที่มีปัญหาในโรงหนัง ดิฉันไม่ได้คิดว่าคุณคำนึงถึงเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพ อะไรเทือกนั้นหรอกนะคะ ดิฉันว่าคุณโง่แต่เข้าใจผิดตัวเองเท่านั้นแหล่ะ ไม่มีอะไรมาก

..มีใครเห็นด้วยบ้างมั๊ยคะ???

ชัยเสถียร

ผมเป็นสมาชิกไฮทักษิณ แต่ไม่เคยเข้ามาในเว้ปนี้เลย แต่เห็นไอ่สนธิฯ มันกล่าว เลยลองมาดู โอ้โฮ เจ้าโชติศักดิ์มีนทำยำยีหัวใจผมเหลือเกิน แต่โทษที มันไปเกี่ยวอะไรกับท่านนายกทักษิณล่ะ ไอ่พวกลิ่วล้อสุนัขสนธิลิ้มฯ พวกสันดาน สำหรับผมถ้าเจอคนอย่างโชติศักดิ์ฯ ในโรงหนัง ผมเตะหมอบแน่ ความเลวพอๆ กับไอ่สนธิล้มฯ แอบอ้างเบ้องสูง ผมน่ะเหมือนคนไทยส่วนใหญ๋ครับ รักท่านนายกทักษิณ และยอมตายเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ก้านธูป

ปกติธูปก็จะรอจยเพลงจบค่อยเข้าไป
มีบ้างบางครั้งที่ไม่ยืน
แต่ก็เฉพาะเรื่องที่คนน้อยๆ
แต่หลังจากนี้
พอเพลงขึ้นจะเดินออกจากโรงหนังเลย
คนเค้าจะได้รู้
ว่าไม่อยากฟังโว้ยยย!!!

ประชาชน

ทุกคนโปรดฟังทางนี้
ไม่ต้องทะเลาะกันครับ
สาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือ
ในสังคม มีชนชั้นที่ได้เปรียบคนอื่น
และมีชนชั้นที่เสียเปรียบ
ชนชั้นที่ได้เปรียบคนอื่น เช่น นายทุน ขุนศึก ศักดินา ก็พยายามรักษาความได้เปรียบเอาไว้
โดยการออกกฎหมาย หรือเป่าหูประชาชนให้เชื่อฟัง
ถ้าใครไม่เชื่อฟัง เช่นไม่ยืนในโรงหนัง ก็จะถูกจำคุก (สมัยก่อน ต้องโดนประหาร 7 ชั่วโคตร)
การแก้ปัญหา จึงไม่ใช่การไม่ยืนในโรงหนัง
แต่ต้องทำให้ชนชั้นที่เอาเปรียบผู้อื่นหมดไป!

ดีกรี ป.4/1

คห.56 จะเตะคนโน้นจะเตะคนนี้ ถ้าใครไม่ทำความเคารพบิดาคุณหรือ...เราคนไทยด้วยกันขอร้อง...ผมหวังดี...เชื่อคำในหลวงให้รู้รักสามัคคี.... คุณโชติศักดิ์ก็เป็นคนไทย...อย่าใช้ศาลเตี้ย...จะถูกข้อหาทำร้ายร่างกายกัน..เดือดร้อนขึ้นโรงขึ้นศาล...ถวายฎีกา.....

แทนที่จะไปเตะตัวต้นเหตุที่ทำให้คนต้องเสียเวทำความเคารพกับความไร้สาระ เคารพพร่ำเพร่อ..ต้องเตะต้นตอให้ตกต้นตาลเตี้ยๆ ดีก่า

ผมได้ยินว่าทักษิณกับป๋าเปรม และพวกราชนิกูล และเจ้าใหญ่นายโตเป็นคนละพวกกันไม่ใช่หรือครับ...คนคลั่งเจ้าก็ไปฝั่งธรรมศาสตร์...คนรักท่านทักษิณก็ต้องไปอยู่ฝั่งสนามหลวง...คนละพวกคนละคอนเซ็บ...อย่าปะปนกัน

รักทักษิณก็รักทักษิณ ส่วนจะยอมตายเพื่อใครก็ดูว่ารักใครมากกว่ากัน เพราะทั้งคู่ไม่ลงรอยกัน คนละวัมนธรรม คนละวิธีการ คนละเป้าหมาย คนละฝีมือ

รักคนไหนก็ควรยอมตายแทนคนนั้น รักเดียว ใจเดียว ....เดี๋ยวเดียว [emo12.gif]

พิศวาส

พูดได้หรือไม่ว่า ไม่ชอบสถาบัน พูดไม่ได้หรอก คนในประเทศนี้มันเถื่อน ล้าหลังมาก ถูกใช้เป็นเครื่องมือทั้งนั้น ไม่มีวันโงหัวขึ้นมาเชยชมเอิสรภาพทางความคิดได้หรอก [emo5.gif]

ชัยเสถียร

คุณความเห็นที่ 59 ท่านนายกทักษิณ ทั้งรักและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉกเช่นเดียวกับคนไทยเกือบทั้งประเทศ พวกเอ็งต้องเป็นพวกพันธมารแกล้งให้ประชาชนเกลียดชังท่านนายกทักษิณ ช่างเลวชาติจริงๆ การกระทำของไอ่โชติศักดิ์มันเลวพอๆ กับไอ่สนธิลิ้มฯ ที่แอบอ้างเบื้องสูง ไอ่สองคนนี่ไม่ตายดีแน่ โชติศักดิ์เอ๋ย เอ็งอย่ามาแถวโรงหนังที่ลพบุรีเชียวนา เดี๋ยวจะตายคาตีน เดนนรกอย่างพวกเอ็ง อย่าบังอาจอ้างท่านนายกทักษิณเป็นอันขาด

เบื่อโลก

ความเชื่อของท่าน ศรัทธาของท่านก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศรัทธาของเราก็เป็นของเรา

คนไทยคนที่2

ก่อนที่กษัตริย์ชาห์แห่งอิหร่านแห่งราชวงค์ยูงทองจะล้มลง อิหร่านนั้นเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการทหารมากที่สุด ที่แม้นแต่ตุรกี ที่ว่าแน่ๆยังไม่ค่อยกล้าที่จะมายุ่ง รวมทั้งอิสราเอล
มันก็มีพวกที่อ้างตัวว่ายอมตายแทนกษัตริย์หรือยอมตายแทนต่อพระเจ้าชาห์ปาเลวีแห่งอิหร่านมากมาย ถึงขนาดมีพวกทหารระดับนายพลหลายคนที่อ้างว่าจงรักภักดี ที่ก้มลงกับพื้นแล้วจูบที่เท้าของกษัตริย์ชาห์แห่งอิหร่านก็มากไม่ใช่น้อย
แต่ทว่า เมื่อความจริงมันปรากฏเวลามันผ่านไป กษัตริย์ชาห์ปาเลวีแห่งอิหร่านต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนทิ้งประเทศอิหร่านไปแทบไม่ทัน เมื่อถึงวันที่นักบวชนัยตาดุโคไมนี่ผงาดขึ้นมา ไม่มีแม้นแต่หมาหรือสุนัขเลยสักตัว ทั้งๆที่ไอ้พวกที่อ้างว่าจงรักภักดีขนาดยอมตายแทนได้จะออกมาช่วย ต่างพากันเผ่นเรียบเพราะประชาชนชาวอิหร่านรุมไล่กราทืบ
ระบอบกษัตริย์นั้นมันเป็นระบอบทรราชอยู่แล้ว ไม่งั้นมันจะมีเรื่องทศพิราชธรรม(ก็เอามาจากอินเดียโบราณนั่นแหละ)เอาไว้เตือนหรือสอนใจไม่ให้พวกกษัตริย์ทำทรราชเกินพิกัดหรือ ระบอบกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชนั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะไม่ยอมให้ตรวจ
ส่วนระบอบประชาธิปไตย นั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น

nekochan

ข่าวนี้ล่อพวกคลั่ง (ไคล้) ได้เยอะเหมือนกัน...

รอสัก 10 ปีแล้วมาคุยกันอีกรอบ nyan nyan

ฟฟ

ทำไมพวกคนอีสาน มันโง่เป็นควาย บูชาแต่เงิน อย่างนี้วะ

คนใต้

ผมนับถือความคิดและหลักการเสรีประชาธิปไตยของบรรดาท่านทั้งหลายจริงๆ ครับ ประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีจุดยึดใครจะทำอะไรก็ได้่เป็นเสรีชนอย่างสมบูรณ์ ไม่มีระบบชนชั้น มันดีจริงๆ และคงเป็นประเทศแรกในโลกเลยที่ทำได้ เพราะเท่าที่รู้ประเทศคอมมิวนิสต์ ยังมีระบบชนชั้น แต่อาจจะเพราะผมรู้น้อยก็ได้อันนี้ยอมรับจริงๆ ว่ารู้น้อย ผมอยู่แถวนี้คิดอยู่ตลอดว่าถ้าจุดยึดความเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยมีมา ตอนนี้คงต้องอพยพไปตายเอาดาบหน้าที่อื่นแล้ว อยากจะให้ท่านบรรดาผู้รู้ทั้งหลายได้มาลองเผยแพร่ภูมิปัญญาทางแถวๆ บ้านผมจริงๆ ครับ หรือลองมาใช้ชีวิตแถว 3 จังหวัดชายแดนดูนะครับ ผมจะได้ซึมซับเอาความคิดอันลึกซึ้งของท่านมาบ้าง แต่ถ้าท่านยัีงใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่อื่นละก็ ผมคงยังมองไม่เห็นสัจธรรมที่ท่านพูด แล้วถ้าท่านจะมาละก็เมล์มานะครับผมยินดีพาทัวร์ฟรีตลอดรายการครับ อ้อ..แต่ชุดที่เตรียมมาควรเป็นชุดรัดกุมนะครับ

อีเมล์ : pskc5@hotmail.com

Gun

ไม่ได้จะมาหาเรื่องในเวบนะครับ
แค่ ผมอยากรู้ว่าผมเคาพรกษัตริย์แล้วผมต้องโง่เป็นกบเป็นตัวอะไรต่างๆที่มันแสดงถึงความโง่ด้วยหรือครับ ก็เหมือนผมเคารพในตัวครูอ่ะครับ ผมว่าต่างคนก็ต่างความคิดอย่าไปดูถูกคนอื่นเลยครับ

.

พูดถึงเรื่องกฎหมายกันหน่อยดีไม๊ แค่ขี้เกียจยืนตรงเคารพธงชาติเนี่ย ติดคุกเลยหรอ โหดไปป่าว

นืค

ก็ยืนๆไป กินน้ำกินหนมแก้เซ็งไปด้วย

กบนอกกะลา

ถ้าขี้เกียจมีปัญหาก็ยอมทำไปเถอะก็รู้อยู่ว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างไร มันเป็นเมืองแห่งลคร ไม่มีใครกล้าออกมายอมรับความจริงกันหรอก รู้ทั้งรู้ก็ต้องไม่พูด ถ้าจะเป็นพลเมืองที่ดี และไม่อยากเดือดร้อน รู้จักลิงแสนดีสามตัวไหม คือปิดหู ปิดตา ปิดปาก Yuo are good monkey

noname

ชัดเจนว่า ผิดกฎหมาย
หากไม่เห็นด้วยก้อต้องรณรงค์ผ่านพวกพลังประชาชนซึ่งมีเสียงข้างมาก จึงจะแก้กฎหมายได้
จักรภพ ช่วยด้วย

ต้นต่อความแต่แยกคือหน้าเหลี่ยม

ปกติจะไม่เข้ามาเวป พวกหน้าเหลียม เพราะ
1. มีคนรักเหลียมด้วยใจบริสุทธ์ (ไม่ว่ากัน)
2. มีคนรักเหลียมด้วยเงินของเค้า บุญชาเค้าเพราะมีชีวิตได้ทุกวันนี้ ด้วยเงินที่เค้าให้มา
3. อำนาจเงินมันแรง ทำให้คนกล้าทำในสิ่งที่ในสภาวะปกติจะไม่กล้าทำ (เดียวตูจะตายไม่รู้ตัว)
4. เงินสามารถรวมกล่มคนให้ทำงานเป็น กลุ่มได้ (พันธ์ ห้องราชดำเนินได้กลายไปเป็นของคนกลุ่มนั้นไปแล้ว)

5. มีคน โง่ ที่ใช้เงินของผมอยู่ (ภาษี) โดยที่เข้าใจว่าเป็นเงินที่ เหลียมให้มา ทำให้รักเหลียมมาก บุชาเหลียมสุด ๆ และทำร้าย ผู้มีพระคุณตัวจริง (เงินที่เค้าใช้อยู่) ด้วยการขว้างขวด หิน ใส่

คราวนี้ ต้องข้อเข้ามา ซะหน่อย เพราะดันไปแต่ เรื่องที่แตะไม่ได้ คือราชวงศ์

ราชวงศ์ เสียสละ เพื่อชาติ ทำนุบำรุง ชาติ พุทธุสาศนาเท่าไหร เคยรู้ใหม่ ช่วยเหลือผู้ตกทุกได้ยาก ก่อนที่ พวกรัฐบาลจะเหลียมแล ซะอีก เพราะวัน ๆ พวกรัฐบาลก็คิดแต่หาทำโครงการที่มีเงินเข้ากระเป๋าตนเอง ดูได้คนบางคนก่อนเป็นนายก มีทรัพย์สิน รวมกัน แค่ ห้าหมื่น กว่าล้าน 5 ปีเป็นนายก มีทรัยพ์สินที่ตรวจสอบได้ แสน หกหมื่นกว่าล้าน เป็นนายกนี้ดีนะ คนรอบตัว รวยกันขึ้นมา มหาศาลใน 5 ปี และยังไม่นับเงินที่ตรวจสอบไม่ได้ อีก ที่ไปซือทีมฟุตบอล แต่ก็ยังบุชา ตาม ข้อ 1 2 และก็มาด่าคนที่เคารพ และรู้ซึ้งถึงพระคุณ พระเจ้าแผ่นดิน (แปลว่าเจ้าของแผนดิน)

วันนี้ ไม่ขอด่า แต่ขอสาปแช่ง พวกที่ เห็นทักษิณดี การแสดงความเคารพราชวงศ์ เป็นเรื่อง กดขี้ หรือไรสาระ พวกที่รับเงินแล้วไปทำรายคนอื่น ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม ขว้างขวด หิน อาวุธ พวกคณะรัฐบาลที่จ่องแต่ เก็บข้าราชการ ที่เคยต้องทำตาม คมช ปลดและโยกย้ายข้าราชการ อย่างไม่เป็นธรรม เพื่ออำนาจของตัวเอง เห็นบริษัทยาดีกว่า คนไทยที่เป็นมะเร็ง จองแต่จะรับใช้ เหลียม

ขอให้พวกนี้ ชิบ หาย แล้วให้หายไปจากประเทศไทย ซะ

เก่งกันจริงนะจ๊ะ

เก่งเหลือเกินเดินนั่งยังกระเหย่ง
เก่ง..ด้วย..ใจ นักเลงหรือเป้งหด
เก่ง..วาดหวังสร้างหวังทั้งใจมด
เอ๊ะ....ประชดอะไรจึงไม่ยืน

ที่ควรยืน ควรนั่ง ล้วนหยั่งรู้
ที่ควรดูควรหวังรู้หยั่งฝืน
โถ..จะเก่ง จะกล้า จักท้าปืน
อย่าเพียงแค่ ไม่ยืน กลืนน้ำลาย

เถอะ..จะคิดอะไร ให้คุณคิด
แม้ถึงจิตแดงแจ๋-แต่อิบ-อ๋าย
ถามสักหน่อย..คอยเบ่ง เกร็งใจกาย
แล้วสุดท้าย หมายความ นิยาม -ฤา

เถอะ..เอาเถอะ ถือเป็น เสรีภาพ
หรืออิ่มอาบ อุ่นไฉน ไม่นับถือ
หรือ-เพียงเริ่ม เติมจิต คิดฝึกปรือ
เป็นอีกมือ อีกคน หวังหนใด

แท้..ไร้ถ้อย ไร้ทาง ทิ้งวาทะ
แท้..ทุ่มทาง ภาวะ ระแวงไหว
แท้-ปัญญา ตรองแล้ว ดวงแก้วใด
หรือ..นี่คือ จุดไฟ ให้นาคร........

หรือ..หวังใจ จุดไฟ...ไหม้นาคร... หือ...?????

ภูเฉลา เงาฉงาย

[emo12.gif]

สีปาด

Q:พวกมึงเป็นคนไทยรึเปล่าวะสัดด
A:เป็นคนไทยครับ พ่อแม่พี่น้องเป็นคนไทยหมด บัตรประชาชนก็มี ไม่ใช่คนต่างด้าวครับ แล้วก็เป็นคนไทยในประเทศนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนไทยที่เล่นเน็ตจากต่างประเทศที่ไหนหรอกครับ
Q:ถ้าเป็นคนไทยพวกมึงมาด่าในหลวงด่าสถาบันทำไม
A:ไม่ได้ด่าท่านสาดเสียเทเสียนะครับ เป็นการตั้งคำถาม เป็นการวิจารณ์ เป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย แม้แต่ในหลวงท่านก็เคยมีพระราชดำรัสครับตอนวันที่4ธ.ค.2548ว่าอยากให้คนไทยวิจารณ์ท่
านได้ แต่วิจารณ์ดีๆก็แล้วกัน หากพูดไม่ดีคนวิจารณ์จะโดนบอมบ์กลับ ท่านว่าท่านอายฝรั่งที่มันนินทาว่าคนไทยไม่กล้าวิจารณ์King
Q:แล้วทำไมพวกมรึงไม่วิจารณ์ดีๆเอาแต่เสียดสีไปมา
A:เพราะถึงท่านมีพระราชดำรัสอยากให้วิจารณ์ แต่ก็ยังมีกฎหมายหมิ่นฯอยู่ ยังไม่ยกเลิกซะที แถมเคยมีคนคิดจะแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มโทษ ก็เลยต้องเฉียดไปเฉียดมา จะวิจารณ์ตรงๆก็โดนคุกอีกแหละ
Q:พวกมึงเป็นคนส่วนน้อยนะที่คิดยังงี้ คนส่วนใหญ่เขารักเคารพเทิดทูนกันทั้งนั้น
A:ก็คงเป็นเพราะว่ามีการปลูกฝังหัวคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอนไปยันเข้านอน เป็นการล้างสมองให้นิยมบูชาลัทธิเชิดชูตัวบุคคล ขณะที่พวกคนส่วนน้อยที่เขาไม่คิดเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ ก็เพราะเขามีความสงสัย เลยศึกษา และตั้งคำถาม
Q:งั้นพวกมรึงก็อย่าอยู่เป็นคนไทยเลย ไล่ไปอยู่เมืองนอกเลยไป ถ้าพวกมรึงไม่รักเคารพศรัทธาเหมือนกรู
A:ตรรกะแบบนี้มันตื้นเขินนะ ผมถามย้อนแย้งทำนองเดียวกันว่า เวลานี้เกือบทั่วทั้งโลกเขาเลิกระบอบกษัตริย์หมดแล้ว ล่าสุดภูฎานก็เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย เนปาลกำลังจะตามมาติดๆ ที่เหลืออยู่อย่างอังกฤษ ญี่ปุ่นก็เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้น เกิดคนทั้งโลกเขาบอกว่า"เฮ้ย!คนไทยพวกมรึงเป็นคนส่วนน้อยของโลกนะที่ยังหลับหูหลับตาชื่นชมKingอยู่ หากไม่ยอมมาคิดเหมือนชาวโลก พวกมรึงคนไทยก็ต้องย้ายไปอยู่ดาวอังคารเหอะไป พวกกรูรังเกียจมึง"...แล้วจะว่ายังไง?
Q:พวกมรึงมันอกตัญญู
A:ก็ไม่ขนาดนั้น คนเรามีGive มีTake เอากันง่ายๆนะตอนนี้คนไทยทำงานมีเงินก็จ่ายภาษี หลวงก็เอาไปจัดงบประมาณ ในแต่ละปีรู้ไหมว่ามีการจัดงบประมาณให้สถาบันกษัตริย์ไม่น้อยกว่า2,000ล้านบาท เป็นเงินเดือน เงินปี ดูแลวังให้ท่านและราชวงศ์ ค่าเดินทาง กินอยู่ ไปต่างประเทศ ไปต่างจังหวัด รวมทั้งซื้อถุงยังชีพพระราชทานไปสงเคราะห์คนไทยที่เดือดร้อน รวมทั้งจัดซื้อเครื่องบินราชพาหนะให้ท่านตลอด ท่านจะไปงานหลวงหรืองานส่วนตัวก็จัดรถขบวนให้ได้รับความสะดวก...อย่างนี้คนไทยได้ให้
ท่านและราชวงศ์ตั้งมากนะ ก็เพื่อให้ท่านได้ทำงานให้คนไทย

Q:แล้วที่ท่านทำโครงการพระราชดำริต่างๆ ไม่รู้จักสำนึกมั่ง
A:โครงการพระราชดำรินั้นเป็นโครงการตัวอย่าง แต่ก็ไม่ค่อยได้ขยายผลไปทั่วประเทศ เลยเหมือนผักชีโรยหน้า ท่านเสด็จทีก็พรึ๊บที จริงๆก็ดีนะที่ท่านอุตส่าห์คิดถึงราษฎรที่ยากจน แต่ทำอย่างไรจะให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างยั่งยืนถาวร และที่สำคัญโครงการพวกนี้ก็นำเงินงบประมาณภาษีนั่นแหละมาทำมาพัฒนา อย่าเข้าใจผิดว่าเงินส่วนตัวท่านนะ
Q:จะหากษัตริย์ที่ไหนใส่ใจพัฒนาประเทศอย่างในหลวงของเรา น่าจะสำนึกมั่ง
A:ก็ดีครับที่ท่านใส่ใจทุกข์สุขราษฎรขนาดนี้ แต่อย่าลืมว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตย ก็ต้องปล่อยให้ประชาชนตัดสินอนาคตของตนเอง เลือกตั้งตัวแทนของตนเองไปบริหารประเทศ ประกาศเจตจำนงนโยบายต่างๆแล้วทำ และมีการตรวจสอบถ่วงดุลได้ คุณเห็นKingของอังกฤษ ญี่ปุ่น สวีเดน เดนมาร์ค นอรเวย์ต้องมาทรงงานแบบไหนหลวงของเราไหมหละ?.. ท่านก็ปล่อยให้ประชาชนเลือกรัฐบาลไปทำเองทั้งนั้น แล้วผลลัพธ์เป็นไง เราเจริญกว่าประเทศที่ว่ามานั้นไหม ประเทศเหล่านั้นต่างหากที่เจริญกว่าเรา ส่วนเราล้าหลังเขา เพราะอะไรต้องคิดนะ
Q:แสดงว่าพวกมรึงเป็นพวกอยากล้มล้าง
A:ก็คงมีบางคนที่คิดนะ แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเมืองไทย หากย้อนหลังกลับไปเกือบ100ปีที่แล้ว ทหารกลุ่มหนึ่งเคยคิดเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ร.ศ.130(พ.ศ.2453)มาแล้ว หรือตอนพ.ศ.2475ในแถลงการณ์ฉบับที่1ก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้บางจุด แต่พวกที่วิจารณ์ส่วนใหญ่นั้นเขาอยากเห็นในหลวงและสถาบันปรับปรุงบทบาทให้เป็นกษัตริ
ย์ในระบอบประชาธิปไตย
Q:พวกมรึงนี่ชักกำแหงนะจะให้ท่านปรับปรุงอะไรวะ
A:ก็อยากให้ท่านเป็นเหมือนKingในระบอบประชาธิปไตยเหมือนประเทศอื่น อย่างอังกฤษ ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ค นอรเวย์ สวีเดน) หรือเขมรที่ติดบ้านเรา ไม่อยากให้ท่านลงมาแทรกแซงการเมือง มาวุ่นวายกับการบริหารบ้านเมือง มายุ่งกับการโยกย้ายแต่งตั้ง ไม่อาศัยทรัพยากรของประเทศที่มีจำกัดไปสนองพวกท่าน ไม่propagandaคนไทยให้หลงใหลคลั่งไคล้ท่านและสถาบันจนเกินพอดี
Q:ไอ้พวกเนรคุณเอ๊ย พวกมึงนี่มันส่วนน้อยจริงๆคิดได้ยังไง ยอมรับไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเหอะไป พวกมึงมันไม่ใช่คนไทย
A:ฮ่วย....
Q:กูอยากรู้นักหากไม่ได้ท่าน พวกมรึงจะได้มาเห่าหอนอยู่อย่างนี้ไหม คงเป็นขี้ข้าพม่าอยู่นะตอนนี้
A:คนที่นำคนไทยต่อสู้ปลดแอกพม่าคือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ แล้วต่อมาพระยาจักรีก็ทำปฏิวัติยึดอำนาจท่านเมื่อ6เมษายน2325แล้วตั้งราชวงศ์ใหม่คือ
ราชวงศ์จักรี
Q:พวกมึงพูดเหมือนในหลวงกับสถาบันไม่มีดีเอาซะเลย สัดดดเอ๊ย
A:เรื่องดีๆเราก็ได้ยินมาเยอะแล้ว มีการประชาสัมพันธ์กรอกหูตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่เช้ายันดึกแล้ว ก็ลองฟังข้อมูลอีกด้านบ้างก็คงจะดีนะครับ แล้วถกกันมาตามเหตุตามผลดีกว่า ผมรู้ครับว่าคุณโกรธครับที่เจอคนไทยที่คิดแบบคนเวปนี้ แต่ใจเย็นๆครับ เขาก็มีเหตุมีผล ไม่ใช่จู่ๆเขาอยากลุกขึ้นมาวิจารณ์ให้เปลืองตัว แถมเสี่ยงติดคุกหรอก เขาก็รักชาติไม่น้อยกว่าคุณ เพียงแต่เขามีข้อมูล มีความเห็นที่ต่างจากคุณเท่านั้นเอง
Q:ใครจะต่างจากกรูก็ต่างไป แต่หากใครคิดร้ายกับในหลวงต้องข้ามศพกรูไปก่อน กรูตายแทนท่านได้
A:แต่ก่อนผมก็เคยคิดว่าจะตายแทนท่านได้เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้....
Q:สัดดดด มรึงรับไม่ได้ก็อย่าอยู่เลย ไปอยู่ที่อื่นไป...
A:ก็ผมบอกไปแล้วไงว่า ผมเป็นคนไทย จะให้ผมไปอยู่ไหน เพียงแต่ผมคิดต่างจากคุณ ผมมีเหตุมีผลของผม หากคุณเห็นว่าระบอบกษัตริย์ปัจจุบันนี้ดีแล้วหรือดีอย่างไรก็ว่ามา ผมก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนความเห็น เอาแบบไม่ต้องใช้อารมณ์ ใจเย็นๆคุยกันดีๆก็ได้
Q:พวกมรึงแม่งก็ดีแต่เห่าหอนอยู่ในรูนี่แหละว๊า
A:กว่าคณะราษฎรจะปฏิวัติ2475ได้เขาก็ตั้งคำถาม มีความสงสัย ศึกษาหาข้อมูล ถกแถลงกันอยู่ในวงแคบๆก่อนไม่ใช่เหรอครับ เขาไม่ได้ลุกขึ้นปฏิวัติเลยทีเดียว และหากมีการให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องแก่วงกว้างได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติกว่า ทำจากเล็กไปสู่ใหญ่ทำจากน้อยไปสู่มาก ให้มีความสุกงอมก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง ผมไม่รีบร้อนหรอก
Q:แน่จริงพวกมรึงก็ออกไปตะโกนไล่ท่านบนถนนเลยสิ กูว่าพวกมรึงโดนคนไทยกระทืบตายคาตีนแน่ๆ
A:ก็ถึงว่าไงครับ เวลานี้คนไทยส่วนใหญ่ยังหลงใหลบูชาราวเป็นลัทธิอยู่ ก็ไม่รู้จะรีบร้อนออกไปทำไม องค์กรอะไรก็ไม่มี กฎหมายก็ห้ามไว้ ไม่มีการจัดตั้ง ก็คงต้องอยู่ในขั้นศึกษา และขยายความเข้าใจแก่คนไทยให้ตระหนักก่อนครับ
Q:พวกมึงมันขี้ข้าไอ้เหลี่ยม เลยด่าท่าน
A:ไม่เกี่ยวกันเลย ก็เห็นเหลี่ยมมันรักในหลวงเทิดทูนขนาดหนัก เหลี่ยมมันจบนายร้อยมาก็ฝังหัวกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้ว ตอนจัดงานสิริราชย์60ปี เหลี่ยมก็เป็นเจ้าภาพซะใหญ่โต สร้างกระแสคลั่งไคล้ไข้เหลืองกันเกินเลย หน้าเวปhi-thaksin.orgก็เอารูปเหลี่ยมกราบในหลวงขึ้นก่อน เหลี่ยมนี่มันพวกroyalistชัดๆ แต่ไอ้ลิ้มที่ตามล้างตามด่าเหลี่ยมนี่สิ ไม่แน่ว่ามันดึงสถาบันลงมาหาประโยชน์ แล้วทำให้สถาบันเสื่อม เพราะลิ้มอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากพระราชวงศ์ชั้นสูงบ้าง นำสีฟ้าสีเหลืองมาเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง พูดเป็นนัยบ้าง พูดโจ่งแจ้งบ้างว่าได้รับการสนับสนุน โดยที่ก็ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจากสำนักพระราชวังเลย
Q:กูว่ามึงนี่ตอบไม่ตรงคำถามของกูนะสัดดด มึงนี่เชี่ยเนรคุณอกตัญญูจริงๆ
A:ผมว่าแทนที่คุณจะเอาแต่มีอารมณ์โกรธ แล้วด่ากราดไปทั่ว ลองมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าครับ ดีชั่วอย่างไรก็ว่ากันมา หากผมเข้าใจผิดไปเอง ผมโดนล้างสมองอย่างที่คุณคิด ลองว่าเหตุว่าผลมา เผื่อผมกับพวกที่เล่นเวปนี้จะได้กลับตัวกลับใจไปเหมือนคุณ แต่หากคุณเอาแต่ด่าๆๆๆๆๆ ผมว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
Q:สัดดดดดดด

--------------------

หะหายกระต่ายเต้น ชมแข
สูงส่งสุดตาแล สู่ฟ้า
ระดูฤดีแด สัตว์สู่ กันนา
อย่าว่าเราเจ้าข้า อยู่พื้นเดียวกัน

-ศรีปราชญ์
กวีและปัญญาชน สมัยพระนารายณ์มหาราชตอบโต้พวกศักดินา

เสรีภาพ

คห 74 ขอบคุณทีรวบรวมคำถามและประโยคข้อความของบรรดาผู้เดือดร้อนทั้งหลายต่อ คุณโชติศักดิ "นั่งอยู่ในโรงหนังเฉย ๆ แล้วโดนผู้ฃึ่งคิดว่าตัวเองดีงามเพราะรักกษัตริย์ กล่าวหาว่าหมิ่นในหลวง" ไม่รู้ว่ามันคิดออกมาได้อย่างไร มันเป็นเรื่องบ้าบัดฃบที่สุดในประเทศไทย อ้อและยังมีอีกประเภทหนึ่ง ที่ชอบเหมารวมกล่าวหาผู้อื่น ว่าคิดล้มล้างสถาบัน ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ มันช่างคิดอะไรออกมาได้อย่างไร ฉลาดน้อยจริง ๆ เออ และถ้าบอกว่าเราไม่รักในหลวง นี่หมิ่นไหม เป็นการล้มล้างสถาบันไหม เป็นคอมมิวนิสต์ไหม ถามเชยยๆ นะ

xxxxxxxx

บอกพวกสัด นี้ไปอยู่กับพักพวกมันไปอยู่กับสตาลิ้น เมาเจอะตุง คลานหมากไป บ้านเมื่องอ่อนแอ่มีเสาค้ำสักเสาก็ยังดีกว่าให้บ้านล้มพังลงมา ไม่มีที่อยู่กันประเทศยังคงเป็นไทก็เพราะใคร ใยพวกมรึงอยากเป็นเมื่องออกขึ้นต่อชาติอื่นเค้าพวกมรึงจะภูมิใจหรือเปล่าถ้ามรึงยืนตรงเคารพเพลงชาติอื่น จะภูมิใจหรือเปล่าถ้ามรึงยืนตรงสรรเสริญคนอื่นที่ไม่เคยทำอะไรให้ชาติ มีสิ่งรวมใจไทยในปัจจุบันท่ามกลางความแตกแยกยังไม่ดีอีกหรือ ป.ล.อยากแก้กฎหมายข้อไดก็แก้ได้ถ้าประชาชนอยู่กับคุณพวกคุณก็ปลุกระดมตามแบบที่ท่านเรียนมาซิ