แรงงานไทใหญ่อุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนระเบียบประกันสังคม

นางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานก่อสร้างชาวไทใหญ่ ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานและแรงงานชาวไทยใหญ่อีกสองราย ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หลังศาลปกครองเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาคำฟ้องเพิกถอนระเบียบสำนักงานประกันสังคมซึ่งกีดกันแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน "สมชาย หอมลออ" ชี้อุทธรณ์เพื่อแรงงานข้ามชาติ 2 ล้านคน

 

 

นางหนุ่ม ไหมแสง (ซ้าย) แรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ผู้พิการจากอุบัติเหตุในการก่อสร้างและเพื่อนแรงงานข้ามชาติชาวไทใหญ่ ประกอบอาชีพช่างก่อสร้างอีก 2 คน และนายสุมิตรชัย หัตถสาร (ขวา) ทนายความ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ให้มีการเพิกถอนหนังสือเวียนของสำนักงานประกันสังคมเลขที่ รส.0711/ 751 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2544 เมื่อ 11 เม.ย. 51 ที่ผ่านมา

 

วันนี้ (28 พ.ค.) นางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานก่อสร้างหญิงชาวไทยใหญ่ วัย 36 ปี ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน และแรงงานชาวไทยใหญ่อีกสองรายได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากศาล ปกครองเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาคำฟ้องที่แรงงานข้ามชาติทั้ง 3 คนได้ยื่นในวันที่ 11 เมษายน 2551 ที่ ผ่านมา เพื่อให้มีการเพิกถอนระเบียบที่เลือกปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคมซึ่งกีด กันไม่ให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

 

 

ศาล ปค.เชียงใหม่ไม่รับพิจารณคำฟ้องระบุไม่อยู่ในอำนาจ

โดยเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำฟ้องและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยให้เหตุผลว่ากรณีนี้เป็นข้อพิพาทภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลแรงงาน จึงไม่อยู่ภายใต้เขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลปกครอง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับระเบียบและการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่คดีที่พิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน จึงเป็นอำนาจของศาลปกครองที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบดังกล่าวได้

 

การต่อสู้ทางกฎหมายในครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อเดือน ก.ค. 2550 เมื่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ออกหนังสือปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทนของนางหนุ่ม ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ เขตพื้นที่ก่อสร้างโรงแรม แชงกรี-ลา ในวันที่ 4 ธ.ค. 2549 ซึ่งเป็นผลทำให้นางหนุ่มต้องเป็นผู้พิการอัมพาตครึ่งล่างตลอดชีพ แม้ว่าการเรียกร้องเงินทดแทนของนางหนุ่มจะประสบความสำเร็จ โดยนายจ้างได้จ่ายค่าทดแทนคราวเดียวให้แก่นางหนุ่มตามคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินเดือนละ 2,418 บาท เป็นเวลา 15 ปี รวมไปถึงการตกลงประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พ.ค. 2551 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 584,896 บาท แต่สำหรับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานข้ามชาตินั้น การที่แรงงานข้ามชาติยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยตรงจากกองทุนเงินทดแทน ถือว่ากรณีนี้ยังไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควร

 

 

หนังสือเวียนของสำนักงานประกันสังคม เลขที่ รส.0711/751

กีดกันสิทธิในการรักษาแรงงานข้ามชาติ มูลเหตุยื่นคำร้องต่อศาลปกครองของนางหนุ่ม

 

 

มสพ.ชี้นโยบายประกันสังคม กีดกันแรงงานข้ามชาติเข้าถึงเงินทดแทน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ผู้สนับสนุนทางกฎหมายแก่นางหนุ่มใช้ประสบการณ์การเรียกร้องเงินทดแทนจากอุบัติเหตุจากการทำงานของนางหนุ่มเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาของระบบคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ทำให้นโยบายของสำนักงานประกันสังคม (หนังสือเวียน เลขที่ รส 0711/ 751 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2544) ถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำหนดถึงคุณสมบัติและหลักฐานที่แรงงานข้ามชาติจะรับเงินทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานจากกองทุนเงินทดแทนได้จะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

 

หนึ่ง มีการจดทะเบียนและมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ทางราชการออกให้มาแสดงประกอบกับหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ซึ่งแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกว่าสองล้านคนไม่มีหนังสือเดินทางและใบสำคัญคนต่างด้าว

 

สอง นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย

 

กรณีแรงงานข้ามชาติที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานไม่สามารถแสดงหลักฐานข้างต้นได้นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเอง

 

 

"สมชาย หอมลออ" ชี้อุทธรณ์เพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 2 ล้านคน

นายสมชาย หอมลออ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)  กล่าวว่า "การอุทธรณ์ในครั้งนี้ของนางหนุ่มและเพื่อนแรงงานอีกสองคนต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นการอุทธรณ์เพื่อต่อสู้และเรียกร้องในฐานะตัวแทนของแรงงานข้ามชาติกว่า 2 ล้านคนในประเทศไทยที่ทำงานในสถานประกอบการที่สกปรกและอันตราย

 

ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้มีนโยบายซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและทำให้แรงงานข้ามชาติถูกทอดทิ้งกลายเป็นบุคคลชายขอบที่ไม่ได้รับความสนใจ นโยบายดังกล่าวนอกจากจะสร้างความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติอย่างมากแล้ว ยังเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบของกองทุนเงินทดแทนให้แก่นายจ้างด้วย ทางมูลนิธิมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าการที่กองทุนเงินทดแทนผลักภาระการจ่ายเงินทดแทนไปให้นายจ้างแทนที่จะให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้นายจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐมักปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนเมื่อแรงงานข้ามชาติบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยอ้างเหตุผลด้านสัญชาติและการขาดเอกสารยืนยันของแรงงานข้ามชาติเหล่านั้น "

 

นายสมชายกล่าวว่า "รัฐไทยควรที่จะให้การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ เพราะแรงงานเหล่านี้ทำคุณประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทย และการทำให้แรงงานมีความมั่งคงในชีวิตนั้น เป็นเครื่องหมายของการพัฒนาสังคม และสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ เราหวังว่าการอุทธรณ์ครั้งนี้ศาลปกครองสูงสุดจะรับพิจารณาคำฟ้องและมีความเห็นตรงกับเราว่าในปัจจุบันแรงงานข้ามชาติตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายหากต้องบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเช่นเดียวกับนางหนุ่ม สถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่กระทรวงแรงงานจะละเลยแรงงานข้ามชาติทุกคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยังเป็นการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาเหล่านั้น"

 

 

ข่าวประชาไทย้อนหลัง

ประสานเสียงร้องประกันสังคมห้ามเบี้ยวเงินทดแทน กรณีแรงงานพม่าปูนหล่นทับอัมพาต, ประชาไท, 3/11/50

"หนุ่ม ไหมแสง" ร้องศาลปกครอง ชม. ถอนคำสั่งประกันสังคมไม่จ่ายเงินทดแทน อ้างเข้าเมืองผิดกม., ประชาไท, 13/4/50

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์