โพลล์ชี้ "อภิรักษ์" ยังครองใจคนกรุง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ประเมินผลงาน 4 ปี ผู้ว่าฯ อภิรักษ์ และแนวโน้มการเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่" โดยสอบถามถึงความรู้สึกของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจาก 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,795 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.5 และเพศหญิงร้อยละ 51.5 เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2551


 


ผลโผลล์ชี้ความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้คะแนน เฉลี่ย 6.24 จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากตอนประเมินผลงานรอบ 3 ปีที่ได้ 5.74 ส่วนความพึงพอใจผลงานด้านต่างๆ ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.ของนายอภิรักษ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.51 จากคะแนนเต็ม 10 เพิ่มขึ้นจากตอนประเมินผลงานรอบ 3 ปี ที่ได้ 5.19 คะแนน โดยความพึงพอใจผลงานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนสูงสุด 5.94 คะแนน ขณะที่ผลงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้คะแนนต่ำสุด 5.03 คะแนน


 สำหรับความเห็นต่อสภาพโดยรวมของ กทม.ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 45 เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ร้อยละ 34.4 เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียงร้อยละ 9.8 เห็นว่าแย่ลง และร้อยละ 10.8 ไม่มีความคิดเห็น ส่วนโครงการด้านต่างๆ ที่กลุ่มตัวอย่างระบุว่าพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของเมือง ร้อยละ 37.2 ขณะที่ร้อยละ 44 ระบุไม่มีผลงานที่ไม่พึงพอใจ และการแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม.ไม่เป็นที่พอใจร้อยละ 29


 ส่วนการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไป กลุ่มตัวอย่างจะเลือกผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคใดๆ ถึง ร้อยละ 56.7 เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 26.9 เลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน ร้อยละ 7.7 และเลือกผู้สมัครจากพรรคอื่นๆ ร้อยละ 8.7 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมร้อยละ 36.2 มีความขยัน อดทนในการทำงาน ตั้งใจทำงานพัฒนาบ้านเมือง ร้อยละ 15.3ด้านการพิจารณาจากประสบการณ์ทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกผู้ที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อน ร้อยละ 50.6 ขณะที่เลือกผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้ว ร้อยละ 49.4


 


ทั้งนี้ บุคคลที่อยากให้เป็น ผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไป กลุ่มตัวอย่างระบุชื่อผู้ที่อยู่ในใจแล้วร้อยละ 22.7 ได้แก่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 11 รองลงมาคือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 3.3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ร้อยละ 2 ไม่ระบุ ร้อยละ 1.6 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร้อยละ 0.9 ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ร้อยละ 0.8 นายปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 0.6 ดร.พิจิตต รัตตกุล ร้อยละ 0.5 นางปวีณา หงส์สกุล เท่ากับ นายสมัคร สุนทรเวช คือ ร้อยละ 0.4 อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.3 ยังไม่มีผู้สมัครอยู่ในใจ


 


ด้านเอแบคโพลล์ วานนี้ (21 ส.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "วัดใจคน กทม.จะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ" ว่า จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 2,186 ตัวอย่าง ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-20 ส.ค.51 ผลสำรวจพบถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง คนที่อยู่ในใจของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ที่จะเลือกเป็นผู้ว่าฯ ตัวอย่างประชาชนร้อยละ 40.2 ระบุจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในขณะที่ร้อยละ 15.7 ระบุจะเลือก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ร้อยละ 11.3 ระบุจะเลือกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นอกจากนี้ พบว่าร้อยละ 10.2 ตั้งใจจะเลือกคนอื่นๆ เช่น ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และนายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นต้น


 


อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจในครั้งนี้พบว่าร้อยละ 22.6 ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนว่าจะเลือกใคร เมื่อจำแนกออกตามเพศของตัวอย่าง พบว่า หญิงร้อยละ 43.0 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายที่มีอยู่ร้อยละ 37.1 ส่วนตัวอย่างที่เป็นชายร้อยละ 15.1 ตั้งใจจะเลือกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างหญิงประมาณ 1 เท่าตัวเลยทีเดียว


 


ผอ.เอแบคโพลล์ กล่าวว่า ที่น่าสนใจคือ การจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คนที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีสัดส่วนของคนที่ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 28.2 เท่านั้นซึ่งนายอภิรักษ์จะได้เสียงสนับสนุนมาก ณ วันนี้จากกลุ่มคนที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คือมีอยู่ร้อยละ 41.5 ในขณะที่คนอื่น เช่น ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ไม่พบความแตกต่างของความตั้งใจจะเลือกในกลุ่มคนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน


 


แต่พบความแตกต่างของคนที่ยังไม่ตัดสินใจแน่นอนว่าจะเลือกใคร โดยในกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีที่พบว่ามีอยู่สูงถึงร้อยละ 38.4 เมื่อพิจารณาเรื่องรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า คนที่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.8 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่า กลุ่มคนที่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือนที่มีอยู่ร้อยละ 45.3 ที่ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ในขณะที่ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล พบเสียงสนับสนุนมากในกลุ่มคนที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทที่มีอยู่ร้อยละ 21.7 ส่วนเสียงความตั้งใจจะเลือกนายชูวิทย์ จะกระจายไปอยู่ในกลุ่มคนมีรายได้ต่างๆ พอๆ กัน


 


ดร.นพดล กล่าวว่า ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือ เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลับมีเสียงความตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เพียงร้อยละ 19.5 เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ต้องหาสาเหตุกันอย่างจริงจังว่าทำไมกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนของผู้ที่ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์น้อยเช่นนี้ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 46.3 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน คนรับจ้างทั่วไปร้อยละ 42.1 คนที่ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 41.2 พนักงานเอกชนร้อยละ 39.0 และแม่บ้าน เกษียณอายุ ร้อยละ 37.4 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน


 


ในขณะที่ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้รับเสียงสนับสนุนจากกลุ่มแม่บ้าน เกษียณอายุสูงร้อยละ 21.6 กลุ่มนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 18.3 พนักงานเอกชนร้อยละ 17.4 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 16.4 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 14.8 ตามลำดับ หมายความว่าเมื่อจำแนกในกลุ่มอาชีพแล้ว จะพบว่าโอกาสการแข่งขันของผู้สมัครคนอื่นๆ จะเริ่มมีขึ้นในบางกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน เกษียณอายุ เป็นต้น


 


"นอกจากนี้ ที่น่าวิเคราะห์คือ กลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.0 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนที่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจน แต่กลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคพลังประชาชนแตกกระจายออกเป็นกลุ่มย่อยๆ คือร้อยละ 26.2 ตั้งใจจะเลือก ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล และยังมีคนที่เคยเลือกพรรคพลังประชาชนร้อยละ 18.7 ตั้งใจจะเลือกนายอภิรักษ์อีกด้วย ในขณะที่ร้อยละ 14.9 ของคนที่เคยเลือกพรรคพลังประชาชนตั้งใจจะเลือกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ตามลำดับ


ขณะที่คนเคยเลือกพรรคอื่นๆ ร้อยละ 37.0 คน เคยเลือกพรรคพลังประชาชนร้อยละ 24.0 และคนเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 15.0 ยังไม่ตัดสินใจแน่นอน" ดร.นพดลกล่าว

อ๊วกจะแตก

ผู้หญิง กทม. ตั้งใจเลือก อภิรักษ์ ต่อไปพรรคนี้ อาจจะต้องมีการประกวด ผู้ชายหล่อเพื่อเอามาปั้นเป็น ดารานักการเมือง

หล่อเล็ก ก็มีแล้ว
หล่อใหญ่ก็มี
ก็ยังพอจะขาดหล่อกลาง
แล้วก็หล่อลากกกกกกกกกดิน

หล่อเขี้ยวลากกกกกกกกดินอีกสักตำแหน่งเป็นงัย

holy

ผมก้อ คิดว่าจะเลือกอภิรักษ์ เหมือนกัน
คงอยู่ในสัดส่วน คนจบมากกว่าป.ตรี รายได้สูง
เพราะ ไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่า
ไม่ชอบ คุณปลื้ม ชอบยกตัวข่มท่าน ที่ไหนได้ ดังก้อเพราะ พ่อมากกว่า

ดารณี เหมือนกัน

สงสารประชาไทนะ ภาษาไทย ผิด ๆ ก็ยังลงไปได้ "ผลการประเมิล" ขอฮา.....ค่ะ

Oh No

ทำโพลล์แต่ไก่โห่แบบนี้มีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือปล่าว จะว่าไปโพลล์ที่ทำในเมืองไทยมีความน่าเชื่อถือน้อยมากถึงมากที่สุด ลองให้ทำ 5 โพลล์ ผลออกมา 5 แบบ

สมงิ

เลือกตั้ง สส ครั้งที่แล้วในเขต กทม โพลทุกสำนักหรืแม้แต่โพลที่ทำหน้าหน่วยเลีอกตั้งที่ว่ามีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดแล้ว ยังหงายท้องกันหมด

ใน กทม เอง ยังมีอะไรไม่ค่อยชอบมาพากล โพล บ่ แม่น มือที่มองไม่เห็นแม่นกว่าเยอะเลย

ไม่เลือกมัน

ไร้ผลงาน ไม่เลือก

pop

เกลียดท่านทั้งพรรค คนกรุงเทพนี่มันฟายจิงๆ ขอบอกว่า ฟ๊าย ฟาย............ฮา

ดีใจ

ดีใจจังเลยคนกทม ยังรักผลงานสิ้นปลื้ม ชิ้นโบว์แดง 7 ดาวของพรรคปชป ผลงานสุดสวิง ปรส. ที่ทำให้คนไทยเจ้งไป 7 แสนกว่าล้าน สปก4-01 ที่ป๋าเทพ เอาที่ดิน ไปแจกพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นนายหัว ผลงานสุดแสนเลอเลิศของอภิรักษ์ ซื้อเรือดับเพลิง ซื้อป้าย ติดข้างถนน ป้ายอัจฉริยะ ที่คนจบป4 บอกว่านี่มันป้ายอัจฉริยะหรือมันป้ายมรณะกันแน่ แถมซื้อต้นไม้สุดโคตรแพงกว่าที่ไหนๆ พรรคเก่าแก่อยู่มา 62 ปี นโยบายไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยต้องคิด แค่ทำลายคู่แข่ง แค่ใส่ร้ายป้ายสี แค่เกาะแข้งเกาะขาทหาร ปฏิวัติทีไรก็แค่รอบุญหล่นทับจากผู้ใหญ่ บริหารงานไม่เป็นไม่เป็นไร พรรคปชป โกงได้ไม่ว่า ทหารโกงได้ไม่ว่า เพราะเป็นพรรคที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ชอบ คุมง่าย ว่าได้ เป็นพรรคศักดินา ทำยังไงก็ได้ให้คนไทยโง่ ให้คนไทยไม่ต้องรู้มาก ไม่ต้องพัฒนาไปไหน ให้อยู่แบบนี้แหละ อย่าเดินไปข้างหน้า ถอยหลังบ้าง เดินวนบ้าง กลับหลังหันบ้าง ไม่ต้องรับรู้ระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก ครูสอนยังไงก็ห้ามเถียง ถ้าเถียงโดนลดเกรด หาว่าไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นเด็กเลว เด็กโง่ด้วยหัวรั้นด้วย เลี้ยงไม่เชื่อง

ดีครับดีใจกับคนกทม. ดีใจด้วยที่พวกท่านเลือกพรรคที่อยู่มาถึง 62 ปี แต่ไม่เคยมีผลงานแม้เท่าหนวดกุ้งมาแสดงให้พวกคนกทม ได้เห็น ดีใจด้วยที่เลือกพรรคที่ ใช้เวลาสร้างสนามบิน 40 ปี แต่ทำไม่ได้ ดีใจที่ท่านด่าว่า ที่ท่านโกรธและเกลียดคนที่ทิ้งผลงานไว้มากมายพูด 3 วันไม่จบ จากการบริหารงานแค่ 5 ปี ดีใจด้วยที่ท่านเชื่อในทุกๆอย่างที่สื่อเสี้ยมป้อนให้ท่าน ดีใจที่พวกท่านเชื่อฟังและคล้อยตามท่าน ศาสดาสนธิ ผู้นำอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นหนี้คนอื่นแล้วเบี้ยวไม่ยอมจ่าย ดีใจที่ท่านไม่รู้จักแหกตาดู ไม่รู้จักคิดเอาเอง ไม่รู้จักใช้สมอง วิเคราะห์เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดีใจที่พวกท่านยังไม่สามารถแยกแยะว่าขบวนการทำลายคนๆเดียว แต่ใช้พลังและต้นทุนมากมายถึงขนาดนี้ ดีใจที่ท่านดูไม่ออกว่าความยุติธรรมในเมืองไทยถูกบิดเบือน ดีใจที่ท่านชอบอยู่แบบเดิมๆ ไม่ต้องก้าวหน้าไปไหน ดีใจที่ท่านเลือกที่จะอยู่ภายใต้ส้นเท้าของผู้อื่น ดีใจที่ท่านไม่อยากเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย อยากอยู่ไปวันๆ พอกินพอใช้ ดีครับ จงอยู่แบบนี้ละ ขอให้ทุกท่านโชคดี ขอให้ทุกท่าน จงอยู่กับที่ จงเชื่อฟังในทุกสิ่งที่ท่านศาสดาลิ้ม สั่งสอนพวกท่าน ขอให้พวกท่านอย่าเปลี่ยน อยู่แบบนี้ละ ไม่ต้องไปไหน อยู่กับพรรคที่ท่านชอบจนกว่าชีวิตของท่านจะหาไม่

กู้ส้วม

อย่างน้อยเค้าก็ขนรถส้วมไปตั้งไว้ให้พันธมิตร ได้ขับถ่ายใช้สอยกันนะครับ

โพลพล่อยๆ

ฅน 1795 คน ในกทม. แต่เหมาเข่งเป็นฅน กทม.ทั้งหมด แค่กลุ่มฅนกลางถนนหน้าสพานมัฆวานซิมัง !! ข่าวโฆษณาชวนเชื่อ มันขัดแย้งกับข่าว ทุจริตรถดับเพลิงของกทม. ผมไม่วางใจผู้สมัครตามโพลนี้เลย

เต้

งั้นท่านล่างๆ ก็จะช่วยเลือก อ.เกรียงศักดิ์ ดีมั๊ยครับ
เพราะไม่มีการเมืองแทรกแซง ไม่ต้องมาด่าสาดไปมากัน เนาะ

(ปล.เป็นคน กทม.หรอกเหรอครับ ที่ไปชุมนุม ใครช่วยไปทำวิจัย แล้วเอาหลักฐานมาตีแผ่หน่อยนะ ผมอยากรู้ ไม่เคยไป)

คน

โฟลล์ที่ประเทศไหนก็ไว้ใจไม่ได้มากนักครับ ถ้าคุณได้ตามข่าว Primary ที่สหรัฐครั้งที่แล้วคุณก็อาจจะรู้ แต่ ถ้าทั้งห้าโพลล์ เคนดิเดทคนใดคนหนึ่งชนะอยู่ก็ ค่อนข้างแน่ใจว่า คนนั้นชนะอยู่จริง ด้นนั้น ในประเทศพัฒนาแล้ว เขามักจะใช้ Poll in Polls หมายความว่า เขาใช้ผลเฉลี่ยของโพลล์ต่างๆ เพื่อจะคาดแนวน้อมการสนับสนุนจากประชาชนนะครับ ผมคิดว่า อภิรักษ์เป็นผู้นำในแข่งขันนี้ สำหรับตอยนี้ จริงๆ

คนต่างจังหวัด

โพลสำรวจคาดว่าข้อมูลตัวอย่างคงเก็บแถวสพานมัฆวาน ดีนะไม่ได้ 110%

คน

ถ้าโพลล์เป็นของ NIDA นะ เป็นไปได้ว่า เป็นความคิดเห็นของพธม.ส่วนใหญ่ก็ได้นะ แต่ผมรู้สึกว่า คนส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ชอบพรรกฟลังประชาชนเพราะว่าเขาไม่ชอบคนที่ขาดปัญญา ซึ่งแสดงชัดเจนในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วไม่ใช่หรือครับ คนที่ขาดความรู้ ยิ่งพูด ยิ่งแสดงว่าตนขาดอะไร

p

คดียังไม่คืบหน้าซักคดี มันก็ลอยนวลน่ะซิ
ทีอย่างนี้ปลัดผิด,รองผู้ว่าผิดแต่ผู้ว่าไม่ผิดมันแปลกดีน่ะ

คน

พูดเรื่องคดีอะไร? ถ้าคดีเกี่ยวกับนายกตอนนี้ ปลัดหญีงนี้ เป็นปลัดยุคสมักรเป็นผุ้ว่าฯ ก็เลยผิดไม่ใช่หรือ? งง

เงา

ภาพลักษณ์ กับภาพอัปลักษณ์ เป็นภาพคู่เสมอ ไม่ว่าสื่อจะนำเสนอภาพลักษณ์ดีอย่างไร ภาพอัปลักษณ์มันก็ตามทันเสมือนมันเป็นเงา หากคน กทม.ไม่เคยพบเห็นภาพอัปลักษณ์เลยก็แล้วไป แต่มันก็เป็นของมีอยู่จริง..ภาพลักษณ์ทักษิณแม้จะดีอย่างไร ฅนก็ยังมองเห็นภาพอัปลักษณ์แล้วยกขึ้นมาโจมตี ภาพลักษณ์ผู้สมัครกทม.ครั้งนี้เทียบไม่ติดเลยกับภาพลักษณ์อดีตผู้ว่าสมัครฯ โพลส่งลูก สื่อรับลูกโฆษณาชวนเชื่อ แล้วฅนดูเป็นควายไปแล้วหรือไง แล้วควายกรุง กับควายชนบท มีภาพลักษณ์ต่างกันไหมครับ

basebon

เหอ ๆ ไอ้หล่อนี่ทำอะไรเป็นมั่งอ่ะ บอกหน่อย

แซม

ยอมรับว่า อภิรักษ์มีฐานเสียงมากจริง ไม่ได้โม้

เขามีฐฐานเสียงจากชาวมุสลิม จากพรรค ปชป. จากคนที่เช่าที่ สนง.ทรัพย์สินที่มีนับแสนครอบครัว คนเช่า ทั้งบุคคลและนิติบุคคล 36000 ราย

พวกชนชั้นสูงที่ได้ประโยชย์จากการจัดงานยกย่องสรรเสริญพวกเขา และคะแนนที่ได้จากพวกพันธมิตรที่เอารถสุขาไปให่ใช้ตลอด 24ชั่วโมง

สรุป อภิรักษ์ได้เป็นอีกสมัยแน่นอน

อ้อ ลืมไป ฐานเสียงรสนา ก็เทให้อภิรักษ์ ไม่เทให้ มล.ปลื้ม

คนกทม

อภิรักษ์เป็นผู้ว่ามา4ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เหมือนเดิมทุกอย่าง ทำหน้าหล่อเอาใจสาวแก่แม่หม้าย ผลงานไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ทำงานทึ่มๆชักช้า สไตล์ปชป. คนกทม.มัวแต่หาเงินหาทองเลี้ยงท้องจนลืมไปว่า มีผู้ว่าที่ไม่ทำงาน ชี้แจงผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยซิ พ่อรูปหล่อ อยากเห็นชูวิทย์ทำงานจริงๆ รับรองรวดเร็ว ไม่มีช้าแน่ เอาใจช่วยนะชูวิทย์

คนไทย

คนกรุงชอบคนปากหวานก้นเปรี้ยว เจอแบบนี้อีก 10 รอบ ก้อยังเลือก

ชชป

มีแต่ประชาสัมพันธ์ ไม่มีเป็นชิ้นเป้นอัน