แถลงการณ์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่อง "การเมืองใหม่"

หมายเหตุ: หลังจากมีข้อเสนอการเมืองใหม่ออกมาในวันที่ 23 มิ.ย. 51 วันนี้ (8 ก.ย. 51) ที่ทำเนียบรัฐบาล พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกแถลงการณ์ฉบับที่ 20/2551 เพื่อทำความชัดเจนเรื่อง "การเมืองใหม่" ยืนยัน 70:30 แค่ยกตัวอย่างรูปแบบการลดสัดส่วนการเมืองเก่าที่อุบาทว์และล้มเหลว เพื่อจุดประกายสำหรับระดมความเห็นในสังคม ไม่ใช่สูตรตายตัว ยันยึดหลักการ "เสียงส่วนใหญ่"

 

 

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 20/2551

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เรื่อง "การเมืองใหม่"

 

ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เคลื่อนไหวชุมนุมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญมิให้นำมาแก้ไขเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกความผิดของตัวเองและพวกพ้อง โค่นล้มระบอบทักษิณ ขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิด ตลอดจนสร้างการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยนั้น

 

เพื่อความเป็นเอกภาพและความชัดเจนในการเคลื่อนไหวของการชุมนุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอประกาศให้ทราบถึงทิศทางการเมืองใหม่ในราชอาณาจักรไทยดังนี้

 

1.การเมืองในปัจจุบันเป็นระบบการเมืองอุบาทว์ ถูกผูกขาดโดยนักเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งและนายทุน ที่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทุจริตการเลือกตั้ง ใช้อิทธิพลและระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นเพื่อข่มขู่ประชาชน อีกทั้งยังใช้อำนาจรัฐและอำนาจเงินเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งทุกวิถีทาง บนความอ่อนแอและฉ้อฉลของคณะกรรมการการเลือกตั้งบางคนที่ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม และไม่สามารถยับยั้งนักการเมืองเข้าสู่อำนาจในการปกครองบ้านเมืองได้ทันท่วงที

 

เมื่อการเลือกตั้งเต็มไปด้วยการทุจริตฉ้อฉลและใช้เงินเป็นตัวตั้งทำให้การเมืองไทยกลายเป็น "ธนาธิปไตย" เกิดการตอบแทนบุญคุณต่อนายทุนของพรรคการเมือง รัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ฉ้อฉล จึงมุ่งแต่จะทุจริตคอร์รัปชั่น กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ทรยศต่อคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำได้แม้กระทั่งขายชาติขายแผ่นดิน ดังตัวอย่างที่รัฐบาลชุดนี้ได้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการลงนามร่วมเพื่อยกปราสาทพระวิหารให้ประเทศกัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง อีกทั้งยังอาศัยกลไกทางรัฐสภาในการยกมือสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่เป็นพวกพ้องที่ทุจริตอย่างไร้จริยธรรม และกลายเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาแห่งทุนนิยมสามานย์ในที่สุด

 

เมื่อนักการเมืองส่วนใหญ่ในระบบปัจจุบันมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงทำให้กลไกการตรวจสอบทั้งจากกระบวนการยุติธรรม สื่อสารมวลชน และประชาชน ต้องถูกทำร้าย ทำลาย และคุกคามทุกรูปแบบจากระบบการเมืองอุบาทว์ในปัจจุบัน

 

กระบวนการยุติธรรมถูกทำร้ายและทำลายด้วยการโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้เป็นคนของตัวเองและพวกพ้อง ฝ่ายบริหารสมคบกับฝ่ายนิติบัญญัติร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายตุลาการ ในขณะที่นักการเมืองที่ฉ้อฉลเข้าทำการเสนออามิสสินจ้างให้กับศาลสถิตยุติธรรม สื่อสารมวลชนถูกแทรกแซงและปิดกั้น ประชาชนที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลับถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำลายทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและอันธพาลของรัฐบาล ทั้งหมดนี้คือการทำลายกระบวนการตรวจสอบในประเทศชาติเพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายของนักการเมือง และถึงขั้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อรวบอำนาจให้กับการเมืองอุบาทว์อย่างเบ็ดเสร็จ

 

แม้จะมีการลาออกของนักการเมืองหรือการยุบสภา หากไม่ได้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง การเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์เช่นนี้ไม่รู้จบสิ้น

 

เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเมืองใหม่ในราชอาณาจักรไทย

 

2.การเมืองใหม่ในราชอาณาจักรไทย คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายดังนี้

 

2.1 สนับสนุนให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

 

2.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง การเมืองใหม่จะไม่จำกัดอยู่เพียงนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่เท่านั้น แต่จะยังเปิดกว้างให้ภาคประชาชนที่หลากหลาย ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ เช่น ผู้แทนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนจากภาคประชาชนที่หลากหลาย ผู้แทนจากภาคสังคมที่แตกต่าง ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบรัฐธรรมนูญร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

 

3. เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำให้เกิดการเมืองใหม่ในราชอาณาจักรไทย พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอประกาศจุดยืนดังต่อไปนี้

 

3.1 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เห็นว่าต้องขับไล่รัฐบาลอันธพาลหุ่นเชิดขายชาติชุดนี้ให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุด และไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะเจรจากับกลุ่มใดก็ตามที่ไม่ยืนอยู่บนหลักการดังกล่าว

 

3.2 เราพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองในปัจจุบัน บนเงื่อนไขที่จะต้องปฏิรูปการเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะสะสางปัญหาความเลวร้ายของระบอบทักษิณด้วยกระบวนการยุติธรรมและความจริงใจ

 

อนึ่ง การนำเสนอบนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาเช่นเรื่องจำนวน ผู้แทนประชาชนต่อผู้แทนตามพื้นที่ในสัดส่วน 70 : 30 นั้น ขอทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นเพียงการยกตัวอย่างรูปแบบการลดสัดส่วนการเมืองเก่าที่อุบาทว์และล้มเหลว เพื่อจุดประกายสำหรับระดมความคิดเห็นในสังคม ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่ประการใด เราพร้อมรับการแสดงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันออกแบบการเมืองใหม่ และยึดถือเสียงส่วนใหญ่ในสังคมมาเป็นแนวทางในการออกแบบการเมืองใหม่ให้มีศีลธรรม จริยธรรม และมีสัดส่วนที่หลากหลายกว่าในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทย โดยยังคงความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

 

 

ด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2551

ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

ข่าวประชาไทย้อนหลัง

พันธมิตรฯ เสนอแนวคิดการเมืองใหม่ ยันไม่ใช่สร้างเงื่อนไขสังคม, 23 มิ.ย. 51

สนธิลั่นถ้า "เป่าปรี๊ด" รอบสองขอให้ออกมาเป็นล้าน, 24 มิ.ย. 51

บทความสุริยะใส: "การเมืองใหม่" ภายใต้การต่อสู้ของพันธมิตรฯ และบทวิจารณ์สุริยะใส, 26 มิ.ย. 51

ไทยโพสต์ แทบลอยด์ จับเข่าคุย สุริยะใส กตะศิลา ว่าด้วยการเมืองใหม่ และการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯ, 30 มิ.ย. 51

ประมวลข้อเสนอการเมืองใหม่ "พันธมิตรฯ" ในรอบ 48 ชั่วโมง, 6 ก.ค. 51

5 แกนนำพันธมิตรฯชู "การเมืองใหม่" ไล่ "หมัก" ได้ก็เคลื่อนไหวต่อ, 31 ส.ค. 51

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์