จดหมายถามเกณฑ์พิจารณาโครงการ พอช.เหนือ

นายเจษฎา  โชติกิจภิวาทย์ ผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก ส่งจดหมายถึงสมสุข    บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)เรื่อ ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาโครงการฯของ พอช.ภาคเหนือโดยมีเนื้อความว่าโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือกได้เสนอโครงการฯเพื่อขอความสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2551 ทางพอช.ภาคเหนือได้ทำหนังสือถึงโครงการฯให้ปรับโครงการฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พอช. และปรับงบประมาณไม่ให้เกินสามแสนบาทถ้วน ทางโครงการฯ จึงปรับตามข้อเสนอของพอช.ภาคเหนือ

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่  10 กันยายน ที่ผ่านมา ทางพอช.ภาคเหนือ ได้พิจารณาโครงการ ฯ  แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสนับสนุน และมีคณะกรรมการบางคน บอกว่าโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือกไม่ได้เป็นสื่อภาคประชาชนโครงการฯ จึงขอให้ทางพอช .ชี้แจงถึงเหตุผล  รายละเอียดที่โครงการฯ ต่างๆได้รับการพิจารณาว่าผ่าน และเหตุผลที่โครงการฯ ต่างๆ ไม่ผ่าน เพื่อความโปร่งใสตามหลักการธรรมาภิบาลโดยขอบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือกยังมีคำถามบางประการต่อการพิจารณาโครงการของพอช.ภาคเหนือ ประการแรกคณะกรรมการพิจารณาโครงการของพอช.ภาคเหนือในครั้งนี้  อาจจะมีความคิดกันว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กปอพช .ภาคเหนือ หรือโครงการที่ใกล้ชิดโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกปอพช .ภาคเหนือ เท่านั้นที่เป็นประชาสังคม เนื่องเพราะทราบข่าวว่ามีการพูดคุยกันระหว่างกปพอช.ภาคเหนือกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการบางคน และทำไมโครงการอื่นๆที่ไม่ได้สังกัดหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาองค์กรเอกชนและผู้นำชุมชนถูกพิจารณาว่าไม่ผ่าน

 

ประการต่อมา นัยยา หวายคำ คณะกรรมการพิจารณาโครงการได้ทำงานร่วมกับประหยัด  จตุภรพิทักษ์  ในสถาบันการพัฒนาที่ยั่งยืน ISNEP  จึงไม่สมควรให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้วย    เนื่องจากอาจมีความลำเอียงในการพิจารณาโครงการได้ในทำนองเดียวกันกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

อีกประการหนึ่ง สวิง ตันอุด คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ไม่ควรเป็นกรรมการพิจารณาโครงการอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นนักการเมือง เคยลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิก การเป็นกรรมการพิจารณาโครงการ   อาจจะมีความลำเอียงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับฐานเสียงของตนเองได้ ซึ่งโดยปรัชญาแนวคิดการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นั้น เป็นองค์กรอิสระ ต้องปราศจากการแทรกแซงของทุกฝ่าย

 

 

 

โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก

100/1 (หน้าวัดอุโมงค์ ) ซอยวัดอุโมงค์

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

17  กันยายน   2551

 

เรียน   คุณสมสุข    บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

เรื่อง    ขอความเป็นธรรมในการพิจารณาโครงการฯของ พอช.ภาคเหนือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     เอกสาร  โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก

                                    โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาองค์กรเอกชนและผู้นำชุมชน

   

เนื่องจากทาง  โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก  ได้เสนอโครงการฯเพื่อขอความสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)      ต่อมา เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2551 ทางพอช.ภาคเหนือได้ทำหนังสือถึงโครงการฯ  ให้ปรับโครงการฯให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พอช.  และปรับงบประมาณไม่ให้เกินสามแสนบาทถ้วน      ทางโครงการฯ จึงปรับตามข้อเสนอของพอช.ภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม          เมื่อวันที่  10 กันยายน ที่ผ่านมา    ทางพอช.ภาคเหนือ ได้พิจารณาโครงการ ฯ  แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสนับสนุน   และมีคณะกรรมการบางคน บอกว่าโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก ไม่ได้เป็นสื่อภาคประชาชน 

โครงการฯ จึงขอให้ทางพอช . ชี้แจงถึงเหตุผล  รายละเอียด ที่โครงการฯ ต่างๆได้รับการพิจารณาว่าผ่าน  และเหตุผลที่โครงการฯ ต่างๆ ไม่ผ่าน  เพื่อความโปร่งใสตามหลักการธรรมาภิบาล    โดยขอบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม  โครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก มีคำถามบางประการต่อการพิจารณาโครงการของพอช.ภาคเหนือ ในครั้งนี้

1. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ของพอช.ภาคเหนือในครั้งนี้  อาจจะมีความคิดกันว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กปอพช .ภาคเหนือ    หรือโครงการที่ใกล้ชิดโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกปอพช .ภาคเหนือ     เท่านั้นที่เป็นประชาสังคม   หรือไม่?  เนื่องเพราะทราบข่าวว่ามีการพูดคุยกันระหว่างกปพอช.ภาคเหนือกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการบางคน และทำไมโครงการอื่นๆที่ไม่ได้สังกัดหรือขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ    เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาองค์กรเอกชนและผู้นำชุมชน เป็นต้น ถูกพิจารณาว่าไม่ผ่าน  ?

2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ คือ คุณ นัยนา หวายคำ   ได้ทำงานร่วมกับคุณประหยัด  จตุภรพิทักษ์  ในสถาบัน การพัฒนาที่ยั่งยืน ISNEP  จึงไม่สมควรให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้วย    เนื่องจากอาจมีความลำเอียงในการพิจารณาโครงการได้ ทำนองเดียวกันกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่?

3.  คณะกรรมการพิจารณาโครงการคือ  คุณสวิง ตันอุด ก็ไม่ควรเป็นกรรมการพิจารณาโครงการอย่างยิ่ง  เนื่องจากนายสวิง ตันอุด เป็นนักการเมือง เคยลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิก การเป็นกรรมการพิจารณาโครงการ   อาจจะมีความลำเอียงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับฐานเสียงของตนเองได้    ซึ่งโดยปรัชญาแนวคิดการจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นั้น เป็นองค์กรอิสระ ต้องปราศจากการแทรกแซงของทุกฝ่าย  ใช่หรือไม่?

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   และขอความคืบหน้าในการเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้    ถ้าไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ทางโครงการพื้นที่สังคมและสื่อทางเลือก จำเป็นต้องร้องเรียนไปยังสื่อสารมวลชน  คณะกรรมาธิการ รัฐสภา    อีกต่อไป

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเจษฎา  โชติกิจภิวาทย์)

ผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ทางสังคมและสื่อทางเลือก

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์