ชาวไทใหญ่ จ.เชียงใหม่ จัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล


     


เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วานนี้ (18 ธ.ค.) เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) ซึ่งเป็นการรวมตัวของแรงงานไทใหญ่ใน จ.เชียงใหม่ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP) ได้จัดกิจกรรมภายในแค้มป์ของคนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้ชื่องานว่า "วันแรงงานข้ามชาติสากล" หรือ "วันแฮงก๋านย่านเมิงลุมฟ้า" ในภาษาไทใหญ่


 


โดยนายศักดิ์ ประธานกลุ่มแรงงานสามัคคี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายยอด กรรมการกลุ่มแรงงานสามัคคีเป็นผู้กล่าวถึงประวัติวันแรงงานข้ามชาติสากลและกิจกรรมของแรงงานข้ามชาติทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีโดยศิลปินจากกลุ่มแรงงานสามัคคี และวงปึนแลง กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ และมีการจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงวันแรงงานข้ามชาติและเป็นกิจกรรมส่งท้ายอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวสิ้นสุดในเวลาประมาณ 21.00 น.


 


ทั้งนี้วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ของทุกปี ถือเป็นวัน "วันแรงงานข้ามชาติสากล" (International Migrant Day) วันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ.1990 (INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES 1990) เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นมนุษย์ และการเป็นแรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก แม้ว่าปรากฏการณ์การย้ายถิ่นเพื่อแสวงหางานทำเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่ว ทุกมุมโลก แต่พบว่าแรงงานข้ามชาติมักจะถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากการเป็นคนข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ขาดโอกาสในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองของประเทศนั้นๆ