"ใจ อึ๊งภากรณ์" เผยประชาชน 1,000 กว่าคนร่วมลงชื่อจดหมายเปิดผนึก "ยกเลิกกฎหมายหมิ่น"

29 ม.ค.52 นายใจ อึ๊งภากรณ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นเบื้องสูง ตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา จากการเขียนหนังสือเรื่อง A COUP FOR THE RICH ระบุถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อผ่านทางอีเมล์ในจดหมายเปิดผนึกที่เขาร่างขึ้นเพื่อให้ยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ขณะนี้สามารถรวบรวมรายชื่อได้ 1,094 ราย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ทั้งนี้ จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวระบุว่า ขอคัดค้านการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อทำลายเสรีภาพในการแสดงความเห็น เสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพทางความคิด และเรียกร้องให้รัฐบาลยุติคดีต่างๆ ที่เกิดกับกลุ่มคนที่คัดค้านรัฐประหาร 19 กันยา รวมทั้งยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือของเผด็จการและผู้หวังทำลายระบบประชาธิปไตยอีกต่อไป โดยผู้ที่เห็นด้วยสามารถส่งรายชื่อมาได้ที่ giles.lessemajeste@gmail.com
 

รายชื่อ
1. นิธิ เอียวศรีวงศ์
2. สุชาดา จักรพิสุทธิ์
3. ผส.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชา ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
4. รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
5. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
6. สุรัสวดี หุ่นพยนต์
7. ผส.ภัททิญา สิริบวรพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. รศ.ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผศ.อัจฉริยา เนตรเชย Department of Social Development Faculty of Social Sciences, Naresuan University
10. ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
11. อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. ไชยยันต์ รัชชกูล Institute of Religion, Culture and Peace Payap University
13. นายธนพัฒน์ มั่นศิลป์
14. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
15. ร.ศ.สุชาย ตรีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
17. ชลิตา บัณฑุวงศ์ East-West Center Association Alumni Scholar Award Fellow Graduate Student Ecological Anthropology Program, Department of Anthropology University of Hawai`i at Manoa
18. อนุสรณ์ อุณโณ Ph.C. in Anthropology, University of Washington
19. จอน อึ๊งภากรณ์
20. ผ.ศ.เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21. พญ วรรณา วิภาสวัชรโยธิน
22. นพ วิบูลย์ วิภาสวัชรโยธิน
23. พล.อ.เจอ โพธิ์ศรีนาค
24. พ.ต.อ.อำพล ค้ำชู
25. พล.ต.ต.ฌรงค์ วิทยารัก
26. นางเรณุ วิทยารัก
27. พล.ต.กฤษฎี เสนาพลสิทธิ์
28. Samuel Farber, Professor Emeritus of Political Science, Brooklyn College of CUNY , USA
29. Kevin Hewison, Professor, Department of Asian Studies, Director, Carolina Asia Center University of North Carolina at Chapel Hill, USA
30. Charles Keyes, Emeritus Professor of Anthropology and International Studies,Department of Anthropology, University of Washington, USA
31. Craig J. Reynolds, Australian National University
32. Kuan-Hsing Chen, Professor, Chiao-Tung University, Taiwan
33. Dr Park Eunhong, Faculty of Social Science, Sungkonghoe Univ. , Seoul, Korea
34. Christopher Connery, Professor, World Literature and Cultural Studies, Humanities I, 641 University of California, Santa Cruzkaryn
35. Shaun Nidhiri Joseph, American Association of University Professors
36. Eva Hansson, Department of Political Science, Stockholm University
37. Dr. Wolfram Schaffar, Institute of Social Sciences, University of Hildesheim, Germany
38. DR.NASIR HASHIM , SELANGOR STATE LEGISLATIVE ASSEMBLYMAN,MALAYSIA
39. SIVARAJAN , SHAH ALAM CITY COUNCILLOR, SELANGOR STATE
40. V. SELVAM , PETALING JAYA CITY COUNCILLOR, SELANGOR STATE
41. Einde O'Callaghan, Member of the Saxon State Executive, DIE LINKE, Germany
42. Karyn Kaplan, Thailand.
43. CJ Hinke, Ruean Panya Books, Bangkok
44. Freedom Against Censorship Thailand (FACT)
45. Professor Nivedita Menon, Jawaharlal Nehru University, Delhi, India.
46. Peter F. Bell, PhD, Associate Professor of Economics, State University of New York
47. James F. Glassman, University of British Columbia , Canada
48. Dr Thomas Hoy The Language Center Faculty of Graduate Studies Mahidol University Salaya, Thailand
49. Paul D'Amato, Managing Editor, International Socialist Review, Chicago, IL, USA
50. Michael K. Connors, Politics and Development Studies, La Trobe University, Victoria Australia
51. Dr. Federico Ferrara, Assistant Professor of Political Science, National University of Singapore
52. Dr David Glanz, RMIT University, Melbourne, Australia
53. Professor Peter Alexander, University of Johannesburg
54. Umesh Upadhyaya, GEFONT-Nepal
55. Philip Gasper, Ph.D., Madison Area Technical College, Wisconsin, USA
56. Peter Rachleff, Professor of History, Macalester College, St. Paul, Minnesota, USA
57. Dr Peter Waterma, Institute of Social Studies,The Hague, Netherlands
58. Prof. Joanne Csete, Columbua University Mailman School of Public Health, New York, USA
59. Lucia V. Jayareelan, Committee for Asian Women, Bangkok
60. นางสุริยา เสนาพลสิทธิ์
61. จรรยา ยิ้มประเสริฐ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
62. ภัควดี จิตสกุลชัยเดช ภัควดี (วีระภาสพงษ์)
63. นุ่มนวล ยัพราช โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
64. นายพรมมา ภูมิพันธ์ ประธาน.ส.หพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย(ส.พ.ท.) The Textile Garment and Leather workers' Federation of Thailand (TWFT.)
65. ศรีไพร นนทรีย์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง
66. น.ส. ทิพย์อักษร มันปาติ Reporter - Prachadhrama News Net (PNN)
67. น.ส.สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ Editorial Staff Prachadhrama News Net (PNN)
68. น.ส ณภัทร กสิกิจวรกุล
69. นายศราวุฒิ ปทุมราช
70. นางสาวพรรณี โทวกุลพานิชย์
71. เกศริน เตียวสกุล
72. นางสาวสมาภรณ์ แก้วเกลี้ยง นักศึกษาสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล
73. นายวรรณเกียรติ ชูสุวรรณ
74. สุรกิจ ครุวรรณ
75. นายบุญยืน สุขใหม่ ประธาน.ส.หภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาไอทีเอฟ
76. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
77. ครรชิต พัฒนโภคะ
78. ธง พัชรประกิติ
79. นุศจี ทวีวงศ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ 
www.ngosthailand.com
80. อานนท์ ชวาลาวัณย์ MA School of International Relation Jawaharlal Nehru University
81. Jiraratpisal Thossapol Student in Japan
82. ปรียาภรณ์ กันทะลา
83. นายคณิน วงศ์ใหญ่
84. สุชา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
85. มานิตา ชื่นสำราญวงศ์ กรุงออตตาวา แคนาดา
86. ธนาวิ โชติประดิษฐ
87. นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
88. ร.ต. อดิศร กรไกร
89. ปางคำ ตรีปัจยากร
90. PISAMAI CHANTAMOON
91. ชยกมล แสงขำ
92. นายประวิทย์ ขันเดช
93. สุชา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
94. ทวิช วัฒนเวส
95. นายพีระพงษ์ มิ่งเชื้อ
96. นางจีรพร มิ่งเชื้อ
97. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ กลุ่มประกายไฟ
98. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล จ.ราชบุรี
99. กานต์ ทัศนภักดิ์
100. ณภัทร สาเศียร
101. พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
102. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
103. อธิคม จีระไพโรจน์กุล
104. สุรศักดิ์ ไชยมูล
105. สุรศักดิ์ เสมารัมย์
106. อนุพล แซ่ฉั่ว
107. น.ส.ปิยนันท์ บุญประสม
108. พนม บาลี กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
109. อัมพร แซ่เจียว กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
110. บุญ วิเจดีย์ กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
111. จันทร์คำ สร้อยพุดตาน กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
112. วรรณคดี ร่มโพธิ์แก้ว กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
113. เยาวภา ดอนเส กลุ่มคนงาน.ส.ตรีสู่เสรีภาพ
114. เปรมใจ ใจกล้า
115. จารุวัฒน์ เกยุนวรรณ
116. วิทยากร บุญเรือง
117. SUVIMOL BENSLEY
118. วรดุลย์ ตุลารักษ์
119. นายนพดล สดรัมย์
120. นฤมิตร ชัยเจริญ
121. บดินทร์ เทพรัตน์ เจ้าของกิจการส่วนตัว
122. เชษฐา พวงหัตถ์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
123. นายวิทย์ ประสมปลื้ม ประชาชนทั่วไป
124. นิรมล ยุวนบุณย์
125. สัจจา เอื้อสมานจิต
126. นายเจษฎา โชติกิจภิวาทย์ กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
127. อนุธีร์ เดชเทวพร สมาชิกกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
128. ศิริชัย สิงห์ทิศ ผู้ประสานงาน.ส.หพันธ์สิ่งทอและเครื่องหนังแห่งประเทศไทย
129. บุญผิน สุนทราลักษ์ กรรมกร
130. สุชีลา ลืนคำ กรรมกร
131. Eakkachai Nimsawaeng
132. Porntipa Nimsawaeng
133. นายธีรัช สีหะกุลัง
134. วิทยา อาภรณ์
135. พัชณีย์ คำหนัก ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136. Alif Samsey Thammasat University Student
137. Hathairat Aoi-Un, Lynn University, Florida USA
138. กุลนิภา พันตน อดีตประธาน.ส.ภาพแรงงานไก่สด
139. ฮูดา หลองเดรา นักศึกษาธรรมศาสตร์
140. ดารณี เจ๊เลาะห์ นักศึกษาธรรมศาสตร์
141. ซูเฟียน มาแจ นักศึกษารามคำแหง
142. เทวฤทธิ มนีฉาย นักศึกษา นิด้า
143. วิภา มัชฉาชาติ คนงาน
144. จิตรา คชเดช อดีตประธาน.ส.หภาพแรงงานไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
145. เอกรินทร์ ต่วนศิริ
146. นุชรภิญ สมพันธ์
147. กรรณิกา ประทุมมา
148. สันติ ค้ำชู
149. วิจิตรา ค้ำชู
150. ประเพียร ประทุมมา
151. พิกุล ประทุมมา
152. อุเชน เชียงแสน
153. ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ
154. พรรณราย เมาลานนท์
155. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ นิติศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่
156. ศรีสุพินน์ พรมอ่วม
157. กำพล จำปาพันธ์
158. ปรัชญา สุรกำจรโรจน์
159. นภาพร แจ่มทัยทัม
160. พงษ์พันธุ์ ชุ่มใจ
161. นายกิตติพงษ์ การดี นิสิตประวัติศาสตร์ มศว
162. ประธาน ธนานาถ
163. มณี รุ่งวิทยาผล
164. สุวมาลย์ โลหิตคุปค์
165. Chiravat Thienngern
166. ปิยนุช ธรรมจริยวัธน์
167. สุรารักษ์ ใจวุฒิ
168. ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
169. เจตน์ เกตุคำ
170. กนกพร กฤหพรวิทย์
171. อิสรีย์ อุตยวัฒน์
172. จุฬาศร์ ศานติพงศ์
173. สรัณย์ วงศ์ขจิตร
174. สุวิทย์ ทองนวล ชมรมนักกฎหมายเพื่อประชาชน
175. นรสิงห์ ศรีวิโรสน์
176. กิตติศักดิ์ สฤษดิสุข
177. วิรัช กลับวงษ์
178. นางรานี โพธิปักษ์
179. นายพิพัฒน์ พันธ์พรหม จ.ยโสธร
180. นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
181. นางรุ่งฟ้า จุลภาคี
182. นางเกศกาญจน์ วิเชียรรัตน์
183. นางสาวปรียา วิเชียรรัตน์
184. นายปฐมพงษ์ แสงไฟ
185. นายบดินทร์ จันวัน ข้าราชการบำนาญ
186. วิภาส ศรีทอง
187. นายเดช เตชนันท์
188. Supattra Sukarom
189. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
190. วันวิสาห์ วงศ์สุวัฒน์
191. ปฐมพร ศรีมันตะ
192. นายณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ นักธุรกิจ
193. ทรงวุฒิ พัฒนศิลาพร
194. กิติภูมิ จุฑาสมิต
195. พิชิต พิทักษ์
196. Pongsak Santiviriyapanich
197. นาย สมาส มาลา
198. นีรนุช เนียมทรัพย์
199. นางสาวเยเชียลลา พจน์เมษบาลสถิต
200. นายจำเริญ แจ่มใส
201. Arisa Shihawan
202. นางสาววรางคณา เพชรจำรัสศรี
203. นายวินัย อินทร์ใจเอื้อ
204. นางสุนทรา ตาเบอะ
205. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมวิชิต
206. นายอวยพร ทองสอาด
207. อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ
208. เขมนิจ เสนาจักร
209. บุหงา เสนาจักร
210. ปรินดา วานิชสันต์
211. นายวินัย อินทร์ใจเอื้อ
212. อาธร นวทิพย์สกุล
213. น.ส. เยาวมาลย์ พืชสุวรรณ
214. น.ส.อัญชลี ฉัตรฉายแสง
215. นางสาวเรณู ไตรรัตนานุสรณ์ เลขบัตรประชาชน
216. Shukit Panmongkol Ne'-na: Alternative art program in Chiang Mai Thailand.
217. นายพสุ ผดุงศิลป์
218. นายสัญชัย ถนอมกลาง
219. บุษบาวดี ศรลัมพ์
220. อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์
221. นายเสน่ห์ ถิ่นแสน
222. นางศรีมาลา ถิ่นแสน
223. นางสาวเพื่อน ถิ่นแสน
224. นายคมลักษณ์ ไชยยะ นศ.ป.โท มานุษยวิทยา ม.ศิลปากร
225. นายภาคภูมิ ลบถม นศ.ป.โท มานุษยวิทยา ม.ศิลปากร
226. นายประพันธ์ ภราดรพานิชกุล นศ.ป.โท มานุษยวิทยา ม.ศิลปากร
227. นายวิฑูรย์ คุ้มหอม นศ.ป.โท มานุษยวิทยา ม.ศิลปากร
228. นายนที สรวารี มูลนิธิอิสรชน.ส.มาคม
229. นายวรรณรบ ตาทิพย์ ชาวนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
230. นายธีรนันท์ ช่วงพิชิต นศ. ป.โท มานุษยวิทยา ม.ศิลปากร
231. นายสมบุญ จารุเกษมทวี อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
232. ว่าที่ร.ต. จิระศักดิ์ กรรเจียกพงษ์ ประชาชน
233. ณรัณ มุสิกบุญเลิศ พนักงานรัฐวิสาหกิจการการบินไทย
234. เขมรัฐ รังสิกวานิช
235. นาย เกียรติอนันต์ แคล้วอาวุธ
236. นางสาว ศศิธร วิเศษสุข
237. นางสาว นิดา ตินตะโมระ
238. อัครวัฒน์ พงศ์สิษฐ์
239. นายสุรพล เนื่องศรี
240. มนตรี ตระกูลพงษ์
241. นาย เอกชัย หงส์กังวาน
242. นายณัฐพล พึ่งธรรม
243. นายภูริทัต ไชยเศรษฐ์
244. ชัยสุภา อินทรประพงศ์
245. นายวชิรายุ แสงเสริม
246. นางจีระภา แสงเสริม
247. นายปุ่น บัวจีบ
248. นางจีรวรรณ บัวจีบ
249. นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม น.ศ.ปริญญาเอก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
250. นายจักรภพ ชินบูรณ์
251. ว่าที่ร้อยตรี สมพร แซ่ลิ่ม
252. นายอำนาจ เสริมพงศ์สุวัฒน์
253. ชัยวิชิต พรหมคำบุตร
254. น.ส.นภัทร ขวัญเกื้อ
255. ศิริพร ชาติพาณิชย์
256. กิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์
257. นาย สุดใจ ธรรมกุล
258. น.ส. อรุณี แซ่บุญ
259. น.ส. รุ่งอรุณ แซ่บุญ
260. หทัยภรณ์ บุญพรหม
261. มหรรณพ โฉมเฉลา
262. รวิวาร โฉมเฉลา
263. นาย ทัตธนนันต์ นวลมณี
264. สมบัติ บุญงามอนงค์
265. วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล
266. น.ส.ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์
267. อภิชาต ชัยบาล
268. อโณทัย บุญญะวินัยกุล
269. น.ส.วชิราภรณ์ พิฉินทธารี
270. น.ส.เกศินี พิฉินทธารี
271. นายอภิชน พิฉินทธารี
272. นายไกรลาศ พิฉินทธารี
273. นางวีณา พิฉินทธารี
274. น.ส.อาทิตยา พิฉินทธารี
275. นาย อานนท์ บุญมาศ
276. นายรัฐกรณ์ ทาศรี
277. อี๊ด อิสระนาวี (ก. กุนที)
278. Mrs. Wilai Pratoomtong
279. Mr. Prasert Pratoomtong
280. Mr. Prakasit Pratoomtong
281. นายวสันต์ สอาดเย็น
282. Suphit lenggenhager – choochuai
283. นายณัฐพล สวัสดี
284. สูภาภรณ์ กระฉอดนอก
285. เกรียงศักดิ์ เงินก่ำ
286. ชัชวาล ปุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
287. นางสาว ศรสวรรค์ ชูเดช
288. นาย อิทธิชัย รักประยูร
289. น.ส.นุสรา โยคี
290. น.ส.ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์
291. จิระ รัศมิมาน
292. นายกิตติภูมิ แฝงสวัสดิ์
293. นายประวิทย์ เดชไกรวัลย์
294. ณัฐ สัตยาภรณ์พิสุทธิ์
295. นางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์
296. อมรโชติ วิรัค
297. นายกอบชัย สิริวิทยาปกรณ์
298. ธนัตถ์ สิริสกุลยวด
299. นาย เทอดไท ทรัพย์บัญญัติ
300. นาย พีรยุทธ ทรัพย์บัญญัติ
301. วสุธิดา เกตุแก้ว
302. อัครนันท์ วิภวศุทธิ์เจริญ
303. นาย จักรกฤษณ์ จันทร์กระจ่าง
304. นาย ธีระยุทธ พลเดช
305. ฉัตรชัย สุขอุบล
306. นาย กลวัชร ดอกลำเจียก
307. นาย ประสาสน์ มินประพาฬ
308. นาย วีรชัย สมานจารุวรรณ
309. Prach Panchakunathorn Undergraduate in Philosophy, Politics and Economics, University of Oxford
310. ภัทรพล ฉัตรชลาวิไล
311. นายปฏิพัทธ์ ปรักกะมะกุล
312. Chiravat Thien-Ngern
313. นายราชันย์ เทพวัลย์
314. นายวิชา เทพวัลย์
315. น.ส.รุจิรา เทพวัลย์
316. น.ส.รพี เทพวัลย์
317. นายพรบรรพต รอดบรรจบ
318. นายรชต เทพวัลย์
319. นางยุพา ไชยวงค์ญาติ
320. นายยงยุทธ ไชยวงค์ญาติ
321. นางศุภลักษณ์ เทพวัลย์
322. น.ส.วาสนา จันทรา
323. นาย ณพวัฒน์ ฟักอินทร์
324. นางทองจันทร์ เย็นไธสง
325. นายสุพจน์ เย็นไธสง
326. นายทองศุกร์ เย็นไธสง
327. นายมานะ เย็นไธสง
328. น.ส.ประยูรศรี เย็นไธสง
329. นางเสาวรีย์ เย็นไธสง
330. นายสงัด ทรัพย์หาญ
331. นางทองอยู่ ทรัพย์หาญ
332. น.ส.สายใจ ทรัพย์หาญ
333. น.ส.แก้วตา ทรัพย์หาญ
334. เทพวุธ บัวทุม
335. นายชาตวิทย์ มงคลแสน
336. นางกสิณา มงคลแสน
337. นายวรรณเฉลิม ชาววัง
338. ว่าที่ ร.อ.ภาดร ผลาพิบูลย์
339. นายชัชวาล ไชยสิทธิ์
340. นายชาญณรงค์ ไชยสิทธิ์
341. นายพงศธร ไชยสิทธิ์
342. นายอาคม คำเพชร
343. นายประหยัด เสนวิวัช
344. นายสง่า พลสงคราม
345. นายบำรุง ไตรมนตรี
346. นายอิศรานนท์ อินทรปาลิต
347. วิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย
348. นาย ปรีชา บุญญาภิสิทธิ์โสภา
349. ผมนายวรพจน์ วสุวัต
350. พสธร การบรรจง
351. น.ส.แสงธรรม ธรรมกุล
352. นาง ชวน ธรรมกุล
353. นาย น้อย นิ่มพินิจ
354. นางทองคำ คิมหะมานนท์
355. นางสาววิลาสินี คิมหะมานนท์
356. นางฉวีวรรณ แก่นการ
357. นัฐพร สุขใสบูลย์
358. ม.ล. นพฤทธิ์ นวรัตน์
359. นายมนัส ศรีเพ็ญ
360. สราวุธ ภัทรบรรจง
361. พ.อ.เอกฉันท์ โพธิ์เหมือน
362. สิริลักษณ์ โพธิ์เหมือน
363. Tanaporn Tornros
364. Roger Tornros
365. มยุรี พัฒนะจินดา
366. prakorb ruengrairatanarojn
367. เอิบจิตต์ หอมถาวร
368. นาย ชาลี พงศ์พจน์เกษม
369. ศุภรา โฆษิตเศรษฐ
370. มนู เตชะดี
371. นางสาว ปวีณา ทัฬหภัค
372. นายประเสริฐ ลิ้มประสงค์
373. พรรณทิพย์ เนรมิตอร่าม
374. นาย สมภพ เหมวิลัย
375. ธนา รุ่งเพียรทรัพย์
376. นางสาวดวงพร เพิ่มสุวรรณ
377. น.ส. พรพิมล สันทัดอนุวัตร
378. นาย พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
379. นางสาว สิริลักษณ์ มีธัญญากร
380. ฉัตรกนก งามพัฒนพงศ์ชัย
381. นายจิรศักดิ์ คุณอุดม
382. สิทธิเดช ทองมีค่า
383. นายสาธิต แก้วสุวสิงห์
384. Wichai Tandulawess
385. นางนงลักษณ์ คุ้มคำแหง
386. ครรชิต ปัญญางาม
387. Teeraphol Montri
388. นายอภิชาต จ่าแสน
389. นาย มนัส อุณารักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส
390. นายณัฐพงษ์ บุญธรรม
391. วัลภา ทันตานนท์
392. ทินกร ดาราสูรย์
393. สิรภพ สรณะ
394. ธีระ หล่อตระกูลชัย
395. นุจรินทร์ อยู่บัว
396. ทวีลาภ ธีรเนตร
397. นางสาวปิยะบุญ หมั่นดี
398. นายปฏิเวช แสงวงกาโร
399. วศิน ศรประสิทธิ์
400. ธนัท จางวาง
401. Mr. Pipat Teprusame
402. เฉลิมชัย กาวินคำ
403. เอกชัย ลี้ตระกูล
404. ณพลเดช รักษ์บำรุง
405. นางสาวณฐนนท บุตรตะวงค์
406. นายวิทยา พัฒนมูลชัย
407. นายเฉลิมเกียรติ เทพสำราญ
408. นายอภินันร์ พรมทา
409. นายรุ่งโรจน์ อาสนา
410. นายพิชาญ บุตตะโยธี
411. นาย สมยงค์ วันคำกูต
412. นาย สมยศ ศรีสิงห์
413. Surin Namkunee
414. ศุภวิทย์ วรรณภิละ
415. พิชญา โชนะโต
416. ปารัชนันท์ ภาวัตโภควินท์
417. สมชาย รัตนเพียรชัย
418. Chuangchai Nawongs
419. ไสว อินต๊ะคำ
420. นางสาวธนัญญา สันติปาตี
421. นายวันชัย สันติปาตี
422. นางศิริพร สันติปาตี
423. นางสาวมณีรัตน์ สาริกา
424. วุฒิพงษ์ ศิริธนานันท์
425. นายประกิต กอบกิจวัฒนา
426. ณัฐชา ศิลปวาทยานนท์
427. สุนี ลักขณทินชาติ
428. สุไร ลักขณทินชาติ
429. พีรยา ลักขณทินชาติ
430. นาย ภควัต นุชดอนไผ่
431. มิ่งขวัญ ขวัญดี
432. พีระยุทธ เลขะวณิชย์
433. คุณวุฒิ บูรณเขตต์
434. นางสาวจินตภัทร์ แถมพูลสวัสดิ์
435. นาง สันธยา ลีลาไว
436. นาย สุมล คำมะโนชาติ
437. นายปรีชา ยังแดง
438. ปรัชญา ไทยแท้
439. ประสงคื สุวรรณโฉม
440. ศิริศักดิ์ ศิระโรจนกุล
441. นคร ไพศาลกิตติสกุล
442. สนทรรศน์ มีสุข
443. นายพบโชค ทิพย์วิชัย
444. คมสรร บุญทอง
445. นายมาโนด ห่านดำ
446. สมศักดิ์ ชัยมงคล
447. Tivani Wongtongson
448. นายจักรกฤตณ์ บุญญกฤติ
449. นางเพ็ญประภา บุญญกฤติ
450. นางศรีนวล บุญแก้ว
451. ทวี สินสังข์
452. นายคมเดช ผิวทอง
453. นางสาวพจนี โต๊ะทับทิม
454. นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
455. กันต์ธีร์ จันพิสิษพร
456. พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ
457. จิตต์ศิริ สีตารมณ์
458. นายนิเวช กาญจนาลิขิต
459. นางสาวภคมน บุญศิริ
460. นายนันทวรรธ บุญศิริ
461. นางอาภรณ์ บุญศิริ
462. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
463. รต.ณรงค์ชัย บัวผัน
464. ณัฐวีณ์ เลิศทองนภัส
465. เมธาพัฒน์ ศรีมนัส
466. Nopporn Anantasin
467. วิชัย เที่ยงวัฒนธรรม
468. สิริมนต์ สำราญรมย์
469. อารักษ์ อนุชปรีดา
470. เชาวฤทธิ์ วีรยะสบประสงค์
471. นายสมเจตน์ พัฒนวงศ์สิน
472. ปรีชา แก้วคำปา เชียงราย
473. สุเนตร บุญมา
474. นัทธมน เรือนมณี
475. นายแสน ไชยบุญ
476. นาย ทศพร สุจริตธรรม
477. Sujitra Chatchvasvimol
478. Chompunut Meiland
479. เพ็ญทิพา พัววรานุเคราะห์
480. นาย สรวีย์ พัฒน์แก้ว
481. นายนภดล ภัทรานวัช
482. วีระวัฒน์ วีระประเสริฐศักดิ์
483. รัชนี นครสันติภาพ
484. สุพจน์ หาญศรีวรพงศ์
485. นายเกียรติศักดิ์ ทวีฤทธิ์
486. natta patjawit
487. คุณบริบูรณ์ ม่วงอยู่
488. บุญคม วรรณดี
489. นายถวัลย์ ภรินทนันท์
490. นายสุนทร กิจนพคุณ
491. นาย ชญานิน เตียงพิทยากร
492. วิทวัส มีแสงนิล Central Connecticut State University
493. สาธิต จันทรนิมิตร
494. นายศัลติ ตันติ์ทวิสุทธิ์
495. นายปราโมทย์ เหมือดอดทน
496. Chamaiporn Chatchvasvimol
497. นายสมบัติ มะวงศ์ษา
498. สุรภักดิ์ ภูไชยแสง
499. นาย เทพฤทธิ์ ภาษี
500. ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา
501. นางสุรีพร บุญช่วย
502. นายบุญรักษ์ เหลืองแสงรุ้ง
503. นายพีระศักดิ์ ไตรย์ปักษ์
504. มานิต อริยพัฒนพร
505. นายภัทริศ คุณกิตติ
506. นายสาธิต ชีวะประเสริฐ
507. ปรีชา สุวรรณการ
508. นาย พุฒิพล พุฒตาล
509. คมกฤษ ไตรศุภโชค
510. นายสหรัฐ อกนิษฐศาสตร์
511. รศ.ดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์
512. นายวีระพงษ์ จอมบุญ
513. นายชาคร โกมุทกาญจน์
514. นางสุภัคพร เรืองประพันธ์
515. ผไทธัช อินทรทัต
516. yannaporn boonyawan
517. นางสุรัชนี ยะโอษฐ์
518. นายกวินท์ กองชนะ
519. นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์
520. นายกิตติธัช คำวงษ์
521. นางสาวอังคณา เลี้ยงบำรุง
522. นางวนิดา เลี้ยงบำรุง
523. นายสมนึก เลี้ยงบำรุง
524. นายดิสพงษ์ เลี้ยงบำรุง
525. นายณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร
526. นาย เจษฎากร พ่วงมหา
527. นายกิตติวุฒิ ตันติดลธเนศ
528. นายคณิต สุภัทรพงศ์
529. นางบุษบง สุภัทรพงศ์
530. นางสาวกัญณัฏฐ์ จำนวน
531. นาย สุรยศ ทองแท้
532. ธรรมโชติ อรรคบุตร
533. Chinavat Tantipiyapot
534. รังสฤษดิ์ กองผาพา
535. ทิวากร โสภา
536. นายพัลลภ บุญศิริ
537. นายสยาม ปานจุไร
538. สันติภาพ กุลสวัสดิ์
539. นางสาว วาสนา โตวิจิตร
540. ประสิทธิ์ พรหมศิริไพบูลย์
541. วิรัตน์ คลี่เกษร
542. นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ์
543. ทวีชัย สรเศรษฐ์สกุล
544. นางประไพพรรณเวชรักษ์
545. นางจงพิศ กันหลง
546. นางเอมอัชฌา พิริยพัฒน์
547. นางสาวสุนีย์ บูรณวิทย์
548. นางบวรรัศมิร์ สุวรรณวนิช
549. นางยุพาพรรณ แท่นนิล
550. นายประพันธ์ ประคอง
551. นายสุทธิชัย สินนาลัย
552. นางลักษณา สินนาลัย
553. PARADEE BHOVICHITRA
554. นายสมบูรณ์ สาลีพันธ์
555. พระเตชินท์ อุตฺตมปญฺโญ
556. บุญส่ง เหมวัฒน์
557. ภัทระ ธนาพงศ์สกุล
558. มาโนชย์ พุ่มพฤกษ์
559. นายสุขุม สุขเกษม
560. ผมนายวิวัฒน์ ศิริเบญจวรรณ
561. อนุชิต ตุระภาพ
562. นางสาว รสสุคนธ์ ธรรมศรี
563. อำนวย จันหอม
564. สงวน ยาสระคู
565. สมเดช ขาวจินดา
566. สงด์ ไชยแก้ว
567. ทองใบ จันทร์แห้ว
568. อรพิน รุ่มจันทร์
569. รง ฝาชัยภูมิ
570. สมเกียติ เลิศพัฒนกุลชัย
571. ชัยยุทธ กาญทิศนกิจ
572. กาญจนา พรหมโชติ
573. อตินุช เพิ่มสุข
574. รภีร์ลักษณ์ ซอสวัสดี
575. นวนภัส เงื่อมัณ
576. อรัญญา ภคภัทร
577. ชิน สุขขำ นักศึกษา ม.รามคำแหง
578. วิศรุต บุญยา นักศึกษา ม.รามคำแหง
579. วิชญาพร เนตรไสว นักศึกษา ม.รามคำแหง
580. วีระพงษ์ เอี่ยมโคกสูง นักศึกษา ม.รามคำแหง
581. อริยา จันทร์เพ็ชธ นักศึกษา ม.รามคำแหง
582. ยุทธนา ประทุมวงค์ นักศึกษา ม.รามคำแหง
583. ขจรศักดิ์ แกล้งการไร่ นักศึกษา ม.รามคำแหง
584. ปัททุมมา ผลเจริญ นักศึกษา ม.รามคำแหง
585. สุณีรันต์ ผลเจริญ นักศึกษา ม.รามคำแหง
586. สุณีรัตน์ พิมพ์งาม นักศึกษา ม.รามคำแหง
587. อภิสิทธิ์ เหล่าลุมพุก นักศึกษา ม.รามคำแหง
588. อภิสิฐ ฝีมือช่าง นักศึกษา ม.รามคำแหง
589. นายพิบูลย์ ทองแสง
590. พจนีย์ ขุมมงคล
591. เกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส
592. ผศ.ดร. เกษตร ชัยมณีวงษ์
593. นพ.กัน เจียมตัว
594. กฤติเดช ชัยสิงหาญ
595. นายทวีพงษ์ กลิ่นหอม
596. chaiporn choonak
597. อรพินธ์ พจน์พริ้ง
598. นายจิระพงษ์ ชัยยะสมบูรณ์
599. ศรวิษฐ์ โตวิวิชญ์
600. นายปรัชญา ค้ำชู
601. โรจนัย พันธุ์พฤกษ์
602. นางสาวสุรัชติยา ปรีฐวัฒน์
603. จุมพล อภิสุข
604. นายสุทธิพงษ์ รอดปลอด
605. อรรณพ นิพิทเมธาวี Webmaster ThaiNGO , กลุ่มรองเท้าแตะ
606. นางชลิกา ฮูเวอร์
607. นางสาวภวิกา ประดับสุข
608. ชัชว์ ไชยเลิศ
609. ธนกร วิชิตทรัพยากร
610. นางสาว ภวิกา ประดับสุข
611. นางมะริวรรณ์ กงจีน
612. นางสำเนียง สิงห์งาม
613. กิตตินพ มณีสุริยงค์
614. กำจร จันทร์แจ่ม
615. ธนายุทธ ปาทานา
616. นาย วุฒิกร แสงรุ่งเรือง
617. ศรีสมร กิจภู่สวัสดิ์
618. สมาน เพขรทับทิม
619. อัมพวัน สีแสง
620. จินตนา กวีพัฒน์
621. รัชนี ศรีลำปาง
622. พิชาภรณ์ เพชรทับทิม
623. พุทธรัตน์ วิเศษสังข์
624. วิชัย ทับมาโนช
625. ศศิกานต์ เพชรทับทิม
626. ดวงตา มอนกอน
627. นงลักษณ์ ชนะมี
628. ถวัลย์ สุริยะพันธ์
629. ดวงกมล สุริยะพันธ์
630. สุคนธ์ รัตนะพานิช
631. นัดดา โคลเจ้อ
632. จำรัส เขียวขจี
633. วิษนุ เขียวขจี
634. พัสวรรณ เขียวขจี
635. เดช ศรีสนธิ์
636. ดวงพร ศรีสนธิ์
637. พนม มะลิต้น
638. มนัสวี สายสงเดช
639. ดาราณี แสงเงิน
640. วิเชียร ชมพู
641. พิษณุ วิจิตร
642. Miss Kanjana Thalaengkit
643. นายเสถียร ซื่อตรง ข้าราชการเกษียณอายุ
644. นางอารีรัตน์ ซื่อตรง
645. นายณัฐวุฒิ ซื่อตรง
646. นางสาวฐิติมา ซื่อตรง
647. นายพฤกษ์ เถาถวิล
648. นายธรรมรัตน์ อังศุธานินทร์
649. นางธัญกาญจน์ คุณพัฒน์วัฒนา
650. นายวีรพันธุ์ พงศ์ปริตร
651. วงศพัทธ์ รังสรรค์ปรีชา
652. สุวรรณา วุฒิวิกัยการ
653. นางอรอนงค์ ธนะไชย
654. นายบัญฑิต อุทโท
655. นายบรรเจิด ปราสาร
656. นางพัชนี อุทโท
657. นาย นพพร พรหมขัติแก้ว
658. นายวรวุธ รัตนวัน
659. นางวิชชุดา รัตนวัน
660. Sira Sarideepan
661. กาญจนธัช สเป็ดดิ้ง
662. อมรเชษฐ์ กุลภัทรชวฤทธิ์
663. สุจริต กันชุม
664. ภัทรพงษ์ ไชยวงศ์
665. วิชยาภรณ์ สมยศ
666. อัษฎาวุฒิ เจริญสุข
667. วสุ ธนณัฐบุตรดี
668. นาย ศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร
669. นายพลวุฒิ พิชญ์จรัล
670. องอาจ กาญจนพงษ์พันธ์
671. นายสุกฤษฏิ์ เต๊ะเปีย
672. สรชนก ผลเลิศ
673. ณัฐพงษ์ วัฒน์วีระยศ
674. สุพิศ ศิลาอ่อน
675. นวลจันทร์ เรียงประเสริฐ
676. ชิด ไกรพุฒิพันธ์
677. mrs.jumpa wongwong
678. mr. surat wongwong
679. mr. tada wongwong
680. mrs.tidaporn wongwong
681. mr.chaiwat wongwong
682. mrs. tou wongwong
683. mrs.suparak toungsri
684. msr.chou toungsri
685. mr.sawas komwong
686. mr.sodjai komwong
687. mr.suwat komwong
688. mr.wittaya komwong
689. mr.pitsanu sangtong
690. mrs.boonjan sangtong
691. mrs.sombun sangtong
692. mr.tanee srisudjai
693. mrs lay srisutjai
694. msr.yongtong srisudjai
695. mrs.leam srisudjai
696. mr chaiyut posompan
697. mrs.tawan posompan
698. mr.doi posompan
699. mr.tawatchai posompan
700. mr.pichat posompan
701. mrs.tongyu chaiyo
702. mr.panom chaiyo
703. mr.dongsak chaiyo
704. mr.tiang chaiyo
705. mrs.oraporn wattana
706. mr.weerasak wattna
707. mr.chanchai wattana
708. mrs.tanyarat wattana
709. mr.woranat wattana
710. mr.boonlert srimoon
711. mr.nipon srimoon
712. mr.somboon srimoon
713. mr.sakchai pongpiwat
714. msr.woraporn pongpiwat
715. mr.prasan pongpiwat
716. mrs kanya pongpiwat
717. mrs.wirawan tongsan
718. mr prapan tongsan
719. mr.keaw tongsan
720. mr.sompan tongsan
721. mr.sontaya tongsan
722. เชาวลิต จุลละนันทน์ USA
723. บุญเทือง สมปอง
724. ประสงค์ สุวรรณพานิช USA
725. ภัทระ จิรวัจนกุล
726. อาจินต์ ทองอยู่คง
727. Mainew Sidhiwatcharachai
728. ภาณุกฤษณ พัชรอารี
729. นาย จักรทอง อุบลสูตรวนิช
730. ณัฐธิดา จิรบุษยกุล
731. พจนา จันทร์ฉาย
732. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
733. นายนิพนธ์ ใหม่ยศ
734. นาย ธนา วรรณวิวรณ์
735. นายนิพัทธ์ พรหมพันธกรณ์
736. ฉลาด ใจนุกูล
737. mr. prasert pothumta
738. mr. banjong pothumta
739. mrs.sineenat pothumta
740. mr.sawang pothumta
741. mr. prawat sittirat
742. mrs.ton sittirat
743. mr. somsan taksuwan
744. mrs.kajou taksuwan
745. mrs.pranee taksuwan
746. mrs.sukanya taksuwan
747. mrs.wirawan srisompho
748. mr. boonthom srisompho
749. mr.sawas srisompho
750. mrs.supranee kativanit
751. mr.sakchai katiwanit
752. mr.somboon katiwanit
753. miss.thanya katiwanit
754. mr.supak katiwanit
755. mrs.somporn sriwongsa
756. mr. boonmee sriwongsa
757. mr.chanchai sriwongsa
758. mrs.tiang sriwongsa
759. mr.prawas sriwongsa
760. mrs.nukeaw sriwongsa
761. mr.prawit tanawat
762. mr.pichai tanawat
763. mrs. oraporn tanawat
764. mr.apiwat pirajan
765. mrs.sangdou pirajan
766. mr.sukum pirajan
767. mrs doung pirajan
768. mr.sutep prapasawas
769. mrs jumpee prapasawas
770. mrs boonhome prapasawas
771. mr.wiangchai prapasawas
772. mr.sittichai prapasawas
773. mrs.sukparak tonpho
774. mr.pasong tonpho
775. mr.saree tonpho
776. mr.panya tonpho
777. mr.doungjan maneechot
778. mr.winai maneechot
779. mrs.nee maneechot
780. mrs. chawiwan maneechot
781. mr.suton maneechot
782. mr.sao wattanakeaw
783. mrs. tong wattanakeaw
784. mr.pornsak wattanakeaw
785. mr.somrerng wattanakeaw
786. mrs. tongdee wattanakeaw
787. mr.tawee suksang
788. mrs.chureepan suksang
789. mr.paitoon suksang
790. mr.keaw sukang
791. mr.kompon suksang
792. mrs.rayong suksang
793. mrs.kanya sangjan
794. mr.wirat sangjan
795. mr.som sangjan
796. mr.chatchawan sangjan
797. mr.somkiet sangjan
798. นายประเกียรติ ขุนพล ชมรมชาวประมงพื้นบ้านกิ่งอำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง
799. อรอุมา เบิร์ชเชลล
800. ฐิติกา มีอินทร์ถา
801. ธรรมรัตน์ นิภารัตน์
802. น.ส. ชญานี ขุนกัน
803. นพพร นามเชียงใต้
804. นายโอฬาร บุญชิต
805. นางสาวเนตรชนก แดงชาติ
806. ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง
807. นางมัยภรณ์ ฮัลเบอร์สมา
808. นายถวัลย์ ภรินทนันท์
809. นางอวยพร ภรินทนันท์
810. จรีรัตน์ สุวรรณ
811. อนุศักดิ์โชคมีศีล
812. ภาคภูมิ โพธิ
813. นาย สมศักดิ์ เพ็ชรเสือ
814. นายเมฆ พงศ์ฑีฆายุ
815. นาย บุญไกร จันทกูล
816. นายกีรติ สิริธนอนันต์
817. สันติ บุตรไชย
818. นายประสิทธิ์ สิทธิญาณไพบูลย์
819. นายปิยะพงศ์ สิทธิญาณไพบูลย์
820. นายบำเพ็ญ อุดมพงษ์
821. นางสุรีรัตน์ อุดมพงษ์
822. นายฉัตรชัย คงสุวรรณ
823. พบฐกร ดลพรนิธิ
824. นายสุรพล ชินะโชติ
825. นางอรุณี ชินะโชติ
826. นาง นิตยา ไตรธรรม
827. นาย ณัฐพล แก้วมาณี
828. นาง บังอร แก้วมาณี
829. อรเพ็ญ จิตบาล
830. นาย กำพล ศิริวิบูลโชติ
831. วันทนา โอโนะ
832. นายชะนินทร์ นวลละออง
833. Chad Sripanich
834. นายกสิกร ดิษฐ์เย็น
835. Atip Chaogunhar
836. ลัดดา อุชิโรดะ
837. วรวิทย์ สรณารักษ์โสภณ
838. นางบี จรุงรักษ์
839. นาย ไวกูณฐ์ ฤทธิรุฒม์
840. อัญชกร ไตรอรุณ
841. รภีร์ลักษณ์ ซอสวัสดี
842. โศจิเมษฐ์ แภอมรตวงศ์
843. นางเกรียงศักดิ์ นิสูง
844. วิทยา เล้าประเสริฐ
845. สุชาดา เทียนทอง
846. ประสิทธิ พันธุมาศ
847. พรมมา โชติออม
848. จันธทอน ทำเนาว์
849. ชมพูนุช เพราดี
850. น้ำพี้ โพนพุฒ
851. นายมานะ มังกรกฤตย์
852. นายนิยม ทองเหมือน
853. นายอิสสรา เครือรัตน์
854. ชัยธวัช ตุลาฑล
855. นาง บุญนิสา ไชยสาร
856. น.ส. สุภาภรณ์ ปวุฒิยาพงศ์
857. สกาวรัตน์ อิ่มสมุทร
858. พระสุรพล สุวณโณ เจ้าอาวาสวัดโพนทอง บ.โพนงาม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
859. นายไสว สมสว่าง
860. นายนิทัศ อึ่งทอง
861. น.ส.เครือฟ้า จันวดี
862. นางสายสม โกมลเสวิน
863. นายศุภชัย โชคชัยพานิชย์นนท์
864. น.ส.ปาณิศา ขวัญเมือง
865. นางภิญญา พันวินากุล
866. น.ส.ปรารถนา สุวรรณิกะ
867. นางแหงม สิมงาม
868. นายอานนท์ สุวรรณิกะ
869. นางดอกไม้ โพนหลวง
870. นายฮอง โพนหลวง
871. นางยส สิมงาม
872. นางปรานี ชัชวาลปรีชา
873. นางสมภาร ผาจวง
874. นายสุนทร ผาจวง
875. นางทองปาน งามล้น
876. นางประคอง ศิริภา
877. นางอนันศรี เสนาโยธี
878. นางคำดี สอนชัย
879. นายสมสี สุระคาย
880. นายเข็มพร สิมงาม
881. นายสา เหล็กพล
882. นายประศิษย์ สิมงาม
883. นายสมจันทร์ ตันศิริ
884. นายใจ ภูมิช่อ
885. นายคอง สีมืด
886. นายสวน มัคธายก
887. นายณรงค์ ส่อนนารา
888. เฉลิมศักดิ์ สีหาพงศ์
889. รติกร แต้มแก้ว
890. สันติ ไทยฤทธิ
891. วิชัย มะตายะ
892. คฑาวุท เลิดเกียตรรัชตะ
893. นายอานนท์ มณีกุล
894. นางสาว ศิษฏา เพชรฉิม
895. ปิยะพร จันวัน
896. ภิญญดา อัสสชิ (Pinyada Asashi)
897. Suda Rattanametanon
898. David Streckfuss (U.S.A.)
899. Philip Mangis (U.S.A.)
900. herbert docena, focus on the global south manila
901. David Higgs
902. Ing. Elger Mensonides, Mensonides. Co. Ltd.,
903. Prof. Dr. Werner Ruf (Germany)
904. Arnaud Dubus, Bangkok based journalist
905. Partido Lakas ng Masa (PLM), Philippines
906. Law student Group in Laos
907. Joy Weerawong
908. Nicole Sorochan, Creative Director
909. Emma Blakey , UK.
910. Matthew Hunt
911. George M. Carter, Director, FIAR, Brooklyn, NY
912. Omar Montenegro, Argentina
913. John Francis Lee, Thailand
914. Eef Vermeij, Netherlands
915. David Brown, Wanneroo, WA, Australia
916. Trinood Brown, Wanneroo, WA, Australia
917. Thiranant Wipuchanin (ธีรนันต์ วิภูชนิน)
918. Elizabeth Wrigley-Field
919. Philippe Plénacoste, Editor-in-Chief, Gavroche Magazine
920. Terry Townsend, editor, Links International Journal of Socialist Renewal, Australia.
921. Stuart Munckton,
922. Lee, Yu Kyung, Journalist
923. Serhat Uenaldi,
924. CHEN, Jia Ching, University of California, Berkeley,
925. Sasitorn Wisessuk (ศศิธร วิเศษสุข)
926. Joel Geier, Associate Editor, ISR (International Socialist Review)
927. Shukit Panmongkol, Ne'-na:Alternative art program in Chiang Mai Thailand
928. Alan Maass
929. Ahmed Shawki, Editor, International Socialist Review, Chicago, Illinois U.S.A.
930. Ashley Smith editorial board of the International Socialist Review , National Writers Union (UAW 1981) USA.
931. Sven Koprek
932. Ernst Weber Salzburg, Austria
933. Paul Hubbard, Providence RI USA
934. John Victor Crocker, Australia
935. Mona Damluji
936. Alexis Bertolino,
937. Maggie Clinton, Doctoral Candidate, History Department, New York University
938. Jean Bertolino, writer, France
939. Ms Rachel Susannah Jewell , U.K.
940. Mr Matthew Maria , U.K.
941. Leo R. Sandy, 38 Mountain Vista Drive, New Hampton, NH
942. Gregory L Morse, Rhode Island-United States
943. Andrew Hunter, Asia Pacific Network of Sex Workers
944. Dr Alexander Yule, Harrow, United Kingdom
945. Geoffrey Summers, U.K.
946. Geoffrey Alan Brooker, Kidlington, Oxford, U.K.
947. Sue Woodhead, Richmond, Surrey, UK
948. Lee Jones, Rose Research Fellow in International Relations,Lady Margaret Hall, University of Oxford
949. James Trevelyan Mills, London, UK
950. Alison Vickers, U.K.
951. Tim Wainwright, U.K.
952. Sarah Jane Ossedryver, Australia
953. Stephen Mahlcom Ossedryver, Australia
954. Ingemar Bjuggfalt, Tumba, Sweden
955. Suresh Kumar, Cameron Highlands,Pahang, Malaysia. A member of Parti Sosialis Malaysia (PSM).
956. Panjakiat Grayson
957. Leo Rutherford , UK
958. Lesley Thomson, Integrated Conservation Africa
959. Thorleif Berthelsen, Bergen, Norway
960. Tania Wickham, Oxford, UK
961. Lorrie Beth Slonsky, California, USA
962. Larry Bradshaw, California, USA
963. Chris Blakey, National Union of Teachers, Oxford
964. David Couriter, France
965. Katharine F Jewell, Bristol, UK
966. Hilary Smith
967. Martin Roberts
968. Inger Marie Paulsen
969. Peter Vianen
970. Chris Breen, Victorian State Councillor, Australian Manufacturing Workers Union (AMWU), Regional
971. Councillor, Victorian Printing Division AMWU, Australia
972. Wilai Pratoomtong
973. Prasert Pratoomtong
974. Prakasit Pratoomtong
975. Stephen Cleary
976. Turid Semb, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford
977. Dawin Hill, Nonthaburi, Thailand
978. Claire Barnes
979. Taco Meeuwsen, The Netherlands
980. Professor Helena Sheehan, Dublin City University Dublin 9 Ireland
981. Lisa Macdonald
982. Ann Schneider-Cullen
983. Sarah Majid, U.K.
984. John Morales
985. Erik W. Davis, Assistant Professor, Macalester College
986. Steve Macek, Associate Professor, Speech Communication, North Central College, Naperville, IL USA
987. Evan Jones
988. Vo Thi Dieu Thuy Vo
989. Phil Chappell, Sydney, Australia
990. Sarah Anderson, UK
991. Sarah Kent, Journalist
992. John Allen Myers
993. Helen Scott, Associate Professor, Department of English, Old Mill 433, University of Vermont
994. Elizabeth Stuart
995. Richard Brooker
996. Tyrell Haberkorn
997. Andreas Tuchscherer
998. Geraint Rhys Davies , Liverpool, UK
999. Elizabeth Rachel Anderson, Liverpool, UK
1000. Laura Cole; London, uk
1001. William W. Wilson
1002. Sa-nguan Siripong
1003. Bill King , Senior Research Officer , VicHealth Centre for Tobacco Control ,The Cancer Council Victoria
1004. Pierre QUEFFELEC, French Journalist, Lepetitjournal.com Bangkok
1005. Sharon Joyce Bakar
1006. H.Lawless
1007. Glenn Allen, Chicago, IL USA
1008. Pornsawan C.
1009. Brett Cowie, London
1010. Wichai Tandulawess
1011. Alex Bryan, Olympia, WA, USA
1012. Frederic Caridroit
1013. Othon Michalas, Alfa Perama, Corfu – Greece
1014. Linda Hughes
1015. Dr. Malcolm Faulk, UK
1016. Jocelyn Pearson
1017. Jackie Chivers, UK
1018. Sonia Ingamells, UK
1019. Mark Chivers, UK
1020. Nicola Chivers, UK
1021. Joe Nontarag,UK
1022. Jenefer Ford-Knubley
1023. Pia Engstrand, Sweden
1024. Dr. Ania Brudzińska, Medical University of Warsaw.
1025. Dr. Filip Ilkowski, Institute of Political Science, Warsaw University
1026. Andzrej Zebrowski, editor Pracownicza Demokracja (Workers' Democracy)
1027. Józef Pinior, MEP - Socialist Group in the European Parliament
1028. Louise Vaughan
1029. Shawna Marie Garman
1030. Mark Brown, London W11
1031. Sarah Anderson, UK
1032. Michael Connaughton
1033. Phil Chappell, Sydney, Australia
1034. Matthew W. Creeden, Berlin, Germany
1035. Jayne Palmer
1036. Gail Evans
1037. Somchuer Brunello
1038. Jean-Philippe Leblond, Université de Montréal
1039. Diane Sekuloff, Canada
1040. Dr Anurag Viswanath, Visiting Fellow, Institute of Chinese Studies, Centre For Study of Developing Societies.India
1041. Dr Arun Viswanath, India
1042. Dr Kalpana Viswanath, Women in Cities International, Delhi, India
1043. Dr Vasantha Viswanath, Delhi, India
1044. Prof. Bhanu Pratap Das, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore.
1045. Mitra Das
1046. Mrs Purnima Mohanty, Bhubaneswar, Orissar
1047. Kimberly Hughes, Freelance Translator , Tokyo, Japan
1048. Dave Marsh, USA
1049. Yutthapong M
1050. Martin Haywood-Samuel
1051. Sheena Anita Dell
1052. Bunloue sonbalee, los angeles, California, USA
1053. R. N. England, Consulting Geologist, Duncraig, W. A. 6023, Australia
1054. Mike Taison, Singapore
1055. Sofia Hishamuddin
1056. Paul John Harrison
1057. Andrew Aeria, Phd., Faculty of Social Sciences,University Malaysia Sarawak
1058. John Whitehead
1059. Ruth Whitehead
1060. Brij Tankha, Professor of Modern Japanese History, Department of East Asian Studies,
University of Delhi
1061. zakir kibria, Executive Director, BanglaPraxis, and Co-ordinator, Solidarity Workshop
1062. Sally Kawamura
1063. Mitch Aso, University of Wisconsin Mdison, USA
1064. Jia jia Chidester
1065. David Schaich, Socialist Party USA
1066. Glen Shannon USA
1067. Eva Shannon
1068. Suh Jiwon
1069. Linda Chhath
1070. Francis Bradley, University of Wisconsin-Madison, USA
1071. Eunsook Jung
1072. Mariana Mora, Center for Higher Studies in Social Anthropology
1073. Phisit Siprasatthong
1074. Isabel Esterman, Center for Southeast Asia Studies, UC-Berkely
1075. Sara Hinkley
1076. Peter Edmund Challis, Oxford, UK
1077. Michael Dwyer
1078. Maria Pobet
1079. Angelique Marie Gonzales, SOUL School of Unity and Liberation,
1080. Maggie Clinton, New York University
1081. Hossam el-Hamalawy, Egyptian Journalist 
http://arabawy.org
1082. Carley Rencher Chen
1083. Mona Damluji
1084. Sharon Smith
1085. Mei-Ying Williams, Asian Pacific Environmental Network
1086. Ashley Murray
1087. Lin Thung-Hong
1088. Chris Vaeth
1089. Jia Ching Chen, University of California, Berkley
1090. Tom O’Lincoln, Victoria, Australia
1091. Maire Leadbeater (New Zealand)
1092. Abner Soffer, Associate Professor, School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University
1093. Martin Neumann
1094. Sonya Chappell, Penarth

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท