ระบอบทักษิณ V.S. อำมาตยาธิปไตย: ความขัดแย้งของ "ระบอบ" หรือ "บุคคล"?

นักปรัชญาชายขอบ


 


 


มีความพยายามสร้างวาทกรรม "ระบอบทักษิณ" ขึ้นมา โดยแรกๆ ถูกใช้ในเชิงเป็น "สัญลักษณ์" บ่งชี้ถึงวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการแบบทักษิณที่มีลักษณะเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก แทรกแซงสื่อ วุฒิสภา องค์กรอิสระ ประชานิยมมอมเมา คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ฯลฯ


 


ต่อมามีความพยายามใช้ "ระบอบทักษิณ" ไปเปรียบเทียบในเชิงเป็นปฏิปักษ์กับ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ซึ่งถูกคุณทักษิณและฝ่าย "เสื้อแดง" ออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" แต่เป็นปฏิปักษ์กับ "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" ซึ่งหมายถึง ระบอบที่เครือข่ายบริวารแวดล้อมเจ้า (ที่มีบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง) เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ (เช่น ทำรัฐประหารเพื่อรักษาราชบัลลังก์ ฯลฯ) ซึ่งระบอบดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญของ "ประชาธิปไตยเต็มใบ"


 


ความคลุมเครือของวาทกรรม "ระบอบทักษิณ" กับ "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" อยู่ตรงที่ เราไม่สามารถทำความเข้าใจได้ชัดเจนโดยเปรียบเทียบกับ "ระบอบ" ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วโดยทั่วไป เช่น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยม ระบอบเผด็จการ ฯลฯ ว่าในเชิงปรัชญา โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ของ "ระบอบทักษิณ" กับ "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" เหมือนหรือต่างจาก "ระบอบ" ต่างๆซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนั้นๆอย่างไร


 


ที่สำคัญทั้งคุณทักษิณและฝ่ายเสื้อแดงต่างออกมาปฏิเสธว่า "ระบอบทักษิณ" (ที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข?) ไม่มีอยู่จริง ฝ่ายคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเครือข่ายอำมาตย์และฝ่ายเสื้อเหลืองก็ออกมาปฏิเสธว่า "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" (ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเต็มใบ?) ไม่มีอยู่จริง


 


แต่ทว่าอาวุธอันทรงประสิทธิภาพของฝ่าย "เสื้อเหลือง" (= พธม., มวลชนคนชั้นกลางในเมือง +  องคมนตรีบางคน, ทหาร, พรรคประชาธิปัตย์, นักวิชาการ, สื่อบางส่วน) คือ ข้อกล่าวหาที่ว่า "ระบอบทักษิณเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายเสื้อเหลืองจึงต้อง "ขจัด" ระบอบทักษิณให้สิ้นซากเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


 


และอาวุธอันทรงประสิทธิภาพของฝ่าย "เสื้อแดง" (= ทักษิณ + พรรคเพื่อไทย, นปช., มวลชนรากหญ้าในเมืองและชนบท, นักวิชาการ และสื่อบางส่วน) คือ ข้อกล่าวหาที่ว่า "ระบอบอำมาตยาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเต็มใบ" ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายเสื้อแดงจึงต้อง "ล้ม" ระบอบอำมาตยาธิปไตยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเต็มใบ


 


หากมองที่ "ยุทธศาสตร์" และ "ยุทธวิธี" ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่ง "ขจัด" หรือ "ล้ม" อีกฝ่ายให้ได้ เราจะมองไม่เห็นทางออกของความขัดแย้งที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ได้เลย นอกจากการ "แตกหัก" ที่อาจจะหนีความรุนแรงหรือการนองเลือดไปไม่พ้น


 


แต่แตกหักนองเลือดแล้ว จะทำให้เกิด "การเมืองใหม่" หรือ "ประชาธิปไตยเต็มใบ" ดังที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ไม่มีหลักประกันอะไรเลย ที่จะเปลี่ยนแน่ๆก็คือการเปลี่ยน "ขั้วอำนาจ" กันไปมาระหว่างคนสองฝ่ายเท่านั้น!


 


อย่างไรก็ตาม แม้ "ระบอบทักษิณ" หรือ "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" จะนำมาเทียบไม่ได้กับระบอบอื่นๆที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไป แต่ก็ใช่ว่าวาทกรรมดังกล่าวจะปราศจากข้อเท็จจริงของวิธีคิดและการกระทำรองรับ


 


เราคงต้องยอมรับว่าวิธีคิดและการกระทำอันประกอบขึ้นเป็น "ระบอบทักษิณ" ตามนิยามของฝ่ายเสื้อเหลืองนั้น เป็นวิธีคิดและการกระทำในทางการเมืองที่สังคมประชาธิปไตยที่เรียกร้องความโปร่งใสไม่ควรยอมรับ ส่วนวิธีคิดและการกระทำอันประกอบขึ้นเป็น "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" ตามนิยามของฝ่ายเสื้อแดงก็เป็นวิธีคิดและการกระทำในทางการเมืองที่สังคมประชาธิปไตยที่เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ควรยอมรับด้วยเช่นกัน


 


ในขณะเดียวกัน (ตามที่ประกาศอย่างเปิดเผย) แต่ละฝ่ายต่างก็อ้างว่ากำลังต่อสู้เรียกร้อง "ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เช่นเดียวกัน โดยประชาธิปไตยของฝ่ายเสื้อเหลืองเรียกร้องการสร้างการเมืองที่สะอาดโปร่งใสปราศจากการครอบงำของทุนธุรกิจการเมืองหรือทุนนิยมสามานย์ ประชาธิปไตยของฝ่ายเสื้อแดงเรียกร้องการสร้างการเมืองที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจและอื่นๆ


 


ซึ่งประชาธิปไตยที่ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องก็ล้วนแต่เป็นประชาธิปไตยอันพึงปรารถนาของสังคมไทยเช่นกัน ดังนั้น มวลชนเสื้อเหลืองที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยที่สะอาดโปร่งใสด้วยอุดมการณ์บริสุทธิ์ และมวลชนเสื้อเหลืองที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเสมอภาคด้วยอุดมการณ์บริสุทธิ์ จึงเป็นมวลชนที่ก้าวหน้าที่ควรได้รับการสดุดี


 


ปัญหาคือ ทำไมทั้งที่เมื่อว่าโดยอุดมการณ์หรือสิ่งที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องแล้วก็มิได้ขัดแย้งกันในสาระสำคัญ แต่มวลชนทั้งสองฝ่ายกลับถูกปลุกเร้าให้เกลียดชังกันจนถึงขั้นต้อง "ขจัด" หรือ "ล้ม" อีกฝ่ายให้สิ้นซาก!


 


คำถามสำคัญของสังคมไทย ณ วันนี้ จึงควรพุ่งเป้าไปที่บทบาทของ "แกนนำ" และ "แนวร่วมหลัก" ของแต่ละฝ่ายว่ากำลังทำอะไร เพื่อผลประโยชน์ของใคร มันเป็นความขัดแย้งทาง "อุดมการณ์" ประชาธิปไตยของมวลชนเหลือง-แดง หรือ เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เป็นแกนนำในกลุ่มพันธมิตร (บางคน) องคมนตรี,ทหาร,ข้าราชการ (บางคน) กับคุณทักษิณและพวกกันแน่?!!!


 


โดยสรุป ผู้เขียนมองว่า ความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่เวลานี้ ไม่ใช่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยของมวลชนเหลือง-แดง (ที่ถูกมองว่ามี "ความคิด" ก้าวหน้ากว่าแกนนำ) และไม่ใช่เป็นความขัดแย้งของสิ่งที่เรียกกันว่า "ระบอบทักษิณ" กับ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" เพราะระบอบทักษิณไม่ใช่ "ระบอบการเมืองปกครอง" แบบอื่นที่ใครๆในโลกนี้ยอมรับ หรือที่แม้แต่คุณทักษิณก็ไม่ได้เสนอให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นทางเลือกของสังคมไทยแต่อย่างใด


 


ยิ่งถ้าจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง "บอบทักษิณ" กับ "ระบอบอำมาตยาธิปไตย" ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย เพราะวิธีคิดและการกระทำของทั้งสองระบอบ (หากจะเรียกว่ามันเป็น "ระบอบ" ) ดังกล่าวก็ไม่ได้แตกต่างกันในทาง "เนื้อหา" กล่าวคือ เป็นวิธีคิดและการกระทำที่เล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรร/รักษาอำนาจและผลประโยชน์ และยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกัน (เพียงแต่อำมาตย์อาจอิง "สถาบัน" และใช้สถาบันเป็นเครื่องมือ ขณะที่อีกฝ่ายใช้ "ทุน" และ "สมุนบริวาร" ในความอุปถัมภ์เป็นเครื่องมือ) ซึ่งโดยสาระแล้ว วิธีคิดและการกระทำในทั้งสองระบอบต่างเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน


 


ความวุ่นวายทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และอาจนำไปสู่ความรุนแรงแตกหักกันอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่เป็นแกนนำ และแนวร่วมหลักของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของสีเหลืองกับสีแดงเป็นหลัก ซึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ฝ่ายนั้นก็ไม่อาจจะหยิบยื่นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้แก่สังคมไทยได้


 


ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลังมวลชนทั้งเหลือง - แดงหลุดพ้นจาก "มายาภาพ" ของความขัดแย้งบนความคลุมเครือของวาทกรรมอำพรางต่างๆ (ที่แกนนำของแต่ละฝ่ายพยายามสร้างขึ้นเป็น "ธงนำ" ในการสร้างมวลชนสนับสนุน) แล้วมุ่งสื่อสารอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างการเมืองที่สะอาดโปร่งใส และประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคให้สาธารณะยอมรับ จนนำไปสู่กระบวนการผลักดันให้เกิด "อุดมการณ์ร่วมกัน" ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้อย่างแท้จริง

The Other

อมาตยาธิปไตย ในความหมายของเสื้อแดง คือ
----------------------------------------------------

กลุ่มที่เขาคิดเอาเองว่า เป็นพวกข้าราชการผู้ใหญ่บวกกับชนชั้นสูงทางสังคม ที่สมรู้ร่วมคิดกันวางนโยบายต่างๆ เพื่อกดคนระดับรากหญ้าไว้ไม่ให้ได้ผุดได้เกิดทั้งทางเศรฐกิจและสังคม

ผมถือว่าสำหรับฝ่ายทักษิณนั้นอมาตยาธิปไตยเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองที่ สะดวกดีสำหรับการรวมพลังและจุดความเป็นเดือดเป็นแค้นในหมู่มวลชนของเขา เพราะในความเป็นจริงไม่มีกลุ่มเกาะกันอย่างที่ว่าในของบริบทสังคมไทยที่ ปัจจุบันวิวัฒน์มาเป็นกึ่งสากลกึ่งอุตสาหกรรม

มีแต่พหุกล่มที่มีผลประโยชน์แตกต่างกันทำต่อสู้กันทางการเมืองอย่างปกติ เหมือนที่ประเทศอื่นเขาทำกัน แต่ตอนนี้ยุทธศาสตร์การล้มระบอบจำเป็นต้องมีตุ๊กตาตัวหนึ่ง (คือระบอบอมาตยาธิปไตย ) เป็น rallying point สำหรับการต่อสู้

เหมือนอย่างที่ฮิตเลอร์เขาไปปรึกษาหารือกับกูรูทางโฆษณาชวนเชื่อของเขาคือ ดร. เกอบเบิลส์ และลงเอยว่าเอาพวกยิวนี่แหละ ปั้นให้เป็นศตรูคุกคามคนยากคนจน จะได้สร้างฐานเสียงได้ง่ายๆ เร็วๆ ทั้ง ๆ ที่พวกยิวไม่ได้เป็นภัยคุกคามสังคมเยอรมันถึงขั้นว่าต้องถอนรากถอนโคนให้หมด

ดังนั้น ปฏิบัติการทางการเมืองขั้นล้มระบอบต้องเอาสัญญลักษณ์ที่คลุมเคลือมาช่วย สามารถตีความพลิกแพลงต่างๆนานา แล้วปลุกระดมความเกลียดชังได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่อยากแพ้ต้องแจงว่าอมาตยาธิปไตยที่มีพลังนั้นไม่มี

แต่ที่มีแน่ ๆ คือระบอบคอรัปชั่นที่มีนายทุนใหม่สนธิกำลังกับกลุ่มอิทธิพลใหม่พร้อมจะตัก ตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรไทยอันมีอยู่มหาศาลแล้วมาแบ่งกันเอง และระบอบนี้กำลังจะกลับมา

The Other

อำมาตยาธิปไตย ถ้ามันมีอยู่จริง ทักษิณ ก็เคยใช้เป็นบันได
----------------------------------------------------------------

หากอำมาตยาธิปไตยไม่ดีจริง ไม่เป็นประชาธิปไตยจริง บรรดาคนทั้งหลายเหล่านี้ จะมีโอกาสยกระดับตัวเองขึ้นอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่ยืนอยู่ในปัจจุบันได้ หรือ จะก้าวจากชนชั้นไพร่ฟ้ามาเป็นขุนนางในระบอบทักษิณาธิปไตยที่ทักษิณเป็นใหญ่ ซึ่งกลุ่มคนเสื้อแดงบอกว่าเป็นประชาธิปไตยได้หรือ

แม้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็เกิดในระบอบอำมาตยาธิปไตย แสวงหาความร่ำรวยจนถึงขั้นเศรษฐีติดอันดับโลกและเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ด้วยระบบในระบอบอำมาตยาธิปไตยที่ตนรังเกียจในปัจจุบันนี้นั่นเอง

อย่างนี้จะบอกว่าระบอบอำมาตยาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น การขึ้นมาสู่สถานะของแกนนำคนเสื้อแดงก็ดี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรก็ดี ย่อม จะกล่าวได้ว่า เป็นการขึ้นมาโดยไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นกัน เนื่องเพราะได้ก้าวขึ้นมาโดยระบอบอำมาตยาธิปไตย ที่คนเสื้อแดงบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

ถ้าอำมาตยาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเป็นระบอบที่ไม่ดี

แล้ว ระบอบทักษิณาธิปไตยที่ทักษิณเป็นใหญ่ปกครองประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๙

- ที่มีการกระทำมากมายละเมิดหลักประชาธิปไตยผ่านเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ด ขาดในสภา

- หลีกเลี่ยงการตรวจสอบถ่วงดุล ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

- รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวนมหาศาล เกิดการต่อต้านจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และ นำไปสู่การรัฐประหารเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เหล่านี้ เป็นระบอบที่ดีอย่างนั้นหรือ

อำมาตยาธิปไตยคือการอุปถัมภ์ค้ำชูกัน ในลักษณะผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยตอบแทนผู้ใหญ่ ภายใต้หลักแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นอุดมการณ์ทางสังคมที่เกิดจากอิทธิพลคำสอนพระพุทธศาสนาทั้ง พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุ

และอื่นๆอีกเป็นอันมาก ซึ่งทำให้สังคมไทยเติบโตและเจริญขึ้นมาได้ พัฒนามาเป็นระบบอุปถัมภ์ภายใต้อำนาจของขุนนางทั้งหลายที่ทำงานสนองพระเดชพระ คุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์แห่งราษฎร

The Other

แม้การอภิวัฒน์ พ.ศ. ๒๔๗๕ จะนำระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทย แต่ ประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม ความคิด ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทย ที่มีอำนาจและอิทธิพลในระดับจิตสำนึกของประชาชาติ

ดังนั้นประชาธิปไตยตะวันตกเมื่อมาอยู่ในประเทศก็ย่อมต้องสังเคราะห์เข้ากับ ความเป็นไทย เป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบอุปถัมภ์แบบไทยๆ

แม้จะมีอุปสรรคอยู่มากมายตลอด ๗๐ กว่าปีที่ผ่านมา แต่ ประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตยก็อยู่ร่วมกันมาได้ ภายใต้การจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้มากที่สุด แม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ระบอบทักษิณหรือทักษิณาธิปไตยต่างหาก ที่ไม่สามารถสังเคราะห์หล่อหลอมเข้ากับสังคมไทยได้ เพราะเป็นระบอบที่ยึดผลประโยชน์ของตนและกลุ่มตนเป็นใหญ่ ไม่มีการจัดสรรประโยชน์ที่เป็นธรรม จึงถูกกำจัดออกไปจากสังคมไทยในที่สุด

หากแกนนำคนเสื้อแดงคิดให้ดีก็จะเข้าใจว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับแกนนำคนเสื้อแดง ก็ได้ผลประโยชน์จากระบอบอุปถัมภ์ หรืออำมาตยาธิปไตยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จน สามารถยืดอกเชิดหน้าชูคอในฐานะชนชั้นนำของสังคมไทยที่มาจากชนชั้นไพร่ฟ้าราก หญ้า

นี่ย่อมเป็นผลมาจากระบอบอำมาตยาธิปไตย หรือระบอบอุปถัมภ์นั้น ได้หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกันแก่ทุกคนนั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ และแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ยังจะบอกว่าอำมาตยาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือ---------------------------------------------------------------------------------

หากรัก ประชาธิปไตยและต้องการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงควรจะศึกษาให้รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของอำมาตยา ธิปไตย ประชาธิปไตย และหลักพุทธธรรม

เพื่อจะได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้อง นำมาใช้ประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถ

ก้อนกรวดในรองเท้า

หรือประเทศของผมจะย่อยยับอีกครั้งทำไมต้องแบ่งระบอบอำมาตยาธิปไตยระบอบทักษิณด้วยเอาครงใหนเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ระบอบดี พื้นที่อำมาตยาธิปไตยในความรู้สึกของผมมีมากเกินไปและศักดิ์สิทธิ์ด้วยแตะต้องไม่ได้ปิดกั้นไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ พื้นที่ทักษิณเป็นพื้นที่ประชาธิปไตยคล้ายสวนสาธารณะมีน้อยตรวจสอบได้ทั้งภาคประชาชน/ระบบรัฐสภาน่าจะเอาพื้นที่ทั้งสองพื้นที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดห้ามบ่อนทำลายซึ่งกันและกันให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือกันดีไม๊ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่เกิดผลดีทั้งสองระบอบต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นศรัตรู สำหรับผมอะไรก็ได้ประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียวพูดแบบหมดความหวังครับ

aa

คุร คห.1-3 เราไม่ได้เข้าทางทักษิณหรอกนะ แต่เราก็มองอมาตยาธิปไตยฉลาดล้ำที่นำทักษิณมาเป็นตุ๊กตาแสวงหาอำนาจ อย่าว่าเขาเป็นคนดีเลยที่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ คนชั่วๆทำชั่วๆได้เป็นใหญ่มีมากมายแต่ต้องอาศัยพวกมากลากกันไปเกาะกลุ่มให้เหนียวแน่น แต่การนี้กลุ่มอมาตย์สามารถหาประเด็นให้คนเชื่อถือตนโดยยกความชั่วให้ทักษิณ เราไม่เชื่อว่าทั้งประเทศไทยนี้ทักษิณจะเลวร้ายที่สุดที่ทำให้คนไทยทะเลาะ การที่คนไทยทะเลาะกันก็เพราะมีบ่างช่างยุตะหาก เพราะพวกคนเหล่านี้หวังที่จะมีอำนาจเหนือคนอื่นและพยายามทำตัวเองให้สังคมยอมรับ ที่สิ่งที่เสื้อเหลืองแสดงออกมานั้นมันเกินกว่าจะรับได้ เขาทำป่าเถื่อนมีการฆ่า มีระเบิด เกรี้ยวกราดแต่ไม่มีใครสามารถปรามเขาได้ หรือมีกฏหมายชั้นไหนมาเอาผิดต่อพวกที่ทำตัวเหนือปวงประชา แล้วจะให้ยอมรับว่าพวกนั้นดีได้อย่างไร เขาใช้วิธีบังคับคนอื่นให้ยอมรับในการกระทำของพวกเขาโดยการข่มขู่ ทำร้าย จนดูน่ากลัว เราว่าอย่าทำร้ายทักษิณโดยวิธีนี้เลย ถ้าจะเปรียบที่ผ่านมาคดีที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่เห็นมีใครจัดการได้ แต่สงสัยว่าคดีทักษิณนั้นจะเอากันถึงตาย งงง?

ชายไทย

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสูงสุด

ชายไทย

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสูงสุด

ยุติธรรม

ทักษิณทำผิดไม่ควรนิรโทษกรรม
พันธมิตรทำผิดก็ไม่ควรนิรโทษกรรม
คมช.ทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญก็ผิด แต่ทำไมนิรโทษกรรม?!!!
นี่งัย "ความไม่ยุติธรรม"
ดังนั้น ยุติธรรม = ทักษิณ,พันธมิตร,คมช.(องคมนตรีด้วย)ต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ถ้าผิดจริงต้องรับผิดตามโทษานุโทษ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

กระถิน

นี่แหละ ประชาธิปไตยในแบบฉบับของสังคมไทย
ชาติที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครมาก่อน
แต่สมาทานเอา "ประชาธิปไตย"ที่ import จากประเทศอังกฤษ
มาใช้อย่างเชื่องๆ
ผลมันจึงเป็นอย่างที่เห็น
วนเวียนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาระหว่าง ประชาธิปไตย อำมาตยาธิปไตย
สังคมไทยเป็นสังคมอีแอบไม่ค่อยกล้าพูด กล้าทำ และกล้ายอมรับ
ในสิ่งที่เป็นอยู่

doctorJ

Dear author

Your perspective is quite interesting, and worth considering. They both hide their agendas underneath the "democratic" pretext. Michael Connors seemed to have this kind of idea too. And also some others who exploit the reds ans yellows pretext for their own "separate" agendas. Things get more and more complicated!

All I can do is hope and pray that everyone is crystal clear of what they're doing. And hopefully, the clash and bloodshed will be the very last resort.

If Thailand will step ahead in "democracy", Thais need to learn lessons from her past.

รักพ่อหลวง และราชวงค์ทุกพระองค์

คห.8 ออกความเห็นได้โดนจิงๆ สูตรนี้แหละ ที่จะทำให้ประเทศสงบสุขได้ นอกจากมีการพระราชทานอภัยโทษเท่านั้น... เหมือนเมื่อครั้งสมัยสงครามยุทธหัติถีพุทธศักราช๒๑๓๕ "สมเด็จพระนเรศวรทรงชนะพระเจ้าแปร" โดยปราศจาก เหล่าทหารและเสนาอำมาตย์ เพราะวิ่งตามไม่ทัน...สมเด็จฯท่านโกรธมากถึงขั้นสั่งประหารเหล่าทหารกล้าเหล่านั้น...แต่ผู่ที่ไกล่เกลียงานนี้คือ "สมเด็จพระนพรัตน์" มหาเถระคันฉ่อง พระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยแสดงธรรมที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม จนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงฟังแล้วก็ทรงพระปิติโสมนัส ตรัสว่า "อันพระคุณเจ้ากล่าวมานี้เห็นควรหนักหนา สมเด็จพระพนรัตจึงได้ถวายพระพรว่า ข้าราชบริพารซึ่งต้องโทษเหล่านี้ก็ผิดหนักหนาอยู่แล้ว แต่ทว่าได้ทำคุณงามความดีมา แต่ครั้งสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชเจ้า และสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ตลอดมาจนถึงพระองค์ดุจพุทธบริษัทสมเด็จพระบรมครู จึงขอพระราชทานอภัยโทษต่อข้าราชบริพารเหล่านี้ไว้สักครั้งหนึ่ง จะได้ทำคุณงามความดีฉลองพระเดชพระคุณท่านสืบไป ....

เห็นทางสว่างแล้วจริงๆ

หากประชาชนคนไทยมีบุญ จะได้เห็นการสงบศึกครั้งนี้โดย สมเด็จฯท่านลงมาโปรด และให้ทานในครั้งนี้...คนไทยทุกหมู่เหล่าก็จะคืนดีกัน และรักกัน...นี้คือหมายเหตุสำคัญที่มีคำทำนายไว้ว่า "ท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประเทศไทยจะเจิญถึงที่สุดในท้องถิ่นนี้ จะบริบูรณ์ด้วยข้าว-ปลา-อาหาร เงินทอง จะมีการค้นพบสินทรัพย์ในดิน ฯลฯ ...หากมีบุญจริงเราจะได้เห็น...

วินแน

- ข่าวด่วนเนวินร้องไห้ มีน้ำมูกออกมาเป็นระยะ ๆ แถมเขากลายไปคนดีของสังคมไปแล้วครับพื่น้อง

มาคุ

เป็นกระทู้และการให้เหตุผลที่ดีของผุ้ร่วมแสดงความเห็นซึ่งผมหาไม่เจอมานาน....ในประชาไท

ขอขอบคุณ

นที

เห็นด้วยกับบทความนี้เป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ขอไปร่วมชุมนุมก่อน

ทักษิณ หน่ะ จะไล่จริงๆไม่ยากหรอก เหมือนมะเร็งที่สามารถตัดออกไปได้ด้วยมีดของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ถ้าประชาชนไม่เอาซะอย่าง ก็หมดสิทธิ์ แล้วอีกอย่าง ยังไงก็คงไม่ได้กลับประเทศในเร็วๆนี้แน่นอน ไม่ว่าผลของการต่อสู้จะออกมาเป็นยังไง เพราะคนมากมายก็ไม่ยอมรับ

แต่ The greatest mastermind นี่ เหมือน AIDS ตัดออกก็ไม่ได้ รักษาก็ไม่หาย ที่มีคนบอกว่าแกอยากจะเป็นผู้สำเร็จราชการ มันก็ส่อเค้า คนนี้กุศโลบายยอกย้อนลึกล้ำกว่าทักษิณเยอะ ฉลาด เจ้าเล่ห์ สงบนิ่ง และ อำมหิต.......เก็บเกี่ยวผลประโยชน์และแอบหลังสถาบันมาตลอด และก็มีอิทธิพลมากในสถาบันเพราะกุมความลับไว้เยอะที่ให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษ น่ากลัวมาก

ขนลุก

- เวปพันธุ์ทิพย์ ห้องราชดำเนิน โอ้โห้ดุเดือดจริง ๆ

คอยดู

สหสีแดงประกอบด้วย 1.แดงคอมมูนนิสม์(ใจ.สุรชัยฯ)
2.แดงประชาธิปไตย(หมอเหวงฯครูประทีปฯ)
3.แดงทักษิณ(วีระ ณัฐวุติ จตุพร ก่อแก้วฯ)
เอาเถอะถึงสหสีแดงชนะก็จะไปหักหลังกันอีกที สรุปคนไทยแพ้ทุกคน

ประชาชน

การเรียกร้องประชาธิไตยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลใดๆ แต่เป็นความต้องการของประชาชน โดยแท้ที่เขารู้ว่าประชาธิไตยประชาชนได้อะไรจากรัฐบาล รัฐบาลโครไม่เคยให้อะไรแก่ประชาชน นอกจากทำให้ประชาชนเป็นนหี้ทุกคน ต้องใช้หนี้ทุกคน แต่รัฐบาลและพวกพ้องมีผลประโยชนือย่างมหาศาล คนที่พูดว่าเพราะคน 2 คนทะเลาะไม่จริงโวย

ประชาชน

การเรียกร้องประชาธิไตยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลใดๆ แต่เป็นความต้องการของประชาชน โดยแท้ที่เขารู้ว่าประชาธิไตยประชาชนได้อะไรจากรัฐบาล รัฐบาลโครไม่เคยให้อะไรแก่ประชาชน นอกจากทำให้ประชาชนเป็นนหี้ทุกคน ต้องใช้หนี้ทุกคน แต่รัฐบาลและพวกพ้องมีผลประโยชนือย่างมหาศาล คนที่พูดว่าเพราะคน 2 คนทะเลาะไม่จริงโวย

อะตอม

ครับทั้ง"ระบอบทักษิณ V.S. อำมาตยาธิปไตย" คือนวัตกรรมของเกมพนันอำนาจ ที่มีพัฒนาการไปในทิศทางที่จะเป็น"ปาราสิต" ต่อแก่นที่แท้จริงของปชต. ที่ผมให้คำจำกัดความไว้ในนิยามคำนี้คือ"ทฤษฎีต้มกบ(การค่อยๆเร่งอุณหภูมิการครอบงำของระบอบทักษิณ)ที่ค่อยๆเร่งอุณหภูมิรุกคืบทีละเล็กละน้อยทีละภาคส่วนอวัยวะแขนขา ด้วยระบบทุนใหม่(ที่ใครเรียกทุนสามานย์)

ส่วนหนึ่งเป้าหมายคือต้องการป้องกันตัวจากอำนาจอีกขั่วที่ตีมาเป็นระยะๆ จึงพยายามหาเกราะอีกอันมารับมือ นั้นคือเกราะเหล็กที่ออกแบบด้วยอำนาจบริหารในมือขณะนั้น จนแปรสัมปทานเกราะแก้วความชอบธรรมคะแนนนิยมภาคประชาชนที่เคยเป็นเกราะแก้วเจ็ดชั้นชนิดที่อำนาจอีกขั่วตีเท่าไหร่ก็ไม่บิ่นหรือเล่นงานหรือแทรกตัวเข้ามายาก

เขาออกแรงตี ที่มากกว่าปี49 ด้วยซ้ำหลายกรณีแรงๆด้วยซ้ำ แต่เกราะแก้วความชอบธรรมในการที่เขายังมีคือปชต. หรือระบบขับเคลื่อนแบบปชตหรือเครื่องยนต์เทอร์ไบด์ปชต ที่เรือสำเภากางใบรุ่นเก่าตลอดจนกล่มทุนเก่า(อำมาตยฯ) ยังหาช่องทางแทรกตัวเข้ามาอย่างเต็มบทบาทแบบเดิมๆยาก(แบบสมัยป๋าฯและทหารกลุ่มฟันเหลืองสมัยสงครามเย็นก่อนยุคป๋าฯ)โยงไปถึงสมัยปีดีย์กับซีรีย์ดังเรื่อง"ปอบสยามกับต้นมาขามสนามหลวง"

แต่นี่คือมหากาพย์ชีรี่ย์อำมตะนิรันดร์กาล ภาคนี้จึงชื่อตอน"ระบอบทักษิณ V.S. อำมาตยาธิปไตย" ปอบตนใหม่ล่าสุดคือทักษิณ ไม่ใช่เรื่องใหม่มีสังเวยหลายรุ่นแล้วที่คลาสิกสุดคือ(ปีดีย์)หรือมีดีไม่มีที่อยู่ แม้ในรายละเอียดจะต่างกันในการเขียนบท แต่พล็อตเรื่องโครงเรื่องจริงๆคือมหากาพย์เดียวกัน?

ผมยังเชื่อว่าระบอบทักษิณส่วนหนึ่งสร้างมาเพื่อตั้งรับเรื่องนี้? แต่เพราะดันไปเนรคุณเกราะแก้วความชอบธรรมภาคปชช. โดยเข้าใจว่าการเมืองภาคปชช.ตามเขาหลายลี้ เขาคุมใด้หมดแล้ว ความหลงตัวเองที่ละเลยจนสัมปทานไปเป็นเกราะเหล็กที่เมื่อเร่งอุณหภูมิการคอบงำไปมากๆ มันเลยร้อนที่ตัว ส่วนจะกลับไปหาเกราะแก้วความชอบธรรมภาคปชช.มันก็ไม่เหลือแล้วเพราะแปรตรงนั้นไปเป็นอุณหภมิต้มกบ หรือเกราะเหล็ก

นั้นคือกาลอวสานของระบอบทักษิณที่สมัยก่อนเขาก็ตียังไงก็ไม่บิ่นเพราะความชอบธรรมในการคุมเครื่องยนต์หางเสือปชต.อยู่เมื่อเกราะแก้วความชอบธรรมไม่เหลือ สาระพัดบาทาแม้แต่จิ๊กโก๋สวนลุม(สนธิ)ยังตีโดน ตามด้วยเด็ก เอาไม้ไล่แหย่แผลคนตะโกนด่านในห้างได้เพราะแปรต้นทุนตรงนั้นไปเป็นทฤษฎีต้มกบมันจึงไม่เหลืออะไรและเปิดทางให้เ

อะตอม

ต่อ-
เพราะแปรต้นทุนตรงนั้นไปเป็นทฤษฎีต้มกบมันจึงไม่เหลืออะไรและเปิดทางให้อำนาจอีกขั่วแทรกตัวเข้ามา หลังจากที่นั่งตบยุงรอมันผูกขาดเล่นผูกขาดกิน ด้วยการขยายกลุ่มทุนใหม่แบบทุนนิยมนักล่าโลกาฯ(หรือสามานย์ที่ใครตั้งให้น่ะไม่ใช่ผม)มาไล่ต้อนกลุ่มทุนเก่าหรือทุนศักดินาเก่า ที่เสียหายหนักสมัยฟองสบู่ จึงโต้คืนยากเขาจึงรุกคืบผูกขาดกินคนเดียวมานาน

ไม่พอแถมไปเชิญนักล่าเจ้าป่า(สิงคโปร(โต)รวมหัวกับนักล่าพันธุ์แมวใส่ไม้โท มานั่งรอทานต้มกบในระยะตั้งโต๊ะ แต่เพราะเริ่มร้อนมันจึงมีคนเริ่มฮึดฮัดก่อนจะถูกมัดตราสังข์?จนพธม.เริ่มแสดงบทบาทเต็มตัว นั้นละคือโอกาสอันงาม ในการแทรกตัวเข้ามาของระบอบอำมาตย์ ที่รอมานานแล้ว ตีเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไร?

แต่ตอนนี้ใครตีก็โดน?เพราะเกราะเหล็กที่คิดว่าออกแบบเองได้ มันก็ซ่อนตัวไม่ได้เพราะมันร้อนจากการที่ดันไปเนรคุณเกราะแก้วภาคปชช.ไว้ ดีเดย์ก็โทมาฮอร์คลูกแรก(ปัสวะรดที่นอนหรือปฎิวัติ49) อาวุธเด็ดอำมาตย์ ตุลาการอภิบาลนุมัติมาเก็บงานด้วยการเอาไม้เสียบตูดยุบพรรคซ้ำตามด้วยจับตอน111 เพื่อเจตนาสลายขั่วให้สิ้นซาก

แต่ดันเอาไม่อยู่เลือกตั้งมันยังเข้าวินแทนลูกป๋าฯอีกจึงต้องใช้งานตุลาการอภิบาลนุมัติวิสามัญหรือปฎิวัติซ้ำหลายหน จนต้นทุนความเชื่อมั่นศาลแทบไม่เหลือ โดยมีทหารราบในกรงลิง (พธม)และทหารเอกในกรงลิง(ปชป.)วันนี้ ที่ต่างตอบแทนกัน ดันอำนาจอำมาตย์ยุคป๋าฯกลับเข้ามาอีก? หรือพูดง่ายๆคือการมัดตราสังข์ตัวประกันอดทนคนไทย หรือกบเลือกนายคนไทยลงหม้อตุ๋นกบของระบอบอำมาตยาธิปไตย

หนักกว่าระบอบทักษิณอีกในแง่การทำร้ายแก่นแท้ของปชต.? ส่วนใครจะอ้างว่าระบอบอำมาตย์มันคือรากเหง้าฐานที่พัฒนการมาตามรอยต่อประวัติศาสตร์ของระบอบสมบูรณฯและรากเหง้าวัฒนธรรมไทยเหมือนใช่ครับ ?ถ้าทิศทางมันไม่สวนทางกันในวิธีขับเคลื่อนของกัปตันสองยุคเหยียบเรือสองแคม

กับเรือยนต์ปชต.รูปร่างประหลาดลำนี้เพราะปาราสิตทางปชต.ในเกมอำนาจพากันออกแบบไว้นั้นคือเป็นเรือยนต์ปชต.แต่กางใบสมบูรณ์(สำเภา)รุ่นเก่าเอาไว้ อีกคนติดเครื่องยนต์หางเสือ อีกคนติดเบรคกางใบ พลวัฒน์มันจึงคือการหมุนครับ รูปธรรมคือข้าราชการไทย ยังสับสนว่าตกลงจะให้ ติดเครื่องยนต์หรือจะให้กางใบ เพราะติดเครื่องหรือกางใบข้าราชการก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่อง

นี่ไงครับเรือประหลาดที่เกิดจากนวัตกรรมเกมอำนาจที่เป็นปาราสิตต่ออนาคตพัฒนาการปชต.เรือมันจึงหมุนแบบนี้???

อะตอม

นี่คือปัญหาภาพรวมๆ แล้วทางออกล่ะ??? ผมเสนอไปหลายครั้งเรื่องการปรับตัว และฝ่ายเรือยนต์ศรีธนญชัย(ปชต.เชิงรูปร่างไม่เอาจิตวิญญานหรือตัวตนความเป็นไทย) หรือฝ่ายปชต.แบบระบอบทักษิณ ผมว่าหลายครั้งส่งสัญญานการให้ปรับตัว เช่นเรื่องปฎิญญาฟินแลนด์ นั้นเนื้อหาจริงๆคือการส่งสัญญานให้ปรับตัว

แต่เพราะทุนนิยมนักล่าโลกาฯ(ทุนสามานย์)ดันไปต้อนทุนศักดินาเกินไปจนเขาต้องหาวิธีโต้กลับ ระบอบทักษิณที่กินอยู่คนเดียว แถมกินไปต้อนคนอื่นไปมันจึงทำให้เกิดการพยายามล้มระบอบทักษิณ ด้วยเครื่องมือต่างๆ หลายครั้งแต่ไม่เป็นผล จนที่สุดเขาทำตัวเองที่ใช้ทฤษฎีต้มกบ

จึงเปิดทางให้ระบอบอำมาตย์ฯรวมตัวกับผู้เสียผลประโยชน์จากระบอบทักษิณจนพยายามขยายเนื้อหาการส่งสัญญานการปรับตัว(ลดขนาดอำนาจเข้าหาอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจประชาชน) แต่เพราะ เงื่อนไขตรงนี้ถ้าขยายมันให้จริงเกินไปมันจะไม่มีพลัง ฝ่ายพธม.(ที่แท้จริงไม่ใช่พธม.ทหารราบในกรงลิงคนบ้าถือไฟน่ะ)แต่พธม.คือผู้เสียประโยชน์จากระบอบทักษิณ

ทั้งทุนศักดินาเก่าบางกลุ่มทุน นักการเมืองฝ่ายแค้นที่มันผูกขาดเล่นจนต้องนั่งตบยุงรอมันเล่นอย่างเดียวรวมหัวกัน สร้างเรื่องขยายหลุมดำความเกลียดชัง จากการส่งสัญญานการปรับตัวในตอนแรกให้กลายไปเป็นกรณี"ล้มล้างสถาบัน" นั้นคือสร้างหลุมดำมวลมหาศาลจากการปลุกศรัทธาตรงนี้

ให้กลายเป็นกรณีน้ำผึ้งหยดเดียว โดยการแปรศรัทธามาเป็นอาวุธ เพราะถ้าเอาแค่ข้อเท็จจริงเกินไปมันปลุกพลังต่อต้านไม่ไหว? ดังนั้นมันจึงขยายหลุมดำความระแวงต่อด้วยการเริ่มต้นจากที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กเล่นขี้ เรื่องเล็กนิดเดียวดันกลายมาเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวขยายบานปลายใหญ่โตเพราะผู้ใหญ่ดันลงมาเล่นขี้เองแทนเด็ก

ดังนั้นเมื่อกระทบกระทั้ง จนมีผู้ถูกระทำและผู้กระทำเขาโดยอ้างตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่ลงมาระงับเหตุแต่ที่ไหนได้ตัวผู้ใหญ่เองนั้นล่ะคือตัวก่อเหตุในนามอันธพาลตัวใหญ่อ้างระบบยุติธรรม แต่จริงๆคือยุติโดยถีบหรือกระทำเด็กที่เล็กกว่าเมื่อไม่เป็นธรรม และมั่วคุลกฝุ่น(CHAOS)ที่ขาใครพาดก้านคอใครนับขาไม่ถูกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

สาวหมัดสาวพระบาทาไปบรรจงเต็มบรรทัดดอกไม้กัน เมื่อมีแอคชั่นมันจึงมีรีแอคชั่นนัวเนียแบบนั้นจากสัญญานการปรับตัวมันจึงพัฒนามาเป็นสัญญานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันจนได้บานปลายมาถึงตรงนี้ตอนนี้ไม่มีขาวมีดำมีเด็กผู้ใหญ่ธรรมะอธรรม มันเทาๆเท่ากันทั้งหมดมั่วกันหมดตอนนี้ทางที่จะเป็นทางออก

เปิดตา

ระบอบทักษิณ ฝ่าย ปชป และอำมาตย์ เป็นคนตั้ง ส่วน อำมาตยาธิปไตย ฝ่าย เสื้อแดง และฝ่ายค้านขณะนี้ เป็นคนตั้ง คือสองระบอบนี้เป็นสิ่งไม่ดีของแต่ละฝ่าย แต่เปิดตาเห็นว่า ดีทั้งคู่ ระบอบทักษิณ คือ นโยบาย ส่วนอำมาตย์ คล้ายจะเป็น ตำแหน่ง หรือ สถาบัน ไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆมัน v.s. กันไม่ได้ มันคนละเรื่อง คนละแบบ แต่ที่ขัดแย้งกันอยู่นี้มันเป็นเรื่องของ บุคคล อย่างแน่นอน ฟันธง

ผู้เฒ่า กทม.

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทักษิณสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆ เพราะทักษิณถูกรังแกและไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ทั้งๆ ที่ทักษิณทำความดีความเจริญให้แกประเทศชาติมากกว่ารัฐบาลทุกรัฐาลที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อว่าทักษิณมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมากกว่าพวกนักการเมืองขี้ฉ้อและไม่มีผลงานเสียอีก การที่ทักษิณออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และมีประชาชนที่มาร่วมด้วยเป็นจำนวนมหาศาลนั้นถูกต้องแล้ว ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจอย่างเต็มที่ และข้าพเจ้าเชื่อว่า "ธรรมมะย่อมชนะอธรรม"

อะตอม

ตอนนี้ทางที่จะเป็นทางออกคือ อันดับแรกจัดระเบียบขาตัวเอง หรือเชคขาตัวเองทุกๆคนทุกบทบาทตำแหน่งหน้าที่ ด้วยการใช้สติก่อน ออกหมัดออกขา หรือเพิ่มเงื่อนไขลงไปในระบบรวมที่มันโอเวอร์โหลดแล้วสภาวะCHAOSแบบนี้

ในตัวระบบมันจัดการในตัวระบบไม่ได้เพราะเครื่องมือในระบบผันไปเป็นผู้เล่นหมดแล้วถ้ายิ่งจะเพิ่มเงื่อนไขของแต่ล่ะอัตตาตัวเองลงไป ต่างคนต่างอยากได้ต่างคนต่างจะอยากออกไป และออกไปแบบตัวเองต้องได้ไปเต็มๆแบบสง่างามและทั้งหมดด้วย

ผมจึงบอกว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ยังมาสร้างเงื่อนไขแบบนี้ เห็นกรณีจราจลเหยียบกันตายไหม?มีแต่คนอยากจะออก มีแต่คนอยากจะไป มีแต่คนอยากจะได้ แถมต้องได้ไปเต็มๆ แบบมีอภิสิทธิกว่าใคร มาเจ้ายศเจ้าอย่างกว่าใครในการที่พยายามจะ เคลียร์จราจรเพื่อหาทางออกให้คนๆเดียว

แม้ขนาดไม่จราจลมันก็วุ่นพออยู่แล้ว แต่นี่จะมาเคลียร์พื้นที่เอาคนๆเดียวออกอย่างมีขบวนห้อยท้าย เพิ่มเงื่อนไขให้คนที่อยากออก กดดันระบบมากขึ้นเพราะเขาก็มีสิทธิออกไปเท่ากัน แต่เพราะเงื่อนไขต้องมาติดรถนำขบวนตอนไฟไหม้แบบซานิก้านี่น่ะ? ตอนนี้เงื่อนไขแบบตัวใครตัวมันแบบนี้ ต้องมีสติและลดเงื่อนไขเฉพาะตัวลงให้มาก

และจัดระเบียบขาจัดระเบียบตัวเองในบทบาทหน้าที่ก่อน อย่าพึ่งไปเพิ่มเงื่อนไขว่าตัวเองขอความช่วยเหลืออยากออกก่อนใครโดยที่ไม่ได้ช่วยสถานการณ์เลย เพราะถ้ามีสติและอยู่ในความสงบมันจะลำดับบสิ่งที่ควรทำที่สุดได้ไปตามสถานการณ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขแบบนั้น

มันจะเห็นภาพในตัวแปรต้นเหตุแห่งปัญหาตัวใหญ่ๆ ที่มีไม่กี่ใหญ่ในนี้ที่ต้องพิจารณาตัวเองในการลดเงื่อนไข นั้นคือปรับตัวเข้าหาอำนาจที่แท้จริงของระบอบปชต. อย่าเอาความใหญ่ไปฝืนความจริงของพัฒนการการรวมความต่างตามหลักวิวัฒนาการ ถ้าเราลดเงื่อนไขใหญ่ๆหลักๆได้ และเงื่อนไขนี้ถ้ายอมพิจารณาตัวเอง โดยเริ่มลงมาหาเริ่มปรับที่ขาตัวเองก่อน

เงื่อนไขต่างๆในระบบมันจะลดลง ชนิดที่เก็บตกนิดเดียวก็เข้าสู่โหมดปกติได้แล้ว ดังนั้นตอนนี้ทุกคนจึงต้องหันมาจัดระเบียบขา และเชคขาตัวเอง ดูสิว่าพาดก้านคอคนอื่นอยู่หรือเปล่า? ยิ่งเป็นขาที่ใหญ่ตัวใหญ่แค่ไหน หญ้าแพรกมันยิ่งแหลกรานมากขึ้นเท่านั้น เพราะการไสช้างเข้ารบพุ่งกันมันมีแต่การตายเสียหายเพิ่ม

แต่ถ้าขาช้างขุนศึกยอมจัดระเบียบขา เจรจาหาข้อยุติก่อนที่จะไสช้าง?บางที่ขาช้างอาจจะไม่ต้องออกศึกให้เสียไพร่พล?จบลงที่เจรจาเอาขามือมารำวงสามัคคีกัน

อะตอม

อ้อขอแย้งคุณเปิดตา#26 ครับ ที่คุณฟันธงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวบุคคล ผมเห็นต่าง เพราะ ทั้งหมดไม่ว่าระบอบทักษิณ และอำมาตยฯ เกี่ยวโยงกับโครงสร้างหลักเช่นรัฐธรรมนูญ ทั้ง40(เครื่องมือของระบอบทักษิณ) และ50เครื่องมือของอำมาตย์ฯ(ใช้อำนาจผ่านศาลหรือให้ศาลลงไปมั่วทุกสนามได้)

และทั้งหมดยึดโยงทั้งทางโครงสร้างและพฤติกรรม เช่นระบบพรรคการเมืองในตัวระบอบทักษิณ(ในตัวพฤติกรรม) และอำมาตย์ราชการแบบเก่าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเดินเกมการปกครองของนักปกครองสองขั่วอำนาจ หรือกัปตันสองยุคเหยียบเรือสองแคมผ่านกลไกการขับเคลื่อนที่ต่างยุค(อีกคนติดเบรคกางใบสำเภารุ่นเก่า) อีกคนติดเครื่องยนต์หางเสือ แต่เรือวิ่งไปไม่ได้เพราะกางใบสำเภาต้านลม

เรือมันจึงหมุน และเหตุที่เรือหมุนได้ไม่ใช่ตัวบุคคลเพิ่ยงคนเดียวที่เสกให้เรือหมุนได้ เพราะมันเกี่ยวกับโครงสร้างกลไกในระบบ ครับดังนั้น แม้ตัวบุคคลจะเป็นคนกำหนดชี้นำแบบนักปกครองไม่ใช่นักปชต.(ทั้งคู่) ดังนั้นเมื่อเอาอำนาจนิยมของนักปกครองมาดันกัน ไม่ใช่เอารูปแบบนักปชต.มาดุลมาคานกันที่เหตุที่ผมจริงๆแบบปชต ที่เรือมันจะวิ่งประคองประสานตรวจสอบกันไปในทิศทางตรวจสอบกันได้

แต่นี่เรือมันหมุนเพราะกัปตันไม่ได้หันหัวเรือแบบปชต.ครับ แต่หันหัวเรือแบบนักปกครองนัก สงครามนั้นคือหันหัวเรือเข้าชนกัน???

คนเดือดร้อน

ทำไปแล้วได้ผลดีหรือเสีย คุณไม่ห่วงปากท้องคนในชาติหรือ มาต่อสู้บ้าบออะไร ผมไม่เสียหายเท่าชาวบ้านทั่วไปหรอก ผมขายเครื่องมือแพทย์งบแต่ละปีไม่ค่อยถูกตัด แต่คนที่จะตายเป็นชาวบ้านทั่วไป ที่คุณบอกจะเรียกร้อง นั่น นู่น นี่ให้เค้า คุณรู้ไหมว่าการชุมนุมของคุณทำให้GDP ติดลบมากขึ้น ผมพูดแบบไม่เข้าใคร พวกคุณไม่ว่าเหลืองหรือแดง ตกเป็นเครื่องมือให้คนที่เขาหวังผลประโยชน์เพื่อตัวเขาเองหลอกใช้ โง่ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ยุติธรรม

ฟามจริงตามประวัติศาสตร์ "เปรม" เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนผ่านจากยุคเผด็จการทหารมาเป็นประชาธิปไตย แต่เป็นได้แค่ครึงใบ พอส่งต่อไอ้ที่ครึงใบให้ "ชาติชาย" เผด็จการทหารก็มาเอาคืนไปอีก และ "สุจินดา" ทำท่าจะยื้อต่อแต่ก็เกิด "เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 35" เผด็จการทหารจึงหดหัวเข้ากระดอง จากนั้น ปชต.ก็เริ่มตั้งไข่ใหม่จนมี "รธน.ฉบับปชช.2540" แล้ว "แม้ว" ก็ได้โอกาสเข้ามาเป็นนายกฯ (หลังพ้นคดีซุกหุ้นอย่างหวุดหวิดฐาน "บกพร่องโดยสุริต") ใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญที่เป็นปชต.ที่สุดเป็นเวลา 6 ปี แต่ "เสี่ยแม้ว"แกบริหารประเทศ "บกพร่องโดยทุจริต" มากไปเลยถูกนักวิชาการ สื่อออกมาแฉมากขึ้นๆๆๆ จนเกิดปรากฏการณ์ "พธม." และรัฐประหาร 19 ก.ย.ดังนั้น "แม้ว" จึงเป็นสะพานเชื่อมจาก ปชต.ที่ดีที่สุดสู่เผด็จการอีกครั้ง(โดยมี "เปรม"อยู่เบื้องหลังรัฐประหาร)...สรุป คุณจะเลือกใคร ป.orม.?....อิอิอิ!!!

ยุติธรรม

อ้อ!อย่าถูกหลอกให้หลงประเด็นว่า "โค่นทักษิณ = โค่นปชต." หรือ "ได้ทักษิณคืน=ได้ปชต.คืน" ระวังจะโดนหลอกว่า "คุณเป็นวีรบุรุษที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปชต." ล่ะ

เพราะ...ปชต.เข้ากันไม่ค่อยได้กับทั้ง ม.(and ป.)

มองให้เห็นกันตรงๆเป๊ะเลยสิ...ไม่ว่าจะเป็น "แม้ว" หรือ "วีระซนหลังไมค์" อย่าง "3 เกลอหัวขวด" กับหางเครื่องคนอื่นๆล้วนแต่ไม่มีใครเป็น "นัก" หรือ "สัญลักษณ์"ปชต.(รวมทั้งแป๊ะลิ้มกับลิ่วล้อก็บ่ใช่เด้อพี่น้องเอ๊ย!!)

ปอสา

เห็นด้วยกับกระทู้นี้จริง ๆ

หัวใจเมตตา ชนะ

ทุกกลุมยืนบนระบอบ ปชต. หากมีกลุ่มอื่นเลือกระบอบเผด็จการหรืออื่นๆ ก็เกิดการขัดแย้งสู้รบ อย่างชัดเจน หากยึดระบอบ ปชต.แต่ละเมิดสิทธิผู้อืนๆก็จะออกมาสู้เพื่อสิทธิของตนเช่นทุกวันนี้ พทม.ละเมิดทุกอย่าง เดือดร้อนเสียหายเป็นแสนล้าน คนเสื้อแดงอย่าเรียนแบบเลวๆๆๆๆๆนี้ เดินตามโจรก็เป็นโจร ไม่มีดาวกระจาย.ไม่ปิดถนนหนทาง.ไม่ละเมิดสิทธิ ด่า ทำร้ายใคร หากหลงทางทำอะไรผิดๆๆก็เสียหายอีกหน พวกเราทำความล่มจมบนดินแดนสุวรรณภูมิ (ชาวโลกคงขำตาย พวกคนไ....มันโง่เขลาเบาปัญญา ต่างทุบชนชาติตนทุกสมัย )ที่ดีเลิศดั่งอยู่บนสวรค์(พวกเราคือนางฟ้าและเทวดาแล้ว) ระบอบ ปชต.ตือมีความหลายหลากของกลุ่ม ความคิดเห็น หากมีการเลือกตั้งแล้วก็ตอ้งยอมรับเสียงสว่นให่ญให้บริหารประเทศทั้งหมด หากชนกลุ่มน้อยออกมาก่อกวนไม่ยอมรับก็ถึอว่าผิด หากต่อสู้กันก็เสียหายอีก ก็คือ "พทม"นั่นแหละ เราจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปหากกลุ่ม....ละเมิด ปชต. กฎหมา.......ย อ่อน นักปกครองไม่เข้มงวด.แก้ปัญหาปลายเหตุ.ปล่อยนักโทษมาล้างผลาญประชาชน ล่มจมตลอดกาล ทางออกคือ"เคารพกัน" มาเลือกตั้งให้ได้ผลชัดๆๆพรรคใดได้ ส.ส. ๒๘๐คนก็เป็นรัฐบาล หากไม่ถึงก็เลือกอีกหน(ทำลายการซื้อเสียงได้) เราต้องการ"อัศวิน"มากู้ชาติ นายกมาร์ค หากตัดเชือกที่มือ เท้าทิ้งมาตั้งพรรคให่ม """"ฯพณฯก็ตืออัศวินที่พวกเรารอ"""""

555

ประชาธิปไตยคือเลือกตั้ง ก็ลองหยั่งความรู้ดูสักหน
แต่สีเหลืองมันโง่เง่าเกินคน ลากตั้งเจ็ดเลือกตั้งสามบัดซบจริง
อคตรีเขาไม่ให้ยุ่งการเมือง ดูแล้วเคืองเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่
เป็นรมตกันยกชุดไอ้จรรไร แล้วนั้นไซร้นี่หรือเรียกประชาธิปไตย
การเลือกตั้งเขาให้พรรคเสียงข้างมาก แล้วเสือกลากคนทรยศมาเป็นพวก
ร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่สุดบ่วง แล้วมันพ่วงประเทศไทยลงผาเหว
เขาเล่าว่าการแก้เศรษฐกิจ ดูได้คิดUSAเหตุและผล
เสือกมากู้ชาติล่มกู้แล้วจน เกิดเป็นคนต้องคิดให้กว้างไกล
มรึงไปปิดสนามบินเสียไปมาก เสือกมาปากชาติล่มเพราะทักษิน
เห็นเจ็กลิ้มพวกมรึงเดี๋ยวก็บิน ไปเสพสิ้นงบพวกมรึงบริจาคกัน
แล้วมีน่าบอกว่าการเมืองใหม่ คิดให้ไกลแล้วก็เห็นไอ่ไร้ศีล
อยากจะฮบตำแหน่งแล้วก็กิน แดกกันสิ้นงบประเทศไอ่จรรไร
นมโรงเรียนของเด็กทำกันได้ คิดแล้วไซร้ไล่ให้ทันกินฉิบหาย
ปลากระป๋องเน่าเน่าเห็นแล้วคาย จะให้ร่ายความจรรไรพรรคพวกมรึง
สองบรรญัติสองมาตรฐานก็มีได้ จะให้ใครรับผิดชอบพวกเสื้อเหลือง
โยนความผิดให้เสื้อแดงอยู่เป็นเนือง ไม่ใช่เรื่องมันก็แดงทั้งประเทศไทย

v

ก่อนหน้าที่จะมีระบอบทักษิณตามที่เรียกขานกันนั้น
ก็มีการแย่งชิงอำนาจกันอย่างมากอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะการปฎิวัติรัฐประหารครั้งก่อนๆ จนมาถึง รสช.
ตอนนั้น ทักษิณ ยังไม่ได้เป็น นายกฯ ด้วยซ้ำ
ระบอบเผด็จการทหารกับระบบอุปถัมภ์ และอมตยาธิปไตย
จะว่าไปก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ข้าราชการที่เป็นฐานอำนาจของระบอบอำมาตย์ฯ ก็ไม่ชอบระบอบประชาธิปไตย
เพราะอยากเป็นใหญ่เหนือประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว
และระบอบประชาธิปไตยก็ดูเหมือนประชาชนจะต้องใหญ่กว่าข้าราชการ

ประชาชนก็ว่าข้าราชการกินเงินเดือนที่มาจากภาษี

ส่วนข้าราชการก็ว่าพวกตัวเป็นชนชั้นปกครองเป็นอภิสิทธิ์ชน และเห็นด้วยกับการรัฐประหารทุกครั้ง ดังจะเห็นได้จากข้าราชการระดับสูงที่เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลที่คณะปฎิวัติตั้งขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัย

ระบอบทักษิณใช้ช่องว่างของการมีเสถียรภาพของรัฐบาล เนื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี 40 สร้างความคลุมเครือในความโปร่งใส

ส่วนการเมื่องในภาคประชาชนนั้นไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้ง สองระบอบ ที่สร้างภาพขึ้นมา

ดังนั้นประเทศไทยมีการปกครองที่ไม่ได้คำนึงถึงคนส่วนใหญ่มาตั้งแต่ 2475

เพราะตั้งแต่มีคณะบุคคลขึ้นมาก่อการปกครองประเทศ ไม่ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีก็ตาม

อำนาจส่วนใหญ่ตกอยู่กับข้าราชการ และมีทหารเป็นผู้นำตลอดมา ทำให้ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ รากฐานของระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ ความต้องการของประชาชนในการปกครองตนเองไม่ได้รับการเหลียวแล ข้าราชการกับนักการเมืองจับมือกันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน และโจมตีกันโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของประชาชน อะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามแย่งอำนาจและผลประโยชน์กับรัฐบาล ก็ต้องออกมาชี้ว่าไม่ดี ไม่ถูกต้อง หลอกลวง เพื่อให้ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ได้รับความนิยม ที่สำคัญระบอบประชาธิปไตยมีคณะบุคคลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ แตะต้องไม่ได้แทรกแทรงทางการเมืองตลอดเวลา ทหารปฏิวัติเสร็จแล้วก็มีเกียรติ ทั้งๆ ที่เป็นกบถฉีกรัฐธรรมนูญ ที่สมัยนี้ก็อ้างว่าสำคัญเหลือเกินต้องปกป้องไว้ แล้วตอนฉีกทิ้งก็พวกที่ต้องการรักษาไว้นี่แหละ
การเมืองไทยเห็นแก่ตัว เห็นแก่พวกพ้อง เห็นแก่บุญคุณ ไม่มีใครเห็นแก่ประชาชน แล้วเวลาประชาชนจริงๆ อยากลุกขึ้นสู้อย่างวันนี้ ก็อ้างว่าเป็นกบถจะล้มล้างกัน แล้วถ้าประชนชนชนะเหมือนการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ก็คงให้วิชามารซิ่งหลบแล้วกลับมาใหม่อีกรอบเหมือน ร

ไม่เอานักการเมืองเก่า

หลังเมษานี้ เครือข่ายระบอบ นช.ทั้กกี้ และพวก 111+ตัว จะอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างไร
พวกเสื้อแดงในระบอบ นช.ทั้กกี้ ในตลาด ชุมชนทั่วไป ได้ถูกหมายหัวไว้หมดแล้ว
จะโดนเช็คบิลทั้งหมด และแล้วจะไม่มีแผ่นดินจะยืน

นุ

เป็นกระทู้ที่ค่อนข้างมีคุณค่า

แต่เสื้อแดงเตรียมออกโรง พร้อมกับข่าวการลอบสังหารองคมนตรี มันดูแหม่งๆนะ
ผมไม่คิดว่ามันบังเอิญมาจ๊ะเอ๋กันพอดีเวลา

สงสารคนงมงาย

เวบเพ้อเจ้อ จะงมงายไปถึงไหน แค่คนเลวๆคนเดียว ทำอย่างกับมันเป็นเทวดา ไร้สาระ

ราฏฎรชั้นล่างสุด

ถ้าเสื้อแดงคิดจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆ แต่ไปอยู่ภายใต้การนำของทักษิณ ชินวัตร มันเป็นไปไม่ได้ครับ ทักษิณไม่เคยมีความคิดประชาธิปไตย

ถ้าเสื้อแดงรักชาติ รักประชาชนจริง ต้องมาร่วมกันคิดหาทางออกใหม่ที่ไม่ใช่ทักษิณ ชินวัตร เชื่อว่าคนใส่เสื้อแดงจำนวนไม่น้อยเคยผ่านการต่อสู้สงครามประชาชนมาแล้ว ทำไมจะคิดไม่ออกครับ

ต้องมองให้เห็นสิว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรูที่แท้จริง ถ้ามองไม่ออก ก็จะเอาศัตรูมาเป็นมิตร ผลักดันให้มิตรกลายเป็นศัตรู การต่อสู้จะเหนื่อยเปล่าครับ

ธรรมศักดิ์

the king can do nowrong
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 12 บัญญัติไว้ว่า "พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้"
มาตรา 13 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า "การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี หรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง"
มาตรา 14 ระบุว่า องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ ในขณะที่ มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า "องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง"
การเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรี หรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
วิวาทะกรรมปัจจุบันที่สองฝ่ายต่างไม่คำนึงถึงพระองค์ท่าน จะไม่จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที คือ นำพระองค์ท่านมาเข้าเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง
หัวใจที่สถาบันจะดำรงและสถาวร รัฐธรรมนูญได้ออกแบบออกมาดีอยู่แล้วที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง การที่ต้องให้ประธานสภาก็ดี ประธ่นองคมนตรีก็ดี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือ หลักการสำคัญที่ว่า พระองค์ท่านอยู่เหนือารเมืองและไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง ผู้รับสนองพระราชโองการคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองโดยตรง
การเรียกร้องให้องคมนตรีบางท่านลาออก ด้วข้อเท็จจริงที่เป้นอุปสรรคกับระบอบประชาธิปไตย และปรากฎมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ได้ผิดคำสาบานตนก่อนเข้ารับตำแหน่งที่ว่า ..... จะรักษาและเคารพต่อรัฐธรรมนูญ

ทำดีเพื่อพ่อหลวง

ช่างกล่านะใช้วาจาเที่ยวเบี่ยงประเด็น รู้ทั้งรู้ใช้ภาษาศณีธนญชัย รบกวนเบื้องพระยุคลบาท เอาสีข้างเข้าถู เขาก็รู้ทั้งนั้นว่าทักษิณเป็นทุนนิยม ต้องการอำนาจจคืนแค่นั้นไม่มีอะไร จะมาอ้างประชาธิปไตย ทั้งๆ ตอนที่เป็นนายกก็ไม่เห็นจะรักษาประชาธิปไตยได้ครบตรงไหน ตากใบ ทนายสมชาย ชิ้บปิ้งหมู ไม่รวมกรณีอื่นมากมาย รัฐบาลที่รักประชาธิปไตยทำไม ถึงไม่ไปจับคนทำผิดชาวบ้านชาวช่องเขาก็รู้ สุดท้ายพวกแดงข้างล่างเจ็บตัว ส่วนพวกแกนนำไม่ตายรอดตาย ประวัติศาสตร์มีมาทุกยุค แกนนำไม่เป็นไร พวกเครื่องมือตายฟรี ลองทำนายดูว่าครอบครัวที่จะรักษาประชาธิปไตยจะนั่งเครื่องบินหนีไปหลบเมืองนอกไหม

กขค

ถ้าให้เลือกระหว่างระบอบอำมาตย์กับระบอบทักษิณผมเลือกระบอบทักษิณมันน่าภูมิใจนะที่คนไทยสร้างระบอบการปกครองใหม่ที่โลกที่ต้องจดจำว่ามีคนไทยค่อนประเทศนิยมจับต้องได้มีความสุข

รักชาติยิ่งชีพ

ดีใจคับที่เห็นคนไทยมีอิสระเสรีในการออกหรือแสดงความคิดเห็นในกระทู้ทั้งหมดนี้ซึ่งแต่ละคน-ท่านล้วนมีความคิดที่แตกต่างกันแต่ก็คิดได้อย่างอิสระไม่มีผิด-ถูกบนพื้นฐานความเป็นคนไทยและต่างเห็นดีงามต่อประเทศทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ในความคิดขอให้มีวิจารณญาณในการไตร่ตรองหาเหตุและผลประกอบด้วยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นและเป็นอยู่ทุกอย่างวันและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองขอเพียงเราเข้าใจในระบบระบอบของความเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์นั้นพึงอยู่เพื่อสิ่งใดทำเพื่อสิ่งใดเรื่องใดที่ดีและไม่ดีควรแยกให้ออกอันที่จริงในบ้านเมืองเรานั้นมีปัญหาเยอะมากตอนนี้อย่าลืมว่าคนที่ไม่หวังดีกับประเทศก็มีอยู่ขอให้ทุกคน-ท่านใช้สติไตร่ตรองให้ดีว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำทำเพื่ออะไรกระทบสิทธิของผู้อื่นหรือไม่ทหารไทรเรากี่ยุคกี่สมัยรักษาชาติมาได้อย่าให้คนเหล่านั้นตายฟรีเลยไทยเรากว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านมาเจ็บมาก็เยอะให้นึกถึงลูกหลานไทยที่จะเกิดมาด้วยอยากบอกว่าเสียใจที่เห็นคนไทยไม่หวังดีต่อกัน.......รักคนไทยและรักประเทศไทยมากคับ

chai

อย่าไปซีเรียส!!!
กฎธรรมชาติมันแน่นอนอยู่แล้ว "สัตว์โลกที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถยืนอยู่ได้."
ไอ้พวกอ่อนแอมันก็ต้องสูญพันธุ์ไป ฉนั้น...
ไม่ว่าเหลืองหรือแดง ใครแกร่งกว่า...ก็เอาอำนาจไป
มันก็แค่นั้น

pudalay

ความขัดแย้งรอบใหม่ ระหว่างระบอบทักษิณ กับระบอบอมาตยาธิปไตย
ประชาชนกลัวเลือกข้างผิด คิดจนตัวตาย กลัวถูกหลอกใช้ เพราะเลือกข้างผิด
..
พิจารณาแล้วจะเห็นว่า เพื่อประชาธิปไตยที่แท้ ต้องกำจัดเลือกกำจัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อน ศัตรูที่เป็นกาฝากมานานเป็นอีแอบในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ อมาตยาธิปไตย กำจัดยากเพราะอ้างอิงสถาบันให้ทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ตลอด ดร.ปรีดี พยมยงค์ก็เคยโดนมาแล้ว..

ดังนั้น ศัตรูหลักและตรงหน้าในขณะนี้ คือ อมาตยาธิปไตย
จากนั้นก็เช็คบิล กับระบอบทักษิณต่อไป

ปัจจุบันมี
แดง สังคมนิยมฯ แบบ อ.ใจ
แดง ประชาธิปไตย แบบ นพ.เหวง,จรัล
แดง ประชาธิปไตยแบบ 3 เกลอ และ นปช.
แดง ประชาธิปไตยแบบสมาคมชาวนาไทย

ทั้งหมดนี้คือแกนนำของประชาชน เพื่อโค่นล้ม อมาตยาธิปไตย

จากนั้น สีแดง ก็มาฟัดกันต่อ... เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป ประชาธิปไตยที่ยึด 3 ปรัชญาประชาธิปไตย คือ หลักเสียงข้างมาก(คุ้มครองเสียงข้างน้อย) นิติรัฐ และความชอบธรรมของการบริหารและการได้มาซึ่งอำนาจ

โปรดอ่านเพิ่มเติมใน http://pudalay7000.blogspot.com/2009/02/blog-post_6609.html
http://pudalay7000.blogspot.com/2009/02/blog-post_1047.html

งานกร่อย

เป็นบทความและความเห็นโดยรวมที่ทำให้รู้สึกเบาใจ
และสบายใจขึ้นว่าน่าจะมีทางออกดีดี
ในขณะที่บนเวทียังขมีขมันปิดแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

Nuetral

Dear all,

I quite like this article, it is not biase. So far, generally news and articles in Prachatai seems to be very radical and support Red clad. But media should be this kind concept due to you are media you shouldn't biase at all. You should be pure media not be fluenced by "money"

ว่าง

เป็ยบทความที่ดีชิ้นหนึ่ง ตั้งแต่เข้าเวบประชาไท สมัยเสื้อเหลืองเรืองถนน และรู้สึกดี ที่หลายคนออกความเห็นจากสมองและใจ มากกว่าอารมณ์ ชอบ ค.ห.ของ "ราษฏรชั้นล่าง" ที่ถามว่า ต่อสู้เพื่อ ปชต. ต้องร่วมกับเสื้อแดง จริงหรือ ใครจะตั้งระบอบมากี่แบบ กี่ชื่อ สำหรับฉัน ผู้ปกครอง มีแค่ 2 แบบ คือ ประชาธิปไตย -เผด็จการ ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของ ทักษิณ คือ วิธีคิด และ การกระทำ แบบเผด็จการ นั้นคือ ข้าถูก ข้าใหญ่ วิธีคิดแบบนี้ไม่ว่าจะไปใช้กับเพื่อน ครอบครัว ที่ทำงาน หรือ สัมคม สุดท้าย ความแตกแยกจะตามมาอย่างแน่นอน เมื่อเรียกร้อง ประชาธิปไตย ต้องเรียกร้อง เนื้อหา ไม่ใช่ รูปแบบ ประชาธิไม่ใช่แค่ กาบัตรเลือกตั้ง แต่ต้องเป็นการปกครอง ที่รับฟังทั้งเสียงส่วนมาก และเสียงส่วนน้อย การปกครอง ต้องโปร่งใส และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ซึ่ง ผู้นำที่มีความคิดแบบ เผด็จการ ไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้ ต่อให้เก่ง หรือมีความตั้งใจดี ก็ตาม สู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องสรรเสริญ แต่หากทำให้ประเทศนองเลือด สมควรโดนประณาม

ปณิธานเสื้อแดง (ของแท้)

จะสร้างรัฐ ไทยใหม่ ให้ใหญ่ยิ่ง
จะเสกสิ่ง ดีดี ให้พี่น้อง
จะเปลี่ยนโฉม ประเทศไทย เป็นเมืองทอง
จะเรืองรอง ด้วยสีแดง เต็มแผ่นดิน

พลเอกเปรม สุรยุทธ ต้องออกไป
อำมาตยา- ธิปไตย ต้องสูญสิ้น
หาไม่ไทย ทั้งประเทศ จะพังภินท์
ร่วมทักษิณ ร่วมชูชาติ ศาสน์กษัตริย์ไทย

(แปลงจาก บทกลอนของคุณประสาร มฤคพิทักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น สว. ในยุคของศัตรูทักษิณ)

สมพงษ์

เขียนได้ตรงใจผมมาก

ผมเองก็เข้าใจ(บางส่วน) ในมวลชน เหลือง และ แดง
หากฝ่ายรัฐบาลคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งผมเชื่อว่า คุมได้
(ซึ่งก็เหมือน 7/10/2551 รัฐบาลสมชาย ก็คุมสถานการณ์การได้ ทั้งที่มีคนเสียชีวิต และ บาดเจ็บ)
ผมยังมองไม่เห็นว่า มวลชนด้านเหลือง อย่างผมจะได้อะไร

แต่หากแดง ชนะ เกิดรัฐประหารอีกครั้ง เพื่อให้ทักษิณได้สิ่งที่เขาต้องการ
(หรือ ไม่ให้ทักษิณได้สิ่งที่เขาต้องการ อันนี้แดงคงไม่ชนะ)
มวลชนแดง ก็คง ไม่ได้อะไร

ผมเองในอดีต ก็เคย ชื่นชอบคุณทักษิณ เพราะเขามาแตกต่างจาก นักการเมืองคนอื่นๆ
ยอมมองข้ามข้อเสียของเขาตั้งหลายอย่าง เพราะหวังว่า เขาจะทำดีกับประเทศ

แต่สุดท้ายก็พบความจริงว่า ข้อเสียของเขาที่ผมยอมมองข้าม
นั่นแหละคือ อันตรายที่มากที่สุด เขาทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความหวังของผม
เขาซื้อนักการเมือง ซื้อข้าราชการ ซื้อประชาชน
เขาทำราวกับ ทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน
และใครที่เงินซื้อไม่ได้ เขาใช้วิธีอะไรข่มขู่ ข่มเหง ทั้งด้วยคำพูด และการกระทำ

มวลชนเหลือง อย่างผม จึงมองมวลชนแดง อย่างงงๆ เขาเหล่านั้นไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นเลยหรือ
หรือว่า มวลชนแดง ไม่เคยรู้จักทักษิณก่อนตั้งพรรคไทยรักไทย

ดังนั้น ด้วยการใช้ปัญญาส่วนตัวผม
ผมเลือกการเมืองในลักษณะก่อนคุณทักษิณ ดีกว่า
เลือกการเมืองในแบบทักษิณครองเมือง

เพราะว่า ผมเชื่อว่า จากการที่มีพันธมิตร ตั้งแต่ 2548-2552
ได้ทำให้นักการเมืองโดยทั่วไป มีสำนึกขึ้นมาบ้างแล้ว
และมวลชนเหลือง ที่ไม่ได้ต้องการเผาบ้านเผาเมือง(ผมไม่คิดเผาบ้านเผาเมือง)
มีปริมาณมากพอ และ สามารถรวมตัวกัน เพื่อแสดงออกทางการเมือง
ผมเชื่อว่า การเมืองไทยจะไปได้ดีกว่า "การเมืองในแบบทักษิณครองเมือง"

ในทรรศนะของผม ไม่เกี่ยวกับคนอื่นๆ
จึงกราบขอให้ มวลชนแดงที่หวังดีต่อชาติ กลับบ้านเถอะครับ
มีคนตายอีกเจ็บอีก ประเทศไทยก็ไม่ดีขึ้นหรอกครับ

สะท้อน

พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประเทศ
นายกรัฐมนตรี เป็นประมุขฝ่ายบริหาร
ประสภานิติบัญญัติ เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ
ประธานศาลฎีกา เป็นประมุขฝ่ายตุลาการ

เปรม ไม่ใช่เจ้า คำพูดของเปรม ไม่ใช่พระราชดำรัส เปรมไปพูดยุยง ทหาร
วันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่า..นายกอภิสิทธ์ยอมให้ประธานองมนตรีอยู่เหนือนายกฯ
นายกรัฐมนตรีไทยถูกครอบโดยประธานองค์มนตรี มานานแม้จนวันนี้...เปรมใช้สถานะประธานองค์มนตรีครอบงำ ทหาร ตุลาการ ข้าราชการตำแหน่งสูง ข้าราชการอยากได้ตำแหน่งสูงขึ้น จึงเข้าหาเปรม...จนเป็นระบอบที่เรียกว่า ระบอบอำมาตยาธิปไตย เป็นความชั่วร้ายของประเทศ

ประธานองคมนตรี เป็นประมุขของอะไร ? ความแตกว่า...องคมนตรีสุรยุทธ์ ประธานศาลฎีกานายชาญชัยฯ ประธานศาลปกครองนายอักขราธร เข้าร่วมประชุมวางแผน บ้านนายปีย์ ๔ ครั้ง จากนั้นต่อมา เกิดปฏิวัติขึ้นเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นายสุรยุทธ์ก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี เปรมจึงเป็นหัวหน้าการยึดอำนาจครั้งนี้

เปรมนำทหารที่ยึดอำนาจ เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์กลางดึก บิดเบือนผู้คนให้เข้าใจผิด เสมือนรับรองว่าการยึดอำนาจเป็นสิ่งถูกต้อง ทั้งๆที่การยึดอำนาจเป็นสิ่งที่ทั่วโลกประนาม

คนเลี้ยงควา ย

ตอบ คห.19 ใครจะไปกล้าล่ะครับ
แต่บอกคำเดียวว่า พี่ อย่างควา ย ครับ
กรุณา ควา ย ต่อไป มีไรหรือป่าว

เรียกร้อง

ต้องแตกหักกับรัฐบาล ยกเลิกสถาบันองคมนตรี
เหลือสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ไม่มีองคมนตรี
นิรโทษกรรม ทักษิณ บ้านเลขที่ 111 คดีทั้งหมด
เกี่ยวกับทักษิณยกเลิก เพื่อความยุติธรรม
ยกเลิกการยุบพรรคการเมืองถึงจะเป็นประชาธิปไตยฃ
และนี่คือประชาธิปไตย ของพวกเรา แดงเดือดแล้ว

คืออะไร

ถ้าบอกว่าทักษิณครอบงำวุฒิสภา
แทรกแซงองค์การกลาง ในการตรวจสอบ
โครงการ Mega Project คือ Mega Corruption
คุณจะเชื่อมั้ย
หาอะไรที่โครงการใหญ่ๆ ไว้ ด้านหน้าเพื่อมวลชน
ด้านหลังตกลงเปอร์เซ็นต์ คุณจะเชื่อมั้ย คิดว่าไม่เชื่อ

แต่ถ้าบอกว่า องคมนตรี มาครอบงำรัฐบาล
ครอบงำนายกมานานแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาล
บรรหาร ชวน จิ๋ว ล้วนแต่โดนครอบงำ
ทำไมคุณเชื่อหล่ะ แล้วองคมนตรีได้อะไร สงสัย
ท่านได้ความสุขทางใจมั้ง
...คนมันก็แปลกนะ ทุกอย่างเกิดจากความเชื่อเท่านั้น
แม้แต่ประชาธิปไตย ก็คิดแบบความเชื่อ แบบกระแส
อีกชาติก็ไม่รู้ว่า ประชาธิปไตย คืออะไร ????

ก๊วยเจ๋ง

เจ้าของบทความ....คนชายขอบอีกแล้ว....(ขอเดาต้องเป็นหนึ่งในมหาลัยที่ไม่เคยสว่าง)

ก็ยังดีที่ไม่เคราะห์ได้ละเอียด และ ไม่เอียงกระเท่เร่เท่าไหร่ง...พอรับได้

------------------------------------------------------------------------------------------

ชอบความเห็น 51 คุณสมพงษ์....คุณคิดเหมือนเราเลย....ทำไมมวลชนแดงจึงไม่รู้จักทักษิณก่อนตั้งพรรคไทยรักไทย....(ไม่รู้แล้วทำไมไม่ศึกษา)

------------------------------------------------------------------------------------------

ลองดูรายชื่อมวลชนคนเสื้อแดงขับไล่....แล้วดูแกนนำเสื้อแดงแต่ละคน....หน้าตาไม่ได้...หรือ...พูดจาบิดเบือดน...ด่าทอยังพอทน...(แต่ประวัติและการกระทำของแต่ละคนได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้กับบ้านเมืองบ้าง....ตรองดูพี่น้องเอ๊ย!

-------------------------------------------------------------------------------------------
ขณะมวลชนเสื้อแดงกำลังตากแดด...เพื่อประชาธิปไตย...ในแบบทักษิณ...หรือ รักในตัวทักษิณ...นักโทษชายที่ปลุกระดมปั่นป่วนประเทศ....(ลูก เมีย น้องเขย ทักษิณ...หนีออกนอกประเทศไปหมดแล้ว...พี่น้องเอ๊ย...เค้าว่าแกนนำแต่ละคนได้ปูนบำเหน็จ...บางคนมีเงินทองขนาดเป็นเจ้าของร้านอาหารในประเทศอังกฤษเลย....)

-------------------------------------------------------------------------------------------
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองช่วยบ้านเมืองให้รอดปลอดภัย...ไม่ว่าจะเป็นสีไหน...ขออย่าให้ชีวิต และ เลือดเนื้อ คนไทย สูญเสีย ไปเลย....ขอให้ดลจิตดลใจให้คนหลงผิด...จงคิดและปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรโดยเร็ววันด้วยเทอญ.....

The Red

เยี่ยมมากครับ เหล่าแกนน้ำเสื้อแดง
ทั้ง จตุพร ณัฐวุฒิ จักรภพ อริสมันต์ เหวง แรมโบ้
สลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันขึ้นเวที
ที่ เวทีทำเนียบ เสื้อแดงประมาณ 200.000
เวทีลานพระบรมรูปทรงม้า เสื้อแดง ประมาณ 100.000
และที่ เวทีบ้านสี่เสา เสื้อแดง ประมาณ 50.000
เพื่อพูดปลุกปลอบขวัญกำลังใจให้ฮีกเหิม
รวมพลังใจ สู้ เพื่อประชาธิปไตย
โค่นอำมาตย์ กำจัดขุนนาง กวาดล้างเผด้จการให้สิ้นซาก
ลากคอเหล่าแกนนำวางแผนรัฐประหาร มาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เป็นกลาง

ไม่ว่าเหลืองหรือแดง ประชาชนคือผู้ที่ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มเท่านั้น เมื่อไหร่ประชาชนของประเทศไทยจึงจะคิดเป็นกันเสียที ชอบคล้อยตามกันไปไม่เป็นตัวของตัวเอง มันไม่เหมือนศึกบางระจัน หรืออยุธยานะที่ไปไหนไปด้วยเพื่อกอบกู้อิสรภาพจากคนชาติอื่น ประชาชนคนรากหญ้ารู้ความหมาของประชาธิปไตยเต็มใบกันแค่ไหน เขาพูดว่า"ไตย" ฉันก็"ไตย"กับเค้าบ้าง ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริง เวลาบริหารประเทศผิดพลาด เค้าจะแสดงspiritลาออกไปนานแล้วไม่เกาะเก้าอี้ไว้แบบนี้หรอกครับท่าน น่าสงสารประชาชนคนรากหญ้ามากกว่า จากภาพข่าวดูแล้วมีแต่ชาวบ้านทั้งนั้นถูกเค้าหลอกก็เชื่อ ยอมตายแทนได้เยี่ยมไปเลยมีแต่คนอยากเก่งทั้งนั้น นี่แหละอารมณ์ร่วมของกลุ่มชุมนุมยั่วยุง่ายจะตายไป เหมือนกับที่เรียนมาเลย ส่วนคนฉลาดก็หนีกันออกไปหมดแล้ว ที่เหลือก็ฟัดกันเอง นี่แหละประเทศไทยยังอีกนานกว่าจะเจริญ เวลาดูข่าวเห็นประเทศที่ก่อจราจลกลางเมืองก็มองว่าไร้อารยธรรม พอมาเจอกับไทยเอง พูดไม่ออกเลยป่าเถื่อนสิ้นดี

อะตอม

ครับคุณ#55"คืออะไร"กับข้อโต้แย้งนี้ของคุณ
"ถ้าบอกว่า องคมนตรี มาครอบงำรัฐบาล
ครอบงำนายกมานานแล้ว ที่ผ่านมารัฐบาล
บรรหาร ชวน จิ๋ว ล้วนแต่โดนครอบงำ
ทำไมคุณเชื่อหล่ะ แล้วองคมนตรีได้อะไร สงสัย
ท่านได้ความสุขทางใจมั้ง
...คนมันก็แปลกนะ ทุกอย่างเกิดจากความเชื่อเท่านั้น
แม้แต่ประชาธิปไตย ก็คิดแบบความเชื่อ แบบกระแส
อีกชาติก็ไม่รู้ว่า ประชาธิปไตย คืออะไร "

เน้นตรงที่ว่าองคมนตรีได้อะไร? เพราะเป็นคำถามผมเหมือนกัน?เพราะองคกรนี้ เหมือนหนังหน้าไฟ?ทำงานรับใช้สถาบันฯ แต่โครงสร้างอำมาตยฯนี้ไม่ได้มีแค่สถาบันหรือแม้แต่องค์กรองคมนตรี แต่มีโครงสร้างกลุ่มทุนศักดินาเก่าอำมาตยฯราชนิกูลเก่า ส่วนตัวผมโฟกัส ไปที่โครงสร้างบริวารตรงนี้คือตัวแปรหลัก?

ในการครอบงำปชต. เช่นสมัย2475 องค์ร.7ทรงพระราชทานอำนาจคืนปชช.หรือพระราชทานการปกครองระบอบปชต.ให้ปชช.อย่างไม่เสียเลือดเนื้อ แต่โครงสร้างอำมาตย์ราชนิฯ หรือข้าราชกรตามกรอบอำมาตย์ฯ จะเสียผลประโยชน์มหาศาลในเคล้าโครงเศรษฐกิจของท่านปีดียฯที่เน้นการกระจายทรัพยากรมาที่ปชช.จากเดิมติดอยู่ที่เจ้าขุนมูลนาย แล้วแบ่งทอนเศษมาให้ปชช.ตามขั้นตอนของการจัดสรรอำนาจ

ดังนั้นจึงเกิดกรณีกบฏบวรเดช นั้นคือการโต้กลับของอำมาฯสมัยนั้นและสมัยนี้ก็คือกลุ่มทุนศักดินาเก่าที่ถูกกลุ่มทุนนิยมนักล่าโลกาฯ(ทุนสามานย์)ที่ตั้งให้นั้นสะท้อนความไม่พอใจที่นิยามคำขนาดไหน?นั้นคือกลุ่มทุนนักการเมืองแบบใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับระบอบทักษิณ ที่มีการปรับตัวแบบใหม่ให้สอดคล้องกับระบบทุนโลก

หรือจัดระบบทุนนิยมแบบใหม่ หรือโลกาฯแบบนักล่าจนเกินไปจนไปไล่ต้อนกลุ่มทุนเก่าที่รวมทั้งทุนศักดินาอำมาตย์ที่ว่ากับกลุ่มทุนขนาดกลางรายย่อยที่เสียประโยชน์กับระบอบทักษิณจนถึงนักการเมืองฝ่ายแค้นที่นั่งตบยุงรอเขาเล่นมานาน เมื่อสบโอกาส(ทฤษฎีต้มกบของทักษิณถูกเปิดโปง) นั้นล่ะครับสารพัดบาทาจึงประเคนเข้ามา

องคมนตรีได้อะไร?เป็นคำถามเดียวกับผมที่เนื้อไม่ได้ทานฯแต่กระดูกแขวนคอ เป็นหนังหน้าไฟ?แต่เป็น กลไกขับเคลื่อนหรือคนชักใบฯตามมติโครงสร้างอำมาตย์ที่จะต้องยืนยันในการรักษาฐานที่มั่นทางอำนาจนี้ไว้ เหมือนสมัยปีดีย์ที่เสนอเคล้าโครงเศรษฐกิจที่กึ่งๆสังคมนิยม จนไปกระทบอำมาตยฯมหาศาล

ทั้งที่ร.7 สละแล้วคืนปชต.ให้แล้ว แต่อำมาตยฯไม่ยอมนั้นคือที่มาของตำนานปอบสยามกับต้นมะขามสนามหลวงภาคแรก(ปีดีย์)และกรณีร.8 ภาคนี้จึงคือทักษิ

Heatie

ผมขอยกมือเห็นด้วยกับบทความ
แต่โอเค เชื่อว่าสีแดงบางเฉดคงไม่ชอบใจ

นิรนาม

ในข้อเรียกร้องของกลุ่มเสื้อแดงที่ว่า ต้องการให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีบางท่านลาออก(ไม่ใช่บอกให้ยุบสถาบันองคมนตรี) ก็สามารถเรียกร้องได้ เพราะมีมูลเหตุมาจากการอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเมื่อ 19 กย 49 (การปฏิวัติเป็นกบฏต่อแผ่นดิน) โดยมีหลักฐานต่างๆตามที่กลุ่มเสื้อแดงได้แสดงออกมานั้น หากท่านได้กระทำจริง ในรัฐธรรมนูญได้บรรญัติไว้ว่า ตนเองขอลาออกได้ ชายชาติทหารเมื่อได้สาบานตนแล้วว่าจะซื่อสัตย์สุจริต ต้องกล้ารับความจริง พิจารณาตนเอง กราบบังคมทูล ขอลาออกจากตำแหน่ง หากไม่ได้กระทำ ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของผู้กล่าวหา ไม่ต้องลาออก เพราะ"สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม"

คนทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นระบอบใดหรือความขัดแย้งแบบไหนที่เรียกตัวเองว่ารักประเทศแต่ทุกผลการกระทำทำให้ประเทศชาติเสียหาย แม้แต่การจัดการประชุมระดับชาติ ก็ยังไม่วายทำลายช่างขายหน้าเสียจริงพวกที่ประกาศจะทวงปชตคืนให้ประชาชนช่างไม่ละลายเลยการกระทำขัดแย้งกับอุดมการณ์ ไม่ว่าจะเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงไม่แตกต่างกันเลย ทำลายประเทศที่เราเกิด

ถ้าทุกคนที่กระทำในสิ่งที่ผ่านมาบอกทำเพื่อประเทศและเพื่อในหลวง คิดบ้างมั๊ยว่าตอนนี้พ่อหลวงเสียใจเป็นที่สุดที่ลูกของท่านต้องมาทะเลาะกันเอง เป็นศัตรูกันเอง รู้บ้างมั๊ยว่าพ่อจะเจ็บปวดกับลูกเลวๆ สักแค่ไหน ต่อให้ลูกทำผิดพ่อก็พร้อมให้อภัยถ้ารู้ตัวว่าทำผิดและปรับปรุงตัวแต่ลูกเลวๆ ที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม มารยาทสังคม ไม่สมควรจะได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมประเทศ

กรรมใดใครก่อ กรรมนั่นคืนสนอง ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างสาสม ทำผิดศีล 5 ข้อ อาจไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ พวกที่ทำเลวกับประเทศอย่างใหญ่หลวงเตรียมรับกรรมที่จะต้องชดใช้ให้กับประเทศได้แล้ว

อย่าสนับสนุนพวกทำเลว

คนทำงาน

ในสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญกันอยู่ตอนนี้ คิดง่ายเราทำงานทุกวัน ยังไม่พอใช้ พวกกลุ่มที่รวมกันยกไปตรงนั้นที่ตรงนี้ที่เอาเงินที่ไหนใช้ ค่ารถ ค่ากิน มาอยู่หลายวัน ไม่ทำงาน เอาเงินที่ไหนใช้จ่าย เลี้ยงลูก ใช้หนี้ พวกทำเลวกับประเทศและคนไทยด้วยกัน กรรมจะส่งผลให้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ล้มจม ล้มเหลว ไม่ได้รับการยอมรับ พวกคุณอยากเป็นแบบนี้หรือไง อ่านหนังสือกรรมของหลวงพ่อจรัญ ได้นะ ใครทำเลวก็จะรับผลกรรมในที่สุดเอง ไม่มีใครทำเค้าทำตัวเอง กลับมาทำงานเพื่อให้ประเทศเจริญดีกว่านะ

parsarn

ไ-อ ทักษิณ มันเลวได้ใจจริงๆ

เจ้าของประเทศ

ผมว่า เราประชาชชนคนไทย ผู้ที่นักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าฝ่ายไหน พูดเสมอว่า เราคือเจ้าของประเทศที่แท้จริง ต้องมาช่วยกันตรวจสอบดีกว่า ว่านักการเมืองที่อาสา สมัครเข้ามาเป็น สส. เราเลือกให้เป็นตัวแทนของพวกเรา ในการบริหารประเทศ เพื่อพวกเราเอง เมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้ว เราตรวจสอบได้รึเปล่า ทำงานโปร่งใสรึเปล่า ถ้ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ว่า โกง เราที่เป็นผู้เลือกต้องต่อต้าน เราต้องไม่ยอมรับ เพราะอะไร เพราะว่า เรื่องพื้นฐานพวกนี้ เงินสิบยี่สิบ เรายังไม่ยอมให้ใครโกง แล้วพวกเราจะยอมให้นักการเมืองทั้งหลายที่เราเลือก ไหว้วอน ขอให้เราเลือกเข้าไป พอเข้าไปแล้ว แทนที่จะตั้งใจทำงานกลับตั้งใจหาช่องทางที่จะโกงเรา อย่างนี้ถือว่า เนรคุณเรา เงินเดือนเค้าก็ไม่ใช่น้อยๆ เราจะยอมให้เค้ามาโกงเหรอ เราต้องเปลี่ยนความคิดทีว่า " ใครๆก็โกงทั้งนั้น โกงบ้างก็ไม่เป็นไร " เราไม่ได้เลือกให้เขามาโกงเราพวกเราเองล่ะครับที่จะต้องเป็นคนเปลี่ยนสังคม ถ้านักการเมืองโกงหรือไม่โปร่งใส เราจะไม่เลือก เราจะต่อต้าน อย่างนี้ นักการเมืองจะต้องกลัวเราเอง ขอถามคนไทยทุกคนว่าเห็นด้วยกับผมไหม[/color]

สีสุบันฟาร์มเหี้ย

-โดยหลักการแล้วระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ให้ให้ประชาชนมีสิทธิในการปกครองตนเอง โดยเลือกตัวแทนไปปกครองครองประเทศ(ตนเอง) ในหลักการที่ว่าตัวแทนกลุ่มไหนมีมากกว่าให้เป็นผู้นำในการบริหารประเทศ ถ้ายังมีข้อขัดแย้งให้ประชุมสภา แล้วโหวดเสียง เสียงข้างไหนมีมากถือว่าชนะ แต่ปัจจุบันคนไทยลืมหลักการนี้ เพราะนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีเสียงน้อยกว่ากลัวเสียตำแหน่ง เสียเก้าอี้ เสียอำนาจ เลยเล่นการเมืองแบบนอกกติกา มีการวางแผนกันมานานพอสมควรแล้ว ตั้งแต่พรรคการเมืองหนึ่งใช้นโยบายที่ประชาชนเห็นดีเห็นงามด้วย ทำให้ได้คะแนนท่วมท้น พรรคการเมืองอื่นเห็นว่าถ้าปล่อยต่อไป ก็มีแต่จะแพ้ โอกาสที่จะกลับมามีอำนาจเป็นรัฐบาลนั้นริบหรี่ เลยใช้วิธีวางแผนให้เห็นว่าจะมีการล้มล้างสถาบัน หาทางล้มพรรคการเมืองที่ตัวเองสู้ไม่ได้ โดยสกัดให้ใบแดงสส. ใบเหลืองสส.ออกกฎหมายมารองรับเพื่อวางแผนยุบพรรค โดยร่วมกันกับสถาบันชั้นสูง ซึ่งกลุ่มนี้ก็กลัวอำนาจตัวเองจะลดลง เลยเข้าร่วมด้วย รวมทั้งชนชั้นสูงแลชนชั้นกลาง เพราะกลุ่มนี้กลัวว่าคนไทยจะรวยขึ้น ทำให้จ้างงานลำบาก เพราะระบบทุนนิยมมีความคิดว่า ประเทศไหนคนยิ่งจนจำนวนมากๆ ที่นั่นคนรวยก็จะยิ่งรวย เลยเข้าร่วมด้วย สรุปก็คือทำทุกอย่างเพื่อคนเองเพราะคนไทยไม่เข้าใจและไม่ยอมรับในคำว่าระบอบประชาธิไตย

เตี้ย หนองเตยควาย

-วิธีแก้ ก่อนอื่นต้องทำข้อตกลงในคำว่าประชาธิปไตยก่อน ต้องยอมรับให้ได้ว่าประฃาธิปไตยต้องยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก ถ้ายอมรับตรงนี้ได้ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น แต่ถ้ายอมรับไม่ได้ต้องมีเหตุผลอธิบาย จริงจริงแล้วต้องยอมรับให้ได้ แต่จะมาพลิกว่าเสียงส่วนใหญ่มาจากคนบ้านนอก ตาสีตาสีมันก็ไม่ได้ หรืออ้างว่าซื้อเสียง มันก็มีกฎหมายใบเหลืองใบแดงอยู่แล้ว เมื่อยอมรับกันแล้ว ทั้งสองกลุ่มไม่เอารัฐบาลของฝ่ายตรงข้ามก้อคืนอำนาจให้ประชาย เพื่อเลือกตัวแทนเข้ามาใหม่ เพราะถึงตอนนี้แล้วคนคงตาสว่างกันแล้ว จะเลือกใครก้อคงศึกษากันดีแล้ว ทีนี้เมื่อเลือกมาแล้วใครได้เสียงมากก็ตั้งรับบาลไป ที่เหลือก็เป็นฝ่ายค้าน แต่อย่าเป็นฝ่ายแค้น แต่ตอนนี้ไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะ
- ตำแหน่งรัฐบาลขณะนี้ได้มาอย่างลำบากมาก มีการวางแผนและทุ่มเงินทุนกันไปมาก ทั้งจ้างพธม.และจ้างทหารออกมาปฏิวัติ ฯลฯ กลุ่มเสื้อแดงที่ออกมาณวันนี้ เพราะเขาเห็นว่าเสียงเขาที่เลือกสส.ไปมากเกินครึ่งไปมาก แต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล มันเป็นไปได้ไง ตกลงจะให้คนส่วนใหญ่ปกครองตนเองหรือจะให้คนส่วนน้อย ๆ ที่มีอำนาจมาปกครองตัวเขา นี่คือความคิดของกลุ่มคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยจริงๆ ไม่เกี่ยวกับ นายป.หรือนายม.

คนบนเขา

สังคมอำมาตย์หยั่งรากลึกในแผ่นดินนี้ ...
ความจริงวันนี้คืออะไร วันหนึ่งคนไทยคงได้รู้
ฝากถึงคนรุ่นใหม่ คุณคือความหวังของคนในประเทศ ไม่ว่าชนชั้นใดก็ตาม...

88888

ดูแล้วเหมือนทั้งสองฝ่ายรักชาติ รักประชาธิปไตย

แต่อุดมการณ์ ความคิด ความชอบ ของแบบนี้ มันน่าจะอยู่ภายในจิตใจ

ถ้าแสดงออกมากๆ จนเกิดความรุนแรงขึ้น แล้วไซร้

ขอให้เฉลียวใจเถิดว่า เรากำลังเป็นเครื่องมือของบุคคลใดๆซะแล้วล่ะ

อย่ารบกันให้เหนื่อยเปล่าเลย

เขาใช้เราเป็นเครื่องมือให้รบกันเพื่อผลประโยชน์ของเขาทั้งสองฝ่าย สองสีนั่นแหละ

jin

ทักษิณ ชินวัตร + นปก. + เสื้อแดง(ไอ้ถ่อย) กบถชัดๆ

รักในหลวง รักชาติหรือเปล่า

หรือรักไอ้พวกจังไรพวกนี้ ก็ไปอยู่ที่อื่นที่นี่ประเทศไทยไม่รับไอ้พวกจังไรพวกนี้