ศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เตรียมจัดประชุมนานาชาติเสนองานวิจัยด้านสังคม-ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.52 ที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.หาดใหญ่) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะมีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค.2552 เวลา 09.00-16.30 น.ที่ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539, 2548 และ 2551 ตามลำดับ ซึ่งตามระเบียบของ ม.อ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 กำหนด ให้นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ดัง นั้นเพื่อให้นักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วได้มีเวทีที่จะนำ เสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ทางคณะจึงกำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงาน วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ขึ้น โดยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA : PENA)
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากจะให้เป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังหวังให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกันในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการทำวิจัย อันจะนำไปสู่การหารือร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ และลดอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการ พัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีต่อไป
"เรา คาดหวังว่าจะเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สานความสัมพันธ์ระหว่าง หมู่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย" รศ.จุรีรัตน์ กล่าว
สำหรับผลงานวิจัยที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เป็นของนักศึกษาไทย 20 บทความ และจากมาเลเซีย 3 บทความ ที่น่าสนใจก็เช่น "โมเดล เชิงสาเหตุและเชิงผลพลังอำนาจด้านจิตใจต่อความพึงพอใจในงานของพัฒนากรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งด้านจิตใจและเชิงโครงสร้าง นอกจากนั้นก็มีงานของนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมลายา หัวข้อ "การใช้ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์ของมาเลเซีย" และ "การนำสื่อด้านดนตรีมาใช้กับเด็กออธิสติกส์ในประเทศมาเซีย" เป็นต้น
 

ที่มา: www.isranews.org

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์