ศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เตรียมจัดประชุมนานาชาติเสนองานวิจัยด้านสังคม-ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.52 ที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.หาดใหญ่) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย จัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะมีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค.2552 เวลา 09.00-16.30 น.ที่ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539, 2548 และ 2551 ตามลำดับ ซึ่งตามระเบียบของ ม.อ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 กำหนด ให้นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์นั้นจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ดัง นั้นเพื่อให้นักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วได้มีเวทีที่จะนำ เสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ทางคณะจึงกำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงาน วิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 ขึ้น โดยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA : PENA)
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากจะให้เป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแล้ว ยังหวังให้เกิดการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยกันในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการทำวิจัย อันจะนำไปสู่การหารือร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่จะเสริมสร้างความร่วมมือ และลดอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการ พัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่มาตรฐานการเป็นนักวิชาการที่ดีต่อไป
"เรา คาดหวังว่าจะเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สานความสัมพันธ์ระหว่าง หมู่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย" รศ.จุรีรัตน์ กล่าว
สำหรับผลงานวิจัยที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เป็นของนักศึกษาไทย 20 บทความ และจากมาเลเซีย 3 บทความ ที่น่าสนใจก็เช่น "โมเดล เชิงสาเหตุและเชิงผลพลังอำนาจด้านจิตใจต่อความพึงพอใจในงานของพัฒนากรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งด้านจิตใจและเชิงโครงสร้าง นอกจากนั้นก็มีงานของนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมลายา หัวข้อ "การใช้ภาษามลายูในสื่อสิ่งพิมพ์ของมาเลเซีย" และ "การนำสื่อด้านดนตรีมาใช้กับเด็กออธิสติกส์ในประเทศมาเซีย" เป็นต้น
 

ที่มา: www.isranews.org

ควรทบทวนตัวเองให้มากๆ

ศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ มีงานวิจัยอะไรที่มีพลังปัญญาพอจะแสดงหรือ ระวังคนเขาจะหัวเราะเอานะ

เดิมที

เดิมทีมอ.ได้วางให้ มอ.ปัตตานี สอนพวกทางด้านสังคมศาสตร์ สิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ สอนพวก วิทยาศาตร์ วิทยาศาตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อะไรเทือกนี้ พอ มอ.หาดใหญ่ เปิด สอยวิทยาการจัดการ มอ.ปัตตานี เอามั่ง เปิด คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

มอ.หาดใหญ่ เปิด คณธศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ ไม่รู้ทำไปถึงไหนบ้างแล้ว มอ.ปัตตานีก็เปิดคณะวิทยาการสื่อสาร

ดีครับ จะได้แข่งกันทางวิชาการ

***

มอ.นี้ยอมรับการทำงานของผู้บริหารกล้าที่จะทำเพื่อสังคมมาตลอด แต่ม.อื่นๆหัวหดหมด

โคกเสม็ดชุน

มอ.นี้ยอมรับการทำงานของผู้บริหารกล้าที่จะทำเพื่อสังคมมาตลอด แต่ม.อื่นๆหัวหดหมด

อ๋อยอมรับที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ของ มอ.เปิดทางให้ประชาคม มอ.เข้าร่วมกับพันธมิตรฯอย่างเอาการเอางานจนสร้างเงื่อนไขให้ทหารยึดอำนาจเมื่อ19กันยา2549จนสำเร็จ ก็ไม่เห็นผู้บริหาร มอ.สักคนออกมาคัดค้าน หากใครไม่หลงลืมมากนักประชาคม มอ.ก็เป็นฐานที่มั่นสำคัญของสนธิ ลิ้มทองกุล ร่วมขบวนการปิดสนามบินหาดใหญ่อย่างเอาการเอางาน ไม่ใช่หรือ

เรื่องสามจังหวัด ถามว่า มอ.มีงานทางวิชาการอะไรที่จะป็นเข็มทิศชี้นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงบ้าง ไหนใครลองสาธยายกันมาบ้างก็น่าจะดี

คนเสื้อแดง ม.อ.

ช่วงมีการชุมนุมของพันธมิตรที่หาดใหญ่ นักศึกษา ม.อ.ขับรถกระบะประกาศไปทั้ว ม.อ.ว่าอธิการบดี ม.อ.อนุญาตให้นักศึกษาไปร่วมชุมนุมกับพันธมิตร โดยถือว่าไม่ขาดเรียน อาจารย์ในศิลปศาสตร์ และคณะอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา ก็ไปขึ้นเวทีพันธมิตร ป้ายประกาศสนับสนุนพันธมิตรในนาม ม.อ. ก็มีอยู่เกลือนทั่ว ม.อ. ใครจะเข้าใจหัวอกคนเสื้อแดงที่อยู่ ม.อ.มันช้ำซะขนาดไหน

eve

น่าเห็นใจคุณค.ห.5 แต่คุณต้องทำใจหน่อยเพราะ
เขาว่าคนแถวนั้น 90% มีdna เป็นสีเหลือง ข้อมูลนี้
ผมฟังเพื่อนที่หาดใหญ่มันบอก