44 องค์กรร่วมผลักดันตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นปากเสียงให้คนใช้โทรคมนาคม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) องค์กรอิสระในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้จัดประชุม การพัฒนากลไก-กระบวนการผู้แทนผู้บริโภคเพื่อร่วมกำหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม ขึ้นที่ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันของผู้แทนองค์กรผู้บริโภคจำนวน 44 องค์กร เพื่อจัดตั้งสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นเวทีของตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจากทุกภูมิภาคของไทย ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย เสนอกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม           
“เรื่องนี้องค์กรผู้บริโภคได้ผลักดันร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้ว จนในที่สุดทาง กทช. ได้เห็นความสำคัญจึงได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทฉบับที่ 2 ว่า ควรมีกลไกที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” ผอ.สบท.กล่าว
ภารกิจสำคัญของสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมคือ การจัดทำข้อเสนอแนะ การให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ทางด้านเชิงรับคือ เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช.) ต้องการทราบความเห็นในเรื่องใดที่อาจมีผลกระทบกับผู้บริโภค สภาแห่งนี้ก็จะเป็นผู้ตอบหรือจัดกระบวนการหาคำตอบ ส่วนในเชิงรุกคือ เมื่อสภาฯ เห็นว่า คบท./ กทช. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรมีนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ก็จะเป็นฝ่ายเสนอแนะและผลักดันให้เกิดนโยบายหรือกฎหมายดังกล่าว
นอกจากนี้สภาผู้บริโภคยังมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หรือมีการบังคับใช้ รวมทั้งศึกษาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภค และผลกระทบของนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่มีต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ทั้งนี้ สภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นตัวแทนจากองค์กรผู้บริโภคใน 10 ภูมิภาค ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานตอนล่าง ภาคอีสานตอนบน ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โดยมีตัวแทนภูมิภาคละ 3 คน นอกจากนี้ยังคัดเลือกจากกลุ่มประเด็นเฉพาะ คือ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ อีกจำนวน 15 คน และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งสภาผู้บริโภค ในขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานสรรหาขึ้นมามีหน้าที่ในการจัดให้เกิดกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ระหว่างนี้คณะทำงานสรรหาจะปฏิบัติหน้าที่แทนสภาผู้บริโภคฯ เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าการจัดตั้งสภาแล้วเสร็จ โดยประเดิมงานแรกด้วยการให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นโจทย์แรกที่คณะทำงานชุดนี้จะได้ทำ
“สถานะของสภาฯ ในเวลานี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบมารองรับสถานะ แต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือ ต้องทำให้สภาตรงนี้เกิดขึ้นจริง มีตัวตนจริง มีคณะบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาที่ทำงานได้จริง และยืนอยู่บนหลักพื้นฐานว่า คณะทำงานนี้ต้องเป็นอิสระ ทั้งจาก กทช. คบท. และ สบท. ด้วย“ นายแพทย์ประวิทย์กล่าว
นายแพทย์ประวิทย์กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญคือ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และในระยะไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนได้รับการเสนอชื่อ ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมอันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือผู้รับผิดชอบโครงการของ สบท. ล้วนไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกสภา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สภาผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเป็นอิสระอย่างแท้จริง และสามารถทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภคได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
    

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์