กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่องประเมินผลงาน 150 วัน ผู้ว่าฯ สุขุมพันธ์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผลการดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 150 วัน ผู้ว่าฯ สุขุมพันธ์” โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)

เนื่องด้วยวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ครบ 150 วัน ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 150 วัน ผู้ว่าฯ สุขุมพันธ์” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,161 คน เป็นเพศชายร้อยละ 47.5 และเพศหญิงร้อยละ 52.5 เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.88 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยความพึงพอใจด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตได้คะแนนสูงสุด คือ 5.45 ขณะที่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้คะแนนต่ำสุด คือ 4.42 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต..................................มีคะแนนเฉลี่ย 5.45
- ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง...........................มีคะแนนเฉลี่ย 5.14
- ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม.....................................มีคะแนนเฉลี่ย 5.03
- ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ................................มีคะแนนเฉลี่ย 4.78
- ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน.....................................มีคะแนนเฉลี่ย 4.44
- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน..........................มีคะแนนเฉลี่ย 4.42

2. ความเห็นต่อสภาพโดยรวมของกรุงเทพมหานคร หลังการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ครบ 150 วัน

- เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง......................................ร้อยละ 68.8
- เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น.....................................ร้อยละ 21.8
- เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง....................................ร้อยละ 9.4

3. หากเปรียบเทียบความคาดหวังเมื่อตอนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม. กับผลงานที่ปรากฏในขณะนี้ พบว่า
 
- ดีกว่าที่คาดหวังไว้...........................................ร้อยละ    7.1
- พอๆกับที่คาดหวังไว้......................................ร้อยละ    43.6   
- แย่กว่าที่คาดหวังไว้.........................................ร้อยละ    12.9
- ไม่ได้คาดหวังไว้.............................................. ร้อยละ    36.3

4. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.27 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเรื่องความซื่อสัตย์โปร่งใสได้คะแนนสูงที่สุด ในขณะที่เรื่องความฉับไวในการแก้ปัญหาได้คะแนนต่ำที่สุด ดังนี้

- ความซื่อสัตย์โปร่งใส.................................................ร้อยละ    6.01
- ความขยันทุ่มเทในการทำงาน......................................ร้อยละ    5.44
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่...............................ร้อยละ    5.16
- การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้.............................ร้อยละ    5.11
- การปฏิบัติงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม..................ร้อยละ    5.04
- ความฉับไวในการแก้ปัญหา.........................................ร้อยละ    4.84
       

5. จุดเด่นในการทำงานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ที่ควรรักษาไว้ คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ซื่อสัตย์สุจริต ..........................................................ร้อยละ 42.0
- ไม่มีจุดเด่นในการทำงาน............................................ร้อยละ 30.0
- สุภาพ อ่อนโยน ........................................................ร้อยละ 12.8
- มีความคิดริเริ่ม..........................................................ร้อยละ 3.4
- อื่นๆ อาทิ ทีมงานดี ตั้งใจทำงาน เป็นต้น.....................ร้อยละ 8.0

6. จุดด้อยในการทำงานของ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- ทำงานช้า ............................................................................................ร้อยละ 30.6
- ไม่มีจุดด้อยในการทำงาน........................................................................ร้อยละ 22.3
- ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม.................................................................ร้อยละ 16.4
- ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาจราจร..............................................ร้อยละ 7.6
- ลงพื้นที่น้อย เข้าไม่ถึงประชาชน .............................................................ร้อยละ 5.9
- ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน..................................................................ร้อยละ 3.9
- อื่นๆ อาทิ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีโครงการใหม่ๆ เป็นต้น................ร้อยละ 8.3

7. เรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯ กทม. ดำเนินการโดยเร่งด่วน 5 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- แก้ปัญหาจราจร..................................................................................ร้อยละ 48.7
- สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาค่าครองชีพให้คนกรุงเทพฯ...................ร้อยละ 9.0
- สร้างผลงานให้เห็นชัดเจนกว่านี้..............................................................ร้อยละ 8.9
- ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด แม่น้ำ คูคลอง.................................ร้อยละ 6.4
- ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ...................ร้อยละ 5.4           

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
E-mail: research@bu.ac.th Website: http://research.bu.ac.th

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์