นักวิชาการ นักกิจกรรมร่อนจดหมายถึงเลขาฯ อาเซียน เรียกร้องระงับสมาชิกภาพของพม่า จนกว่าจะปล่อยตัวอองซาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2552 นักวิชาการ นักกิจกรรม ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง เลขาธิการองค์การอาเซียน และ นายกรัฐมนตรี ประท้วงต่อมาตรการอันไม่เป็นประชาธิปไตย และขัดต่อหลักการของสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลพม่า ที่กระทำต่อประชาชนและต่ออองซานซูจี เสนอให้มีมาตรการในการระงับสมาชิกภาพของรัฐบาลทหารพม่าในองค์การอาเซียน และ/หรือขับพม่าออกจากองค์การอาเซียนของภายในกำหนด ๓ ปี

000

เรื่อง ขอให้ระงับสมาชิกภาพของพม่าในองค์การอาเซียน
เรียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผ่าน นรม. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(สำเนาส่งเอกอัครราชทูตจากประเทศในกลุ่มอาเซียน กทม. และกัลยาณมิตรทั่วโลก)  

สืบเนื่องจากรัฐบาลทหารพม่า ได้กระทำการปิดกั้น ประทุษร้าย ทารุณกรรม ต่อประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในพม่า ทั้งยังได้กักขังหน่วงเหนี่ยวอองซานซูจี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2531 (1988) จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2552 (2009) เราผู้รักประชาธิปไตยในเมืองไทยและในสากลโลก ได้เรียกร้องวิงวอนหลายครั้งหลายหน ให้รัฐบาลทหารพม่าคืนอำนาจอธิปไตยให้กับปวงชนชาวพม่า เยี่ยงนานาอารยชาติทั้งหลาย แต่ก็ไม่สัมฤทธิ์ผล  

ดังนั้น เราจึงเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะต้องระงับสมาชิกภาพของพม่าในองค์การอาเซียนเป็นการชั่วคราวมีกำหนด 1 ปีหรือจนกว่าอองซานซูจีจะได้รับการปลดปล่อย หน่วงเหนี่ยว กักขัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการตักเตือนในความประพฤติปฏิบัติอันมิชอบดังกล่าวของรัฐบาลทหารพม่า และหากภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่นี้ต่อไป คือ เมื่อถึง พ.ศ. 2555 (2012) ถ้ารัฐบาลทหารพม่า มิยอมให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตย ก็ขอให้องค์การอาเซียน ดำเนินการขับไล่พม่าออกจากองค์กรภูมิภาคของเรา
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ  
ขอแสดงความนับถือ

จอน อึ๊งภากรณ์ อดีต สว.
นิธิ เอียวศรีวงศ์  มช.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มธ.
ศรีประภา เพชรมีศรี มหิดล
Maria T. Diokno UP.
Michael Jerryson UCSB
Nicholas Tapp ANU
Tyrell Haberkorn
ฉลาดชาย รมิตานนท์ มช.
วิระดา สมสวัสดิ์ มช.
ธงชัย วินิจจะกูล ม.วีสคอนซิน
นฤมล ทับจุมพล จุฬาฯ
พวงทอง ภวัครพันธุ์ จุฬาฯ
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มธ.
ทรงยศ แววหงษ์ ศิลปากร
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ จุฬาฯ
สุวิมล รุ่งเจริญ จุฬาฯ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มช.
เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช มช.
ทวีศักดิ์ เผือกสม วลัยลักษณ์
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิช  มธ.
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ม.ฮาวาย
ทองแถม นาถจำนง สยามรัฐ
ปวงชน อุนจะนำ ม.นเรศวร
อัครพงษ์ ค่ำคูน มธ.
เลอเกียรติ วงศ์สารพิกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะฯ
เอื้อการย์ เบ็ญจคุ้ม
รัฐวุฒิ ประทุมราช
ศราวุฒิ ประทุมราช 
สวัสดิ์ ประทุมราช
ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ ม.สุรนารี
กอร์ปกุศล นีละไพจิตร
วันทนี สาสนรักกิจ กทม.
สุริยาพร โสกันต์ มธ.
สมถวิล ลือชาพัฒนพร
วิไล ตระกูลสิน
อนันต์ กรุดเพชร ราชภัฏสวนดุสิต
วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ
Kyaw Lin Oo
Ma Sandar
Myint Wai
Debbie Stothard
(ข้อความ  http://www.PetitionOnline.com/ASSK64/)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์