กรุงเทพโพลล์ เผยความเชื่อมั่นประเทศไทย มิ.ย. ลดลงจาก พ.ค. 0.2%

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2552” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,026 คน เมื่อวันที่  22 – 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

1. ความเชื่อมั่นประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน 2552 มีคะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งลดลงจากเดือนพฤษภาคม 0.02 คะแนน หรือร้อยละ 0.2

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคะแนนความเชื่อมั่นในแต่ละด้าน พบว่า ความเชื่อมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของคนไทยยังคงมีคะแนนสูงที่สุดและเป็นความเชื่อมั่นเพียงด้านเดียวจากทั้งหมด 12 ด้านที่มีคะแนนสูงกว่าครึ่ง ในขณะที่ความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินการคลังของประเทศมีคะแนนต่ำที่สุด

สำหรับความเชื่อมั่นที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย รองลงมาคือความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และความเชื่อมั่นในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของประเทศ ตามลำดับ

ดังรายละเอียดในตารางหน้าถัดไป

 

ความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ
พฤษภาคม
(คะแนนเต็ม10)
มิถุนายน
(คะแนนเต็ม10)
เพิ่มขึ้น /ลดลง
1. ความเชื่อมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี และความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของคนไทย
5.73
5.72
- 0.01
2. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย
4.71
4.54
- 0.17
3. ความเชื่อมั่นในความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
4.52
4.49
- 0.03
4. ความเชื่อมั่นในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของประเทศ
4.34
4.27
- 0.07
5. ความเชื่อมั่นในเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงไปยังประชาชน
4.28
4.23
- 0.05
6. ความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
4.23
4.10
- 0.13
7. ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของไทย
3.53
3.73
+ 0.20
8. ความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาไทย
3.55
3.65
+ 0.10
9. ความเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีของคนในชาติ
3.55
3.58
+ 0.03
10. ความเชื่อมั่นในความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3.53
3.56
+ 0.03
11.ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความยากจน การว่างงาน และการประกอบอาชีพ
3.44
3.38
- 0.06
12. ความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินการคลังของประเทศ
3.36
3.35
- 0.01
เฉลี่ยรวม
4.07
4.05
- 0.02

 

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อประเทศไทย ในอีก 6 เดือนข้างหน้า พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะยังคงเหมือนเดิม ดังตารางต่อไปนี้

 
ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า
เชื่อว่า
จะดีขึ้น
(ร้อยละ)
เชื่อว่า
จะแย่ลง
(ร้อยละ)
เชื่อว่า
จะเหมือนเดิม
(ร้อยละ)
1. ด้านเศรษฐกิจ
34.9
29.1
36.0
2. ด้านการเมือง
31.3
23.2
45.5
3. ด้านสังคม
30.1
25.1
44.8

3. เรื่องที่เห็นว่าควรดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย (3 อันดับแรก)
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) ได้แก่

อันดับที่ 1 : แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน และปัญหาปากท้อง...ร้อยละ 42.2
อันดับที่ 2 : แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมให้มีความรักสามัคคีกัน...ร้อยละ 25.5
อันดับที่ 3 : แก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่นักการเมืองให้มีความสามัคคี และช่วยกันบริหารประเทศ...ร้อยละ 8.0

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา จะพบว่า เรื่องที่ประชาชนเห็นว่าควรดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยใน 3 อันดับแรกยังคงเป็นเรื่องเดิม 

แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ความต้องการให้แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาความขัดแย้งในหมู่นักการเมืองมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น ขณะที่ความต้องการให้แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมให้มีความรักสามัคคีกันกลับมีเปอร์เซ็นต์ลดลง ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

 

อันดับที่
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เพิ่มขึ้น /ลดลง
(ร้อยละ)
1
ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน และการลงทุน 
(ร้อยละ 40.1)
ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงานและปัญหาปากท้อง  
 (ร้อยละ 42.2)
 
+ 2.1
2
ให้แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมให้มีความรักสามัคคีกัน
(ร้อยละ 35.0)
ให้แก้ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมให้มีความรักสามัคคีกัน  
 (ร้อยละ 25.0)
 
- 10.0
3
แก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่นักการเมือง ให้มีความสมานฉันท์ช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศ (ร้อยละ 6.0)
 แก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่นักการเมือง ให้มีความสมานฉันท์ช่วยกันแก้ปัญหาของประเทศ
(ร้อยละ 8.0)
 
+ 2.0
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์