ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ระหว่างประชุมอาเซียนที่ภูเก็ต- รมว.กลาโหมลั่น ต้องไม่มีการชุมนุม

(9 ก.ค. 52) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ใน จ.ภูเก็ต และพื้นที่ทางทะเล ในระหว่างวันที่ 10-24 ก.ค.นี้ เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงการจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 42

ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.ได้เห็นชอบในการออกข้อกำหนดตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.2551 เพิ่มเติมอีก 5 ข้อเพื่อให้สามารถป้องกัน ควบคุมและแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในจ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-24 ก.ค.2552 ซึ่งอยู่ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 ก.ค. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบ

นายศภุชัย กล่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฎิบัติการหรืองดเว้นการปฎิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. 2.ห้ามบุคคลใดเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน.และภายในระยะเวลาการปฎิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลที่มีประกาศของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

3.ห้ามนำอาวุธ ออกนอกเคหะสถาน 4.ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะหรือต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ตามที่ ผอ.รมน.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ประกาศ และ 5.ให้บุคคลปฎิบัติหรืองดเว้นการปฎิบัติอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทลักษณะการใช้หรือภายในเขตบริเวณพื้นที่ที่ ผอ.รมน. ผ.อ.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รมน.ประกาศกำหนดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ให้ ผอ.รมน. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รมน.จะกำหนดเงื่อนไขเวลาในการปฎิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฎิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฎิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

 

“ประวิตร” ยัน "อาเซียนภูเก็ต" ไม่มีการชุมนุมแน่
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองอำนวยการร่วม ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ว่า ได้มีการหารือกันในเรื่องการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่จ.ภูเก็ต ว่าจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง โดย จะประกาศใช้ตั้งแต่10-24 ก.ค.เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะสนธิกำลังกันระหว่างทหารกับตำรวจ โดยจะเน้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยเป็นส่วนใหญ่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ได้รับรายงาน แต่เราก็พยายามทำความเข้าใจทั้งในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง เพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ แต่ข่าวในเรื่องที่มีการก่อเหตุรุนแรงนั้นยังไม่มีรายงานเข้ามาแต่อย่างใด แต่อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ

เมื่อถามว่าได้มีการหารือประเมินถึงการชุมนุมของกลุ่มเสื้อที่อาจจะมาชุมนุมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ได้พูดถึงแต่เราก็ต้องป้องกันไว้จะพยายามทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุ

ผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่ามีการเตรียมการไว้อย่างไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นความรับผิดชอบของกองอำนวยการร่วมที่จะดูแลรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง 28 ประเทศอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีประเทศใดร้องขอให้ดูแลเป็นพิเศษ แต่เราต้องจัดให้ทุกประเทศอยู่แล้วโดยเราจะดูแลตามมาตรฐานสากล

เมื่อถามว่า เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ.นี้แล้วจะยังสามารถชุมนุมได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่ได้ เมื่อประกาศใช้แล้วจะไม่สามารถชุมนุมได้เลย เราไม่ให้ชุมนุมจังหวัดรอบก็ไม่ได้ บนถนนก็ไม่ได้ เราต้องขอร้อง ไม่ให้ชุมนุมและจะพยายามไม่ให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและจะพยามยามทำให้ดีที่สุดซึ่งตนก็มีวิธีการของตน

เมื่อถามว่า หากมีการชุมนุมเกิดขึ้นโดยอ้างมาตรา 67 จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เราก็ดำเนินการตามหลักสากล

“ไม่มีหรอก เราก็ต้องขอร้องไม่ให้มีการชุมนุมต้องไม่ให้เกิดการชุมนุม และเรื่องนี้ผมจะเป็นคนประสานกับทุกฝ่ายเพราะผมทำในนามของประเทศ ของประชาชน และจะต้องไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเลย ถ้าจะยื่นหนังสือก็ให้รอเสร็จจากการประชุมก่อนและไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ เพราะเราใช้แค่ช่วงนี้ช่วงเดียว เป็นระยะเวลาสั้นๆที่มีการประชุมเท่านั้นก็ต้องขอร้องกันทั้งต่างชาติและคนไทยเพราะเราเสียหายไปเยอะแล้ว”

เมื่อถามว่า เรื่องการห้ามการชุมนุมทำไมระบุให้ชัดในการประกาศ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตนเป็นคนระบุเองเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุม เพราะตนเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ เมื่อถามว่า รัฐมนตรีของแต่ละประเทศจำเป็นต้องนั่งรถกันกระสุนทุกประเทศหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เราพยาทำให้ดี เราจะจัดทั้ง 28 ขบวณให้เกิดความเรียบร้อย และตนในฐานะเป็นประธานก็จะพยายามอยู่ตลอดการประชุมและคอยติดตามสถานการณ์และคอยแก้ปัญหา

 

 

เรียบเรียงจาก: http://www.naewna.com

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์