เครือข่ายปฏิรูปที่ดินฯ ออกแถลงการณ์หยุดป้ายสีชาวบ้านคอนสาร

18 ก.ค. 52 - เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 6 “หยุดให้ร้ายป้ายสีชาวบ้าน สันติวิธีคือแนวทางการแก้ไขปัญหา” สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีสวนป่าคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

 
 
แถลงการณ์เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
“หยุดให้ร้ายป้ายสีชาวบ้าน สันติวิธีคือแนวทางการแก้ไขปัญหา”
 
สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของชาวบ้านผู้เดือดร้อนกรณีสวนป่าคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา นั้น
 
การเข้าพื้นที่ดังกล่าว มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อรอคำตอบจากรัฐบาลในการตัดสินใจยกเลิกสวนป่า แล้วนำที่ดินมาดำเนินการจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เดือดร้อนในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” ตามที่รัฐบาลได้ตกลงแนวทางร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีนี้ ได้มีมติของคณะทำงานร่วมระดับพื้นที่ มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมติการประชุมประชาคมตำบลทุ่งพระ ให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร แล้วนำที่ดินมาจัดสรรแก่เกษตรกรผู้เดือดร้อน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
อย่างไรก็ตาม การเข้าพื้นที่ของชาวบ้านผู้เดือดร้อน กลับถูกนำไปตีความ และสร้างกระแสในลักษณะที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่บางฝ่ายและบุคคลผู้ไม่หวังดี กล่าวคือ มีการให้ร้ายป้ายสี และข่มขู่ชาวบ้านไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามปัญหา อ้างว่ามีระเบิดอยู่ในพื้นที่ จะจับกุมดำเนินคดี เป็นต้น
 
ในการนี้ พวกเราเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนว่า การดำเนินการติดตามปัญหาของพวกเรา เป็นไปอย่างสันติวิธี ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการทำลายทรัพย์สินต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ พวกเราได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา ตลอดเส้นทางการต่อสู้อันยาวนาน ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐบางส่วนก็ควรดำรงความเป็นกลาง เป็นธรรมในการพิจารณาปัญหาดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ว่า “ในระหว่างการแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการฯ คณะกรรมการ เห็นชอบให้ผ่อนผันให้ราษฎรอยู่อาศัย และทำกินในที่ดินดังกล่าวตามปกติไปพลางก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแจ้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุให้เกิดความขัดแย้ง หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตตามปกติสุข และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป และให้คณะอนุกรรมการฯที่จะแต่งตั้งขึ้นไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ ต่อไป” พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางนโยบายที่ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายคือ “ให้ยึดหลักการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตามสภาพพื้นฐานของแต่ละปัญหาและยึดหลักนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานเป็นสำคัญ ดังนั้น กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบ แต่สามารถอะลุ่มอล่วย ให้ดำเนินการได้ ก็ให้ดำเนินการไป โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ส่วนกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบก็ให้คณะอนุกรรมการฯที่จะแต่งตั้งขึ้นไปดำเนินการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย และนำเสนอคณะกรรมการฯต่อไป”
 
ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม เครือข่ายฯ จึงขอเรียนต่อบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปวง พิจารณาหลักการแก้ไขปัญหาตามรายละเอียดข้างต้น และร่วมปฏิบัติการภายใต้แนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันในท้ายที่สุด
 
สมานฉันท์
 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย
 
18 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์