เครือข่าย SMOT พร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี-โอท็อป (SMOT) ชี้แจงกรณีผู้ถือหุ้น SMOT Shop จำนวนหนึ่งได้เกิดข้อสงสัยต่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการจัดการบริหาร ขององค์กร SMOT และโครงการ SMOT Shop สาขา 1 ว่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 
สำนักงานเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี-โอท็อป (SMOT)
เลขที่ 207 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ฝ่ายเลขานุการ โทรฯ 083-2983182
 
แถลงการณ์เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี-โอท็อป (SMOT) ฉบับที่ 1/2552
 
ตามที่เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี-โอท็อป (SMOT) ได้ก่อตั้งองค์กรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงาน ร่วมมือประสานใจ นำเอสเอ็มอี-โอท็อปไทย ข้ามพ้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 การจัดสัมมนาสมาชิก SMOT Club จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 และ 28 มิถุนายน 2552 การจัดทำเวบไซต์ www.smotthai.com การดำเนินโครงการ SMOT Shop สาขา 1 ณ สี่แยกศิริราช และมีแผนที่จะเดินทางไปจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศเยอรมนีในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมต่างๆของ SMOT ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด เนื่องจากความชัดเจนขององค์กร และความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกที่ต้องการฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน
 
ในห้วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ สมาชิกผู้ถือหุ้น SMOT Shop จำนวนหนึ่งได้เกิดข้อสงสัยต่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการจัดการบริหาร ขององค์กร SMOT และโครงการ SMOT Shop สาขา 1 จึงได้แจ้งข้อกังวลนี้ผ่านมายังประธานฯ SMOT ซึ่งประธานฯได้แจ้งผ่านตัวแทนของสมาชิกกลุ่มนี้ทราบว่า ถ้าจะตรวจสอบความโปร่งใสถึงเรื่องการรายรับ-รายจ่าย ตลอดจนรายละเอียดของการใช้จ่ายต่างๆก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกผู้ถือหุ้นที่จะมา ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานได้ที่ SMOT Shop สาขา 1 ได้ทุกเมื่อ ส่วนประเด็นของความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานในอนาคตนั้นเป็นความเชื่อส่วน บุคคล และถ้ายังไม่มีความเชื่อมั่นต่อผู้จัดการร้าน SMOT Shop หรือผู้บริหารองค์กร SMOT สมาชิกก็มีสิทธิ์ที่จะถอนหุ้น หรือยกเลิกสมาชิกภาพไม่ยุ่งเกี่ยวกับ SMOT ก็เป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำได้
 
นับจนถึงวันที่ออกแถลงการณ์ฉบับนี้ ก็ยังไม่มีสมาชิกผู้ถือหุ้น SMOT Shop หรือสมาชิก SMOT Club รายใดมาตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสของการจัดการบริหารองค์กร SMOT และ SMOT Shop อีกทั้งตัวแทนของสมาชิกกลุ่มนี้ (บางรายไม่ได้เป็นสมาชิก SMOT Club) ที่รับปากว่าจะส่งรายชื่อผู้ที่จะถอนหุ้น SMOT Shop ให้กับประธานฯ SMOT เพื่อที่จะได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม ก็มิได้ปฏิบัติดังคำสัญญา มีเพียงการสร้างกระแสข่าวลือ ความพยายามในการป้ายสีบุคคล หรือการอ้างพยานหลักฐานที่เป็นเท็จ อันผิดวิสัยของบุคคลที่ยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
องค์กร SMOT และกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใต้ SMOT ล้วนแต่มีที่มาที่ไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน มีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็น เอกสาร วัตถุ พยานบุคคล ที่สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมที่จะให้สมาชิกทำการพิสูจน์ได้ตลอดเวลา แม้แต่โครงการ SMOT Shop สาขา 1 ก็มีความคืบหน้าของการดำเนินงานเหนือกว่าแผนที่วางเอาไว้ พร้อมที่จะให้สมาชิกทำการตรวจสอบความโปร่งใสและผลการดำเนินงานได้เช่นกัน อีกทั้งการดำเนินงานต่างๆของผู้จัดการร้าน ก็ล้วนแต่เป็นฉันทมติมติที่มาจากที่ประชุมทั้งสิ้น
 
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของ SMOT เป็นไปดังเจตนารมณ์ของการก่อตั้งองค์กร และเพื่อเป็นการมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการสร้างกระแสข่าวลือ ตลอดจนความพยายามต่างๆในการทำลายผู้บริหารองค์กร และองค์กร SMOT จึงขอชี้แจงประเด็นต่างๆให้สมาชิกได้ทราบดังนี้
 
1) คณะกรรมการบริหาร SMOT จากเดิมที่มี 9 ท่าน ปัจจุบันเหลือปฏิบัติหน้าที่ 5 ท่าน คือ ดร.ปริวรรต คุณคงชื่น คุณชัชชน คุณโกมล และคุณสิริวารี (คุณชัญญากรได้ลาออกต่อประธานฯก่อนเดือนมิถุนายน 2552 คุณบุญธรรมและคุณฤทธิ์รักษาได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการต่อประธานฯก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ส่วนคุณปีเตอร์ไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2552) เอกสาร หลักฐาน และวัสดุต่างๆที่เป็นสมบัติขององค์กร เก็บไว้ที่สำนักงาน SMOT Office (ชั้น 2 ของ SMOT Shop) สมาชิกสามารถตรวจสอบได้
 
2) การจัดตั้ง SMOT Shop จริงๆแล้วเป็นการวางระบบการทำงานของร้านให้เหมือนกับร้านสะดวกซื้อทั่วไป ที่สามารถตรวจสอบยอดขายและสต็อกสินค้าด้วย Point Of Sale System (POS System) รวมทั้งการวางระบบบริหารงานต่างๆเช่น ระบบบัญชี การวางบิล การตัดยอด การตรวจสอบบัญชี ฯลฯ สิ่งที่สร้างขึ้นมานี้คือทรัพย์สินขององค์กร SMOT สำหรับการขยายสาขา SMOT Shop ต่อไปในอนาคต สมาชิกไม่ควรจะให้ความไว้วางใจต่อผู้บริหารหรือสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการ เฉพาะ องค์กรของเราต้องสร้างระบบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ อีกทั้งการสร้างระบบการบริหารงานขึ้นมาเพื่อรองรับพันธกิจต่างๆของ SMOT ล้วนแต่เป็นตัวชี้วัดอันเป็นรูปธรรมสำหรับการประเมินศักยภาพและวิสัยทัศน์ ผู้บริหารองค์กร
 
3) สมาชิกที่ประสงค์จะไถ่ถอนหุ้น SMOT Shop ก่อนครบกำหนดสัญญา สามารถไถ่ถอนหุ้นและรับเงินค่าหุ้นคืนเต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ที่สำนักงานของ SMOT (ชั้น 2 ของ SMOT Shop สาขา 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2552 ขอให้เตรียมหลักฐาน ใบหุ้น ใบเสร็จรับเงินชำระค่าหุ้น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้มาด้วย (เป็นเงินส่วนตัวของประธานฯและเลขานุการ SMOT ที่สำรองจ่ายให้ไปก่อน)
 
4) สมาชิกที่ประสงค์จะให้โครงการ SMOT Shop เดินหน้าต่อไปด้วยการมีส่วนร่วมในการลงทุนซื้อหุ้น SMOT Shop ที่ประธานฯและเลขานุการ SMOT ถือหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว สามารถแสดงเจตจำนงได้ที่ฝ่ายเลขานุการ SMOT โทรศัพท์หมายเลข 083-2983182
 
จึงแถลงมาเพื่อให้สมาชิก SMOT Club ทราบโดยทั่วกัน
24 กรกฎาคม 2552
ดร.ปริวรรต สาคร
ประธานคณะกรรมกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี-โอท็อป (SMOT)
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์