กรุงเทพโพลล์: ผลสำรวจเรื่องจัดอันดับเขตยอดเยี่ยมและยอดแย่ใน กทม.

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ดำเนินการสำรวจ “จัดอันดับเขตยอดเยี่ยมและยอดแย่ใน กทม.” เผยคนกรุงพอใจงานทะเบียนราษฎรมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องเก็บขยะและดูแลต้นไม้ ส่วนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพอใจน้อยที่สุด ส่วนสำนักงานเขตจตุจักรคนพอใจสูงสุด

 

การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาว กทม. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงได้มากน้อยเพียงใดส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับผู้ว่าฯ กทม. และทีมงานในฐานะผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงาน อีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตต่างๆ ในฐานะผู้นำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ในโอกาสที่วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาครบกำหนด 6 เดือนของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “จัดอันดับเขตยอดเยี่ยมและยอดแย่ใน กทม.” ขึ้นเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในเขตต่างๆ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน เมื่อวันที่ 15 – 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสรุปผลได้ดังนี้
 
 
1. ความพึงพอใจต่อผลงานของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีคะแนนเฉลี่ย 5.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยประชาชนพึงพอใจผลงานด้านการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนมากที่สุด แต่พึงพอใจผลงานด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจผลงานด้านต่างๆ ดังนี้
 
 
คะแนนที่ได้
(จากคะแนนเต็ม 10)
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน บัตรประประชาชน
6.14
การเก็บขยะมูลฝอย การปลูกต้นไม้ ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สีเขียว
5.51
การจัดการเลือกตั้ง และการรับเรื่องร้องทุกข์
5.23
การส่งเสริมอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพ การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
5.15
การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ ค่าธรรมเนียมค่าเช่า และการดำเนินคดีด้านภาษี
4.94
การควบคุมดูแลสุขลักษณะของตลาด การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การควบคุมมลพิษ แมลง สัตว์นำโรค
4.47
การก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกซอย ทางเท้า สะพานลอย ดูแลรักษาคูคลอง ปัญหาน้ำท่วม ป้ายชื่อซอย
ป้ายจราจร
 
4.41
การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น เทศกิจ และบรรเทาสาธารณภัย
4.26
 
 
 

2. ความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวมทั้ง 8 ด้านของสำนักงานเขตต่างๆ เปรียบเทียบเป็นรายเขต
(จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์คะแนนที่ประชาชนในแต่ละเขตประเมินสำนักงานเขตในพื้นที่ของตน) พบว่า
 
สำนักงานเขตที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวมสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
 
อันดับที่ 1 เขตจตุจักร     ได้คะแนน 6.02
อันดับที่ 2 เขตประเวศ        ได้คะแนน 5.92
อันดับที่ 3 เขตสายไหม      ได้คะแนน 5.81
 
สำนักงานเขตที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานโดยรวมต่ำที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
 
อันดับที่ 1 เขตดอนเมือง ได้คะแนน 4.23
อันดับที่ 2 เขตบางขุนเทียน ได้คะแนน 4.31
อันดับที่ 3 เขตลาดพร้าว                 ได้คะแนน 4.41
 
 
3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต โดยแบ่งเป็นด้านความขยันทุ่มเทในการทำงาน ด้านความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการ และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปได้ดังนี้
 
ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงาน
 
อันดับที่ 1 เขตประเวศ                 ได้คะแนน 6.57
อันดับที่ 2 เขตบางกอกน้อย            ได้คะแนน 6.49
อันดับที่ 3 เขตพญาไท                   ได้คะแนน 6.16
 
ด้านความรวดเร็วฉับไวในการให้บริการ
 
อันดับที่ 1 เขตพระโขนง              ได้คะแนน 6.81
อันดับที่ 2 เขตตลิ่งชัน                    ได้คะแนน 6.76
อันดับที่ 3 เขตประเวศ                    ได้คะแนน 6.50
 
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
อันดับที่ 1 เขตประเวศ                 ได้คะแนน 5.93
อันดับที่ 2 เขตพระโขนง                 ได้คะแนน 5.83
อันดับที่ 3 เขตคันนายาว                 ได้คะแนน 5.73
 
 
4. ความเห็นต่อสภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนหรือละแวกเขตที่พักอาศัย เปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันกับช่วงก่อนที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า
 
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง           ร้อยละ 72.1
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น           ร้อยละ 21.4
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง         ร้อยละ 6.5
 
5. เรื่องที่ประชาชนต้องการให้ละแวกเขตที่พักอาศัยอยู่มีการพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
 
เรื่องความสะอาด ขยะมูลฝอย เพิ่มจำนวนถังขยะ และเก็บขยะให้บ่อยขึ้น       ร้อยละ 13.3
ปรับปรุงสภาพถนนในซอยและทางเท้า                                                           ร้อยละ 11.1
ท่อระบายน้ำตัน ไม่มีฝาท่อ น้ำท่วมขังตามถนนและซอย                                   ร้อยละ 10.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ ที่อยู่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัวและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,600 คน เป็นเพศชายร้อยละ 46.3 และเพศหญิงร้อยละ 53.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล           : 15 – 23 กรกฎาคม 2552
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ                :27 กรกฎาคม 2552
 
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
 
 
ชาย
740
46.3
หญิง
860
53.7
รวม
1,600
100.0
อายุ
 
 
18 - 25 ปี
315
19.8
26 – 35 ปี
377
23.5
36 – 45 ปี
408
25.5
46 ปี ขึ้นไป
500
31.2
 รวม
1,600
100.0
การศึกษา
 
 
ต่ำกว่าปริญญาตรี
1086
67.9
ปริญญาตรี
469
29.3
สูงกว่าปริญญาตรี
45
2.8
 รวม
1,600
100.0
อาชีพ
 
 
 ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
84
5.2
 พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน
247
15.4
 ค้าขาย / อาชีพส่วนตัว
539
33.7
 รับจ้างทั่วไป
273
17.1
 พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
278
17.4
 อื่นๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ
179
11.2
 รวม
1,600
100.0

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์