22 เครือข่ายยื่นหนังสือจี้นายกฯ หาคนร้ายสังหารหมู่ประชาชนในมัสยิดหมู่บ้านไอร์ปาแย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.52 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ในงาน “มหกรรมเปิดโลกฮาลาล  วัฒนธรรมสัมพันธ์” ตัวแทนของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 22 องค์กร ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดหาผู้กระทำความผิด กรณีการลอบสังหารหมู่ประชาชน  ผู้บริสุทธิ์ ที่มัสยิดอัลฟุรกอน หมู่บ้านไอร์ปาแย 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
                                                                                         วันที่ 2 สิงหาคม 2552
 
เรื่อง    ขอให้รัฐบาลทบทวนการทำงานและเร่งรัดหาผู้กระทำความผิด กรณีการลอบสังหารหมู่ประชาชน
           ผู้บริสุทธิ์ ที่มัสยิดอัลฟุรกอน หมู่บ้านไอร์ปาแย    อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส   
กราบเรียน ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 
                     สืบเนื่องจากความขัดแย้งและความรุนแรงรายวันในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลพยายามกำกับดูแลแก้ไขปัญหาภายใต้บทบาทนำของกองทัพในขณะนี้นั้น ยังไม่สามารถควบคุมแก้ไขและเยียวยาสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกรณีโศกนาฏกรรม ที่เกิดขึ้นที่มัสยิดอัล-ฟุรกอน หมู่บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลาประมาณ 20.30 น. ขณะที่ประชาชน ประมาณ 20 กว่าคน กำลังประกอบพิธีละหมาดตามหลักศาสนาอิสลาม ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวน ใช้อาวุธสงคราม ยิงกราดเข้าไปในมัสยิด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 10 คน และบาดเจ็บอีกจำนวน 12 คน เหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านมาเกือบครบ 3 เดือนแล้ว แม้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกระบวนการ ยุติธรรมได้ ในความล่าช้าของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ความเกลียดชังและความไม่ไว้วางใจ ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ และระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามกับที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ขยายขอบเขตจนยากต่อการควบคุมได้ในอนาคต อีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นที่สนใจของมุสลิมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรสิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสและเร่งด่วน
 
                      องค์กรภาคประชาชนดังรายนามด้านท้ายนี้ ขอประณามผู้ก่อความรุนแรง โหดร้าย ป่าเถื่อนไม่ว่าจะมาจากกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในสังคมไทย และนานาชาติเป็นอย่างมาก เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ จากอาชญากรรม ความรุนแรงในทุกๆเหตุการณ์ โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ฆาตกรได้กระทำอย่างโหดร้าย ป่าเถื่อน กับผู้ที่กำลังประกอบพิธีทางศาสนา และเพื่อให้สังคมของเราเกิดสันติสุขโดยเร็ว จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รีบดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 
1.   ขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระฯที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและตัวแทนจากภาคประชาชน บูรณาการร่วมกันสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง ดังกล่าว เพื่อนำผู้กระทำผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการก่อการฆาตกรรมหมู่ครั้งนี้ มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร่งด่วน
 
 2.   ขอให้รัฐบาลปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เพราะเป็นที่ชัดเจนว่ายังใช้นโยบายการทหารนำการเมืองอยู่ กองทัพยังเป็นหน่วยงานหลักที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ทั้งกฎอัยการศึกและพรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แต่ในข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา
 
เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง นโยบาย ดังกล่าวประสบความล้มเหลวในการทำงาน โดยเฉพาะการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน กลับสร้างความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้น   ทั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม องค์กรภาคประชาชนจึงขอให้รัฐแก้ไขปัญหาโดยใช้นโยบายการเมืองนำการทหารอย่างจริงจัง โดยการเพิ่มอำนาจและบทบาทในการควบคุมตรวจสอบของฝ่ายพลเรือนและภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน รวมถึงทบทวนและประเมินการใช้ พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
 
3. ขอให้รัฐบาลดำเนินการปลดอาวุธของพลเรือนที่ไร้สังกัดทุกฝ่ายโดยเร่งด่วน รวมทั้งยกเลิกนโยบายการติดอาวุธแก่พลเรือนทุกฝ่ายด้วย เนื่องจากรัฐยังไม่มีหลักประกันที่เพียงพอในอันที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ หากประชาชนทีติดอาวุธไร้สังกัดเหล่านั้น นำอาวุธไปใช้ในการก่อเหตุร้ายและสร้างความรุนแรงเสียเอง
4. ขอให้รัฐบาลรีบดำเนินการเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเหมาะสมโดยด่วน
 
ลงนามโดย
1.สภาองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย
2.สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.)
3.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
4.มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
5. โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง
6.ศูนย์ทนายความมุสลิม
7.สมาคมจันทร์เสี้ยว การแพทย์และสาธารณสุข
8.สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
9.สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สน.จชต.)
10.เครือข่ายนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน
11.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12.สถาบัน อัสสลาม  
13.ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล 
14.เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ ศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้
15.เครือข่ายวิทยุชุมชนมุสลิมจ.ยะลา
16.เครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติภาพ
17. สมาคมมุสลิมปัตตานี   
18.สมาคมอิสลามจังหวัดนราธิวาส
19.เครือข่ายชุมชนศรัทธา
20.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
21.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา                                               
22.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์