มูลนิธิอิสลามใต้ยกคำสอนศาสนา ขอความร่วมมืองดขายประทัดช่วงรอมฎอน

 
พลตำรวจตรี จำรูญ เด่นอุดม ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ และประธานผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรประชาชน มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เรื่องขอให้กวดขันการละเมิดกฎหมายในเรื่องการขายประทัด เนื่องจาก กำลังจะเจ้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ระบุการเล่นประทัด ทำให้รบกวนการประกอบศาสนกิจในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมกับยกคำสอนทางด้านศาสนา และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความเดือนร้อนรำคาญ โดยการเล่นประทัด
 
สำหรับหนังสือดังกล่าว ได้มีสำเนาส่งไปยัง ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคง สภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการกองอำนวยการความมั่นคงภายใน ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
 
 
...........................................................................
 
 
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
เลขที่ 5 วิทูรอุทิศ   1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 
10 สิงหาคม 2552
 
เรื่อง  ขอให้กวดขันการละเมิดกฎหมาย
เรียน .....
 
สำเนาส่ง
1.ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคง สภาผู้แทนราษฎร
2.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5.รัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม
6.ผู้อำนวยการกองอำนวยการความมั่นคงภายใน
7.ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
8.ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
 
 
ด้วยมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามและองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีชื่อท้ายหนังสือนี้ ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้ดำเนินการต่อการละเมิดกฎหมาย ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และไม่สามารถประกอบศาสนกิจตามปกติในเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้
 
1.ข้อเท็จจริง
ในห้วงเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม(เดือนรอมดอน) ของทุกปี ประชาชนชาวมุสลิมจะปฏิบัติศาสนกิจด้วยการถือศิลอดในเวลากลางวัน และเวลากลางคืนจะทำพิธีละหมาดและอ่านคัมภีร์อัล-กุอ่าน ซึ่งต้องการความสงบ และใช้สมาธิในการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว
 
แต่ในห้วงดังกล่าวนั้น ได้มีผู้ประกอบการค้าทั้งในหมู่บ้านและผู้ค้าระดับจังหวัดจะสั่งซื้อปะทัดดอกไม้ไฟจำนวนมาก ออกมาจำหน่ายในหมู่บ้านต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายตามกฎหมายแต่อย่างใด โดยได้จำหน่ายให้แก่เด็ก และเยาวชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้ผลิตสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงคล้ายปืน เช่น ตัดกระบอกไม้ไผ่เจาะรูใส่ถ่านหินผสมน้ำแล้วจุดไฟทำให้เกิดเสียงดังตลอดทั้งเดือนถือศีลอด ทำให้ชาวมุสลิมได้รับความเดือดร้อน รำคาญ ไม่อาจจะประกอบศาสนกิจโดยปกติสุขได้
การจุดปะทัด ดอกไม้ไฟดังกล่าว นอกจากเกิดความเดือดร้อนรำคาญแล้ว ยังจะเกิดอันตรายแก่สุขภาพร่างกาย ทำลายทรัพย์สินผู้อื่น เช่นโยนใส่กันจนได้รับบาดเจ็บ และโยนใส่บ้านเรือนและยานพาหนะที่กำลังวิ่งอยู่ในทางสาธารณะ ด้วยความคึกคะนอง ซึ่งจะนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
 
การกระทำการละเมิดดังกล่าวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้มีอำนาจหน้าที่ เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาอิสลาม ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใดทั้งสิ้น
 
2.ข้อพิจารณา
ก. หลักการศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม กรณีการจุดปะทัดและดอกไม้ไฟ ไม่มีกำหนดไว้ในหลักการของศาสนาอิสลาม และมิใช่เป็นวัฒนธรรมอิสลามแต่อย่างใด แต่เป็นการทำลายความสงบและสมาธิในการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมโดยชัดแจ้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของหลักการศาสนาอิสลามกล่าวคือ
 
1.อัล-กุรอ่าน ความว่า “เมื่อมีผู้อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน จงฟังจงนิ่งด้วยความเคารพ หวังว่าสูเจ้าทั้งหลายจะได้รับคว่ามกรุณาปราณีจากอัลละฮ์”
 
2.ฮาดิษ(วัตรปฏิบัติของศาสดาในอิสลาม)ของศาสดามูฮัมหมัด(ศอลฯ)ที่ว่า “ผู้ใดก่อความเดือดร้อน รำคาญในขณะที่มุสลิมกำลังทำอิบาดะห์(ประกอบศาสนกิจ)นั้น เป็นที่ต้องห้าม “ และ “ผู้ใดรับเอาการกระทำเยี่ยงอย่างชาวอื่น(วัฒนธรรมประเพณีอื่นที่ไม่ใช่อิสลาม) อัลลอฮ์ จะไม่ถือพวกเขาเป็นบ่าวของพระองค์”
 
ข.หลักกฎหมาย
 
(1)ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 370 “ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียง หรือกระทำการอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวางโทษ..” และมาตรา 376 “ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน ต้องระวางโทษ..”
 
(2)ตาม พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้า ซึ่งดอกไม้เพลิง โดยมิได้รับอนุญาต” (ความหมาย ดอกไม้เพลิง หมายความรวมถึง พลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกัน, สิ่งเทียมอาวุธปืน คือสิ่งซึ่งมีรูปร่างและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน)
 
3. ข้อเสนอ
ตามข้อ 1,2 ถือว่าได้มีการกระทำผิดต่อบทบัญญัติทางศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองโดยชัดแจ้ง จึงขอให้ทางราการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
(1).ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ยกเลิกการซื้อขายปะทัด ดอกไม้เพลิง ในห้วงเดือนถือศีลอด
(2)ให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต ยกเลิกการออกใบอนุญาตจำหน่าย ดอกไม้เพลิง และอื่นๆที่ทำให้เกิดเสียงและแสงไฟในเดือนถือศีลอด และ
(3) ให้เจ้าหน้าที่ผุ้มีหน้าที่รับผิดชอบ กวดขัน จับกุมผู้กระทำผิดดังกล่าว และให้มีการลงโทษตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
 
เพื่อโปรดกรุณาทราบและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
พลตำรวจตรี
(จำรูญ เด่นอุดม)
ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้/
ประธานผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์