ศาลเลื่อนตัดสินคดีกล้ายาง ออกหมายจับ “อดิศัย โพธารามิก” ไม่มาฟังคำพิพากษา

ออกหมายจับ “อดิศัย โพธารามิก” อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ อ้างป่วยอยู่ต่างประเทศมาฟังคำพิพากษาคดีกล้ายางไม่ได้ ศาลบอกเจตนาหลบหนี-ขอเลื่อนคดีไม่ถูกต้อง พร้อมสั่งเลื่อนพิจารณาคดีทุจริตกล้ายางพาราเป็นวันที่ 21 ก.ย.

 

วานนี้ (17 ส.ค.) ที่ศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยนายบุญรอด ตันประเสริฐ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกา ในฐานะเจ้าของสำนวนคดีทุจริตซื้อกล้ายางพร้อมองค์คณะรวม 9 คน ได้มีคำพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช.เป็นโจทก์ฟ้อง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับพวกรวม 44 คน เป็นจำเลยฐานในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน จัดการทรัพย์สินใดใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตเสียหายแก่รัฐ , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และความผิดฐานฉ้อโกง ตาม ป.อาญา ม.151, 157, 341 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือฮั้วประมูล พ.ศ.2542 กับพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11 กรณีรัฐบาลจัดประมูลกล้ายางโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ทำให้บริษัทเครือซีพีชนะประมูลในราคาต่ำกว่าราคากลางเพียง 5 ล้านบาท ต่อมากล้ายางที่มีคุณภาพต่ำได้ตายลง สร้างความเสียหายประมาณ 1,4440 ล้านบาท
 
คดีนี้เป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส.ที่จัดกลุ่มความผิดของจำเลยไว้ 7 กลุ่ม แยกตามสถานะบุคคลกับข้อหาความผิดที่ต่างๆ กันดังนี้
 
กลุ่มที่ 1.จำเลยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการกลั่นกรองและประธาน คชก. นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง ในฐานะกรรมการ คชก. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการ คชก. นายอดิศัย โพธารามิก อดีต รมว.พาณิชย์ ในฐานะกรรมการ คชก. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ รองปลัดกระทรวงพานิชย์ นายปริญญา อุดมทรัพย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ น.ส.บุญมี เลิศพิเชษฐ ผอ.กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ นางเสริมสุข ชลวานิช รอง ผอ.สำนักงบประมาณ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกรณรงค์ ฤทธิ์ฤาชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายสิทธิ บุณยรัตผลิน อธิบดีกรมประมง และน.ส.สุชาดา วราภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งหมดมีฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 151และ 157 ส่วน น.ส.สุกัญญา โตวิวิชญ์ ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์ สาขาเศรษฐกิจและนายพิทยาพล นาถธราดล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 83 ตามประมวลกฎหมายอาญา
 
กลุ่มที่ 2.จำเลยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86, 157 และพ.ร.บ.ว่า ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11
 
กลุ่มที่ 3.นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายจิรากร โกศัยเสวี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ นายจำนง คงศิลป์ กรรมการบริหารโครงการและกรรมการพิจารณาโครงการประกวดราคา นายสุจินต์ แม้นเหมือน นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ กรรมการบริหารโครงการ นายสมบัติ ยิ่งยืน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11, 12 และมาตรา 83, 157 และ 341 ตามประมวลกฎหมายอาญา
 
กลุ่มที่ 4.จำเลยมีนายสกล บุญชูดวง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ จำกัด นายญาณกร สิงห์ชุม ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด นายสำราญ ชัยชนะ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท รีสอร์ทแลนด์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ จำกัด ในฐานะผู้ชนะการประกวดราคา บริษัท รีสอร์ทแลนด์ จำกัด บริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด ในฐานะผู้เสนอราคา มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ มาตรา 4, 10, 11, 12, 13 และประมวลกฎหมายอาญา 86, 157, 341
 
กลุ่มที่ 5จำเลยมี.นายวัลลภ เจียรวนนท์ นายมิน เธียรวร นายประเสริฐ พุ่งกุมาร นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายเอี่ยม งามดำรง นายบุญเลิศ ประภากมล กรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด นายวรวิทย์ เจนธนากุล นางวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์ กรรมการบริษัท รีสอร์ทแลนด์ จำกัด น.ส.พัชรี ชินรักษ์ นางอนงนุช ภรณวลัย นางเจริญศรี ลือพัฒนสุข กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท เอกเจริญการเกษตร จำกัด มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา 4, 9, 10, 11, 12, 13 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86, 157, 341
 
กลุ่มที่ 6.จำเลยมีนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ฐานเป็นผู้ริเริ่มโครงการมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดการเสนอความผิด ต่อหน่วยงานรัฐ มาตรา 10, 11, 12 ตามประมวลกฎหมายอาญา 83, 84, 157, 341 และ
 
กลุ่มที่ 7 คือ.นายเนวิน ชิดชอบ อดีต รมช.เกษตรฯ เป็นจำเลย มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดการเสนอความผิดต่อหน่วยงานรัฐ มาตรา 10, 13 ตามประมวลกฎหมายอาญา 83, 157, 341
 
สำหรับบรรยากาศบริเวณโดยรอบศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก่อนการพิจารณาคดีทุจริตกล้ายางพารา มีการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะฝั่งทางเข้ามณฑลพิธีท้องสนามหลวง ที่มีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ที่มาชุมนุมเพื่อยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเช้าของวันนี้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณศาลฎีกาโดยรอบ โดยบังคับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 
จนกระทั้งเวลา 13.50 น.กลุ่มจำเลยอาทิ นายเนวิน ชิดชอบ ก็เดินทางมาศาลโดยมีคนเสื้อน้ำเงินประมาณ 30 คน เดินทางติดตามมาให้กำลังใจ แต่สถานการณ์ยังอยู่ในความสงบ แต่มีรายงานว่า นายอดิศัย โพธารามิก ได้ส่งอีเมล์มายังแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ้างว่าป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ และยังพักรักษาตัวอยู่ ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. จึงขอเลื่อนการฟังคำพิพากษา โดยขอให้ศาลพิจารณาต่อไป ศาลเห็นว่า นายอดิศัยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เดินทางไปต่างประเทศ และไม่เคยขอเลื่อนคดีมาก่อนให้ถูกต้อง คำร้องจึงไม่มีน้ำหนัก ถือว่ามีเจตนาหลบหนี จึงให้ออกหมายจับ และส่งหมายไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมปรับนายประกันตามสัญญาประกันเต็มอัตรา กับมีคำสั่งเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่ 21 ก.ย.52 นี้
 
ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์