สสส. ค้าน พรบ.ความมั่นคง ชี้ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ขัดเจตนารมณ์ รธน.50

26 ส.ค. 52 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และองค์กรพันธมิตร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คัดค้านการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง โดยระบุว่าการใช้อำนาจดังกล่าว ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย และขัดเจตนารมณ์ รธน.50

 
ที่ สสส. 040/2552
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
 
เรื่อง ข้อเสนอต่อการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
 
กราบเรียน ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
 
ตามที่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบประกาศให้พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้ประกาศนี้ใช้บังคับ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 และมอบหมายให้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ 2551 นั้น
 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)และองค์กรที่มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอแสดงความคิดเห็นต่อการใช้อำนาจดังกล่าว ว่าไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ตามวิถีทางประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 
ประการแรก พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ 2551 เป็นกฎหมายที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มาตรา 29 ที่บัญญัติห้ามมิให้รัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง ยกเว้นกรณีที่ต้องออกเป็นกฎหมายเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นมิได้ และกฎหมายนั้นต้องมีผลเป็นการใช้บังคับทั่วไป มิให้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง1 แต่รัฐบาลใช้อำนาจตามกฎหมายที่ไม่ชอบ ประกาศเขตควบคุมเพื่อจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของ “กลุ่มนปช.และคณะ” ซึ่งถือว่าเป็นการใช้กฎหมายโดยไม่จำเป็น ใช้บังคับเฉพาะกลุ่มบุคคลบางกลุ่มและละเมิดสิทธิเสรีภาพ การดำเนินวิถีชีวิตโดยปกติของประชาชน
 
ประการที่สอง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ 2551 เป็นการใช้อำนาจบริหารซ้อนอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน ขัดต่อหลักการปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย เพราะการให้ กอ.รมน.ใช้อำนาจแทนหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติ โดย กอ.รมน. สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ หรือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบแทนตามกฎหมายนั้นๆ (มาตรา 16 วรรค ท้าย) ตลอดจนสามารถมอบอำนาจให้ กอ.รมน.ภาคและกอ.รมน.จังหวัด (มาตรา 11 ประกอบมาตรา 13) จึงถือเป็นการถ่ายโอนอำนาจให้กองทัพหรือทหารมีอำนาจเหนือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ซี่งเป็นการรวบอำนาจให้ทหาร หรือกองทัพมีอำนาจเหนือระบบราชการทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังให้อำนาจกับผู้อ านวยการ กอ.รมน.สามารถออกข้อกำหนดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การยุติการชุมนุมในที่สาธารณะ การห้ามใช้เส้นทางคมนาคม การห้ามเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ ห้ามออกนอกเคหสถาน เป็นต้น (มาตรา 18) หากประชาชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ต้องมีความผิดอาญามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ใช้อำนาจตุลาการสั่งให้ผู้ต้องหาที่กระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักรเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นแทนการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 21)
 
ประการที่สาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ 2551 เป็นการใช้อำนาจบริหารที่ไม่ต้องตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ โดยข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามกฎหมายฉบับนี้ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ต้องถูกตรวจสอบโดยศาลปกครอง ซึ่งขัดกับหลักการทั่วไปของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่การใช้อำนาจของฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการอยู่เสมอ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรม (มาตรา 23)
 
ประการที่สี่ การออกประกาศโดยอาศัยกฎหมายดังกล่าวเพื่อรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในภาวะปกติ อาจเป็นการขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่อนุญาตให้มีการรอนสิทธิของประชาชนเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินที่มีภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติเท่านั้น และต้องแจ้งแก่รัฐภาคีผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ อันหมายถึงการประกาศใช้กฏหมาย พรบ.ความมั่นคงฯ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พรบ.กฏอัยการศึก ซึ่งมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก การออกประกาศโดยอาศัยกฎหมายที่ประกาศใช้ในยุคที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย และมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยย่อมทำให้นานาอารยประเทศ ไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของชาติ เห็นได้จากสื่อมวลชนต่างประเทศ2 ได้จัดลำดับให้ประเทศไทยเป็นประเศที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองโดยไม่สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง
 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล ยุติการใช้อำนาจทางการเมืองตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เพราะเป็นกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางโดยปราศจากระบบการตรวจสอบถ่วงดุล และเป็นการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ที่มีมีอำนาจเหนือหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมีผลผูกพันกับรัฐทั้งการใช้อำนาจต่อประชาชนและงบประมาณของรัฐในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีผลให้ประชาชนในสังคมเคยชินกับการใช้อำนาจในการจัดการกับปัญหาต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงที่มาของอำนาจว่าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมอำนาจนิยมดังกล่าว ที่เป็นการใช้อำนาจบริหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน อันถือเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
 
นายไพโรจน์ พลเพชร
เลขาธิการการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
 
ในนาม สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน(ครส.)
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
 
 

 

แล้ว มันจะฟังไหมครับเนี่ย

แล้ว มันจะฟังไหมครับเนี่ย ท่าน

ใช้กฎหมายริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างนี้

สยามประเทศยุคสมัยนี้ มันไม่ใช่การปกครองโดยหลักนิติรัฐ ที่รัฐเสรีนิยมประชาธิปไตยเขาปกครองกัน

การกระทำเช่นนี้ คือ การปกครองแบบ "รัฐตำรวจ" แบบที่นายกฯ ลิงแก้แห มาร์ค ม.7 เคยกล่าวหารัฐบาลอื่นเขามาแล้ว แต่ตัวเองกลับมาประพฤติเสียเอง

ลิงแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งยุ้ง ลุแก่อำนาจ ใช้อำนาจตามอำเภอใจ

นี่ก็โจรใส่สูทอีกแบบหนึ่งแบบซ

นี่ก็โจรใส่สูทอีกแบบหนึ่งแบบซ่อนรูปปชต.ปากพูดไปเรื่อยเหตุผลร้อยแปด ทำงานได้แค่นี้ ปํญญาน้อย สมองฟอ สอพออมาตย์ ขบวบการยุติธรรมลำเอียง นำพาประเทศหายนะแน่นอน คุยเป็นปชต.แต่การกระทำตรงข้ามเลยไอ้พวกปชต.จอมปลอมเหมือนลูกพี่มันนั่นแหละ บ้านเมืองฉิบหายไม่ว่าขอข้าเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ไปพูดภาษาคนให้หมาฟัง

ไปพูดภาษาคนให้หมาฟัง มันจะไปได้เรื่องอะไร ปล่อยมันเถอะ แค่นี้ก็กลัวกันอุจจาระขึ้นสมองกันทั้ง "เทพ" ทั้ง shit ปากห้อย ฝากเตือนไปยังคนเสื้อแดงว่าขอให้ชุมนุมกันอยู่ในกรอบของกฎหมาย และให้ระวังพวกสาวกสวะลิ่วล้อ shit shit service ของพ่อลูกปากห้อย อย่าให้มันแฝงตัวเข้ามาก่อกวนตามสัญญาว่าจ้างต่างตอบแทนของ "เทพ" ที่ชอบมาเสือกเรื่องของมนุษย์ จำไว้ว่าคนเสื้อแดง ไม่มี "เทพ" คอยคุ้มครองให้ท้ายเหมือนพวกม็อบกบฎโกเต๊กเสื้อเหลืองสุดชั่ว

รัฐบาลชั่วร้ายสมุนอำมาตย์ทาสร

รัฐบาลชั่วร้ายสมุนอำมาตย์ทาสรับใช้เผด็จการมันลุแก่อำนาจมองไม่เห็นหัวประชาชนมันคิดว่ามันจะอยู่ค้ำฟ้าหรือไงแล้ววันหนึ่งเมื่อถึงคราวแผ่นดินกลบหน้าแล้วจะไม่มีแม้แต่หมามาฝังมึงจะมีก็แต่พวกถุยน้ำลายใส่มึงเพราะความกลัวทำให้มันทำได้ถึงความเลวร้ายริดรอนสิทธิ์การชุมนุมของประชาชนในครั้งนี้ถุยไอ้นายกชั่วๆๆๆๆๆๆๆ

อุตส่าห์ยื่นจดหมายเปิดผนึก แต

อุตส่าห์ยื่นจดหมายเปิดผนึก

แต่ลืมไปรึเปล่า ว่า
รัฐบาลหมีน่ารัก
ไม่มีเวลาอ่านหรอก
ต้องไปดูหมี

FFF FFF FFF "ระบอบทักษิณ"

FFF
FFF
FFF

"ระบอบทักษิณ" เอาเงินจ้างให้มาคัดค้านรัฐบาลเทพหนุนหำอีกละสิเนี่ย ?.......
เดี๋ยวต้องฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ(เจ๊เป็ด)ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของพวกจาบจ้วงซะหน่อยแล้วว์
จะได้รู้จักที่ต่ำที่สูงขาวสวยหมวยอึ๋มส์ซะมั่ง !.............................

----------------
คิกคัก คิกคัก
:)
FFF
FFF
FFF