ศาลพิพากษา "จารุวรรณ" ย้าย ขรก.มิชอบ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 40/2549 ฉบับลงวันที่ 10 มี.ค.2549 ที่แต่งตั้งนายอภิชัย ล้อไพบูลย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นักบริหาร9) ในขณะนั้น ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 2 ระดับ 9 ในสายงานนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่นายอภิชัยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า การออกคำสั่งดังกล่าวของคุณหญิงจารุวรรณไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาจากความไม่พอใจเป็นการส่วนตัว ที่ตนเองไม่ยอมมีมติไม่ลงโทษทางวินัยข้าราชการผู้หนึ่ง ตามที่คุณหญิงจารุวรรณต้องการ ทำให้มีผลกระทบต่อสถานะและสิทธิอื่นๆ ที่ตนควรจะได้รับโดยชอบ รวมทั้งทำให้ตนได้รับเงินประจำตำแหน่งลดลง

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นิติกร9) ตามโครงสร้างใหม่ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นิติกร9) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต้องผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงมาแล้ว หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อตรวจสอบประวัติของนายชูวิทย์ นุชถาวร ผู้ร้องสอดในคดีนี้ ก็ไม่พบว่า ผ่านหลักสูตรการอบรมนักบริหารระดับสูงมาก่อน เช่นเดียวกับนายอภิชัย รวมทั้งยังไม่เคยบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานมาก่อนด้วย ข้ออ้างของคุณหญิงจารุวรรณที่ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากประวัติราชการ ความรู้ความสามารถในการทำงาน เห็นว่า นายชูวิทย์ นุชถาวร ผู้ร้องสอดในคดีนี้มีความเหมาะสมมากกว่าจึงฟังไม่ขึ้น

ประกอบกับยังปรากฎข้อเท็จจริงว่า ทั้งนายอภิชัยและนายชูวิทย์ได้รับแต่งตั้งในระดับ 9 พร้อมกัน ในโครงสร้างเดิมนายอภิชัยได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ1ขั้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2548 แสดงให้เห็นว่า นายอภิชัยมีผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นักบริหาร9) ในระดับดีเด่น ข้ออ้างของคุณหญิงจารุวรรณที่ว่า นายชูวิทย์มีความรู้ความสามารถและอาวุโสที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย(นิติกร9) จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำได้

คุณหญิงจารุวรรณมีคำสั่งให้นายอภิชัยไปดำรงผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 2 ระดับ 9 ในสายงานนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 โดยไม่ยอมทำตามมติของคณะกรรมการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ทำให้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ 40/2549 ลงวันที่ 10 มี.ค.2549 ในส่วนที่แต่งตั้งนายอภิชัยไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน2 และคุณหญิงจารุวรรณมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอภิชัยดำรงตำแหน่งอื่นที่เหมาะสม กับความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ ตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการประชุมครั้งที่4 /2549 ลงวันที่ 18ม.ค.2549 และมติของคณะกรรมการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการภายในใหม่มาประกอบพิจารณาการแต่งตั้งด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองเคยมีคำพิพากษาในคดีนางสาวสุมิตรา เนตรสว่าง อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 กลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยื่นฟ้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง. ในข้อหาหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง สตง.ที่ 40/2549 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2549 เฉพาะส่วนที่แต่งตั้ง นางสาวสุมิตรา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 สังกัดกลุ่มตรวจสอบการเงินที่ 2สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) และให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ นางสาวสุมิตราได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร-กทม.) ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2549 จนเกษียณอายุราชการ
 

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์