ศาลพิพากษา "จารุวรรณ" ย้าย ขรก.มิชอบ

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 40/2549 ฉบับลงวันที่ 10 มี.ค.2549 ที่แต่งตั้งนายอภิชัย ล้อไพบูลย์ทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นักบริหาร9) ในขณะนั้น ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 2 ระดับ 9 ในสายงานนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่นายอภิชัยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า การออกคำสั่งดังกล่าวของคุณหญิงจารุวรรณไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาจากความไม่พอใจเป็นการส่วนตัว ที่ตนเองไม่ยอมมีมติไม่ลงโทษทางวินัยข้าราชการผู้หนึ่ง ตามที่คุณหญิงจารุวรรณต้องการ ทำให้มีผลกระทบต่อสถานะและสิทธิอื่นๆ ที่ตนควรจะได้รับโดยชอบ รวมทั้งทำให้ตนได้รับเงินประจำตำแหน่งลดลง

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นิติกร9) ตามโครงสร้างใหม่ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นิติกร9) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต้องผ่านการอบรมนักบริหารระดับสูงมาแล้ว หรือต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อตรวจสอบประวัติของนายชูวิทย์ นุชถาวร ผู้ร้องสอดในคดีนี้ ก็ไม่พบว่า ผ่านหลักสูตรการอบรมนักบริหารระดับสูงมาก่อน เช่นเดียวกับนายอภิชัย รวมทั้งยังไม่เคยบริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานมาก่อนด้วย ข้ออ้างของคุณหญิงจารุวรรณที่ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากประวัติราชการ ความรู้ความสามารถในการทำงาน เห็นว่า นายชูวิทย์ นุชถาวร ผู้ร้องสอดในคดีนี้มีความเหมาะสมมากกว่าจึงฟังไม่ขึ้น

ประกอบกับยังปรากฎข้อเท็จจริงว่า ทั้งนายอภิชัยและนายชูวิทย์ได้รับแต่งตั้งในระดับ 9 พร้อมกัน ในโครงสร้างเดิมนายอภิชัยได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ1ขั้น เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2548 แสดงให้เห็นว่า นายอภิชัยมีผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นักบริหาร9) ในระดับดีเด่น ข้ออ้างของคุณหญิงจารุวรรณที่ว่า นายชูวิทย์มีความรู้ความสามารถและอาวุโสที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย(นิติกร9) จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำได้

คุณหญิงจารุวรรณมีคำสั่งให้นายอภิชัยไปดำรงผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 2 ระดับ 9 ในสายงานนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 9 โดยไม่ยอมทำตามมติของคณะกรรมการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ทำให้พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ 40/2549 ลงวันที่ 10 มี.ค.2549 ในส่วนที่แต่งตั้งนายอภิชัยไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน2 และคุณหญิงจารุวรรณมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอภิชัยดำรงตำแหน่งอื่นที่เหมาะสม กับความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ ตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการประชุมครั้งที่4 /2549 ลงวันที่ 18ม.ค.2549 และมติของคณะกรรมการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการภายในใหม่มาประกอบพิจารณาการแต่งตั้งด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองเคยมีคำพิพากษาในคดีนางสาวสุมิตรา เนตรสว่าง อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 กลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ยื่นฟ้องสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง. ในข้อหาหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ ของรัฐออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง สตง.ที่ 40/2549 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2549 เฉพาะส่วนที่แต่งตั้ง นางสาวสุมิตรา ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8 สังกัดกลุ่มตรวจสอบการเงินที่ 2สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จ.พระนครศรีอยุธยา) และให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของ นางสาวสุมิตราได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร-กทม.) ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2549 จนเกษียณอายุราชการ
 

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

จากคำพิพากษา เห็นได้ชัดว่า

จากคำพิพากษา เห็นได้ชัดว่า คุณหญิงเปรต เป็นบุคคลที่ไม่มีใจเป็นธรรม และมีอคติ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้มีอำนาจที่จะตรวจสอบใครต่อใคร จึงไม่แปลกใจที่คน ๆ นี้จะไปรับใช้ คมช.ในการทำลายล้าง นายกทักษิณ หรือบุคคลที่ตนเองไม่พึงปรารถนา

นี่ก็อีกตัวสมุนอมาตย์

นี่ก็อีกตัวสมุนอมาตย์ ทำตัวเป็นคนดีแต่เบื้องหลังแสบทั้งนั้นรับใช้อมาตย์จนร่ำรวยผิดปกติแค่สร้างบ้านราคาขนาดนี้ทำมาหารัปทานอะไรจึงรวยเร็วขนาดนี้ ทุจริตไปเทียวไม่เสียเงินยักยอกภาษีปชช.มันก็ไม่ได้แตกต่างกับนักการเมืองหลอก

อ้าว อีชั่วนี่มันทำผิดกฎหมาย

อ้าว อีชั่วนี่มันทำผิดกฎหมาย แล้วทำไมมันไม่ถูกลงโทษว่ะ
ทำไมแค่เพิกถอนคำสั่งอย่างเดียว
ใครมีข้อมูลช่วยตามให้หน่อยค่ะ

เห็นด้วยครับ อีหอกหักนี่

เห็นด้วยครับ อีหอกหักนี่ ทำผิด ทุจริตต่อหน้าที่ ออกคำสั่งโดยมิชอบ ศาลไม่ลงโทษรึ

แย่จริงต่อไปคนมีตำแหน่งหน้าที่ก็ทำผิดหมดสิ ศาลก็มีหน้าที่แก้ต่างแก้ตัวและแก้ไข ตลอดละสิ

แล้วทำไมไม่ลงโทษคนจังไร

ข่าวเมื่อ 2

ข่าวเมื่อ 2 วันก่อน
เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งเสด็จไปดูงาน กระบวนการยุติธรรมที่ญี่ปุ่น
น่าจะเป็น สิ่งบงชี้ ของระบบยุติธรรมในประเทศที่ต้องปรับปรุงเพราะ
ปัจจุบันคนหลายสิบล้านคนไม่ยอมรับการตัดสิน ของสานชะลอม ตะกร้า หวด ฯลฯ ที่ขึ้นรูปไว้แล้ว
แทนที่จะเป็น ศาลที่ตัดสินในสิ่งที่ไม่เป็นรูปร่าง แต่เป็นสิ่งที่ติดตรึงในจิตสำนึกที่ดีของคนไท

BBB BBB BBB "ระบอบทักษิณ"

BBB
BBB
BBB

"ระบอบทักษิณ" แทรกแซงขบวนการยุติธรรมและคุกคาม "คนดีมีจริยะธรรม" อีกละมั้งเนี่ย ?

-------------
คิกคัก คิกคัก
:)
BBB
BBB
BBB

เที่ยวไล่ตรวจสอบคนอื่น

เที่ยวไล่ตรวจสอบคนอื่น บ้านตัวเอง 40 กว่าล้าน ใครสร้างใครเสริมให้ก็ไม่รู้ แต่แจ้งทางการแค่ 4 ล้าน ตูล่ะเชื่อเลย ผ่าซิ!!!

นังหน้าเป็ด

นังหน้าเป็ด จะติดคุกรึปล่าวคะ?
แล้วคดีร่ำรวยล้นเหลือ บ้านคฤหาสที่ปรากฏหลังร่วมงานกับ คมช.ล่ะคะ ???
ยังมีคดีที่สามี รับงานแบบซิกแซก ในหน่วยงานของนังหน้าเป็ดล่ะคะ???

คนดีของอำมาตย์นี่ มันจะเป็นอย่างนี้ไปหมดทุกคนแล้วนะเนี่ย เท่าที่เห็น

ครับศาลต้องสถิตย์ยุติธรรมอย่า

ครับศาลต้องสถิตย์ยุติธรรมอย่างนี้สิครับประเทศชาติถึงจะไปได้ไอ้แบบตุลาการภิวกอย่างไอ้ธีรยุทธบุญมายุนั้นใช้ไม่ได้ และผมว่ามันน่าจะเอาโทษอีกะเป็ดนี่เสียด้วยเลยในคราวเดียวกัน เพราะความผิดก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ ครับผม

ก็น่าคิดนะ

ก็น่าคิดนะ ถ้าศาลไทยมันดีจริงจะเสด็จไปดูงานที่ญี่ปุ่นทำไมให้เมื่อยตุ้ม...

***ถ้าศาลไม่เล่นการเมือง

***ถ้าศาลไม่เล่นการเมือง หรืออยู่ในสายอำนาจนักการเมืองที่มาจากการปฏิวัติ ก็พอเชื่อถือและอุ่นใจได้ครับ

จำได้มั๊ย

จำได้มั๊ย อีนี่แหละที่ยกนิ้วให้พวกปฏิวัติ 19 กันยา ชั่วโดยสันดาน

อัป ปะ ลัก ทั้งนอกและใน

อัป ปะ ลัก ทั้งนอกและใน สงสัยผัวอีก๊าบๆเนี่ยตาบอด อีนี่อาจจะเป็นญาติไอ้ห้อยเนรวิน ดูปากมันแดกมากห้อยมาก

อีหญิงเปรตนี้ดูหน้าก็คบไม่ได้

อีหญิงเปรตนี้ดูหน้าก็คบไม่ได้เหมือนพวกวิกลจริต มันทุจริตเสียเองคดีของมันไปถึงไหนแล้วช้าจังเลยเป็นถึงสตง.ตรวจคนอื่นแต่ตัวเองโคตรโกงทุกเรื่อง เหี้.......................