Skip to main content
sharethis

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยแพร่ผลสำรวจ “สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน” พบ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ เป็นนักการเมืองที่เยาวชนรู้สึกมีผลงานสร้างสรรค์โดนใจที่สุด รองลงมาคืออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ขณะที่เบิร์ด-บี้-ตูน บอดี้แสลม เป็นนักร้องนักแสดงผลงานโดนใจ

 

หมายเหตุ: วานนี้ (21 ก.ย.) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยแพร่ผลสำรวจเรื่องสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน จากการเก็บข้อมูลเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 1,606 คน มีรายละเอียดดังนี้
 
 
ผลสำรวจเรื่อง
สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน
 
ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่จะช่วยนำพาชีวิตและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างให้เมืองไทยเป็นเมืองนักคิด ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่อง “สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในสายตาเยาวชน” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,606 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.9 และเพศหญิงร้อยละ 49.1 ด้วยการใช้คำถามแบบปลายเปิด ให้ผู้ตอบเป็นผู้คิดคำตอบเองโดยไม่มีข้อคำตอบให้เลือก เมื่อวันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้
 
1. หน่วยงาน/องค์กรของไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ร้อยละ 7.2
อันดับ 2 มูลนิธิปวีณา หงสกุล          ร้อยละ 2.9
อันดับ 3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีคะแนนเท่ากัน       ร้อยละ 2.8
 
2. นักธุรกิจไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ        
อันดับ 1 นายตัน ภาสกรนที (บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด)       ร้อยละ 10.7
อันดับ 2 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร (บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด) ร้อยละ 7.9
อันดับ 3 นายธนินท์ เจียรวนนท์ (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ร้อยละ 6.5
 
3. นักการเมืองไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1 พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร             ร้อยละ 27.5
อันดับ 2 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ                  ร้อยละ 27.2
อันดับ 3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์                   ร้อยละ 4.6
 
4. นักร้องนักแสดงไทยที่มีผลงานสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์          ร้อยละ 7.9
อันดับ 2 บี้ สุกฤษณ์ (บี้ เดอะสตาร์)             ร้อยละ 7.0
อันดับ 3 ตูน บอดี้สแลม                            ร้อยละ 5.1
 
5. รายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1ชิงร้อยชิงล้าน (ช่อง 7)             ร้อยละ 15.2
อันดับ 2 ตีสิบ (ช่อง 3)                              ร้อยละ 11.3
อันดับ 3 ทูไนท์โชว์ (ช่อง 3)                       ร้อยละ 5.6
 
6. สถานีโทรทัศน์ที่มีรายการสร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1ช่อง 3                                     ร้อยละ 30.5
อันดับ 2 ช่อง 7                                        ร้อยละ 26.8
อันดับ 3 ช่อง 9                                        ร้อยละ 19.4
 
7. ภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างสรรค์โดนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
อันดับ 1  ไทยประกันชีวิต (ชุดครูต้อย)    ร้อยละ 8.8
อันดับ 2  โค้ก (ชุดเวอร์ชั่นต่อโต๊ะ)               ร้อยละ 6.4
อันดับ 3 เอ็มเค สุกี้ (ชุดทะเล)                     ร้อยละ 3.7
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากเขตต่างๆ ทั้ง 50 เขตด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยในแต่ละเขตทำการสุ่มสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,606 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.9 และเพศหญิงร้อยละ 49.1
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ และคำถามปลายเปิด (Open Form) ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
           
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 1 – 3 กันยายน 2552
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 21 กันยายน 2552
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
 
 
             ชาย
818
50.9
             หญิง
788
49.1
รวม
1,606
100.0
อายุ
 
 
         15-20 ปี
832
51.8
         21-25 ปี
774
48.2
รวม
1,606
100.0

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net