ภาคีคนฮักเจียงใหม่ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ค้านโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง

ภาคีคนฮักเจียงใหม่ได้ทำหนังสือลงวันที่ 28 ก.ย. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เนื่องจากเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น  กรมชลประทานได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2 ฝายคือ ฝายพญาคำและฝายหนองผึ้ง ทั้งจะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ณ ตำบลป่าแดด ในต้นปี พ.ศ. 2553 โดยจะไม่ดำเนินการรื้อฝายดังกล่าว ซึ่งทางภาคีคนฮักเจียงใหม่และเครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งระบบภาคประชาชนในฐานะที่ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงมาโดยตลอดมีความเห็นร่วมกันว่ากรมชลประทานไม่สามารถนำบันทึกข้อตกลงนั้นไปกล่าวอ้างเพื่อสร้างประตูระบายน้ำได้ เนื่องจากการสร้างประตูระบายน้ำนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะมีการสร้างเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงผู้ใช้น้ำท้ายน้ำด้วย จึงเรียกร้องให้ผู้ว่าฯ ได้ประสานงานตั้งคณะกรรมการอิสระจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดเวทีสาธารณะให้ทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนถกเถียงหาข้อสรุปก่อนจะดำเนินการใดๆ 

ทั้งนี้ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่ให้เหตุผลว่าโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 คือไม่ทำการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งไม่ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้น ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่เห็นว่าการที่โครงการฯ สร้างอยู่ใต้เขตเมืองนั้นจะไม่สามารถชะลอปริมาณน้ำก่อนถึงตัวเมืองเชียงใหม่ได้ เพราะเมื่อน้ำมาก็จะเอ่อท่วมเมืองก่อนถึงบริเวณโครงการฯ ทั้งจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในบริเวณท้ายน้ำ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตัวเมืองริมแม่น้ำจะประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่งทั้งเหนือ - ท้ายประตูระบายน้ำ และการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ท้ายของโครงการจะต้องขึ้นอยู่กับการจัดสรรน้ำจากทางกรมชลประทานแต่เพียงอย่างเดียว

ทางกรมชลประทานจึงควรมีการดำเนินการศึกษาเพื่อตอบข้อวิตกกังวลดังกล่าว และนำผลการศึกษามาชี้แจงเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และหากกรมชลประทานไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าประตูระบายน้ำดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งบริเวณท้ายน้ำได้ ก็ควรต้องยกเลิกโครงการฯ

นอกจากนี้ในระหว่างที่โครงการฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป กรมชลประทานได้ประกาศสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ณ บ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่มีการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างทั่วถึง โดยประชาชนในพื้นที่ได้คัดค้านโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่าจะทำให้ระบบนิเวศน์เสื่อมสลายและกระทบวิถีชีวิตชุมชน

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ได้เคยมีการประชุมร่วมกันกับตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2551 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และได้มอบหมายให้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงระหว่างนักวิชาการทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินใจก่อสร้าง แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงการละเลยข้อถกเถียงทางวิชาการซึ่งควรจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ความรอบคอบ รอบด้าน และความน่าเชื่อถือของโครงการฯ

ทั้งนี้ทางภาคีคนฮักเจียงใหม่และเครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งระบบภาคประชาชนยังได้ส่งข้อเสนอของประชาชนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเหมืองฝายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารจัดการแม่น้ำปิง ทั้งระบบอย่างบูรณาการไปยังผู้ว่าฯ อีกด้วย

 

 
 
รายชื่อองค์กรภาคประชาชนที่ขอให้ยกเลิกโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง
 
1.สมัชชาองค์กรเหมืองฝายลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
2.สถาบันการจัดการทางสังคม
3เครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่ทั้งระบบภาคประชาชน
           ประกอบด้วย
            กลุ่มชาวบ้านวัดเกต
           กลุ่มหละอ่อนฮักเจียงใหม่
            กลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่
            คณะทำงานชาวกาดหลวง-กาดเก๊าลำไยรุ่นก่อนไฟไหม้
            คณะทำงานเอกสัมพันธ์เพื่อสันติ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
            เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่
           เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่
            โครงการเมืองยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม มช.
ชมรมเชียงใหม่ฮักฝั่งปิง
มัสยิดดัต – ตักว่า
มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง
สำนักข่าวประชาธรรม
องค์การวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดเชียงใหม่
4.สถาบันเพื่อสิทธิชุมชน
5.กลุ่มรักษ์ล้านนา
6.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ
7.ชมรมนักเขียนเชียงใหม่
8.ชมรมจักรยานวันอาทิตย์
9.ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมยั่งยืนล้านนา
10.ภาคีคนฮักเจียงใหม่
11.เครือข่ายลุ่มน้ำปิงตอนบน
12.เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์