ภาคประชาชนออกแถลงการณ์สืบทอดเจตนาวีรชน 14 ตุลา ทวงคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน

(14 ต.ค.) องค์กรภาคประชาชน และประชาชนจากหลายภาคส่วน ร่วมกันออกแถลงการณ์ “สืบทอดเจตนาวีรชน 14 ตุลาคมให้สมบูรณ์” เชิดชูจิตใจและวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละ ในโอกาสครบรอบ 36 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ระบุเรียกร้องชนชั้นนำ ขอเตือนให้ยุติการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์ของวีรชน ด้วยการใช้อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ ให้ข้าราชการรัฐ ทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน มีจิตสำนึกจงรักภักดีต่อประชาชน เคารพรัฐธรรมนูญส่วน นักวิชาการ ปัญญาชน นักสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักกิจกรรมทางสังคม สื่อมวลชน ฝ่ายซ้ายเก่า นักศึกษา ศิลปิน นักเขียน กวี นักการเมือง พรรคการเมือง  ต้องยุติบทบาทการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย

นอกจากนั้นยังเสนอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 มาใช้และปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกหรือยุติการบังคับใช้กฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย อาทิ พ.ร.บ.ความมั่นคง และกฎหมายอาญามาตรา112 ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พร้อมเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดการยุบสภา เลือกตั้งใหม่

 

อ่านแถลงการณ์

 


แถลงการณ์ สืบทอดเจตนาวีรชน 14 ตุลาคมให้สมบูรณ์

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 พวกเราดังมีรายนามแนบท้ายแถลงการณ์นี้ ขอเชิดชูจิตใจ และวีรกรรมรักชาติ รักประชาธิปไตย ชิงชังเผด็จการทุกรูปแบบของวีรชนผู้เสียสละชีพ ผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ และผู้เข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนั้นให้สูงเด่น

พร้อมกันนี้ก็ใคร่ขอเรียกร้องไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.บรรดาชนชั้นนำ ขอเตือนให้ยุติการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อเจตนารมณ์ของวีรชน ด้วยการใช้อำนาจเผด็จการทุกรูปแบบ ทั้งเผด็จการอำนาจนิยมจารีตนิยม เผด็จการทหาร เผด็จการซ่อนรูปด้วยการใช้หน่วยงานสถาบันต่างๆของรัฐเช่น ตุลาการ องค์กรอิสระใต้การครอบงำของชนชั้นนำ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นต้น ในการฉกฉวยคอรัปชั่นอำนาจทางการเมืองไปเป็นของชนชั้นนำ เหยียบย่ำทำลายหลักการประชาธิปไตย ดื้อรั้นไม่ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง กระทั่งการช่วงชิงอำนาจจากประชาชนอย่างไร้ยางอาย

กับขอให้ยุติการนำทรัพยากรของประเทศไปตอบสนองผลประโยชน์ของชนชั้นนำ รวมไปถึงการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อชนชั้นนำเพียงหยิบมือ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

2.บรรดาข้ารัฐการ ทั้งทหาร ตำรวจ ตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ต้องมีจิตสำนึกที่ถูกต้องว่าการเป็นข้ารัฐการในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องจงรักภักดีสนองพระเดชพระคุณของประชาชนผู้จ่ายภาษีให้ท่านเป็นอันดับแรก ต้องเคารพรัฐธรรมนูญ เคารพรัฐบาลที่มาจากเสียงที่แท้จริงของประชาชน ต้องยุติค่านิยมศักดินาและค่านิยมอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของชาติ

3.บรรดานักวิชาการ ปัญญาชน ต้องยุติบทบาทที่สนับสนุนให้ท้ายการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งมวล เช่น การเข้าไปรับใช้ชนชั้นนำ สนองตอบผลประโยชน์ชนชั่นนำที่ไม่ ได้มาจากการเลือกของประชาชน ยุติการทำลายหลักการประชาธิปไตย อันกอรปไปด้วย หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักเสมอภาค หลักนิติรัฐนิติธรรม และหลักเสียงข้างมากแต่ไม่ละเมิดเสียงข้างน้อย

4.บรรดานักสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักกิจกรรมทางสังคม ต้องยุติพฤติการณ์ที่น่าละอายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงปรากฎการณ์สนับสนุนการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตยครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะการให้ท้ายอันธพาลการเมืองกลุ่มพันธมิตรอย่างไม่ลืมหูลืมตา การให้ท้ายเผด็จการปราบปรามความเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาธิปไตย การทำตัว2มาตรฐานไปถึงไร้มาตรฐานในการให้ท้ายกลุ่มอันธพาลการเมือง แต่หนุนหลังการปราบปรามฝ่ายประชาชน รวมถึงการหน้าด้านเสนอตัวไปเป็นสว.ลากตั้ง ทั้งที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตย

5.บรรดาสื่อมวลชน สื่อกระแสหลักทั้งหลายพึงสำนึกว่า ในระยะหลายปีมานี้พวกคุณได้ร่วมกันก่อกรรมทำเข็ญต่อประชาธิปไตย ด้วยการให้ท้ายหรือสมคบคิด หรือเป็นสาวกบริวารให้กับชนชั้นนำ เผด็จการที่ทำลายประชาธิปไตย ไร้ความเป็นกลาง เต็มไปด้วยอคติเลือกข้าง และห่างไกลไปจากสภาพของ"หมาเฝ้าบ้าน"ไปทุกที ทั้งยังกัดเจ้าของบ้านอยู่เป็นนิตย์ จนพวกท่านไม่เป็นที่ต้อนรับของประชาชน ตอนนี้ยังชีพอยู่ได้ด้วยการหล่อเลี้ยงของชนชั้นนำในรูปของเงินโฆษณา การให้สัมปทานคลื่น ความถี่ต่างๆ ทำตนประดุจสุนัขรับใช้อำมาตย์ ท่านสมควรต้องปรับปรุงแก้ไขโดยไว

6.บรรดาฝ่ายซ้ายเก่า นักศึกษา ศิลปิน นักเขียน กวี การเปลี่ยนสีแปรธาตุไปเป็นลูกไล่ให้เผด็จการอมาตยาธิปไตย เป็นการกระทำทรยศต่อวีรชน14ตุลาอย่างไม่มียางอายใดๆ หากท่านจะขายวิญญาณมีพฤติการณ์อันน่าสะอิดสะเอียนนี้ต่อไป ขอให้ประกาศตนชัดเจน แสดงธาตุแท้ออกมาให้ล่อนจ้อนว่า กระทำไปโดยสันดานแท้ส่วนตนของท่าน ไม่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในกรณี 14 ตุลาคม 2516แต่อย่างใด เพื่อปกป้องเกียรติยศของวีรกรรม14ตุลาเอาไว้

7.บรรดานักการเมือง พรรคการเมือง ต้องยุติการแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพื่อช่วงชิงการเป็นรัฐบาล เพราะนี่ไม่ได้มีความหมายใดๆเลยต่อประเทศชาติ หากยังอยู่ใต้ระบอบอุปถัมภ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของอมาตยาธิปไตยชนชั้นนำ หรือต้องยุติพฤติการณ์อันน่ารังเกียจทั้งการขึ้นสู่อำนาจโดยปราศจากความเห็นชอบอันแท้จริงของประชาชน

8.เราขอเสนอแนวทางพัฒนาประชาธิปไตยในระยะกลางและระยะเฉพาะหน้าดังนี้

-ขอสนับสนุนการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา เพื่อยกระดับการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ต้องยืนยันหลักการหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชนว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตย และขอคัดค้านการเคลื่อนไหวเพื่ออำมาตยาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม

-ขอเสนอให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ต้องเสนอให้มีการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม เหมือนเช่น ข้อเสนอของปรีดี พนมยงค์ และการสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ เพื่อความเป็นธรรมที่สำคัญ เช่น การปฏิรูปที่ดินโดยการกระจายการถือครองทีดิน กำจัดการถือครองที่ดิน การสร้างรัฐสวัสดิการโดยการเก็บภาษีที่ก้าวหน้า ฯลฯ การสร้างประชาธิปไตยทางวัฒนธรรม โดย ยอมรับความหลากหลายของท้องถิ่น ชาติพันธุ์ จึงต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ

-ขอเสนอให้นำรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 มาใช้และปรับปรุงแก้ไข โดย มีหลักการสำคัญคือ ลดอำนาจอำมาตยาธิปไตย เช่น อำนาจขององคมนตรี อำนาจนอกระบบ อำนาจกระบวนการศาล ฯลฯ และเพิ่มพื้นที่ ประชาธิปไตย และอำนาจภาคประชาชน เช่น ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิการเลือกตั้งได้ในทุกระดับในพื้นที่ทำงาน ให้ยกเลิกการกำหนดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครการเลือกตั้งในทุกระดับ ฯลฯ

-เสนอให้ยกเลิก หรือยุติการบังคับใช้กฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย คือพ.ร.บ.ความมั่นคง และกฎหมายอาญามาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

-ในระยะเฉพาะหน้าขอเสนอให้รัฐบาลอันขาดความชอบธรรม ทั้งที่มาและการดำรงอยู่ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดการยุบสภา เลือกตั้งใหม่และเคารพเสียงตัดสินของประชาชน และยุติ 2 มาตรฐานทั้งหมด

พร้อมกันนี้เราขอเรียกร้องต่อประชาชนเพื่อนร่วมชาติ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันประเทศชาติของเราก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ สืบทอดเจตนารมณ์การปฏิวัติของคณะราษฎร สืบทอดเจตนารมณ์วีรชน14ตุลาคมให้สมบูรณ์ ผลักดันประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา และขุดโค่นอุปสรรคขัดขวาง และบรรดาองค์การ สถาบันและการกระทำอันไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งมวลให้สูญสิ้นไปโดยไว

มีแต่หนทางดังกล่าวนี้ จึงจะได้ชื่อว่าสืบทอดเจตนาวีรชน 14 ตุลาคมให้สมบูรณ์อย่างแท้จริง

ด้วยความเชื่อมั่น

14 ตุลาคม 2552

บุคคลและองค์กรที่ลงนามร่วม

เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์วีรชนเดือนพฤษภาคม
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม อีสาน(กสส.)
สำนักกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการปกครองตนเอง
ชมรมศิลปินเพื่อความยุติธรรม
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ
ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยท้องถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง
ชมรมนักข่าวเพื่อเสรีภาพไทย
สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย(ส.พ.ท.)
สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ สระบุรี
สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล สระบุรี
สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
นายบุญยืน สุขใหม่ ประธานสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาไอทีเอฟ
นายพรมมา ภูมิพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ(ส.พ.ท.)
นายวัฒนะ วรรณ องค์กรเลี้ยวซ้าย
ใจ อึ๊งภากรณ์
น.พ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล
นายชำนาญ จันทร์เรือง
นาย ทิวากร โสภา
นายทองธัช เทพารักษ์
ครรชิต พัฒนโภคะ องค์กรเลี้ยวซ้าย
สิทธิ์ จันทาเทศ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
บุญผิน สุนทราลักษ์ สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก
วิทยากร บุญเรือง
คมลักษณ์ ไชยยะ สมัชชาสังคมก้าวหน้า
นายจิรวัฒน์ เทียนเงิน
นายประสิทธิ์ รวมพิมาย
นางสาวสุพิศ ศรีเจริญ
นางบุญช่วย ศรีเจิญ
พีรพัฒน์ หาญมโนวิริยะ
สุชาติ พรมมี ชมรม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พัทยา
นายทรงกลด สันตสว่าง
คุณ ทัศน์วิไล ( PICKY) กลุ่ม RED IN JAPAN
สุรเสกข์ เชษฐ์ไชย
บูรพา พินิจพรไพศาล
สุปราณี ถียัง
จุมพล สังขะเกตุ
ศรายุทธ ตั้งประเสริฐ
นายพิชิต พิทักษ์
นายพิษณุ ไชยมงคล
นายประสาท ศรีเกิด
นายเจษฎา โชติกิจภิวาทย์
อาณัติ สุทธิเสมอ
นายสมศักดิ์ ภักดิเดช
เดโช กำลังเกื้อ
รุ่งโรจน์ วรรณศูทร
กานต์ ทัศนภักดิ์
นุชจิรา แสงสุชล
จักรภพ เพ็ญแข
นุชรินทร์ ต่วนเวช
สุณี ครองพิพัฒน์สุข
นายนันทวัฒน์ ศรีภิรมย์ นิสิตวิศวกรมมศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
สิริพร ทองบ่อ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ฯลฯ

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์