สมาคมต่อต้านโลกร้อน ออกแถลงการณ์ชี้ความผิดพลาดของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามาบตาพุด

14 พ.ย. 52 - สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ชี้ถึงการดำเนินงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามาบตาพุด พร้อมให้คำแนะนำรัฐบาล 4 ประเด็น หากไม่เห็นด้วยสมาคมจะไม่ยอมร่วมสังฆกรรมในการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาล

 
แถลงการณ์
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
 
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยมีองค์ประกอบที่มาจากภาคประชาชน 4 คน ภาครัฐ 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และเอกชนผู้ประกอบการ 5 คน รวมจำนวน 18 คน ตามคำสั่งที่ 250/2550 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ความดังปรากฏต่อสาธารณะแล้วนั้น
 
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เห็นชอบด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการใด ๆ ไปก่อนโดยพละการขาดการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการก้าวล่วงการทำงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งการตั้งกรรมการบางคนที่ไม่มีความเหมาะสม สมาคมฯ จึงไม่อาจยอมรับมติ หรือข้อสรุปของรัฐบาลและคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ เว้นเสียแต่...
 
1)จะถอดการแต่งตั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกจากการเป็นกรรมการเสีย แล้วแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงฯ ดังกล่าว คนใดคนหนึ่งขึ้นมาแทน เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีที่ศาลปกครองทุกวันนี้ มีมูลเหตุสำคัญมาจากการเพิกเฉย ล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดกระทรวงแห่งนี้ หากมีปลัดกระทรวงแห่งนี้นั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย ย่อมส่งผลต่อมติหรือข้อสรุปใด ๆ ที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องไปกระทบต่อความผิดพลาดของการทำหน้าที่ของปลัดแห่งนี้ในอดีตที่ผ่านมาได้
 
2)จะยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ จำนวน 8 ประเภทโครงการ เมื่อวันที่ 14 กันยายนพ.ศ.2552 เสียก่อน เพราะประกาศดังกล่าวขัดหรือแย้งต่ออำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าว ที่คำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นผู้กำหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
 
3)จะยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เสียก่อน เนื่องจากประกาศดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่ออำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าว ที่คำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศึกษาการจัดตั้งองค์กรอิสระ ทั้งในส่วนของรูปแบบ การดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร บทบาท และอำนาจหน้าที่ ในการให้ความเห็นประกอบการดำเนินการ
 
4)จะยกเลิกหรือถอนเรื่อง (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51 ออกมาจากวิปรัฐบาลที่กำลังส่งเรื่องเข้ารัฐสภาฯ เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่ออำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินของคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าว ที่คำสั่งนายกรัฐมนตรีกำหนดให้จัดทำข้อยุติเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรคสอง
 
หากรัฐบาลดื้อดึงที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่ยอมรับฟังเสียงคัดค้านของสมาคมฯใน 4 ประเด็นปัญหาดังกล่าว สมาคมฯ ก็ไม่สามารถร่วมสังฆกรรมหรือยอมรับการดำเนินงานของรัฐบาลหรือคณะกรรมการ 4 ฝ่ายดังกล่าวได้ และสมาคมฯ ก็จะยังต้องเดินหน้าเรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ถูกรัฐบาล และกลุ่มทุนอุตสาหกรรมคุกคามอยู่ทั่วประเทศ ที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไป เพราะการไม่ยอมรับฟังหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมาคมฯจะถือว่า รัฐบาลพยายามใช้เล่ห์ซื้อเวลา และใช้คณะกรรมการ 4 ฝ่ายมาเป็นหนังหน้าไฟ เพื่อปกป้องความผิดของพรรคพวกกันเอง อีกทั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ไม่อาจจะยอมรับให้เป็นเสียงหรือผู้แทนของประชาชนทั้งแผ่นดิน ที่ถูกละเมิดกฎหมาย อันมิอาจยอมรับได้
 
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 
นายศรีสุวรรณ   จรรยา
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
 
 
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์