เผยรายงานดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นปี 52 ไทยได้ 3.4 คะแนน อยู่อันดับ 84

 

 
1.เผยผลสำรวจ
ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นปี 2552
 
เมื่อ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transparency International) หรือ TI ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี เผยแพร่รายงาน "ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่น" (Corruption Perceptions Index - CPI) ประจำปี 2552 ใน 180 ประเทศทั่วโลก โดยให้คะแนนจาก 0-10 โดย 0 หมายถึงการมีปัญหาคอร์รัปชั่นสูงที่สุด และ 10 หมายถึงมีปัญหาคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด โดยองค์กรนี้สำรวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2538 ซึ่งในปีนี้ (2552) ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆ จำนวน 180 ประเทศ โดยจัดอันดับจากผลสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆ จำนวน 10 แห่ง ที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี 2551 และ 2552
 
ผลการจัดอันดับโดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูงมักจะมีอันดับที่ดีกว่าประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่น้อยกว่า แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อประเทศกำลังพัฒนาด้วย กล่าวคือ ต้องไม่ให้สินบนเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา หรือต้องไม่สนับสนุนศูนย์กลางการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่อาจเป็นแหล่งฟอกเงินของผู้กระทำความผิด (Safe haven) เช่น หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
 
นอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ต้องไม่เพิกเฉยโดยปล่อยให้มีกฎหมายภายในประเทศของตนที่ถือว่าข้อมูลทางการเงินเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและความตั้งใจที่จะคืนทรัพย์สินที่ผู้กระทำผิดได้โกงมาจากประเทศของตนแล้วนำไปฝากไว้ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ความพยายามของประเทศที่พัฒนาแล้ว (ซึ่งมีอันดับและคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นที่ดี) จะช่วยทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศที่กำลังพัฒนา (ซึ่งมีคะแนนคอร์รัปชั่นในระดับต่ำ) ลดความรุนแรงลงและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ
 
 
ไทยได้ 3.4 คะแนน อันดับที่ 84 ของโลก
โดยผลการจัดอันดับประจำปี 2552 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.4 คะแนน จัดเป็นอันดับที่ 84 เท่ากับประเทศเอลซาวาดอร์ กัวเตมาลา อินเดีย และปานามา
 
ขณะที่นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก สิงคโปร์และสวีเดน เป็นกลุ่มประเทศที่ครองตำแหน่งสามอันดับแรก (9.4, 9.3 และ 9.2 คะแนน)
 
ส่วนประเทศที่ได้อันดับสุดท้าย ได้แก่ ประเทศอิรัก (1.5 คะแนน) ซูดาน (1.5 คะแนน) พม่า (1.4 คะแนน) อัฟกานิสถาน (1.3 คะแนน) และโซมาเลีย (1.1 คะแนน) ซึ่งประเทศที่มีคะแนนน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม หรือมีความขัดแย้งภายในประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นสภาพการเมืองการปกครองที่มีความเปราะบาง
 
 
สิงคโปร์คอร์รัปชั่นน้อยสุดในเอเชีย ไทยอยู่กลางตาราง
เมื่อพิจารณาเฉพาะการจัดอันดับของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการจัดอันดับ 43 ประเทศ พบว่า ประเทศที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 10 อันแรกได้แก่ อันดับ 1 สิงคโปร์ 9.2 คะแนน (อันดับ 3 ของโลก) อันดับ 2 ฮ่องกง 8.2 คะแนน (อันดับ 12 ของโลก) อันดับ 3 ญี่ปุ่น 7.7 คะแนน (อันดับ 17 ของโลก) อันดับ 4 กาตาร์ 7.0 คะแนน (อันดับ 22 ของโลก) อันดับ 5 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 6.5 คะแนน (อันดับ 30 ของโลก)
 
อันดับ 6 ไต้หวัน 5.6 คะแนน (อันดับ 37 ของโลก) อันดับ 7 มี 3 ประเทศ คือบรูไนดารุสซาลาม โอมาน และเกาหลีใต้ ได้ 5.5 คะแนนเท่ากัน (อันดับ 39 ของโลก) อันดับ 10 คือมาเก๊า 5.3 คะแนน (อันดับ 43 ของโลก)
 
ส่วนไทยซึ่งได้ 3.4 คะแนน (อันดับ 84 ของโลก) อยู่ในอันดับที่ 18 เมื่อเทียบกับชาติในเอเชีย โดยมีประเทศรั้งท้ายคือ พม่าได้ 1.4 คะแนน (อันดับที่ 178 ของโลก) และอัฟกานิสถาน 1.3 คะแนน (อันดับที่ 179 ของโลก) สำหรับดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเมื่อเทียบกับเอเชีย ดูได้ที่ตารางที่ 1 ข้างท้าย
 
 
ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นไทยจากปี 2538 ถึงปัจจุบัน
ส่วนดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นของไทยในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังจากปี 2552 จนถึงปี 2538 พบว่าในปี 2538 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการจัดอันดับ ไทยได้ 2.79 คะแนน อยู่อันดับที่ 34 จากการจัดอันดับ 41 ประเทศในโลก ในปี 2539 ไทยได้ 3.33 คะแนน อยู่อันดับ 37 จากการจัดอันดับ 54 ประเทศ ในปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ไทยได้ 3.06 คะแนน อยู่อันดับที่ 39 จากการจัดอันดับ 52 ประเทศ ในปี 2541 ไทยได้ 3.00 คะแนน อยู่อันดับที่ 61 จากการจัดอันดับ 85 ประเทศ
 
ในปี 2542 – 2545 ไทยได้ 3.20 คะแนนเท่ากันทุกปี โดยปี 2542 ไทยได้ 3.20 คะแนน อยู่อันดับที่ 68 จากการจัดอับดับ 98 ประเทศ ในปี 2543 ไทยได้ 3.20 คะแนน อยู่อันดับที่ 60 จากการจัดอันดับ 90 ประเทศ ในปี 2544 ไทยได้ 3.20 คะแนน อยู่อันดับที่ 61 จากการจัดอันดับ 91 ประเทศ และปี 2545 ไทยได้ 3.20 คะแนน อยู่อันดับที่ 64 จากการจัดอันดับ 102 ประเทศ
 
ในปี 2546 – 2548 ไทยได้คะแนนดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นดีขึ้นเล็กน้อย โดยปี 2546 ไทยได้ 3.30 คะแนน อยู่อันดับที่ 70 จากการจัดอันดับ 133 ประเทศ ปี 2547 ไทยได้ 3.60 คะแนน อยู่อันดับที่ 64 จากการจัดอันดับ 146 ประเทศ และในปี 2548 ไทยได้คะแนนมากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดอันดับ โดยไทยได้ 3.80 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 59 จากการจัดอันดับ 159 ประเทศ
 
ในปี 2549 จนถึงปัจจุบันซึ่งการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ไทยได้คะแนนลดลงจากเมื่อเทียบกับปี 2548 โดยไปอยู่ในจุดที่คะแนนต่ำสุดในปี 2550 โดยในปี 2549 ไทยได้ 3.60 คะแนน อยู่อันดับที่ 63 จากการจัดอันดับ 163 ประเทศ ในปี 2550 ไทยได้คะแนน 3.30 คะแนน อยู่อันดับที่ 84 จากการจัดอันดับ 179 ประเทศ ในปี 2551 ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.50 คะแนน อยู่อันดับที่ 80 จากการจัดอันดับ 180 ประเทศ และในปี 2552 ไทยได้คะแนนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2551 โดยได้ 3.40 คะแนน อยู่อันดับที่ 84 จากการจัดอันดับ 180 ประเทศ สำหรับดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นไทยตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน ดูได้ที่ตารางที่ 2 ข้างท้าย
 
 
ตารางที่ 1: ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่น (CPI) เปรียบเทียบเฉพาะ 43 ชาติในเอเชีย (ที่มา: เรียบเรียงจาก http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009)
 
อันดับในเอเชีย
ประเทศ
คะแนน
อันดับโลก
1
สิงคโปร์
9.2
3
2
ฮ่องกง
8.2
12
3
ญี่ปุ่น
7.7
17
4
กาตาร์
7.0
22
5
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
6.5
30
6
ไต้หวัน
5.6
37
7
บรูไนดารุสซาลาม
5.5
39
7
โอมาน
5.5
39
7
เกาหลีใต้
5.5
39
10
มาเก๊า
5.3
43
11
บาห์เรน
5.1
46
12
ภูฏาน
5.0
49
12
จอร์แดน
5.0
49
14
มาเลเซีย
4.5
56
15
ซาอุดิอาระเบีย
4.3
63
16
คูเวต
4.1
66
17
จีน
3.6
79
18
อินเดีย
3.4
84
18
ไทย
3.4
84
20
ศรีลังกา
3.1
97
21
อินโดนีเซีย
2.8
111
22
คาซัคสถาน
2.7
120
22
มองโกเลีย
2.7
120
22
เวียดนาม
2.7
120
25
ซีเรีย
2.6
126
26
เลบานอน
2.5
130
26
มัลดีฟ
2.5
130
28
บังกลาเทศ
2.4
139
28
ปากีสถาน
2.4
139
28
ฟิลิปปินส์
2.4
139
31
เนปาล
2.3
143
32
ติมอร์ตะวันออก
2.2
146
33
เยเมน
2.1
154
34
กัมพูชา
2.0
158
34
ลาว
2.0
158
34
ทาจีกิสถาน
2.0
158
37
คีร์กิสถาน
1.9
162
38
อิหร่าน
1.8
168
38
เติร์กเมนิสถาน
1.8
168
40
อุซเบกิสถาน
1.7
174
41
อิรัก
1.5
176
42
พม่า
1.4
178
43
อัฟกานิสถาน
1.3
179
 
 
ตารางที่ 2: ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2552 (ที่มา: เรียบเรียงจาก http://transparency.org/ )
ปี พ.ศ.
คะแนน
อันดับ
จำนวนประเทศ
2538
2.79
34
41
2539
3.33
37
54
2540
3.06
39
52
2541
3.00
61
85
2542
3.20
68
98
2543
3.20
60
90
2544
3.20
61
91
2545
3.20
64
102
2546
3.30
70
133
2547
3.60
64
146
2548
3.80
59
159
2549
3.60
63
163
2550
3.30
84
179
2551
3.50
80
180
2552
3.40
84
180
 
 
2.ปฏิกิริยา
 
ป.ป.ช.
หวังพึ่ง ป.ป.ช.อย่างเดียวไม่ได้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วย
สำหรับปฏิกิริยาหลังผลสำรวจ เมื่อวานนี้ (18 พ.ย.) เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์กรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยเปิดเผยการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2552 โดยไทยได้คะแนน 3.4 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 84 จาก 180 ประเทศ ว่า ไม่ใช่เรื่องตกใจอะไร เพราะคาดไว้อยู่แล้ว ซึ่ง ป.ป.ช.ได้พยายามแก้ปัญหาอย่างมากแล้ว แต่จะพึ่ง ป.ป.ช.อย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วย เพราะความเชื่อถือจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับรัฐบาลเป็นหลัก
 
อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.คงต้องปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้ประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในสายตาต่างประเทศให้ได้ โดยส่วนตัวเห็นว่าสาเหตุที่ประเทศไทยมีคะแนนทุจริตคอร์รัปชั่นแย่ลงกว่าเดิม มาจากปัญหาสถานการณ์การเมืองภายในประเทศที่ยังไม่นิ่ง ชาวต่างชาติจึงไม่กล้ามาลงทุน ทำให้ความเชื่อถือและความศรัทธาต่างๆอาจยังไม่เข้าที่ ดังนั้น ป.ป.ช.จึงต้องทำงานหนักขึ้น และร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ มากขึ้น โดยตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ป.ป.ช.จะเริ่มลุยปูพรมไปไต่สวนการทุจริตในท้องถิ่นและให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินฯมากขึ้น เริ่มจาก จ.นครราชสีมา ตลอดจนจะส่งทีมเคลื่อนที่ไปตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆเพื่อให้ความรู้ สร้างเครือข่ายและหาแนวร่วมป้องกันการทุจริต เชื่อว่ามาตรการที่ออกมาน่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการทุจริตลงได้
 
 
รัฐบาล
มาร์คเชื่อมาตรการที่ออกมาจะแก้คอร์รัปชั่นได้ชัดเจนมากขึ้น
ด้านเว็บไซต์คมชัดลึก รายงานว่า เมื่อเวลา 17.30 น. วานนี้ (18 พ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยจัดรายงานการอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น ประจำปี 2552 โดยการทุจริตของไทยอยู่ในอันดับที่ 84 จาก 180 ประเทศว่า คะแนนการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องสะสางอีกเยอะกว่าที่จะดีขึ้นมา ตนคิดว่ามาตรการต่างๆ กำลังจะดำเนินการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
โดยเฉพาะต้องยอมรับว่าระยะหลังนี้เรามุ่งให้องค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบและการทำงานเชิงป้องกัน และประสานโดยฝ่ายบริหารนั้นต้องกระทำมากขึ้น ตนประสานไปยังองค์กรอิสะแล้ว และรอรูปแบบการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนขึ้นระหว่างฝ่ายบริหาร - องค์กรอิสระ ที่ไม่ต้องรอว่าเมื่อเกิดเรื่องแล้วจะเป็นเรื่องการตรวจสอบเท่านั้น เช่น กรณีที่อนุกรรมการ ปปช. นำข้อมูลเรื่องการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4000 คันของ ขสมก.มาเสนอ ครม.นั้น มันเป็นตัวอย่างว่าจริงๆ แล้วควรจะร่วมกันทำงานโดยเริ่มต้น ตั้งแต่ชั้นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น ส่วนแนวทางการสร้างกลไกใหม่ในการป้องกันเรื่องนี้นั้น
 
รัฐบาลมีผู้ประสานงานนี้อยู่และกำลังไปขอความเห็นจากองค์กรอิสระต่างๆ โดยกลไกนี้จะทำให้การทำงานที่มีมาตรการเชิงป้องกันดีขึ้น ส่วนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและต้องตรวจสอบนั้น ขอยืนยันว่ารัฐบาลกระทำเต็มที่และทุกกรณีที่เกิดขึ้น
 
เมื่อถามว่าได้รับรายงานการทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าเข้าใจว่าใกล้แล้วเพราะคณะกรรมการอิสระฯ ขอเวลาไม่นานมากและเห็นว่าได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการต่างๆและตนยังไม่ทราบผล
 
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าคณะกรรมการฯจะเป็นผู้ให้เหตุผลในข้อสรุปนั้นๆ และรัฐบาลเปิดโอกาสให้ความร่วมมือในการทำงานและให้ข้อมูลเต็มที่

 

พูดถึง corruption

พูดถึง corruption คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะสรรพสัตว์ชาวพาราพระมหานครต้องหันมามองไอ้หน้าเหลี่ยมเสียไม่ได้ หน่วยงานนานาชาติชื่อ Transparency International ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการวัดดรรชนีการเกิด corruption (corruption index) ในแต่ละประเทศในโลก พบว่าทุกประเทศมี corruption เหมือนกันหมด จะต่างกันก็ตรง มีมาก มีน้อย ประเทศแถวยุโรปเหนือ จะมีค่าอยู่ที่ 9.5 ถึง 9.8 จากคะแนนเต็ม 10 (ไม่มี corruption เลย) แต่ประเทศแถว south east asia จะสอบตกหมดยกเว้นสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ไอ้หน้าเหลี่ยมเข้ามามีอำนาจ คะแนนก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากคะแนน 3.2 ในรัฐบาลชวนที่ทุกคนยกย่องในความซื่อสัตย์ มาเป็น 3.8 เมื่อสิ้นสมัยไอ้หน้าเหลี่ยม และดรรชนีตกลงมาเป็น 3.3 เมื่อรัฐบาลขิงเน่าสุรยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ นับได้ว่าตั้งแต่มีการวัด corruption กันมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดย Transparency International รัฐบาลไอ้หน้าเหลี่ยมมี corruption น้อยที่สุด นอกจากนี้ Transparency International ยังบอกอีกว่าความโปร่งใสในวงราชการมีมากกว่ารัฐบาลชวนถึง 2 เท่า และมีพัฒนาการในการกำจัด corruption ดีขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลที่ Transparency International รายงานไปทั่งโลกมันช่างขัดกับความรู้สึกของปัญญาชนจังเลยนะครับ ต้องใช้คำว่า "ความรู้สึก" เพราะปัญญาชนบ้านเรามักจะฟังลมปาก ลมตูด คนอื่นมาทั้งนั้นแหละ คุณอาจจะเถียงอยู่ในใจว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่องค์กรนี้เป็นที่ recognized ของคนทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ "ราษฎรโกโรโกโส" ประเวศ วะสี (so-called academic ตัวจริง เสียงจริง) ก็ยังใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเห่าหอน เมื่อครั้งไปเห่าหอนที่สถาบันสอนแต่งหน้าทาปากธรรมศาสตร์ ยูนิเว้อร์ซิตี้ 2 เดือน ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ 23 ธันวาคม ปี 2550 โดยเห่าหอนให้บรรดาสรรพสัตว์ได้สดับฟังว่า "จากข้อมูลของ Transparency International ประเทศไทยมีการเกิดคอร์รัปชั่น มาก สมควรที่รัฐบาลหน้าจะต้องกำจัดคอร์รัปชั่นให้หมดไปในหกเดือน" เป็นไปได้เหรอครับ ประเทศในยุโรปตอนเหนือซึ่งมีค่าดรรชนีสูงถึง 9.8 ยังมีคอร์รัปชั่นเลย นับประสาอะไรกับบ้านเรา ซึ่งมีคอร์รัปชั่นมาตั้งแต่มีประเทศนี้เกิดขึ้นมาบนโลกเบี้ยว ๆ ใบนี้ ทำเหมือนกับว่าเพิ่งเกิดคอร์รัปชั่นขึ้นมาในสมัยไอ้หน้าเหลี่ยมงั้นแหละ หมอประเวศนำข้อมูลจากองค์กรนี้มาพูด แต่หมอประเวศก็มี hiden agenda คือบอกกับบรรดาสรรพสัตว์ไม่หมด เพราะถ้าบอกไปอย่างที่องค์กรนี้ทำวิจัยมา ตัวเองก็จะหน้าแหกจนหมอพรทิพย์ ไม่กล้าเย็บหน้าให้ เพราะมันตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองด่าเค้ามาตลอดสามสี่ปีที่ผ่านมาว่า "รัฐบาลไอ้หน้าเหลี่ยมขี้โกง"

สิ่งต่างๆที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว

สิ่งต่างๆที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าข้ออ้าง 4 ประการในการยึดอำนาจไม่ใช่เรื่องจริง (บังธิก็ยอมรับว่าเหตุผลทั้ง4ข้อมาคิดเอาทีหลัง) ปี2548ที่เรามีการคอรับชั่นน้อยที่สุดอยู่ในสมัยทักษิณ ปี2550ที่แย่ที่สุดอยู่ในยุคของค.ม.ช. และปีนี้ก็แย่รองลงมาและแย่กว่าปีที่แล้วของพลังประชาชน เหตุผลที่แท้จริงในการยึดอำนาจคือต้องการอำนาจมาเสวยสุขสร้างความร่ำรวยให้พรรคพวกตัวเองเท่านั้นทั้งๆที่ทำงานไม่เป็นเลยแต่ก็อยากมีอำนาจ รัฐบาลปัจจุบันมีแต่กู้มาโกง ขึ้นภาษี และไล่ล่าทักษิณ ไม่ได้เป็นอันทำงานเพื่อประชาชนเลย หนำซ้ำยังจะทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านไปทั่วอีก กรรมของคนไทยแท้ๆ

ขอโทษนะครับ

ขอโทษนะครับ ไม่ต้องไปโจมตีรัฐบาลไหนหรอก ผมว่ามันแดกกันทุกรัฐบาลแหละครับ เพราะเป็นนักการเมืองหน้าเดิมๆทั้งนั้นที่มีบทบาทในการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ผลัดกันแดกว่างั้นเถอะ อยู่ที่ว่าใครจะแดกมากแดกน้อยเท่านั้นเอง

ได้คะแนนไม่เคยถึงครึ่งคือ5คะแ

ได้คะแนนไม่เคยถึงครึ่งคือ5คะแนนเลยตั้งแต่ถูกจัดอันดับมา ถือว่ายังสอบไม่ผ่านและยังต้องปรับปรุงอีกมากนัก ที่สำคัญองค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อย่าคอร์รัปชั่นเสียเองก็แล้วกัน

** เขมรหละ

** เขมรหละ อยู่อันดับที่เท่าไร เห็นชื่นชมกันนักหนา ไปหาข้อมูลมาหน่อยนะครับ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย **

** อ๋อเห็นแล้ว ขอรับท่าน

** อ๋อเห็นแล้ว ขอรับท่าน ขออภัยด้วย แหม๋อันดับน่าคบหานะครับเขมรนี่ ...อิอิ **

ครับ ตั้งแต่ 19 กย. 49

ครับ ตั้งแต่ 19 กย. 49 เป็นต้นมาดัชนีชี้วัดคอร์รัปชั่นต่ำเตี้ยลงเรื่อยๆ ซึ่งแสดงว่าคอร์รัปชั่นกันมากขึ้น จะดีขึ้นหน่อยก็ตอนรัฐบาลท่านสมัคร ท่านสมชาย พอรัฐบาลเปรตนอมินีอำมาตยาธิปไตยที่ไปยึดไปปล้นเขามายิ่งย่ำแย่ใหญ่ มันคงจะแสดงให้เห็นถึง คำว่า คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ล่องลอย ออกมาจากปาก ของเหล่าอำมาตย์และข้าทาสทั้งหลาย ได้เป็นอย่างดีว่า สิ่งที่พวกมันพร่ำพรรณากล่าวอ้างอย่างไม่ขาดปากนั้นมันจริงหรือเท็จอย่างไร ครับผม