แถลงการณ์องค์กรสิทธิฯต้องชัดเจนจัดการปัญหาละเมิดสิทธิสตรี

 
1 ธ.ค. 52 – กลุ่มนักศึกษา เอ็นจีโอ และประชาชนจำนวนหนึ่ง ได้ลงชื่อในแถลงการณ์ องค์กรสิทธิมนุษยชนต้องมีความชัดเจนในการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีในวงการสิทธิมนุษยชน” ในกรณีที่มีผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศในที่ทำงานในหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน และผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนระดับเลขาธิการคณะกรรมการฯ เรียกร้องให้มี การสอบสวนและเปิดเผยผลการสอบสวนอย่างโปร่งใสเพื่อเป็นเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับแวดวงนักสิทธิมนุษยชนและสังคมไทยโดยรวม
 

 
แถลงการณ์ องค์กรสิทธิมนุษยชนต้องมีความชัดเจน
ในการจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีในวงการสิทธิมนุษยชน
 
ขณะนี้มีผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศที่ทำงานในหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน และผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนระดับเลขาธิการคณะกรรมการฯ (ดูอ้างอิงได้ใน http://thaingo.org/writer/view.php?id=1450 , http://www.prachatai.com/journal/2009/11/26724)
 
ผู้ถูกละเมิดสิทธิได้ยกเรื่องร้องเรียนนี้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ทำงานเป็นเวลานานพอสมควร แต่ไม่ได้รับการดูแลจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม และปล่อยไว้เป็นเวลากว่าสองเดือน จนในที่สุดผู้ถูกละเมิดได้ลาออกจากองค์กร เรื่องดังกล่าวจึงได้รับการเผยแพร่อย่างมากในแวดวงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและตั้งคำถามต่อความเป็นธรรม ซึ่งในที่สุดประธานและคณะกรรมการได้ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวดังกล่าว และขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
 
ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าเลขาธิการคณะกรรมการฯ นายนี้ เคยถูกร้องเรียนผ่านทางอีเมล์ถึงพฤติกรรมการละเมิดสิทธิด้วยการคุกคามทางเพศ ต่อสตรีอื่นๆ อีกหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มายังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรต้นสังกัดของเลขาธิการคณะกรรมการฯ คนดังกล่าว แต่มิได้มีการดำเนินการหรือให้คำตอบต่ออีเมล์ที่ร้องเรียนแต่อย่างใด
 
ผู้ที่มีรายนามด้านล่างซึ่ง มีความห่วงใยต่อการละเมิดสิทธิสตรีด้วยการคุกคามทางเพศ และความล่าช้าต่อการจัดการปัญหา ขอตั้งคำถามกับบทบาทของคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่อ้างตนว่าเป็นผู้ให้การเคารพ ปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่กลับเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง หรือเป็นผู้เพิกเฉยหรือล่าช้าต่อการตรวจสอบและสร้างความชัดเจนในข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง และมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้
 
1. ให้วงการสิทธิมนุษยชนนำหลักจริยธรรมด้านสิทธิ มนุษยชนมาใช้อย่างจริงจัง โดยผู้ทำงานด้านสิทธิควรมีความเข้าใจความหมายของคำว่าสิทธิมนุษยชนอย่างแท้ จริง และนำหลักการดังกล่าวมาใช้ทั้งกับการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผู้ไม่รู้สิทธิมนุษยชน
 
2. ให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย รวมทั้งถ้าหากพิสูจน์แล้วพบว่ามีการละเมิดจริงจะต้องมีการชดเชยเยียวยาที่ เหมาะสม รวมถึงการชี้แจงต่อสาธารณะในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าการคุกคามทางเพศในสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะรูปแบบใดหากไม่เป็นการยินยอมพร้อมใจจากผู้บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่าย แล้ว ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ และเป็นความรุนแรงทางเพศในรูปแบบหนึ่ง
 
ทั้งนี้ เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อกรณีดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ปกป้องผู้กระทำผิด เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับแวดวงนักสิทธิมนุษยชนและสังคมไทยโดยรวม
 
 
 
ด้วยจิตคารวะ
 
รายชื่อแนบท้าย...
 
อุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขวัญระวี วังอุดม นักศึกษาปริญญาโท สาขา Human Rights, Development and Social Justice, Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands
โชติศักดิ์ อ่อนสูง กลุ่มประกายไฟ
อภิศักดิ์ สุขเกษม โครงการสื่อสันติภาพเพื่อลดความรุนแรง จ.นราธิวาส
อรชพร นิมิตกุลพร นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ประเทศไทย
อนุธีร์ เดชเทวพร เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ปาลิดา ประการะโพธิ์ นักเรียน
เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครรชิต พัฒนโภคะ สมาชิกเลี้ยวซ้าย สมาชิกสมัชชาสังคมก้าวหน้า
สุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้แปลอิสระ
กัปตัน จึงธีรพานิช นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิภา ดาวมณี กรรมการ โครงการสตรี และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรมมา ภูมิพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (TWFT)
เกษแก้ว มีศรี ประธานสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล สระบุรี
ประวร มาดี เลขานุการ สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
ชุมพล ภูมิพันธ์ รองเหรัญญิก สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักแปลและนักวิชาการอิสระ
เทวฤทธิ์ มณีฉาย กลุ่มประกายไฟ
จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
อรวรรณ ระวีกูล นักศึกษา ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัทรภร ภู่ทอง อาชีพอิสระ
บุญยืน สุขใหม่ ประธานสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาไอทีเอฟ
คมลักษณ์ ไชยยะ สมัชชาสังคมก้าวหน้า (social move)
พัชณีย์ คำหนัก สมัชชาสังคมก้าวหน้า
อ.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา สาขาวิชารัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัชรี แซ่เอี้ยว เจ้าหน้าที่โครงการประชาธิปไตย มูลนิธิศักยภาพชุมชน
อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์ กลุ่มประกายไฟ
ปณิธิดา ผ่องแผ้ว นักกิจกรรมสังคม
ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ นักศึกษาปริญญาโท School of Public Policy, University College London
ศรีไพร นนทรีย์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง 3
สมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
วรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจัยอิสระ
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาพล อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
ใกล้รุ่ง ซ่อนกลิ่น มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
สุรีย์พร สุขสถาพร เจ้าหน้าที่มูลนิธิกองทุนไทย
รัชพงศ์ โอชาพงศ์ คณะกรรมการ กลุ่มเยาวชนคนงาน (Y.C.W.) รังสิต
พีรเดช ศิริวชิรวัฒน์
ธิดามนต์ พิมพาชัย
วิทยากร บุญเรือง
จิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์
ประทับจิต นีละไพจิตร
เขมนิจ เสนาจักร
ปรินดา วานิชสันต์
ทิพยวรรณ ขวัญข้าว
พุทธณี กางกั้น
วริสา ชูติปัญญา
อรรคพล สาตุ้ม
เอกรินทร์ ต่วนศิริ
วราภรณ์ แช่มสนิท
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
พินิตตา สุขโกศล
วรัญญา เกื้อนุ่น
พิชิต พิทักษ์
สงวน จุงสกุล
พิษณุ ไชยมงคล
กิติภูมิ จุฑาสมิต
ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
เบ็ญจกรมาภรณ์ โถคณิตถานนท์
ปทิตา ปาลสุทธิ์
Laddawan Tantivitayapitak
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
ธนพร ทรอนโรส
บัวจันทร์ อุดมอิทธิพงศ์
นุ่มนวล ยัพราช
ณัฐยา บุญภักดี
ยสนันท์ จันทรเวคิน
บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์
อดิศร เกิดมงคล
กลุ่มคนงานสตรีสู่เสรีภาพ สหภาพแรงงานชินาโนเคนชิ ประเทศไทย
สหภาพแรงงานแฟร์ชั่นเอ็กเพรส อยุธยา กลุ่มผู้ใช้แรงานสระบุรี และใกล้เคียง (SNLG)
สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ แห่งประเทศไทย(TWFT)
 
 
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์