รัฐจัดสรรงบปี 54 มียุทธศาสตร์ปกป้องสถาบันฯ

 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15  ธ.ค.2552 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. หลักการของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) โดยคำนึงถึงการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ประกอบกับคาดว่าจะยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งทำ ให้การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายของรัฐบาลที่มีลำดับความสำคัญสูง

การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดเน้นการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล และวาระแห่งชาติที่สำคัญเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งได้มีการควบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้งบประมาณเป็นกลไกในการส่งเสริมการบูรณาการภารกิจต่างๆ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิผลในการใช้จ่ายให้มากขึ้น

2. สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ยังมีความจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ การบูรณการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก การสร้างระบบประกันรายได้และความเสี่ยงทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรที่ยังมีโอกาสสูงและพัฒนาระบบกระจายสินค้า เกษตร รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

2.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ มุ่งสร้างความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานของความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในประเทศ รักษาความมั่นคงของชาติ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในการ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว และการเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ

2.3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการสังคมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเสริม สร้างความมั่นคงของมนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

2.4 การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน มุ่งเน้นการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคการเกษตร การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานที่สะอาด ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.5 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก
มุ่งเน้นการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ การป้องกัน เตือนภัย และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  การควบคุมและการลดปริมาณของเสียและมลพิษอันเกิดจากการขยายตัวของเมืองและ ภาคอุตสาหกรรม

2.6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการผลิตและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน  การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสู่ประชาชน  รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

2.7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งใน ระดับทวิภาคี และพหุภาคี  การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในประชาคมโลก และการคุ้มครอง รักษาส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทย

2.8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนากฎหมายและ การยุติธรรม และการสนับสนุนการบริหารจัดการของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

2.9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายการ งบกลางเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบกลาง การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง

ดันโครงการปกป้องสถาบันใส่งบปี’ 54

ด้านเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์  รายงานเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2554 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

ทั้งนี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ นำส่วนของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวงด้วยเช่น โครงการที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับนโยบายการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถูกกำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ มีเป้าหมาย คือ พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ต้องได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งพัฒนากลไกเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์