“อังคณา” เร่ง “อภิสิทธิ์” สืบสวนคดีทนายสมชาย หลังทำงานครบปี แต่คดีไม่คืบ

 

นางอังคณา นีละไพจิตร ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  พร้อมสำเนาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง 1 ปีรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์และคดีทนายสมชาย นีละไพจิตร ระบุว่า ตั้งแต่นายอภิสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้แถลงต่อสาธารณะถึงแนวคิดจะตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อรื้อฟื้นคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในคดีต่างๆ นั้นคือ คดีการบังคับสูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร แต่จนปัจจุบันที่รัฐบาลได้บริหารงานครบ 1 ปี แต่คดีดังกล่าวซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 กลับไม่มีความก้าวหน้าในทางคดี ในขณะที่พยานสำคัญในคดีนี้ และครอบครัวต่างถูกข่มขู่ คุกคาม และไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต

นางอังคณาในฐานะผู้เสียหาย เรียกร้องต่อนายกในฐานะผู้รับผิดชอบเต็มในการกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เร่งรัดในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน และให้ความคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขอให้มีการพิจารณาแก้กฎหมายให้การบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ เป็นอาชญากรรม มีโทษตามกฎหมาย และขอให้รัฐบาลลงนาม และให้สัตยาบันในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับให้บุคคลสูญหายโดยไม่สมัครใจ ขององค์การสหประชาติ (UN Convention Against Enforced and Involuntary Disappearances) เพื่อให้หลักประกันในการคุ้มครองประชาชนไทย จากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อให้ครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายซึ่งเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้

จดหมายดังกล่าวระบุด้วยว่า คดีการบังคับสูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นคดีหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแม้รัฐบาลจะประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ แต่สิ่งเดียวที่รัฐยังไม่เคยให้แก่ประชาชนคือ ความยุติธรรม และความเสมอภาคทางกฎหมาย ดังนั้นจึงต้องการให้นายกกำชับการดำเนินการของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้รีบเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อยุติวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพยาน และเพื่อสร้างความความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้แก่พลเมืองไทยทุกคน
 

 

 
 
๗๓/ ๕ ถนนอิสรภาพ ๑๑ ธนบุรี กทม ๑๐๖๐๐
 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
 
กราบเรียน           ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สำเนาถึง             ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
           
นับแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้แถลงต่อสาธารณะถึง แนวคิดจะตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อรื้อฟื้นคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ เนื่องจากในรัฐบาลที่ผ่านมา คดีสำคัญหลายคดีถูกวิพากษ์ วิจารณ์และถูกมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกทำให้ล่าช้า อีกทั้งผู้เสียหายยังถูกขัดขวางในการเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในคดีต่างๆนั้นคือ คดีการบังคับสูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร
จนปัจจุบันที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านได้บริหารงานครบ ๑ ปี แต่คดีการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ กลับพบว่าไม่มีความก้าวหน้าในทางคดีแต่อย่างใด ในขณะที่พยานสำคัญในคดีนี้ และครอบครัวต่างถูกข่มขู่ คุกคาม และไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต
ในฐานะผู้เสียหาย ดิฉันมีข้อเรียกร้องต่อท่านในฐานะผู้รับผิดชอบเต็มในการกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษดังนี้
๑. ขอให้เร่งรัดในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน พบว่าจนถึงปัจจุบัน คดีการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร ภายใต้การกำดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีความก้าวหน้า ตลอดระยะเวลา ๔ ปีเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ามารับผิดชอบคดีนี้ ได้มีความพยายามเพียงการหาหลักฐานในแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี หลายครั้ง จนปัจจุบันได้มีการพบถังน้ำมันขนาด ๒๐๐ ลิตร ซึ่งเชื่อว่าถูกใช้ในการทำลายศพนายสมชาย จำนวน ๔ ถัง และเศษกระดูกของมนุษย์จำนวนหนึ่งซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วทั้งหมด ไม่พบว่ามีสารพันธุกรรมตรงกับนายสมชาย นีละไพจิตร
๒. การให้ความคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสูญหายของนายสมชาย นีละไพจิตร มีความเกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในการทรมานผู้ถูกควบคุมตัว กรณีปล้นปืนเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ด้วยความล้าช้าของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน ทำให้พยาน และครอบครัวต่างได้รับการคุกคาม และไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ จนปรากฏ;หนึ่งในพยานคือ นายอับดุลเลาะห์ อาบูคารี ซึ่งรอที่จะเป็นพยานเบิกความในศาลอยู่หลายปี ภายใต้ความคุ้มครองพยานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อมาพบมีข่าวการสูญหายของนายอับดุลเลาะห์เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ขณะนี้เป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ ซึ่งหากการสูญหายของนายอับดุลเลาะห์ เป็นการถูกบังคับให้สูญหายโดยไม่สมัครใจแล้วย่อมจะส่งผลกระทบต่อพยานในคดีนี้ และคดีอื่นๆในความมั่นใจในความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม ดิฉันจึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้โดยเร่งด่วนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อเท็จจิงแก่สาธารณะทราบ
๓. ขอให้มีการพิจารณาแก้กฎหมายให้การบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ เป็นอาชญากรรม มีโทษตามกฎหมาย และขอให้รัฐบาลลงนาม และให้สัตยาบันในอนุสัญญาต่อต้านการบังคับให้บุคคลสูญหายโดยไม่สมัครใจ ขององค์การสหประชาติ (UN Convention Against Enforced and Involuntary Disappearances) เพื่อให้หลักประกันในการคุ้มครองประชาชนไทย จากการถูกบังคับให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อให้ครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายซึ่งเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้
 
 ดังเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า คดีการบังคับสูญหายนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นคดีหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และหลักนิติธรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแม้รัฐบาลจะประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ แต่สิ่งเดียวที่รัฐยังไม่เคยให้แก่ประชาชนคือ ความยุติธรรม และ ความเสมอภาคทางกฎหมาย ดิฉันจึงขอความกรุณามายังท่านโปรดกำชับการดำเนินการของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้รีบเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อยุติวัฒนธรรมการงดเว้นโทษ (Impunity) เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพยาน และเพื่อสร้างความความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้แก่พลเมืองไทยทุกคน
 
                                   
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
                                               
 
(นางอังคณา นีละไพจิตร)
 
 

 

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์