หาดใหญ่โพลชี้คนใต้ไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จี้รัฐส่งเสริมพลังงานลม-แสงอาทิตย์

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ ความคิดเห็นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,196 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2552 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้

 
กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.4) มีอายุระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 39.4) รองลงมา อายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 33.2 ) และอายุ 26-35 ปี (ร้อยละ 19.4) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง ร้อยละ 39.4 รองลงมา เป็นนักเรียน/นักศึกษาและประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.1 และ23.9 ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.5 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งมากกว่าการสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 (ร้อยละ 77.6) และร้อยละ 19.5 เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 48.7 มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 34.4 มั่นใจความปลอดภัยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 16.9 มั่นใจความปลอดภัยในการตั้งโรงไฟฟ้าฯในระดับมากถึงมากที่สุด

ประชาชนร้อยละ 28.4 เห็นว่ารัฐบาลควรส่งเสริมพลังงานลม เป็นพลังงานทดแทนที่นำมาใช้ได้จริงในประเทศไทย มากที่สุด รองลงมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานขยะ คิดเป็นร้อยละ 25.1 13.6 และ 10.7 ตามลำดับ มีเพียงร้อยละ 3.5 ที่เห็นว่าให้สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์