เตรียมพบ ‘มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้’ ที่ราชภัฏยะลา

 
18 ม.ค.53 ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้ก่อตั้งสำนักหัวใจเดียวกัน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสานต่อโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเคลื่อนที่ของสำนักหัวใจเดียวกัน ซึ่งทีมงานได้สะสมภาพถ่ายในพื้นที่ชายแดนใต้นำไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ และจัดเป็น ‘โครงการธนาคารภาพถ่ายชายแดนใต้’ ให้ทุกองค์กรเป็นสาธารณะกุศล จึงได้ประสานกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เตรียมจัดโครงการมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ (Photo for Peace Festival) ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายสวยงามขนาด 16X20 นิ้ว รวม 500 กว่าภาพมาร่วมจัดแสดงครั้งใหญ่ ครอบคลุมทั้งภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภาพสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ-ประชาชน ภาพวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ
 
“ช่วงที่ผ่านมา แม้มีการสะท้อนเรื่องราวความงดงามของพื้นที่ชายแดนใต้สู่สาธารณะวงกว้าง ด้วยสื่อประเภทต่างๆ แล้วมากมาย แต่ด้วยเชื่อว่าการใช้สื่อประเภทศิลปะภาพถ่าย น่าจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่จักทำให้ผู้คนเข้าใจพื้นที่ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดสำนึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาประดามีที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีมานี้ได้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ภาคีร่วมจัดหรือเครือข่ายองค์กร ชมรม สถาบัน ฯลฯ ที่มีความปรารถนาดีต่อแผ่นดิน เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้คนให้หันกลับมามองความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่มุมของความรัก ความอาทร การให้กำลังใจ และความเข้าใจในความเป็นมนุษย์”
 
ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ด้วยภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อวิจัยชุมชน จึงมุ่งดำเนินกิจกรรมหลากหลายประเภทที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ จึงเชื่อว่า การจัดงานลักษณะนี้จักเป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายในพื้นที่ และธุรกิจต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยว ร้ายถ่ายรูป ร้านจัดทำกรอบรูป ร้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงการเข้าใจต้นทุนทางสังคมที่สามารถแปรเป็นมูลค่าเชิงธุรกิจได้ เช่นกรณีการนำภาพถ่ายมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ หากมีการระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น
 
“งานมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ มีกำหนดจัดงานรวม ๓ วัน คือ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒-อาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกท่านนำภาพถ่ายมาร่วมจัดแสดง ร่วมนำภาพประกวดชิงรางวัล ร่วมเสวนาบอกเล่าประสบการณ์ ฯลฯ ด้วยยินดี เพราะถือว่างานนี้เป็นของทุกคนที่จะได้ร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆ ผ่านภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณะ”  
 
สว่าง ศรีชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมฯ ว่า เพื่อหวังใช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นเครื่องมือเสริมส่งให้เยาวชนเกิดสำนึกและภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและต่างถิ่น กระตุ้นให้เยาวชนให้ความสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถานที่ ฯลฯ ผลักดันให้เกิดเวทีสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน ในการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงปัจจัยทุกอย่าง
 
“ที่สำคัญคือ มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน และเพื่อปูพื้นฐานในการให้เยาวชนหรือคนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับศิลปะการถ่ายภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งเชิงส่งเสริมศิลปะ ภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้”
 
ชวิน ถวัลย์ภิยโย ผู้รับผิดชอบฝ่ายนิทรรศการและกองการประกวดภาพถ่าย กล่าวว่า ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ ‘ภาพสันติ-สันติภาพ’ ชิงรางวัลรวมแล้วร่วมแสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ สามารถส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ที่ E-mail : pfpf2553@gmail.com โดยการประกวดแบ่งเป็น 3 หมวด คือ ภาพบุคคล ภาพสถานที่ท่องเที่ยว และภาพวิถีชีวิต และแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 22 ปี และประชาชนทั่วไป
 
“นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้ว ผู้สนใจภาพถ่าย เวลานี้สามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.oknation.net/blog/our-heart ซึ่งเราเรียกว่าเป็นมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ ออนไลน์ ภายใต้ความร่วมมือกับบล็อก OKnation เครือเนชั่น จากนั้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม เราจะนำภาพถ่ายนิทรรศการชุดนี้ไปจัดแสดงที่กรุงเทพฯ และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป หรือหากใครสนใจจะซื้อหนังสือรวมภาพถ่ายเหล่านี้ก็สามารถสนับสนุนได้ เพราะเราจะนำภาพถ่ายที่จัดแสดงมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ ภาพสันติ-สันติภาพ โดยคัดเลือกภาพบางส่วนของผู้ร่วมแสดงภาพ และส่วนของภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมดด้วย”
 
อนึ่ง การจัดงาน ‘มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้’ การจัดเสวนา ฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านการถ่ายภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของการถ่ายภาพ การบริหารจัดการหรือทำธุรกิจด้านการถ่ายภาพ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยการดำเนินการในลักษณะพันธมิตรเครือข่าย โดยภาคีร่วมจัด ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส (รับผิดชอบพื้นที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท บล็อก โอ.เค.เนชั่น ในเครือเนชั่น คลื่นวิทยุชุมชน 97.5 เมกะเฮิร์ต Modern Hit Peace FM จังหวัดยะลา ร้านพงศ์นราไวนีล และสำนักหัวใจเดียวกัน นอกจากนี้ยังพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงเจตจำนงร่วมถักทอเป็นพันธมิตรเครือข่ายเพิ่มเติมในการจัดงานมหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้ครั้งนี้

 

รายละเอียดกำหนดการที่ http://www.prachatai.com/activity/2010/01/27365

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์