Skip to main content
sharethis

 เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่อนจดหมายกรณี GT200 สนับสนุนความกล้าหาญในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สังคมของ ผศ.ดร.เจษฎา และคณะวิทย์ฯ จุฬาฯ ภายใต้ระบบทุนที่สถาบันการศึกษาถูกกล่าวหาว่ารับใช้รัฐและทุน ละเลยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน! 

3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งจดหมายถึงคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สนับสนุนและให้กำลังใจ ผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีความกล้าหาญออกมาให้ความเห็นทางวิชาการในกรณี GT200  ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของฝ่ายความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้บรรเทาเบาบางลง ถือเป็นการทำหน้าที่ที่สถาบันการศึกษาพึงกระทำและเป็นแบบอย่างแก่นักวิชาการและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการอื่นๆ ให้มีความกล้าในการใช้องค์ความรู้ที่มีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ามกลางสังคมเสรีประชาธิปไตย ภายใต้ระบบทุนนิยมที่สถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษาถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เพื่อความอยู่รอดและเพื่อประโยชน์ของรัฐและทุน ละเลยบทบาทหน้าที่ในการใช้องค์ความรู้ที่มี การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 
นอกจากนี้ องค์กรด้านสิทธิทั้งสาม ยังเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากรณีนี้ร่วมกับ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เพื่อให้การศึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการกรณีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
 
 
 
 
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
เรื่อง สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้สถาบันการศึกษาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสังคม กรณี GT 200
 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นองค์กรอิสระภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมาย ทั้งการตรา บังคับใช้ และตีความกฎหมายบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม การคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมในสังคม และได้ดำเนินงานส่งเสริมให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยต่างๆ เครือข่ายฯ จึงมีความสนใจบทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการ ที่พึงมีต่อสังคม
 
กรณี GT 200 ซึ่งเป็นที่เรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างหลากหลาย รวมทั้ง ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ออกมาให้ความเห็นทางวิชาการ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของฝ่ายความมั่นคงของประเทศ การให้ความเห็นของ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ในกรณีนี้จึงถือเป็นความกล้าหาญทางวิชาการและความยึดมั่นในทางจริยธรรมอย่างยิ่ง และการที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาสนับสนุนการทำงานของ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ถือเป็นการทำหน้าที่ที่สถาบันการศึกษาพึงกระทำและเป็นแบบอย่างแก่นักวิชาการและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการอื่นๆ ให้มีความกล้าในการใช้องค์ความรู้ที่มีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท่ามกลางสังคมเสรีประชาธิปไตย ภายใต้ระบบทุนนิยมที่สถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษาถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เพื่อความอยู่รอดและเพื่อประโยชน์ของรัฐและทุน ละเลยบทบาทหน้าที่ในการใช้องค์ความรู้ที่มี การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 
แม้จะยังไม่เป็นที่ยุติว่าในที่สดแล้วผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างไร เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญในการทำหน้าที่ของนักวิชาการ ของ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้บรรเทาเบาบางลง และขอเสนอให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากรณีนี้ร่วมกับ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เพื่อให้การศึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการกรณีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายและการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ุ
 
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ ผศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ทางวิชาการเพื่อสังคมต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
 
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net